Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2012 | Waak over uzelf

Waak over uzelf

Oktober 2012 Algemene conferentie

Blijf op het pad van het priesterschap door u te blijven bekeren en uw gezin te versterken. […] Voorkom ellende door op de waarschuwingsborden te letten die de profeten van God langs de weg hebben geplaatst.

Toen ik een jongeman was, reed mijn familie wel eens door de Rocky Mountains naar mijn grootouders. De weg voerde aanvankelijk over vlakten met struiken, daarna omhoog langs met dennen bedekte hellingen en kwam uiteindelijk in een populierenbos en weiden op de bergtop uit, waar je zo’n beetje alles kon zien.

Maar het was op die mooie weg niet helemaal veilig. Een groot gedeelte van de snelweg was uit de steile berg gehouwen. Om de reizigers te beschermen, hadden de wegenbouwers vangrails gebouwd en borden geplaatst waar ‘Kijk uit: vallende stenen’ op stond. Er waren genoeg redenen om op die waarschuwingen te letten. Er lagen over de rivierbedding ver beneden de weg keien en rotsblokken verspreid. Zo nu en dan zagen we verkreukelde auto’s op de bodem van de diepe kloof liggen. Het was treurig om te zien dat er automobilisten waren die niet hadden uitgekeken.

De eed en het verbond van het priesterschap

Broeders, ieder van u heeft de eed en het verbond van het Melchizedeks priesterschap aangegaan of gaat dat binnenkort doen.1 Bij dat verbond hoort een schitterende reis die begint met de verlening van zowel het lage als hoge priesterschap, die voortgezet wordt als wij onze roeping grootmaken, en die tot Gods meest verheven vergezichten voert, totdat we ‘alles wat [de] Vader heeft’2 ontvangen.

De verstandige planner van die celestiale reis heeft waarschuwingsborden langs de weg gezet. De eed en het verbond van het priesterschap bevatten de volgende gewetensvolle waarschuwing: ‘En nu geef Ik u een gebod om over uzelf te waken, om de woorden van eeuwig leven nauwkeurig na te komen.’3

Waarom gebiedt God ons om over onszelf te waken? Hij weet dat de satan echt bestaat,4 die onze ziel naar de afgrond van ellende probeert te sleuren.5 God weet ook dat er in iedere priesterschapsdrager een ‘natuurlijke mens’6 op de loer ligt die ‘geneigd is om af te dwalen.’7 Derhalve vragen de profeten ons om de ‘oude mens’8 af te leggen en door geloof, bekering, heilsverordeningen en dagelijkse naleving van het evangelie ‘met Christus bekleed’9 te zijn.

Voorkom ellende

Iedere jongen of man kan tijdens zijn klim op het priesterschapspad worden neergesleurd als hij niet uitkijkt. Bent u stomverbaasd en bedroefd wegens de onverwachte val van een uitstekende jongeman, teruggekeerde zendeling, gerespecteerd priesterschapsleider of dierbaar familielid?

Het oudtestamentische verhaal van David is een tragisch voorbeeld van verkwiste priesterschapsmacht. Hoewel hij in zijn jonge jaren Goliat verslagen had en tientallen jaren lang een rechtschapen leven leidde,10 bleef deze profeet-koning toch geestelijk kwetsbaar. Op dat cruciale moment dat hij vanaf het dak de beeldschone Batseba zag baden, was er geen zedenwacht in de buurt die ‘Kijk uit, David, jij dwaas!’ riep. Doordat hij niet over zichzelf waakte11 of naar de influisteringen van de Geest handelde,12 verloor hij zijn eeuwige gezin.13

Broeders, hoe kunnen wij eenzelfde lot voorkomen als zelfs de machtige David van de weg tot verhoging raakte?

Door de vangrails van ware bekering en hechte familiebanden blijven we op de hemelse snelweg.

Satan weet dit en werpt bekeringsverpletterende en gezinssplijtende rotsblokken op ons priesterschapspad. Gelukkig hebben Jezus Christus en zijn profeten waarschuwingsborden langs de weg geplaatst. Zij waarschuwen ons voortdurend voor bekeringsverpletterende hoogmoed14 en gezinssplijtende zonden als woede, hebzucht en lust.

Mozes waarschuwde lang geleden: ‘Neem u er dan voor in acht, dat gij de Here niet vergeet.’15 In onze jachtige en met vertier doordrenkte wereld zijn veel mensen snel geneigd om ‘de Heer [te] vergeten, […] ongerechtigheid [te] bedrijven en zich door de boze [te] laten verleiden.’16

Blijf u bekeren en versterk uw gezin

Om tussen lawines van verleiding veilig op het priesterschapspad te blijven, noem ik zes fundamentele beginselen, waardoor we ons kunnen blijven bekeren en ons gezin kunnen sterken.

Ten eerste, als wij altijd bidden, helpt God ons om ‘Satan [te] overwinnen.’17 Jezus waarschuwt u, priesterschapsdragers, regelmatig om ‘op [uw] hoede [te] zijn, want Satan verlangt [u] te ziften.’ Hij geeft aan dat gebed het belangrijkste middel tegen verleiding is.18 President Thomas S. Monson heeft gezegd: ‘Voor iemand die de raad om altijd te bidden naast zich neer heeft gelegd, is er geen beter moment om ermee te beginnen dan nu. […] de mens [is] op z’n grootst […] als hij geknield is.’19

Ten tweede krijgen we een betere band met God door oude en hedendaagse Schriftuur te bestuderen. De Heer waarschuwde de leden dat zij moesten ‘oppassen hoe zij [de profeten] beschouwen, opdat zij niet als iets gerings worden gerekend, en zij daardoor onder veroordeling worden gebracht en struikelen.’20 Als wij die ontnuchterende veroordeling willen mijden, moeten we ijverig de Schriften lezen, alsmede kerkelijke tijdschriften en websites waardoor ons ‘op een persoonlijke manier raad gegeven wordt door een gekozen profeet [van de Heer].’21

Ten derde bereiden wij ons door waardig gedrag en verordeningen voor op ‘de Heilige Geest tot […] gids.’22 De Heiland waarschuwde: ‘Weest op uw hoede opdat gij niet wordt misleid’ en Hij beloofde dat dit niet zou gebeuren als we ‘ernstig naar de beste gaven [van de Geest] streven.’23 Door elke week waardig van het avondmaal te nemen, komen wij in aanmerking om ‘zijn Geest altijd bij [ons te] hebben.’24 In de tempel kunnen we ‘een volheid ontvangen van de Heilige Geest.’25

Ten vierde draaien bekering en familiebanden allemaal om oprechte liefde. Koning Benjamin waarschuwde: ‘Pas op dat er geen twisten onder u ontstaan.’26 Vergeet nooit dat Satan de ‘vader van twisten’27 is en dat hij wil dat gezinsleden met elkaar ‘vechten en twisten.’28 Broeders, als we een gezinslid emotioneel, verbaal of lichamelijk mishandelen, of iemand pesten, verliezen we onze priesterschapsmacht.29 Beheers uw woede. Onze gezinsleden moeten zegenwensen, geen vloeken uit onze mond horen. Wij moeten alleen invloed op anderen uitoefenen door overreding, lankmoedigheid, mildheid, zachtmoedigheid en ongeveinsde liefde.30

Ten vijfde is de wet van tiende een essentieel onderdeel van geloof en eenheid in het gezin. Omdat Satan hebzucht en materialistische verlangens gebruikt om gezinnen van de celestiale snelweg weg te vagen, raadde Jezus aan: ‘[Wacht] u […] voor […] hebzucht.’31 We houden hebzucht in toom als we ons inkomen plannen, een eerlijke tiende en een gulle vastengave betalen, vaste lasten budgetteren, onnodige schulden mijden, geld opzij leggen en materieel zelfredzaam worden. God heeft beloofd: ‘Zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.’32

Ten zesde krijgen we door volledig de wet van kuisheid na te leven ‘vertrouwen in de tegenwoordigheid van God’ en de Heilige Geest als onze ‘constante metgezel.’33 Satan valt deugdzaamheid en het huwelijk met een lawine van obsceniteiten aan. De Heer waarschuwde overspeligen dat ze moesten ‘oppassen en zich snel bekeren.’ Zijn definitie strekte van werkelijk overspel plegen tot de wellustige gedachten die eraan voorafgaan.34 Hedendaagse profeten en apostelen hebben zich vaak duidelijk tegen de plaag van pornografie uitgesproken. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Pornografie is net een wervelstorm die personen en gezinnen vernietigt, en alles wat ooit gezond en mooi was, kapotmaakt. […] De tijd is aangebroken dat iedereen die zich hiermee bezighoudt, zich uit deze duivelse greep moet bevrijden.’35 Als u verleid wordt om de wet van kuisheid te overtreden, in welke vorm dan ook, volg dan het voorbeeld van Jozef uit Egypte; hij ‘vluchtte en liep naar buiten.’36

Priesterschapsdragers kunnen door deze zes fundamentele beginselen op de hemelse snelweg binnen de geestelijke vangrails van bekering en het gezin blijven rijden. Jongemannen, door gehoorzaamheid aan deze beginselen bereiden jullie je voor op tempelverbonden, een voltijdzending en een eeuwig huwelijk. Echtgenoten en vaders, als u deze beginselen naleeft, bent u geschikt om in rechtschapenheid over uw gezin te presideren en hen met uw vrouw, die uw gelijkwaardige partner is, geestelijke leiding te geven.37 Het priesterschapspad is een reis vol vreugde.

Op het priesterschapspad blijven

We gaan terug naar mijn ervaring als jongeman. Ik weet nog dat we een keer door de Rocky Mountains reden. We reden langs een bord waar ‘Kijk uit, vallende stenen’ op stond. Mijn vader zag kiezelsteentjes op het wegdek vóór ons vallen. Snel zette hij de auto aan de kant. Op dat moment suisde er een rotsblok ter grootte van een basketbal langs. Mijn vader wachtte tot de lawine voorbij was voordat hij verder reed. Mijn vader zorgde dat hij en zijn gezin op hun bestemming aankwamen door voortdurend op te letten en onmiddellijk te reageren.

Broeders, Satan tracht ‘de zielen der mensen te vernietigen.’38 Als uw ziel zich in de richting van een geestelijke afgrond begeeft, stop dan voordat u erin valt en hervat de juiste koers.39 Misschien hebt u het gevoel dat uw ziel onder op de bodem van een diepe kloof in plaats van hoog op het priesterschapspad ligt, omdat u de waarschuwingsborden hebt genegeerd en hebt gezondigd. Ik getuig dat u door oprechte bekering en de verzoenende kracht van Jezus Christus weer op Gods hemelse snelweg kunt komen.40

Jezus zei: ‘Wacht u voor […] huichelarij.’41 Als u het priesterschap niet waardig bent, ga dan naar uw bisschop. Hij kan u met uw bekering helpen. Vat moed, want de Heiland zegt misschien wel: ‘Weest […] op uw hoede en laat de zonde na’42, maar Hij belooft ook: ‘Ik, de Heer […] vergeef [u]. […] Gaat heen en zondig niet meer.’43

Ik vraag alle jongens en mannen om op het priesterschapspad te blijven door zich te blijven bekeren en hun familie te versterken. Door gebed, Schriftstudie en verordeningen kunt u zich bekeren. Door liefde, tiende en kuisheid wordt uw gezin sterker. Voorkom ellende door op de waarschuwingsborden te letten die de profeten van God langs de weg hebben geplaatst. Volg het voorbeeld van Jezus Christus. ‘Hij onderging verzoekingen, maar sloeg er geen acht op.’44

Ik beloof u dat u, als u uw priesterschapsverbond nakomt en ‘over uzelf [waakt],’45 met uw gezin veilig en gelukkig uw verheven bestemming in het celestiale koninkrijk zult bereiken. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen