Preskočiť panel hlavné možnosti
Október 2012 | Majte sa na pozore ohľadom seba

Majte sa na pozore ohľadom seba

Október 2012 Generálna konferencia

Ostaňte na ceste kňazstva prehĺbením svojho obrátenia a posilňovaním svojej rodiny. ... Vyhnite sa nešťastiu nasledovaním duchovných „varovných“ signálov od Boha a prorokov umiestnených na vašej ceste.

Keď som bol mladý muž, naša rodina cestovala cez Rocky Mountains v Amerike, aby sme navštívili starých rodičov. Cesta začala na rovinách porastených palinou, stúpala cez strmé borovicové úbočia a nakoniec vyústila do osikových lesíkov a lúk na vrchu hory, odkiaľ sme mohli vidieť takmer všetko.

Ale táto nádherná cesta nebola dokonale bezpečná. Väčšina diaľnice bola postavená pri strmých svahoch. Stavitelia cesty tam postavili na ochranu cestovateľov zábradlie a umiestnili tam značky: „Pozor, padajúce skaly.“ Pozorovali sme dostatočný dôvod pre tieto varovania. Hlboko pod cestou boli pozdĺž koryta rieky roztrúsené skaly a balvany. Občas sme videli rozbité autá na dne kaňonu ako nešťastnú spomienku na vodičov, ktorí si nedali pozor.

Prísaha a zmluva kňazstva

Bratia, každý z vás vstúpil alebo čoskoro vstúpi do prísahy a zmluvy Melchisedekovho kňazstva.1 V tejto zmluve je zakotvená veľkolepá cesta, ktorá sa začína obdržaním nižšieho a vyššieho kňazstva, pokračuje skrze zvelebovanie našich povolaní a stúpa až nahor k impozantným Božským vyhliadkam, až kým neobdržíme všetko, čo má Otec.2

Múdry návrhár tejto celestiálnej cesty postavil okolo našej cesty výstražné značky. Prísaha a zmluva kňazstva obsahuje varovanie na prehliadku duše, v ktorom nám Boh prikazuje, aby sme sa mali na pozore ohľadom seba.3

Prečo by nám Boh prikazoval, aby sme sa mali na pozore? Vie, že Satan je skutočná bytosť4, ktorá sa snaží stiahnuť našu dušu dole do priepasti biedy.5 Boh tiež vie, že v držiteľoch kňazstva sa skrýva prirodzený človek6 náchylný zablúdiť.7 Preto nás proroci vyzývajú, aby sme „všetko odložili“8 a „obliekli si Krista“9 skrze vieru, pokánie, spásne obrady a skrze každodenného života podľa evanjelia.

Vyhýbanie sa nešťastiu

Počas stúpania po ceste kňazstva môže byť ktorýkoľvek chlapec alebo muž stiahnutý dole, ak zabúda byť na pozore. Boli ste už niekedy ohromení a zdrvení žiaľom nečakaným pádom mimoriadneho mladého muža, práve navráteného misionára, váženého kňazského vedúceho alebo milovaného člena rodiny?

Starozákonný príbeh o Dávidovi je nešťastným príkladom plytvania mocou kňazstva. Hoci počas svojej mladosti porazil Goliáša a desiatky rokov žil spravodlivo,10 tento prorok, ktorý sa stal kráľom, bol stále duchovne zraniteľný. V tom rozhodujúcom momente, keď zo svojej strechy uvidel nádhernú kúpajúcu sa Bat-Šebu, žiadny záchranca morálky nestál nablízku, aby zakričal: „Maj sa na pozore, Dávid, ty blázon!“ Jeho zlyhanie pri tom, keď sa mal mať na pozore ohľadom seba11 a konať podľa nabádaní Ducha12, viedlo k strate jeho večnej rodiny.13

Bratia, ak môže byť dokonca mocný Dávid zmätený z cesty k povýšeniu, ako sa môžeme my vyhnúť podobnému osudu?

Dvojité zábradlie hlbokého osobného obrátenia a silné rodinné vzťahy nám pomáhajú udržať sa na nebeskej ceste.

Satan to vie, a tak dáva do našej cesty kňazstva prekážky, ktoré poškodzujú naše obrátenie a ničia naše rodiny. Našťastie Ježiš Kristus a Jeho proroci umiestnili pozdĺž cesty varovné signály. Neustále nás varujú pred pýchou14, ktorá poškodzuje naše obrátenie a pred hriechmi, ktoré ničia rodinu, ako hnev, chamtivosť a žiadostivosť.

Kedysi dávno Mojžiš radil: „Dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina.“15V našom uponáhľanom a zábavou nasýtenom svete sú ľudia neustále rýchli v tom, aby zabudli na Pána, ... aby činili neprávosť, a boli zvedení zlým.16

Prehĺbenie obrátenia a posilnenie rodiny

Aby sme ostali bezpečne na ceste kňazstva medzi skalnatými pokušenia, pripomínam nám šesť základných zásad, ktoré prehĺbia obrátenie a posilnia rodinu.

Po prvé, modlenie vždy otvára dvere božskej pomoci na porazenie Satana.17 Ježiš vždy varuje držiteľov kňazstva, aby sa mali na pozore, lebo Satan si vás praje preosievať, On predpisuje modlitbu, ako čin ochrany pred pokušením.18 Prezident Thomas S. Monson učil: „Ak bol kedy niekto z nás pomalý v počúvaní rady vždy sa modliť, je najlepšie začať práve teraz. ... Človek nikdy nebol väčším, ako keď je na svojich kolenách.“19

Po druhé, štúdium dávneho a súčasného písma nás spája s Bohom. Pán varoval členov Cirkvi, aby sa mali na pozore ako hľadia na prorokov, aby neboli pokladaní za ničotnú vec, a aby tým neboli privedení k odsúdeniu, nepotkli sa a nespadli.20 Aby sme sa vyhli tomuto vážnemu odsúdeniu, mali by sme usilovne čítať písma, rovnako aj cirkevné časopisy a internetové stránky, ktoré nám umožňujú, aby „sme dostali radu dôverným a osobným spôsobom od [Pánovho] vyvoleného proroka“.21

Po tretie, zúčastňovanie sa obradov, keď sme toho hodní, nás pripravuje na to, aby sme si vzali Ducha Svätého za svojho sprievodcu.22 Keď nás Spasiteľ varoval, aby sme sa vyvarovali toho, aby sme neboli oklamaní, sľúbil, že nebudeme oklamaní, ak budeme dychtivo usilovať o tie najlepšie dary Ducha.23 Tým, že sme spôsobilí každý týždeň prijímať sviatosť, oprávňuje nás to k tomu, aby sme vždy mali Jeho Ducha, aby bol s nami.24 Vďaka chrámovému uctievaniu môžeme obdržať plnosť Ducha Svätého.25

Po štvrté, prejavovanie pravej lásky je základom osobného obrátenia a rodinných vzťahov. Kráľ Benjamín nás varoval, aby sme si dávali pozor, aby medzi nami nepovstali spory.26 Nikdy nezabudnite, že Satan je otcom sváru27 a chce, aby rodiny mali spory a hádali sa.28 Bratia, ak sme emocionálne, slovne alebo fyzicky hrubí ku ktorémukoľvek členovi svojej rodiny, alebo zastrašujeme ktoréhokoľvek človeka, potom strácame moc kňazstva.29 Rozhodnite sa kontrolovať svoj hnev. Členovia rodiny by mali počúvať z našich úst dobrorečenie, nie preklínanie. Máme vplývať na ostatných len presvedčovaním, zhovievavosťou, jemnosťou, miernosťou, nepredstieranou láskou, láskavosťou a pravou láskou.30

Po piate, poslúchanie zákona desiatku je nevyhnutná súčasť viery a rodinnej jednoty. Pretože Satan využíva chamtivosť a honbu za majetkom, aby zmietol rodiny z celestiálnej diaľnice, Ježiš radil: „Varujte sa lakomstva.“31 Hrabivosť je zmiernená, keď si rozdelíme svoj príjem, platíme čestný desiatok a štedré pôstne obete, rozpočet zahŕňa náklady, vyhýbame sa zbytočným dlhom, šetríme si na budúce potreby a stávame sa dočasne sebestačnými. Boh nám sľúbil: „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“32

Po šieste, dôsledný život podľa zákona cudnosti prináša sebadôveru stáť v prítomnosti Božej s Duchom Svätým ako naším stálym spoločníkom.33 Satan napáda cnosť a manželstvo prívalom nemravnosti. Keď Pán varoval cudzoložníkov, aby sa mali na pozore a rýchlo činili pokánie, Jeho vymedzenie hriechu sa rozšírilo za fyzický čin cudzoložstva k žiadostivým myšlienkam, ktoré tomu predchádzajú.34 Súčasní proroci a apoštoli hovoria často a jasne o epidémii pornografie. Prezident Gordon B. Hinckley učil: „Pornografia je ako prudká búrka, ktorá ničí jednotlivcov a rodiny, úplne ničí, čo bolo prospešné a nádherné ...Prišiel čas, pre kohokoľvek z nás, kto je do tohto zapletený, aby sa dostal z tejto šlamastiky.“35 Ak ste pokúšaní porušiť zákon cudnosti v akejkoľvek forme, nasledujte príklad Jozefa egyptského, ktorý „ušiel a vybehol von“.36

Týchto šesť základných zásad pomáha držiteľom kňazstva bezpečne pokračovať po nebeskej diaľnici medzi duchovnými zábradliami osobného obrátenia a rodinných vzťahov. Mladí muži, poslúchanie týchto zásad vás pripraví na chrámové zmluvy, misionársku službu na plný úväzok a večné manželstvo. Manželia a otcovia, život podľa týchto zásad vás učiní spôsobilým predsedať v domove v spravodlivosti, slúžiť ako duchovný vedúci vašej rodiny spolu s vašou manželkou ako rovnocenným partnerom.37 Kňazstvo je cesta ktorá je naplnená radosťou.

Zotrvanie na ceste kňazstva

Keď sa vraciam ku svojej skúsenosti, keď som bol mladý muž, spomínam si na jeden prechod cez Rocky Mountains. Po tom, ako sme prešli značku „Pozor, padajúce skaly“, si môj otec všimol okruhliaky a malé kamene ležiace na chodníku pred nami. Rýchlo spomalil auto až takmer zastavil práve vtedy, keď okolo nás presvišťal balvan veľkosti basketbalovej lopty. Kým sme pokračovali v ceste, otec počkal, kým zosuv skál ustal. Neustála pozornosť môjho otca a okamžité konanie zaistilo, že naša rodina bezpečne prišla do konečného cieľa.

Bratia, Satan sa snaží zničiť ľudské duše.38 Ak je vaša duša unášaná na okraj duchovného útesu, zastavte sa teraz, predtým než spadnete, a opäť choďte tým správnym smerom.39 Ak sa cítite tak, že vaša duša skôr leží rozbitá na dne kaňonu než vysoko na ceste kňazstva, pretože ste zanedbali varovné signály a zhrešili, svedčím vám, že skrze úprimné pokánie a moc zmiernej obete Ježiša Krista môžete byť pozdvihnutí a navrátení na Božiu nebeskú diaľnicu.40

Ježiš učil: „Varujte sa ... pokrytectva.“41 Ak nie ste hodní používať kňazstvo, prosím, stretnite sa so svojím biskupom, ktorý vám môže pomôcť činiť pokánie. Dodajte si odvahu, aj keď Spasiteľ vyhlásil, že sa máte varovať a zdržať sa od hriechu42, ale tiež sľúbil, že On, Pán, vám odpustí.… Potom by sme mali ísť svojou cestou a viac nehrešiť.43

Vyzývam každého chlapca a muža, aby zotrval na ceste kňazstva tým, že prehĺbi svoje obrátenie a posilní svoju rodinu. Modlitby, písma a obrady prehlbujú obrátenie. Láska, desiatky a pravá láska posilňujú rodiny. Vyhnite sa nešťastiu nasledovaním duchovných „varovných“ signálov od Boha a prorokov umiestnených na vašej ceste. Snažte sa nasledovať dokonalý príklad Ježiša Krista, ktorý vytrpel pokušenia, ale nedbal ich.44

Sľubujem, že ak budú muži zachovávať kňazské zmluvy, aby sa mali na pozore ohľadom seba45, my a naše rodiny môžeme byť uistení o bezpečnom a radostnom príchode do našej vyvýšenej destinácie v celestiálnom kráľovstve. O tom svedčím v posvätnom mene Ježiša Krista, amen.

Ukázať odkazySkryť odkazy

  Poznámky

  1. Pozri Náuka a zmluvy 84:33 – 44.

  2. Pozri Náuka a zmluvy 84:38.

  3. Pozri Náuka a zmluvy 84:43.

  4. Pozri Joseph Smith – Životopis 1:16; pozri tiež Mojžiš 1:12 – 22.

  5. Pozri Helaman 5:12; pozri tiež 2. Nefi 1:13; Helaman 7:16.

  6. Pozri Mosiáš 3:19; pozri tiež 1. Korintským 2:14.

  7. „Come, Thou Fount of Every Blessing“, Hymns (1948), č. 70.

  8. Pozri Kolosenským 3:8 – 10; pozri tiež Efezským 4:22 – 24.

  9. Galatským 3:27; pozri tiež Rímskym 13:14.

  10. Pozri 1. Samuelova 13:14; 17:45 – 47 .

  11. Pozri 2. Samuelova 11:1 – 17.

  12. „Nebudete robiť veľmi veľké chyby bez toho, aby ste najskôr neboli varovaní nabádaniami Ducha Svätého“, (Boyd K. Packer, „Rada mládeži“, Generálna konferencia október 2011, 22).

  13. Pozri Náuka a zmluvy 132:39; pozri tiež Bible Dictionary, „David“.

  14. Pozri Náuka a zmluvy 23:1; 25:14; 38:39; pozri tiež Ezra Taft Benson, „Beware of Pride“, Ensign, máj 1989, 4 – 7.

  15. Deuteronomium 6:12; pozri tiež Deuteronomium 8:11 – 19.

  16. Pozri Alma 46:8.

  17. Pozri Náuka a zmluvy 10:5.

  18. Pozri Náuka a zmluvy 52:12 – 15; pozri tiež Lukáš 22:31 – 32; Alma 37:15 – 17; 3. Nefi 18:18 – 19.

  19. Thomas S. Monson, Come unto Him in Prayer and Faith“, Liahona, marec 2009, 4.

  20. Pozri Náuka a zmluvy 90:5; pozri tiež Náuka a zmluvy 41:1, 12.

  21. Gordon B. Hinckley, „Faith: The Essence of True Religion“, Ensign, november 1981, 5.

  22. Pozri Náuka a zmluvy 45:57.

  23. Pozri Náuka a zmluvy 46:8; pozri tiež Efezským 4:14; Náuka a zmluvy 52:14 – 16; Kolosenským 2:8.

  24. Pozri Moroni 4:3; Náuka a zmluvy 20:77; pozri tiež 3. Nefi 18:1 – 11.

  25. Pozri Náuka a zmluvy 109:15.

  26. Pozri Mosiáš 2:32.

  27. Pozri 3. Nefi 11:29 – 30.

  28. Pozri Mosiáš 4:14.

  29. Pozri Náuka a zmluvy 121:36 – 37; pozri tiež Náuka a zmluvy 63:61 – 63.

  30. Pozri Náuka a zmluvy 121:41 – 45.

  31. Lukáš 12:15; pozri tiež Náuka a zmluvy 38:39.

  32. Matúš 6:33; pozri tiež 3. Nefi 13:33.

  33. Pozri Náuka a zmluvy 121:45 – 46; pozri tiež Náuka a zmluvy 67:11; Mojžiš 1:11.

  34. Pozri Náuka a zmluvy 63:14 – 16; pozri tiež Matúš 5:27 – 28; 3. Nefi 12:27 – 30.

  35. Pozri Gordon B. Hinckley, „A Tragic Evil among Us“, Liahona, november 2004, 59, 62; pozri tiež Dallin H. Oaks, „Pornography“ Liahona, máj 2005, 87 – 90; Jeffrey R. Holland, „Prosím, nedám už miesta nepriateľovi duše mojej“, Generálna konferencia apríl 2010, 54 – 57.

  36. Genesis 39:12.

  37. Pozri Handbook 2: Administering the Church (2010), 2.

  38. Pozri Náuka a zmluvy 10:27; pozri tiež 1. Petra 5:8.

  39. Pozri Náuka a zmluvy 3:9 – 10; 1. Korintským 10:12 – 13; 2. Petra 3:17.

  40. Pozri Alma 13:27 – 29; Náuka a zmluvy 109:21.

  41. Lukáš 12:1; pozri tiež Náuka a zmluvy 50:6 – 9.

  42. Pozri Náuka a zmluvy 82:2.

  43. Pozri Náuka a zmluvy 82:1, 7.

  44. Pozri Náuka a zmluvy 20:22; pozri tiež Židom 2:17 – 18; 4:14 – 16.

  45. Pozri Náuka a zmluvy 84:43; pozri tiež Deuteronomium 4:9; Mosiáš 4:29 – 30.