Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
ʻOkatopa 2012 | Vakai Telia ʻa Kimoutolu

Vakai Telia ʻa Kimoutolu

ʻOkatopa 2012 Konifelenisi Lahí

Nofo maʻu ʻi he hala ʻo e lakanga fakataulaʻeikí ʻaki hono fakaloloto ange hoʻo uluí mo fakamālohia homou fāmilí. … Fakaʻehiʻehi mei he meʻa ʻoku fakamamahí ʻaki ʻa e muimui ki he ngaahi fakaʻilonga “Fakatokanga” fakalaumālie kuo fokotuʻu ʻe he ʻOtuá mo e kau palōfitá ʻi hotau halá.

ʻI heʻeku kei talavoú, ne faʻa fakaʻuli homau fāmilí ʻo fou atu he ʻOtu Moʻunga Maka (Rocky Mountains) ʻo ʻAmeliká ke ʻaʻahi ki heʻemau ongo kuí. Naʻe kamata ʻaki pē halá e ngaahi manafa naʻe tupu ai e ngaahi ʻakau iiki (sagebrush), pea hoko mai mo e ngaahi tahake painiʻiá, pea toki aʻu ki he vaoʻakau ʻesipení mo e ngaahi vao ʻakau he tumuʻaki ʻo e moʻungá, ʻo mau lava ai ke sio mamaʻo ʻaupito.

Ka ne ʻikai ke fuʻu malu fēfē ʻa e hala fakaʻofoʻofá ni. Ko e lahi ʻo e halá naʻe tofa he tafamoʻungá. Ne hanga ʻe he kau langa halá ʻo fokotuʻu ha ʻā pamu ke maluʻi e kau fonongá pea mo ha ngaahi fakaʻilonga naʻe fakalea peheni, “Tokanga: Maka Teka.” Ne mau fakatokangaʻi ha ngaahi ʻuhinga lahi ke fai ai e ngaahi fakatokangá ni. He naʻe mafola ha ngaahi makamaka mo ha ngaahi konga maka lalahi ʻi he veʻe vaitafé ʻi lalo ʻaupito mei he halá. Ne mau lava pē ke sio ki ha ngaahi kā makokokoko ʻi lalo he teleʻa, ʻa ia ko ha lekooti fakamamahi ʻo ha kau fakaʻuli ne ʻikai ke nau tokanga.

Fakapapau mo e Fuakava ʻo e Lakanga Fakataulaʻeikí

ʻE ngaahi tokoua, kuo fakahoko ʻe kimoutolu takitaha pe kuo vavé ni pē hano fakahoko e fakapapau mo e fuakava ʻo e lakanga fakataulaʻeiki Faka-Melekisētekí.1 ʻOku kau ki he fuakava ko iá ha fononga nāunauʻia ʻoku kamata ʻaki hono fakatou maʻu ʻo e lakanga fakataulaʻeiki māʻulaló mo e lakanga fakataulaʻeiki māʻolunga angé, fakalakalaka ai ʻi hono fua totonu hotau ngaahi uiuiʻí, pea laka maʻu ai pē ki muʻa ki he ngaahi tāpuaki maʻongoʻonga taha ʻa e ʻOtuá, kae ʻoua kuo tau maʻu “ʻa e meʻa kotoa pē ʻoku maʻu ʻe [he] Tamaí.”2

Kuo hanga ʻe he tokotaha fakapotopoto naʻá ne faʻu ʻa e hala fakalangi ko iá ʻo fokotuʻu ha ngaahi fakaʻilonga ko e fakatokanga ki heʻetau fonongá. ʻOku ʻi he ngaahi fuakava mo e fakapapau ʻo e lakanga fakataulaʻeikí ʻa e fakatokanga ko ʻeni ke tau fakakaukau ki ai: “ʻOku ou fai kiate kimoutolu ha fekau ke mou vakai telia ʻa kimoutolu.”3

Ko e hā ka fekau ai kitautolu ʻe he ʻOtuá ke tau tokangá? ʻOkú Ne ʻafioʻi ko e tangata4 moʻui ʻa Sētane pea ʻokú ne feinga ke fusi hifo hotau laumālié ki he vanu ʻo e mamahí.5 ʻOku ʻafioʻi foki ʻe he ʻOtuá ʻoku ʻi loto ʻi he kau maʻu lakanga fakataulaʻeikí ha “tangata fakakakano,”6 “faʻa lava ke mavahe fakalaumālie mei he ʻOtua.”7 Ko ia, ʻoku fakaafeʻi kitautolu ʻe he kau palōfitá ke “siʻaki ʻa e tangata motuʻá”8 pea “ʻai ʻa Kalaisi”9 ʻi he tui, fakatomala, ngaahi ouau fakamoʻuí, mo e moʻui fakaʻaho ʻaki ʻo e ongoongoleleí.

Fakaʻehiʻehi mei he Meʻa Fakamamahí

ʻE lava pē ke vaivai fakalaumālie ha tamasiʻi pe tangata he lolotonga ʻene kaka hake ʻi he hala ʻo e lakanga fakataulaʻeikí ʻo kapau ʻe taʻe tokanga. Kuó ke ʻohovale mo loto mamahi nai ʻi ha hinga taʻeʻamanekina ʻa ha talavou tuʻukimuʻa, taha toki ʻosi ngāue fakafaifekau, taki lakanga fakataulaʻeiki ʻoku fakaʻapaʻapaʻi, pe mēmipa ʻofeina ʻo e fāmilí?

Ko e talanoa kia Tēvita ʻi he Fuakava Motuʻá, ko ha sīpinga fakamamahi ia ʻo e mālohi ʻo e lakanga fakataulaʻeiki kuo maumauʻí. Neongo naʻá ne ikunaʻi ʻa Kolaiate ʻi heʻene kei talavoú pea moʻui angatonu ʻi ha ngaahi laui taʻu lahi,10 ka ko e tuʻi pea koe palōfitá ni naʻe kei laveangofua fakalaumālie pē. ʻI he momeniti pelepelengesi ʻi hono funga falé, naʻá ne mamata ai ki he kaukau ʻa e fefine talavou ko Patisepá, naʻe ʻikai ofi ai ha taha fakahaofi moʻui ke kaila, “Tokanga Tēvita, ʻa e tangata vale!” ʻI he ʻikai ke ne tokanga telia ʻa iá11 mo fai fakatatau ki he ngaahi ueʻi ʻa e Laumālié,12 ne mole ai meiate ia hono fāmili taʻengatá.13

ʻE ngaahi tokoua, kapau ko Tēvita toʻa ē naʻe lava pē ke fakatafoki mei he hala ki he hakeakiʻí, ʻe lava fēfē nai ke tau fakaʻehiʻehi mei he ikuʻanga tatau?

ʻE lava ke tokoni e ongo ʻā maluʻi ʻo e ului fakatāutaha moʻoní mo e fetuʻutaki fakafāmili ʻoku mālohí ke nofomaʻu ʻi he hala ʻoku fakatau ki hēvaní.

ʻI hono ʻiloʻi ʻeni ʻe Sētané, ʻokú ne fokotuʻu leva ha ngaahi tūkiaʻanga ʻi he hala ʻo ʻetau tupulaki he lakanga fakataulaʻeikí, ke ne maumauʻi ʻetau uluí mo fakaʻauha hotau ngaahi fāmilí. Kae mālié, kuo fokotuʻu ʻe Sīsū Kalaisi mo ʻEne kau palōfitá ha ngaahi fakaʻilonga “Fakatokanga” ʻi he halá. ʻOku nau toutou fakatokanga mai ʻo fakafekauʻaki mo e ngaahi angahala ʻokú ne taʻofi e uluí14 mo fakaʻauha ʻa e fāmilí ʻo hangē ko e ʻitá, mānumanú, mo e holi koví.

Naʻe faleʻi ʻe Mōsese ʻi he ngaahi taʻu lahi kuohilí ʻo pehē, “Vakai telia naʻá ke fakangaloʻi ʻa [e ʻEikí].”15 ʻI hotau māmani vave mo fonu hake ʻi he fakafiefiá, ʻoku kei vave pē “hono fakangaloʻi [ʻe he tangatá] … ʻa e ʻEikí, … [ke fai] angahala, pea mo fakalotoʻi e he tokotaha angakoví.”16

Fakaloloto e Uluí pea Fakamālohia e Fāmilí

Koeʻuhí ke tau kei malu ʻi he hala ʻo e lakanga fakataulaʻeikí ʻi he taulōfuʻu ʻa e ngaahi maka teka ʻo e ʻahiʻahí, ʻoku ou fakamanatu kiate kitautolu ha tefitoʻi moʻoni ʻe ono ʻoku nau fakaloloto ʻetau uluí mo fakamālohia e fāmilí.

ʻUluakí, ʻoku fakaava maʻu pē ʻe he lotú ʻa e matapā ki he tokoni fakalangí ke “ikunaʻi ʻa Sētane.”17 ʻOku fakatokanga ʻa Sīsū ʻi he taimi kotoa pē ki he kau maʻu lakanga fakataulaʻeikí ke nau “tokanga, he ʻoku holi ʻa Sētane ke siviʻi [kimoutolu],” ʻOkú ne pehē ko e lotú ʻa e meʻa te ne fakafepakiʻi ʻa e ʻahiʻahí.18 Naʻe akonaki ʻa Palesiteni Tōmasi S. Monisoni ʻo pehē: “Kapau ʻoku ʻi ai hatau niʻihi kuo fakatuotuai ke fakafanongo ki he akonaki ke lotu maʻu peé, ʻoku ʻikai mo ha taimi lelei ange ke kamata ai ka ko e taimí ni. … ʻOku ʻikai ha taimi ʻe tuʻu māʻolunga ange ai ha tangata ka ko e taimi ʻokú ne tūʻulutui aí.”19

Uá, ʻoku hanga ʻe hono ako ʻo e folofola ʻo onoʻaho mo onopōní ʻo fakafehokotaki kitautolu mo e ʻOtuá. Naʻe fakatokanga ʻa e ʻEikí ki he kāingalotu ʻo e Siasí ke nau “tokanga pe ʻe fēfeeʻi ʻenau maʻu [e kau palōfitá] telia naʻa lau ia ko e meʻa maʻamaʻa, pea ʻomi ʻa kinautolu ki he fakamalaʻia, pea nau tūkia mo hinga”20 Ke tau fakaʻehiʻehi mei he fakamalaʻia mamafá ni, ʻoku totonu ke tau faivelenga ʻi hono lau e folofolá mo e ngaahi makasini kehe ʻa e Siasí, mo e ngaahi uepisaiti ʻoku malava ai ke “faleʻi [kitautolu] ʻi ha founga vāofi mo fakatāutaha ʻe he palōfita [ʻa e ʻEikí] kuo filí.”21

Tolú, moʻui taau ke kau ʻi he ngaahi ouau ʻoku nau teuteuʻi kitautolu ke maʻu “ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní ko [hotau] fakahinohinó.”22 ʻI he taimi ne fakatokanga mai ai ʻa e Fakamoʻuí ke tau “Tokanga telia naʻa kākaaʻi ʻa kimoutolú,” naʻá Ne talaʻofa ʻe ʻikai kākaaʻi kitautolu ʻo kapau te tau “kumi fakamātoato ki he ngaahi meʻafoaki lelei taha” ʻo e Laumālié.23 ʻI heʻetau maʻu ʻo e sākalamēnití ʻi he moʻui taau he uiké takitaha, ʻoku fakafeʻungaʻi ai e kāingalotú ke “ʻiate kinautolu maʻu ai pē ʻa Hono Laumālié.”24 Te tau ala “maʻu ʻa hono kakato ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní”25 ʻi he moihū ʻi he temipalé.

Faá, ko e uho ʻo e ului fakatāutahá mo e ngaahi fetuʻutaki fakafāmilí ʻa hono fakahaaʻi ʻo e ʻofa moʻoní. Na’e fakahinohino mai ‘a e Tuʻi ko Penisimaní, “Tokanga telia naʻa tupu ha ngaahi fakakikihi ʻiate kimoutolu.”26 ʻOua naʻa ngalo ko Sētane ʻa e “tamai ʻo e fakakikihí”27 pea ʻokú ne feinga ke “kē mo fekainaki” ʻa e kau mēmipa ʻo e fāmilí.28 Ngaahi tokoua, kapau te tau ngaohikovia fakaeloto, ʻi he lea, pe fakaesino ha taha ʻi hotau fāmilí, ʻe mole e mālohi ʻo e lakanga fakataulaʻeikí meiate kitautolu.29 Fili ke mapuleʻi e ʻitá. ʻOku totonu ke fanongo e kau mēmipa hotau fāmilí ki he ngaahi tāpuaki mei hotau ngutú, kae ʻikai ko e lea koví. ʻOku fie maʻu ke tau tataki e niʻihi kehé ʻaki pē ʻa e feifeingaʻi, faʻa kātaki fuoloa, angavaivai, angamalū, ʻofa taʻemālualoi, angaʻofa, mo e ʻofa faka-Kalaisí.30

Nimá, ko ha konga mahuʻinga ʻo e tuí mo e uouangataha ʻa e fāmilí ʻa e talangofua ki he fono ʻo e vahehongofulú. Koeʻuhí ʻoku ngāue ʻaki ʻe Sētane ʻa e mānumanú mo e kumi ki he koloá ke tafiʻi ʻaki e ngaahi fāmilí mei he hala ki he langí, naʻe fai ai ʻe Sīsū ʻa e faleʻí ni, “Tokanga telia ʻa e mānumanú.”31 ʻOku taʻofi ʻa e mānumanú ʻi heʻetau palani ʻetau paʻanga hū maí, totongi vahehongofulu kakató mo ha foaki ʻaukai feʻunga, patiseti e ngaahi fakamole ʻoku fie maʻú, fakaʻehiʻehi mei he fakamoʻua taʻeʻaongá, fakahū ha paʻanga ki ha ngaahi fie maʻu he kahaʻú, pea fakafalala pē kiate kita ʻi he ngaahi meʻa fakatuʻasinó. Ko e talaʻofa ʻeni ʻa e ʻOtuá kiate kitautolú, “Ke mou fuofua kumi ʻa e puleʻanga ʻo e ʻOtuá, mo ʻene māʻoniʻoní; pea ʻe fakalahi ʻaki ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē kiate kimoutolu.”32

Onó, ʻi hono moʻui ʻaki kakato e fono ʻo e angamaʻá, ʻokú tau maʻu ai ʻa e loto falala ke tau tuʻu “ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá” pea hoko ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní ko hotau “takaua maʻu ai pē.”33 ʻOku ʻohofi ʻe Sētane ʻa e angamaʻá mo e nofo malí ʻaki ha ngaahi meʻa fakalielia lahi. ʻI he taimi ne fakatokanga ai ʻa e ʻEikí ki he kakai ʻoku tonó ke nau “fakatomala fakatoʻotoʻó,” naʻe mahulu atu ʻEne fakaʻuhingá ʻi hono fakahoko pē ʻo e tonó, ki he ngaahi fakakaukau holi kovi ʻoku muʻomuʻa aí.34 Kuo faʻa lea mahino e kau palōfita mo e kau ʻaposetolo ʻo onopōní fekauʻaki mo e fakatuʻutāmaki ʻo e ponokalafí. Naʻe ako ʻaki e Palesiteni Kōtoni B. Hingikelī: “[ko e Ponokalafí] ʻoku hangē ia ha afā mālohí, ʻokú ne fakaʻauha ʻa e fakafoʻituituí mo e ngaahi fāmilí, peá ne maumauʻi fakaʻaufuli ʻa e meʻa ko ia naʻe lelei mo fakaʻofoʻofá. … Kuo taimi ke feinga ha taha pē ʻiate kitautolu ʻa ia ʻoku kau ki ha meʻa peheé, ke ne fusi hake ia mei he vanu ʻo e angahalaʻia fakamamahi ko ʻení.35 Kapau ʻoku fakataueleʻi koe ke maumauʻi e fono ʻo e angamaʻá ʻi ha faʻahinga founga pē, muimui ʻi he sīpinga ʻa Siosefa ʻo ʻIsipité, ʻa ia naʻa ne “hola, ʻo hao ki tuʻa.”36

ʻOku tokoni e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻe ono ko ʻení ki he kau maʻu lakanga fakataulaʻeikí ke nau hokohoko atu ʻi he hala ki hēvaní ʻi he vahaʻa ʻo e ngaahi ʻā fakalaumālie ʻo e ului fakatāutahá mo e vā fetuʻutaki fakafāmilí. ʻE kau talavou, ʻi hoʻomou talangofua ki he ngaahi tefitoʻi moʻoni ko ʻení, te ne teuteuʻi ai kimoutolu ki he ngaahi fuakava ʻo e temipalé, ngāue fakafaifekau taimi kakató, ngāue tokoní, mo e mali taʻengatá. Ngaahi husepāniti mo e ngaahi tamai, ʻi hoʻomou moʻui ʻaki e ngaahi tefitoʻi moʻoni ko ʻení, te ne fakafeʻungaʻi kimoutolu ke pule ʻi ʻapi ʻi he māʻoniʻoni, hoko ko e taki fakalaumālie ʻo homou fāmilí, pea hoko homou uaifí ko ha hoa ngāue tuʻunga tatau.37 Ko e hala ʻo e lakanga fakataulaʻeikí ko ha fononga fonu ʻi he fiefiá.

Nofo Maʻu ʻi he Hala ʻo e Lakanga Fakataulaʻeikí

Te u foki ki ha meʻa ne u aʻusia ʻi heʻeku kei talavoú, ʻa ʻeku manatu ki haʻamau kolosi ʻe taha ʻi he ʻOtu Moʻunga Maká. Hili ʻemau fakalaka atu ʻi he fakaʻilonga “Tokanga: Ngaahi Maka Teká,” ne fakatokangaʻi ʻe heʻeku tamaí ha fanga kiʻi makamaka mo ha ngaahi foʻi maka ʻoku tō hifo he halá ʻi muʻa ʻiate kimautolu. Tuai e kemo kuó ne māmālie hifo ʻo mei tuʻu e kaá ʻo feʻunga mo ha fakalaka hake ʻiate kimautolu ha foʻi maka fōlahi tatau mo ha foʻi pulu pasiketipolo. Naʻe tatali e tangataʻeikí ke tuʻu e ngangana ʻa e maká pea toki hoko atu ʻemau fonongá. Ne hanga ʻe he tokanga maʻu pē ʻeku tamaí mo e meʻa naʻá ne fai he taimi pē ko iá ʻo fakapapauʻi ʻe hao pē homau fāmilí ʻo aʻu ki he feituʻu ne mau fakataumuʻa ki aí.

ʻE ngaahi tokoua, ʻoku feinga ʻa Sētane “ke fakaʻauha ʻa e laumālie ʻo e tangatá.38 Kapau ʻoku hē atu ho laumālié ki he tapa ʻo ha lilifa fakalaumālie, tuʻu he taimí ni, ʻoku teʻeki ai ke ke tō, peá ke foki ki he halá.39 Kapau ʻokú ke ongoʻi ʻoku ʻi he takele ʻo ha lilifa ho laumālié pea kuo maumau kae ʻikai ʻi ʻolunga he hala ʻo e lakanga fakataulaʻeikí, tupu mei ha ʻikai ke ke tokanga ki he ngaahi fakaʻilonga “Fakatokangá” ʻo ke faiangahala, ʻoku ou fakamoʻoni atu ʻe lava ke toe hiki hake pea mo fakafoki mai koe ki he hala fakalangi ʻo e ʻOtuá ʻi he fakatomala moʻoní mo e mālohi ʻo e feilaulau huhuʻi ʻa Sīsū Kalaisí.40

Naʻe akonaki ʻa Sīsū, “Vakai telia ʻa e … mālualoí.”41 Kapau ʻoku ʻikai te ke moʻui taau ke fakaʻaongaʻi e lakanga fakataulaʻeikí, kātaki ʻo talanoa mo hoʻo pīsopé, he te ne lava ʻo tokoni atu ke ke fakatomala. Loto-toʻa, he neongo ʻoku fakapapauʻi mai ʻe he Fakamoʻuí, “Tokanga …, ʻo fakaʻehiʻehi mei he faiangahalá,”42 ka ʻokú Ne toe talaʻofa mai pē: “Ko au, ko e ʻEikí, [ʻoku ou] fakamolemoleʻi ʻa kimoutolu. … Mou ʻalu ʻi homou ngaahi halá pea ʻoua ʻe toe faiangahala.”43

ʻOku ou fakakafeʻi ʻa e tamasiʻi mo e tangata kotoa pē ke nofo maʻu ʻi he hala ʻo e lakanga fakataulaʻeikí ʻaki hono fakaloloto ange hoʻomou uluí mo fakamālohia homou fāmilí. ʻOku fakaloloto ʻe he lotú, ngaahi folofolá, mo e ngaahi ouaú ʻa e uluí. ʻOku fakamālohia ʻe he ʻofá, vahe hongofulú, anga-maʻá ʻa e fāmilí. Fakaʻehiʻehi mei he mamahí ʻaki ʻa e muimui ki he ngaahi fakaʻilonga “Fakatokanga” fakalaumālie kuo fokotuʻu ʻe he ʻOtuá mo e kau palōfitá ʻi hotau halá. Feinga ke muimui ʻi he sīpinga haohaoa ʻa Sīsū Kalaisí, ʻa ia naʻá ne “faingataʻaʻia ʻi he ngaahi ʻahiʻahí ka naʻe ʻikai te ne fakavaivai ki aí.”44

ʻOku ou palōmesi atu kapau ʻe tauhi ʻe he houʻeiki tangatá ʻa e fuakava ʻo e lakanga fakataulaʻeikí ke “vakai telia ʻa kimoutolú,”45 ʻoku fakapapauʻi mai ʻe lava ke tau malu mo fiefia mo hotau fāmilí pea aʻu ki he hakeakiʻi ʻi he puleʻanga fakasilesitialé ʻa ia ʻoku tau fakataumuʻa ki aí. ʻOku ou fakamoʻoni ki ai ʻi he huafa toputapu ʻo Sīsū Kalaisí, ʻēmeni.

Fakaʻasi mai ʻa e Ngaahi Potufolofola FekauʻakíFakapuliki e Ngaahi Potufolofolá