Hoppa över navigering
Oktober 2012 | Ta er tillvara

Ta er tillvara

Oktober 2012 Generalkonferenser

Stanna kvar på prästadömets stig genom att fördjupa din omvändelse och stärka din familjUndvik tragedier genom att följa andliga varningsskyltar som Gud och profeterna har satt upp längs vår väg.

När jag var ung körde vår familj ibland över Klippiga bergen för att besöka mor- och farföräldrar. Vägen gick från slättmark täckt av malörtsbuskar till branta, talltäckta sluttningar och slutligen till asplundar och bergsängar varifrån vi hade en nästan oändlig utsikt.

Men den här vackra vägen var inte helt säker. En stor del av landsvägen var inhuggen i den branta bergssidan. För att skydda resenärer byggdes säkerhetsräcken och man satte upp skyltar där det stod: ”Varning: Fallande stenar.” Vi såg många skäl till de här varningarna. Stenar och klippblock låg utströdda längs flodbädden, långt nedanför vägen. Ibland kunde vi se hopknycklade bilar på botten av ravinen — ett tragiskt bevis för att bilister inte hade observerat varningen.

Prästadömets ed och förbund

Bröder, var och en av er har ingått, eller kommer snart att ingå melkisedekska prästadömets ed och förbund.1 Det förbundet innefattar en underbar resa som inleds med mottagandet av både det lägre och det högre prästadömet, utveckling genom förhärligandet av våra ämbeten och klättring uppåt mot Guds mest storslagna vyer tills vi får ”allt vad [vår] Fader har”.2

Den vise formgivaren av denna himmelska väg har satt upp varningsskyltar för vår resa. Prästadömets ed och förbund innehåller denna varning som uppmanar till självrannsakan: ”Och nu ger jag er budet att ni skall ta er tillvara.”3

Varför befaller oss Gud att ta oss tillvara? Han vet att Satan är en verklig varelse4 som försöker dra ner våra själar i eländets avgrund.5 Gud vet också att inom varje prästadömsbärare lurar den ”naturliga människan”6 som är benägen att gå vilse.7 Profeterna inbjuder oss därför att klä av den gamla människan8 och ikläda oss Kristus9 genom tro, omvändelse, frälsande förrättningar och att varje dag efterleva evangeliet.

Undvika tragedier

På färden upp längs prästadömets stig kan vilken pojke eller man som helst dras ner om han inte tar sig tillvara. Har du någonsin blivit förbluffad och förtvivlad när en enastående ung man, en nyligen återvänd missionär, respekterad prästadömsledare eller älskad familjemedlem oväntat har fallit?

Gamla testamentets berättelse om David är ett tragiskt exempel på bortkastad prästadömsmakt. Trots att han besegrade Goliat medan han var ung och levde rättfärdigt i decennier,10 var denne profet och kung fortfarande andligt sårbar. I det där avgörande ögonblicket där på taket då han såg den vackra Bat-Seba bada, stod ingen moralisk livvakt i närheten och ropade: ”Ta dig tillvara, David, din dåre!” Hans underlåtenhet att ta sig tillvara11 och följa Andens maningar12 gjorde att han miste sin eviga familj.13

Bröder, om till och med den mäktige David kan svepas bort från vägen till upphöjelse, hur kan då vi undvika ett liknande öde?

Det dubbla säkerhetsräcket av djup personlig omvändelse och starka familjerelationer hjälper oss att stanna på den himmelska landsvägen.

Satan vet detta och kastar ner omvändelsekrossande och familjesplittrande stenblock på vår prästadömsstig. Men tack och lov har Jesus Kristus och hans profeter satt ut varningsskyltar längs vägen. De varnar oss ständigt för omvändelsekrossande stenblock14 och familjesplittrande synder som vrede, girighet och lusta.

För länge sedan gav Mose rådet: ”Må du se till att du inte glömmer Herren.”15 I en värld fylld av högt tempo och underhållning, är det fortfarande lätt för människobarnen att ”[glömma] Herren sin Gud, … att göra ont och … att låta sig förledas av den onde”.16

Fördjupa din omvändelse och stärk din familj

För att vi ska kunna stanna kvar på prästadömets stig trots stenras av frestelser, vill jag påminna oss om sex grundläggande principer som fördjupar vår omvändelse och stärker vår familj.

För det första: Bönen öppnar alltid dörren till gudomlig hjälp att ”besegra Satan”.17 Varje gång Jesus uppmanar prästadömsbärare att ”akta sig, ty Satan begär att få sålla [dem]”, föreskriver han bönen som motaktion mot frestelsen.18 President Thomas S. Monson har sagt: ”Om någon av oss har varit sen till att lyssna på rådet att alltid be, finns det ingen bättre tidpunkt att börja på än nu … En människa … befinner sig [aldrig] högre upp än när hon står på knä.”19

För det andra: Studier av forna och nutida skrifter sammanbinder oss med Gud. Herren förmanade kyrkans medlemmar att ”vakta på hur de håller [profeterna], så att de inte betraktar dem som obetydliga och därigenom kommer under fördömelse och snubblar och faller”.20 För att undvika denna fördömelse bör vi flitigt läsa skrifterna såväl som kyrkans tidningar och webbsidor vilka gör det möjligt för oss att ”ta emot råd på ett personligt sätt av [Herrens] utvalde profet”.21

För det tredje: När vi värdigt tar del av förrättningar förbereds vi för att ta ”den Helige Anden till … vägvisare”.22 När Frälsaren varnade: ”Ge därför akt så att ni inte vilseleds”, lovade han att vi inte kommer att bli det om vi söker ”efter de bästa gåvorna” som Anden kan ge oss.23 Att värdigt ta del av sakramentet varje vecka kvalificerar medlemmar att ”alltid … ha hans Ande hos sig”.24 När vi tjänar i templet kan vi ”förlänas den Helige Andens fullhet”.25

För det fjärde: Att visa uppriktig kärlek är kärnan i personlig omvändelse och familjerelationer. Kung Benjamin uppmanade: ”Akta er så att det inte uppstår stridigheter bland er.”26 Glöm aldrig att Satan är ”fader till stridigheter”27 och vill att familjemedlemmar ”slåss och grälar”.28 Bröder, om vi känslomässigt, verbalt eller fysiskt misshandlar någon medlem i vår familj så förlorar vi prästadömets kraft.29 Välj att tygla ditt humör. Familjemedlemmar bör få höra välsignelser från vår mun, inte förbannelser. Vi ska påverka med hjälp av överbevisning, långmodighet, mildhet, ödmjukhet, uppriktig kärlek, vänlighet och barmhärtighet.30

För det femte: Lydnad mot tiondelagen är en viktig del av tron och enigheten i familjen. Eftersom Satan använder sig av girighet och av strävan efter ägodelar för att svepa bort familjer från den celestiala landsvägen så gav Jesus rådet: ”[Akta] er för allt slags girighet”.31 Girigheten tyglas när vi planlägger vår inkomst, betalar ett ärligt tionde och ett generöst fasteoffer, budgeterar för nödvändiga utgifter, undviker skulder, sparar för framtida behov och blir timligt oberoende. Gud har lovat oss: ”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.”32

För det sjätte: När vi helt och fullt lyder kyskhetslagen kan vi frimodigt stå ”i Guds närhet” med den Helige Anden som vår ”ständige ledsagare”.33 Satan angriper dygden och äktenskapet med en lavin av oanständighet. När Herren förmanade äktenskapsbrytare att ”akta sig och raskt omvända sig”, syftade han inte bara på det fysiska äktenskapsbrottet utan också de lustfyllda tankar som föregår det.34 Nutida profeter och apostlar har ofta och tydligt talat om pornografins farsot. President Gordon B. Hinckley lärde: ”[Pornografin] är som en storm som rasar och förgör enskilda och familjer. Den förstör i grunden det som en gång var sunt och vackert … Tiden har nu kommit för dem av oss som ägnar sig åt sådant att dra sig upp ur kärret.”35 Om du frestas att bryta mot kyskhetslagen på något sätt, följ då Josef i Egyptens exempel, som ”flydde därifrån”.36

De här sex grundläggande principerna hjälper prästadömsbärare att tryggt fortsätta upp längs den himmelska landsvägen mellan den personliga omvändelsens andliga skyddsräcken och familjerelationer. Unga män, när ni lyder de här principerna så förbereder ni er för tempelförbund, missionsarbete på heltid och evigt äktenskap. Makar och fäder, om ni lever efter de här principerna kommer ni att kunna presidera över ert hem i rättfärdighet och tjäna som er familjs andlige ledare, med er hustru som likvärdig partner.37 Prästadömets stig är en resa fylld av glädje.

Stanna kvar på prästadömets stig

För att återgå till mina upplevelser som ung man, minns jag en av överfarterna genom Klippiga bergen. Efter att vi hade passerat en skylt med ”Varning, fallande stenar”, lade min far märke till grus och småstenar som landade på vägen framför oss. Han bromsade snabbt in, just när ett stenblock stor som en basketboll, susade förbi oss. Pappa väntade tills stenlavinen hade stannat innan han fortsatte. Min fars ständiga uppmärksamhet och omedelbara handling gjorde så att vår familj tryggt nådde vårt mål.

Bröder, Satan ”försöker förgöra människors själar”.38 Om din själ glider mot kanten av en andlig ravin, så stanna nu, innan du faller, och styr tillbaka på rätt kurs.39 Om det känns som om din själ ligger skadad på ravinens botten och inte högt uppe på prästadömets stig på grund av att du har försummat varningsskyltar och syndat, vittnar jag om att du genom uppriktig omvändelse och Jesu Kristi försonings kraft kan bli upplyft och återvända till Guds himmelska landsväg.40

Jesus lärde: ”Ta er i akt för … hyckleriet.”41 Om du är ovärdig att utöva prästadömet, tala då med din biskop som kan hjälpa dig att omvända dig. Fatta mod, för även om Frälsaren förmanar: ”Ta … er tillvara och avstå från synd”,42 så lovar han också: ”Jag, Herren, [förlåter] er … Gå er väg och synda inte mer.”43

Jag inbjuder varje pojke och man att stanna kvar på prästadömets stig genom att fördjupa sin omvändelse och stärka sin familj. Bön, skriftstudier och förrättningar fördjupar omvändelsen. Kärlek, tionde och kyskhet stärker familjen. Undvik tragedier genom att följa andliga varningsskyltar som Gud och profeterna har satt upp längs vår väg. Sträva efter att följa Jesu Kristi fullkomliga exempel, han som ”utsattes för frestelser men [inte] gav … efter för dem”.44

Jag lovar att om män håller prästadömets förbund att ”ta er tillvara”,45 kan vi och våra familjer vara förvissade om att vi tryggt ska nå vårt upphöjda mål i det celestiala riket. Jag vittnar om detta i Jesu Kristi heliga namn, amen.

Visa hänvisningarDölj hänvisningar