Přeskočit hlavní navigační panel
Říjen 2012 | „Pojďte ke mně, ó vy z domu Izraele“

„Pojďte ke mně, ó vy z domu Izraele“

Říjen 2012 Generální konference

Když přijdeme k našemu Spasiteli Ježíši Kristu a očistíme své srdce, staneme se všichni nástrojem v naplňování mocných zaslíbení z Knihy Mormonovy.

Během Vietnamské války jsem se dobrovolně přihlásil ke službě v námořní pěchotě Spojených států. Brzy poté, co jsem přijel na základní výcvik do Quantica ve Virginii, jsem stál v pozoru před svým lůžkem v kasárnách s dalšími 54 rekruty námořní pěchoty. S instruktorem výcviku, válkou zoceleným veteránem, jsem se setkal ve chvíli, kdy kopnutím rozrazil dveře do kasáren a vešel za hlasitého klení dovnitř.

Když se takto děsivě představil, vyšel od jednoho konce kasáren a u každého rekruta se zastavil a pokládal mu otázky. Instruktor výcviku soustavně a bez výjimky nacházel na každém rekrutovi něco, čím by ho hlasitě a vulgárně zesměšnil. Přistoupil ke každému námořníkovi v řadě a ten podle příkazu hlasitě odpověděl „ano“, nebo „ne, seržante“. Neviděl jsem přesně, co dělá, poněvadž jsme měli příkaz stát v pozoru a dívat se přímo před sebe. Když přišla řada na mě, poznal jsem, že popadl moji vojenskou brašnu a vysypal ji na matraci za mnou. Prohlížel si mé osobní věci a pak se postavil přede mě. Připravoval jsem se, že na mě zaútočí. V ruce měl mou Knihu Mormonovu. Čekal jsem, že na mě bude křičet, ale místo toho se ke mně naklonil a zašeptal: „Jste mormon?“

Podle příkazu jsem zakřičel: „Ano, seržante!“

Čekal jsem opět to nejhorší. Místo toho se zastavil, zvedl ruku, ve které držel moji Knihu Mormonovu, a velmi potichu se zeptal: „Věříte v tuto knihu?“

Znovu jsem zvolal: „Ano, seržante!“

V onu chvíli jsem si byl jist tím, že bude o mormonech a o Knize Mormonově něco pohrdavě vykřikovat, ale on tam jen mlčky stál. Po chvilce se vrátil k mému lůžku a opatrně Knihu Mormonovu položil. Pak, aniž by se u mě zastavil, pokračoval ve vulgárním zesměšňování a ponižování všech ostatních rekrutů.

Často jsem přemýšlel o tom, proč mě onen přísný seržant námořní pěchoty onoho dne vynechal. Jsem však vděčný za to, že jsem mohl bez váhání říci: „Ano, jsem členem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů“ a „Ano, vím, že Kniha Mormonova je pravdivá“. Toto svědectví mi bylo dáno jako drahocenný dar skrze Ducha Svatého a díky pomoci dvou misionářů a poradce kvora kněží.

Když mi bylo 14 let, učili moji rodinu znovuzřízenému evangeliu dva misionáři, Lee Pearson a Boyd Camphuysen, a já jsem byl pokřtěn. O dva roky později mě můj poradce kvora kněží Richard Boren vyzval k tomu, abych přečetl Knihu Mormonovu. Výzvu jsem přijal a každý večer jsem četl nejméně 10 stran, dokud jsem ji nedočetl.

Na titulní straně jsem si přečetl, že je „[napsaná] Lamanitům, kteří jsou zbytkem domu Izraele; a také Židům a pohanům“. V úvodu ke Knize Mormonově – dalšímu svědectví o Ježíši Kristu se píše, že Lamanité „jsou … předky amerických Indiánů“. Když jsem četl Knihu Mormonovu, připadalo mi, že je o mých indiánských předcích. Vypráví příběh o lidech, z nichž část byla později popisována jako „Lamanité“, kteří putovali z Jeruzaléma do „země zaslíbení“ (1. Nefi 2:20) asi 600 let před Kristem. Je to záznam o Božím jednání s těmito dávnými obyvateli, kteří se nacházeli kdesi na americkém kontinentu. Obsahuje záznam o tom, jak mezi nimi působil Ježíš Kristus po svém Vzkříšení. Pasáže v Knize Mormonově uvádějí, že tito lidé byli postupně rozptýleni po celém americkém kontinentu a po ostrovech v přilehlých mořích (viz Alma 63:9–10). Jejich proroci předpověděli, že do této země zaslíbení nakonec přijdou mnohé zástupy pohanů a na Lamanitech spočine hněv Boží a budou rozptýleni, biti a téměř zničeni (viz 1. Nefi 13:10–14).

Můj pradědeček Echo Hawk, indián z kmene Póný, se narodil v polovině 19. století na území nynějšího státu Nebraska. Když mu bylo 19 let, museli se Pónýové vzdát své rodné země o rozloze 9,3 milionu hektarů, aby uvolnili místo pro usedlíky. V roce 1874 byli Pónýové odvedeni několik stovek kilometrů na jih, do malé indiánské rezervace ve státě Oklahoma. Populace Pónýů klesla po příchodu do Oklahomy z 12 000 na méně než 700. Pónýové byli, podobně jako jiné kmeny, rozptýleni, biti a téměř zničeni.

Kniha Mormonova nese zvláštní poselství pro potomky Lamanitů, zbytku domu Izraele. Nefi toto poselství vyjádřil těmito slovy, když vykládal vidění svého otce o těchto posledních dnech: „A onoho dne bude zbytek našeho semene věděti, že je z domu Izraele, a že je lidem smlouvy Páně; a tehdy budou věděti a dojdou poznání svých praotců, a také poznání evangelia svého Vykupitele, kterému on vyučoval jejich otce; pročež, dojdou poznání svého Vykupitele a pravých bodů jeho nauky, aby mohli věděti, jak k němu přijíti a býti spaseni.“ (1. Nefi 15:14.)

Kniha Mormonova je posvátná kniha písem. Obsahuje plnost věčného evangelia. Prorok Joseph Smith napsal, že „Kniha Mormonova je nejsprávnější ze všech knih na zemi a … závěrným kamenem našeho náboženství a … člověk [se] dodržováním jejích předpisů přiblíží Bohu více nežli prostřednictvím kterékoli jiné knihy“. (Učení presidentů Církve: Joseph Smith [2008], 63.) Obsahuje tudíž poselství pro všechny lidi na světě.

Když jsem jako 17letý chlapec četl Knihu Mormonovu poprvé, zaměřil jsem se na Moroniův slib: „A až tyto věci obdržíte, chtěl bych vás nabádati, abyste se tázali Boha, Věčného Otce, ve jménu Krista, zda tyto věci nejsou pravdivé; a budete-li se tázati s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista, on vám projeví jejich pravdivost, mocí Ducha Svatého.“ (Moroni 10:4.)

Když jsem poklekl a pomodlil jsem se, obdržel jsem mocné duchovní svědectví o tom, že Kniha Mormonova je pravdivá. Toto svědectví mi pomáhá určovat směr celého mého života.

Nabádám všechny k tomu, aby četli Knihu Mormonovu – další svědectví o Ježíši Kristu.

Obzvláště prosím vás, kteří jste zbytkem domu Izraele, potomky lidu Knihy Mormonovy, ať jste kdekoli, abyste četli Knihu Mormonovu znovu a znovu. Poučte se o zaslíbeních obsažených v Knize Mormonově. Následujte učení a příklad Ježíše Krista. Uzavírejte s Pánem smlouvy a dodržujte je. Usilujte o vedení Svatého Ducha a následujte ho.

Zakončím slovy Amalekiho, dalšího proroka z Knihy Mormonovy: „A nyní, milovaní bratří moji, chtěl bych, abyste přišli ke Kristu, který je Svatým Izraelským, a podíleli se na jeho spasení a moci jeho vykoupení. Ano, pojďte k němu a obětujte mu celou duši svou jako oběť a pokračujte v půstu a modlitbě a vytrvejte do konce; a jakože žije Pán, budete spaseni.“ (Omni 1:26.)

Když přijdeme k našemu Spasiteli Ježíši Kristu a očistíme své srdce, staneme se všichni nástrojem v naplňování mocných zaslíbení z Knihy Mormonovy. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista, amen.