Jäta peamenüü vahele
Oktoober 2012 | Tulge minu juurde, oo te Iisraeli koda

Tulge minu juurde, oo te Iisraeli koda

Oktoober 2012 Üldkonverents

Kui me tuleme meie Päästja Jeesuse Kristuse juurde ja puhastame oma südamed, oleme me tööriistadeks Mormoni Raamatu lubaduste täidesaatmisel.

Vietnami sõja ajal astusin ma vabatahtlikuna Ameerika Ühendriikide merejalaväkke. Peagi pärast saabumist Virginia osariiki Quanticosse baaskoolitusele, seisin koos 54 teise merejalaväelasega oma kasarmus nari ees valvelseisangus. Ust jalaga lahti lüües ja vulgaarselt räusates astus uksest sisse meie rivisammu õpetaja, lahingutes karastunud veteran.

Pärast seda jahmatavat enesetutvustust hakkas ta uustulnukaid üksteise järel küsimustega pommitama. Eranditult igas uustulnukas leidis ta midagi, mille kallal valjuhäälselt ja vulgaarselt ilkuda. Niimoodi liikus ta ühe uustulnuka juurest teise juurde, samas kui need talle määrustikukohaselt „Jah, seersant õpetaja” või „Ei, seersant õpetaja” vastasid. Ma ei näinud täpselt, mida ta tegi, sest pidime olema valveseisangus, pilk suunatud enda ette. Aga kui jõudis kätte minu kord, tajusin, et ta võttis mu koti ja puistas selle sisu minu selja taga mu asemele. Ta soris mu asjades ja seejärel tuli ning jäi minu ette seisma. Valmistusin rünnakuks. Tal oli käes minu Mormoni Raamat. Ma ootasin, et ta hakkab mu peale karjuma, kuid selle asemel tuli ta lähemale ja sosistas: „Kas sa oled mormoon?”

Nagu kästud, karjusin vastuseks: „Jah, seersant õpetaja!”

Taas ootasin ma halvimat. Kuid tema vaikis, tõstis üles käe, milles hoidis minu Mormoni Raamatut, ja küsis vaiksel häälel: „Kas sa usud sellesse raamatusse?”

Taas karjusin: „Jah, seersant õpetaja!”

Sel hetkel olin ma kindel, et otsekohe kuulen ma mormoonide või Mormoni Raamatu aadressil ilkumist, seersant aga seisis ja vaikis. Hetke pärast läks ta tagasi mu aseme juurde ja asetas Mormoni Raamatu ettevaatlikult sinna tagasi. Seejärel läks ta peatumata minust mööda ning jätkas ülejäänute inetut mõnitamist.

Ma olen tihti mõtisklenud, miks see vintske moega merejalaväeseersant mind tol päeval säästis. Kuid ma olen tänulik, et võisin vähimagi kahtluseta vastata: „Jah, ma olen Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liige. Jah, ma tean, et Mormoni Raamat on õige”. See tunnistus on hinnaline kingitus, mille Püha Vaim andis mulle kahe misjonäri ja preesterluse kvoorumi nõuandja abiga.

Kui olin 14-aastane, õpetasid kaks misjonäri Lee Pearson ja Boyd Camphuysen meie perele Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi ning mind ristiti. Kaks aastat hiljem veenis mu preesterluse kvoorumi nõuandja mind lugema Mormoni Raamatut. Võtsin teda kuulda ja lugesin igal õhtul vähemalt 10 lehekülge, kuni raamat läbi sai.

Tiitellehelt lugesin, et see on „kirjutatud laamanlastele, kes on Iisraeli koja jääk, ja samuti juudile ja paganale”. „Mormoni Raamatu: teise testamendi Jeesusest Kristusest” sissejuhatuses on öeldud, et laamanlased „on ühtedeks ameerika indiaanlaste esivanemateks”. Kui ma lugesin Mormoni Raamatut, tundus mulle, et see rääkis minu indiaanlastest esivanematest. See räägib inimestest, kellest üht osa kirjeldatakse hiljem laamanlastena, kes rändasid Jeruusalemmast lubatud maale (1Ne 2:20) umbes 600 aastat enne Kristust . See on ülestähendus Jumala läbikäimisest nende muistsete asukatega, kes elasid kusagil Ameerika mandril. See raamat sisaldab ülestähendust Jeesuse Kristuse ilmumisest pärast Tema ülestõusmist. Mormoni Raamatu kohaselt valgusid need inimesed aja jooksul üle kogu Ameerika mandri ja saarte laiali (vt Al 63:9–10). Nende prohvetid kuulutasid, et lõpuks saabub sellele lubatud maale palju paganarahvaid ja Jumala viha on laamanlaste peal ning nad hajutatakse, neid lüüakse ja peaaegu hävitatakse (vt 1Ne 13:10–14).

Minu vanavanaisa Echo Hawk, pawnee indiaanlane, sündis 1800ndate aastate keskel praeguses Nebraska osariigis. Kui ta oli saanud 19-aastaseks, oli pawnee rahvas sunnitud loobuma oma 9 miljoni aakri suurusest kodumaast, et teha ruumi uusasunikele. 1874. aastal asustati pawnee rahvas umber mitusada kilomeetrit lõuna poole, väiksesse reservaati, mis asus Oklahoma indiaanlaste territooriumil. Oklahomasse saabumisel oli pawnee rahva arv kahanenud 12 tuhandelt vähem kui 700 inimeseni. Pawnee hõim nagu teisedki hõimud oli hajutatud laiali, löödud ja peaaegu hävitatud.

Mormoni Raamatus on eriline sõnum laamanlaste järeltulijatele, Iisraeli koja jäägile. Nefi jagab seda sõnumit, seletades lahti oma isa nägemuse neist viimsetest aegadest: „…ja sel päeval saab meie seemne jääk teada, et nad on Iisraeli kojast ja et nad on Issanda lepingurahvas; ja siis nad saavad teada ja tulevad teadmisele oma esiisadest ja ka teadmisele oma Lunastaja evangeeliumist, mida ta nende isadele kuulutas; mispärast, nad saavad teadmise oma Lunastajast ja tema õpetuse täpsetest üksikasjadest, et nad teaksid, kuidas tulla tema juurde ja saada päästetud” (1Ne 15:14).

Mormoni Raamat on pühakiri. See sisaldab igavese evangeeliumi täiust. Prohvet Joseph Smith kirjutas: „Mormoni Raamat on korrektsem igast raamatust maa peal ja on meie usundi päiskivi ning … inimene saab selle õpetuste järgi elades Jumalale ligemale kui ühegi teise raamatu abil.” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 64). Seega sisaldab see sõnumit kõikidele maailma rahvastele.

17-aastase poisina, mil ma esimest korda Mormoni Raamatut lugesin, keskendusin ma Moroni lubadusele: „Ja kui te saate need asjad, ma õhutan teid, et te küsiksite Jumalalt, Igaveselt Isalt, Kristuse nimel, kas need asjad ei ole mitte õiged; ja kui te küsite siira südamega, kogu hingest, omades usku Kristusesse, ta teeb teile selle kohta ilmsiks tõe läbi Püha Vaimu võimu” (Mr 10:4).

Kui ma palves põlvitasin, sain ma võimsa vaimse tunnistuse, et Mormoni Raamat on õige. See tunnistus on aidanud mul seada oma sihti siin elus.

Ma innustan inimesi lugema Mormoni Raamatut, teist testamenti Jeesusest Kristusest.

Ma palun eriti Iisraeli koja jäägil, Mormoni Raamatu rahvaste järeltulijatel, kus te ka ei ole, lugeda ja veel kord lugeda Mormoni Raamatut. Õppige Mormoni Raamatus sisalduvatest lubadustest. Järgige Jeesuse Kristuse õpetusi ja eeskuju. Sõlmige ja pidage lepinguid Jumalaga. Otsige ja järgige Püha Vaimu juhatust.

Ma lõpetan Amaleki, ühe teise Mormoni Raamatu prohveti sõnadega: „Ja nüüd, mu armsad vennad, ma soovin, et te tuleksite Kristuse juurde, kes on Iisraeli Püha, ja saaksite osa tema päästest ja tema lunastuse väest Jah, tulge tema juurde ja pakkuge kogu oma hing ohvriannina temale ja jätkake paastumises ja palves ja pidage vastu lõpuni; ja nii tõesti, kui Issand elab, teid päästetakse” (Om 1:26).

Kui me tuleme meie Päästja Jeesuse Kristuse juurde ja puhastame oma südamed, oleme me tööriistadeks Mormoni Raamatu lubaduste täidesaatmisel. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.