Preskočiť panel hlavné možnosti
Október 2012 | Všetky veci sa napĺňajú vierou

Všetky veci sa napĺňajú vierou

Október 2012 Generálna konferencia

Viera nám pomôže bezpečne stúpať po ceste evanjelia, prekonať výzvy smrteľnosti a vrátiť sa do vznešenej prítomnosti nášho Nebeského Otca.

Nedávno sa niekoľko členov našej rodiny vydalo na vrchol hory Huayna Picchu, vysokého štítu, ktorý susedí so starodávnymi ruinami Inkov na Machu Picchu v horách Peru. Je to veľmi príkre stúpanie s dych vyrážajúcimi vyhliadkami a strmými zrázmi. Nanešťastie, niektorí turisti prišli o život, keď sa z tohto úzkeho a strmého chodníka zrútili. Aby sa takým tragickým prípadom zabránilo, boli k pevnej skale pozdĺž úbočia hory Huayna Picchu pripevnené silné laná. Pri stúpaní sme sa týchto lán držali, a vďaka nim sme bezpečne vyliezli až na vrchol, odkiaľ sme mali veľkolepý výhľad!

Podobne ako výstup na horu Huayna Picchu, aj naše putovanie v smrteľnosti predstavuje strmé a namáhavé stúpanie hore, a ak máme úspešne vytrvať až do konca, potrebujeme pomoc Nebeského Otca. Práve preto Boh ustanovil zásady a obrady evanjelia, aby nás priviedol k Spasiteľovi a k Jeho spásnej moci.1 Prvá z týchto zásad, viera v Pána Ježiša Krista2, je ako lano na hore Huayna Picchu: pokiaľ je viera silná a pevne zasadená na skale Vykupiteľa nášho3, pomôže nám bezpečne stúpať po ceste evanjelia, prekonať všetky výzvy smrteľnosti4 a vrátiť sa do vznešenej prítomnosti nášho Nebeského Otca. Všetky veci sa napĺňajú vierou.5

„Viera je zásadou činu a aj moci.“6 Viera neznamená mať dokonalú znalosť vecí; preto ak máme vieru, dúfame vo veci, ktoré nevidíme a ktoré sú pravdivé.7 Je to uistenie8 od Ducha získané skrze vlastné poznanie, ktoré nás motivuje k činu9, aby sme nasledovali Spasiteľov príklad a s modlitbou dodržiavali Jeho prikázania aj počas období obetí a skúšok10.Viera nám prináša Pánovu moc, ktorá sa – okrem iného – prejavuje nádejou v to, že sa stane niečo dobré11, prináša zázraky, ktoré potvrdzujú vieru12 a božskú ochranu v záležitostiach duchovných i časných.13

Príkladom toho, ako používanie viery ovplyvňuje náš život k dobrému, je život Ann Rowleyovej, pionierky z raného obdobia Cirkvi. Sestra Rowleyová bola vdova z Anglicka a s vierou prijala prorokovu výzvu zhromaždiť sa do Sionu. Bola členkou Willieho výpravy ručných vozíkov, ktorá na jeseň roku 1856 cestou zápasila s hlbokými snehovými závejmi. Počas cesty prišlo k situácii, kedy jej sedem detí doslova umieralo od hladu. Napísala: „Bolím ma, keď vidím, aké hladné sú moje deti. … Blížila sa noc a nemali sme nič na večeru. Požiadala som Boha o pomoc, tak ako som to robila vždy. Pokľakla som a spomenula som si na dva lodné sucháre, ktoré … nám zostali z cesty za more. Neboli veľké a boli také tvrdé, že sa ani nedali zlomiť. To bez pochybnosti nestačilo na nasýtenie 8 ľudí, ale 5 chlebov a 2 ryby tiež nestačili na nasýtenie 5 000 ľudí, a napriek tomu to Ježiš zázračne dokázal. A tak s Božou pomocou nie je nič nemožné. Našla som sucháre, dala som ich do kotlíka, zaliala vodou a poprosila o Božie požehnanie. Potom som na kotlík dala pokrievku a postavila ho na uhlíky. Keď som o chvíľu pokrievku dala dole, kotlík bol plný jedla. Pokľakla som s rodinou a poďakovala Bohu za jeho dobrotivosť. Toho večera mala rodina dostatok jedla.“14

Ann Rowleyová prinášala veľké osobné obete, keď sa snažila žiť podľa evanjelia. Potrebovala pomoc a požiadala o ňu v modlitbe. Vďaka svojej viere bola naplnená nádejou a zázrakom sa jej dostalo jedlo pre jej hladujúce deti. Pán ju tiež požehnal schopnosťou večného významu – vytrvať vo viere do konca.15 Napriek nejasnej budúcnosti si nerobila nárok na to, aby sa dozvedela, ako svoje deti nakŕmi na druhý deň; namiesto toho trpezlivo čakala na Pána16 a kráčala vpred s nádejou – ako je to vyjadrené v nádhernej piesni:

Veď svetlo ďalej, svoju jasnosť rozširuj, ó, veď ma ďalej!

Noc tmavá je, a vzdialený domov môj, ó, veď ma ďalej!

Veď kroky moje, ja nepýtam sa kam

V diaľke môj cieľ, nech skoro budem tam.17

Aj my môžeme prejavovať takú vieru v Pána a môžeme veriť a dôverovať tomu, že náš láskavý a nemenný Boh18 nám požehná svojou zázračnou mocou podľa našej situácie a podľa Svojho načasovania. Ak tak budeme činiť, aj my uvidíme ruku Božiu, ktorá sa prejaví v našom živote.

Pán nám prikazuje, že máme zobrať štít viery, ktorým budeme schopní uhasiť všetky ohnivé šípy zlovoľného.19 Satan použije pochybnosti, obavy alebo hriech, aby nás pokúšal k tomu, aby sme opustili vieru a stratili ochranu, ktorú viera poskytuje. Poďme sa stručne a postupne pozrieť na tieto jednotlivé skúšky viery, aby sme ich dokázali rozpoznať a nedbali na protivníkove pokúšanie.20

Po prvé, neviera v Pána alebo v Jeho evanjelium spôsobí, že budeme odporovať Duchu Božiemu.21 Pánov protiliek na pochybnosti je jednoduchý. Kráľ Benjamín prehlásil: Verte v Boha; verte, že on je a že stvoril všetky veci, ako na nebi, tak na zemi; verte, že má všetku múdrosť a všetku moc, ako na nebi, tak na zemi; verte, že človek neobsiahne všetky veci, ktoré môže obsiahnuť Pán.22

Pokiaľ kvôli neviere alebo pochybnostiam zistíte, že vaša viera kolíše, pamätajte na to, že aj dávni apoštoli prosili Pána, aby prehĺbil ich vieru.23 Keď vezmete do úvahy, že viera i rozum sú nevyhnutní spoločníci, zamyslite sa nad týmto prirovnaním: rozum a viera sú ako dve krídla lietadla. Obe krídla sú nutné na to, aby lietadlo letelo. Pokiaľ sa vám z vášho pohľadu zdá, že rozum viere protirečí, zadržte a uvedomte si, že náš pohľad je v porovnaním s tým Pánovým nesmierne obmedzený.24 Nezavrhujte vieru, rovnako ako by ste počas letu neodtrhli krídlo lietadla. Namiesto toho pestujte čiastočku viery a umožnite nádeji, ktorú táto viera prináša, aby sa stala kotvou pre vašu dušu, a aj pre váš rozum.25 Práve preto nám je prikázané, aby sme sa snažili o vedomosti … štúdiom, a tiež vierou.26 Pamätajte na to, že viera predchádza zázraky a vyvoláva ich, a my zo svojej skúsenosti nepoznáme okamžité vysvetlenie týchto zázrakov, medzi ktoré patrí liatinový kotlík plný jedla z dvoch malých suchárov alebo skrátka len vytrvanie vo viere napriek nepriazni osudu.27

Po druhé, obavy, ktoré nás odvádzajú od viery v Spasiteľa a podkopávajú ju. Apoštol Peter sa jednej noci za búrky díval na Pána a kráčal po vode – pokiaľ neodvrátil zrak a neuvidel „že je vietor [a] preľakol sa“ a začal sa topiť v rozbúrenom mori.28 Keby sa nebál, mohol ísť ďalej! Než aby sme sa s obavami zamerali na prudký vietor a vlny vo svojom živote, Pán nás vyzýva: Hľaďte ku mne v každej myšlienke; nepochybujte, nebojte sa.29

Po tretie, hriech oslabuje prítomnosť Ducha v našom živote a bez Ducha Svätého nám bude chýbať duchovná vitalita, ktorej sa môžeme držať a vďaka ktorej môžeme vieru používať. Najlepším spôsobom, ako prejavovať vieru, je nedotýkať sa daru zlého ani veci nečistej30 a byť usilovní v zachovávaní všetkých prikázaní, … aby … viera naša nás neopustila a nepriatelia naši nad nami nezvíťazili.31 Pokiaľ váš život poškvrnil hriech, vyzývam vás, aby ste použili vieru k pokániu32 a Spasiteľ vás skrze uzmierenie očistí a uzdraví.

Bratia a sestry, Pán podľa našej viery naplní svoje zasľúbenia a bude s nami pracovať, aby sme prekonali každú ťažkosť.33 To isté urobil pre Ann Rowleyovú a robí to pre svoj ľud vo všetkých národoch a v každej dobe a generácii. Vzhľadom na to, že je Bohom zázrakov a že sa nemení, bude rovnakým spôsobom žehnať každému z nás nádejou, ochranou a mocou podľa našej viery v Neho.34 Neochvejná viera v Pána Ježiša Krista – podobne ako lano na ceste na horu Huayna Picchu – ukotví vás a aj vašich blízkych ku skale Vykupiteľa nášho35 a k Jeho nedostihnuteľnej moci spasenia.

Prezident Thomas S. Monson povedal: „Budúcnosť je tak jasná ako vaša viera.“36 Svedčím o tejto vznešenej pravde plnej nádeje a vyzývam každého z nás, aby neochvejne kráčal dopredu s vierou v Pána, „bez akéhokoľvek pochybovania“37. Viem, že Spasiteľ žije, že je pôvodcom aj dokonávateľom našej viery38 a že „Boh … odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú“39. O tom svedčím v mene Ježiša Krista, amen.

Ukázať odkazySkryť odkazy