Preskočiť panel hlavné možnosti
Október 2012 | „Poďte ku mne, ó vy z domu Izraela“

„Poďte ku mne, ó vy z domu Izraela“

Október 2012 Generálna konferencia

Keď všetci prídeme k nášmu Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi a očistíme svoje srdcia, staneme sa nástrojmi pri napĺňaní úžasných sľubov z Knihy Mormonovej.

Počas Vietnamskej vojny som slúžil ako dobrovoľník v Námornej pechote Spojených štátov. Krátko po príchode do Quantica vo Virginii na základný tréning, som sa ocitol medzi ďalšími 54 regrútmi Námornej pechoty stojacimi v uličke pred posteľami. Tu som sa stretol so svojím školiacim dôstojníkom, vojnou ošľahaným veteránom, keď rozkopol dvere na baraku a vošiel kričiac slová prešpikované nadávkami.

Po svojom hrozivom antré, sa zastavil na jednom konci baraku a každému regrútovi jednému po druhom kládol otázky. Bez výnimky, školiteľ premyslene nachádzal hlasným a vulgárnym jazykom niečo, čo každého regrúta zosmiešnilo. Rad za radom kričal každý námorník späť svoju odpoveď, tak ako prikázal: „Áno,“ alebo „Nie, seržant školiteľ.“ Nemohol som presne vidieť, čo skutočne robí, pretože nám bolo prikázané stáť v uličke s očami uprenými pred seba. Ale keď prišiel môj čas vedel som, že zdrapol môj vak a vysypal jeho obsah na matrac za mnou. Prezrel moje veci a prišiel späť a postavil sa predo mňa. Pripravil som sa na jeho útok. V jeho ruke bola moja Kniha Mormonova. Očakával som, že bude na mňa hulákať; namiesto toho pristúpil ku mne bližšie a zašepkal: „Vy ste mormon?“

Ako mi bolo prikázané, zakričal som: „Áno, seržant školiteľ.“

A znova som očakával to najhoršie. Namiesto toho sa odmlčal a zdvihol ruku, v ktorej držal moju Knihu Mormonovu, a potom veľmi potichu povedal: „Veríte v túto knihu?“

A ja som znova zakričal: „Áno, seržant školiteľ.“

Teraz som si už bol úplne istý, že začne kričať znevažujúce slová o mormonoch a Knihe Mormonovej, ale on tam len ticho stál. Po chvíli sa vrátil späť k mojej posteli a pozorne tam položil moju Knihu Mormonovu. Potom prešiel okolo mňa bez toho, aby sa zastavil a pokračoval ďalej v zosmiešňovaní a znevažovaní škaredými slovami všetkých ostatných regrútov.

Často som premýšľal, prečo ma oný tvrdý seržant Námornej pechoty v ten deň vynechal. Ale som vďačný za to, že som bez zaváhania mohol povedať: „Áno, ja som člen Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní,“ a „Áno, ja viem, že Kniha Mormonova je pravdivá“. Toto svedectvo je vzácny dar, ktorý mi bol daný skrze Ducha Svätého za pomoci dvoch misionárov a poradcu kňazského kvóra.

Keď som mal štrnásť rokov, dvaja misionári, Lee Pearson a Boyd Camphuysen, učili moju rodinu o znovuzriadenom evanjeliu Ježiša Krista a ja som bol pokrstený. O dva roky neskôr ma môj poradca kňazského kvóra, Richard Boren, vyzval, aby som čítal Knihu Mormonovu. Výzvu som prijal a čítal som aspoň 10 strán každý večer, až kým som neskončil.

Na titulnej strane som čítal: Napísané Lamanitom, ktorí sú zvyškom domu Izraela; a tiež Židom a pohanom. V úvode ku Knihe Mormonovej: ďalšiemu svedectvu o Ježišovi Kristovi, sa píše že Lamaniti sú medzi predkami amerických Indiánov. Ako som Knihu Mormonovu čítal, zdalo sa mi, že o mojich predkoch, ktorými boli americkí Indiáni. Rozpráva nám príbeh ľudí, ktorí odišli z Jeruzalema do „zasľúbenej krajiny“ (pozri 1Nefi 2:20) okolo roku 600 predKristom, časť z nich bola neskôr opisovaná ako Lamaniti. Je to správa o Božom konaní s týmito starovekými obyvateľmi nachádzajúcimi sa na Amerických kontinentoch. Obsahuje správu o službe Ježiša Krista medzi nimi po Jeho vzkriesení. Časti Knihy Mormonovej hovoria o tom, ako boli po čase rozptýlení po oboch Amerických kontinentoch a priľahlých ostrovoch (pozri Alma 63:9 – 10). Ich proroci predpovedali, že mnohé zástupy pohanov následne prídu do tejto krajiny zasľúbenia a hnev Boží bude na Lamanitoch, a budú rozptýlení, bití a skoro zničení (pozri 1. Nefi 1:12 – 14).

Môj prastarý otec Echo Hawk, indián kmeňa Pónýov, sa narodil uprostred devätnásteho storočia na území, ktoré sa dnes nazýva Nebraska. Keď mal devätnásť rokov, boli Pónýovia nútení vzdať sa dvadsiatich troch miliónov akrov svojej pôdy, aby uvoľnili miesto pre osadníkov. V roku tisíc osemsto sedemdesiat štyri pochodovali Pónýovia tisícky kilometrov na juh do malej rezervácie nachádzajúcej sa na Oklahomskom indiánskom území. Populácia Pónýov klesala z viac ako dvanásť tisíc na menej ako sedemsto po ich príchode do Oklahomy. Pónýovia, rovnako ako ostatné kmene, boli rozptýlení, bití a skoro zničení.

Kniha Mormonova má zvláštne posolstvo pre potomkov Lamanitov, zvyšku domu Izraela. Nefi vyjadril toto posolstvo, keď vysvetľoval videnie svojho otca o týchto neskorších dňoch: A toho dňa bude zvyšok semena nášho vedieť, že je z domu Izraela a že je ľudom zmluvy Pánovej; a vtedy budú vedieť a prídu k poznaniu praotcov svojich, a tiež k poznaniu evanjelia Vykupiteľa svojho, ktoré on vyučoval ich otcov; a preto prídu k poznaniu Vykupiteľa svojho a pravých bodov náuky jeho, aby mohli spoznať, ako k nemu prísť a byť spasení (pozri 1. Nefi 15:14).

Kniha Mormonova je posvätné písmo. Obsahuje plnosť večného evanjelia. Prorok Joseph Smith napísal, že „Kniha Mormonova je najsprávnejšia zo všetkých kníh na zemi a že je záverným kameňom nášho náboženstva, a že sa človek dodržiavaním jej predpisov priblíži Bohu viac než prostredníctvom akejkoľvek inej knihy“ (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 64). Preto má posolstvo pre všetkých ľudí sveta.

Ako sedemnásťročný chlapec, čítajúci Knihu Mormonovu po prvýkrát, zameral som sa na Moroniho sľub: A keď veci tieto obdržíte, chcel by som vás nabádať, aby ste sa pýtali Boha, Večného Otca, v mene Krista, či tieto veci nie sú pravdivé; a ak sa budete pýtať s úprimným srdcom, so skutočným zámerom, majúc vieru v Krista, on vám prejaví ich pravdivosť, mocou Ducha Svätého (pozri Moroni 10:4).

Keď som pokľakol v modlitbe, obdržal som mocné duchovné svedectvo o tom, že Kniha Mormonova je pravdivá. Toto svedectvo mi pomohlo vytýčiť kurz môjho života.

Nabádam všetkých ľudí, aby čítali Knihu Mormonovu: Ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi.

Obzvlášť žiadam zvyšok domu Izraela, potomkov ľudí z Knihy Mormonovej, kdekoľvek sa nachádzate, čítajte Knihu Mormonovu znova a znova. Spoznajte zasľúbenia obsiahnuté v Knihe Mormonovej. Nasledujte učenia a príklad Ježiša Krista. Uzatvárajte zmluvy s Pánom a dodržiavajte ich. Vyhľadávajte a nasledujte vedenie Ducha Svätého.

Skončím so slovami, ktoré povedal Amaleki, ďalší prorok Knihy Mormonovej: A teraz, milovaní bratia moji, chcel by som, aby ste prišli ku Kristovi, ktorý je Svätý Izraelský, a podieľali sa na spáse jeho a jeho moci vykúpenia. Áno, poďte k nemu a obetujte celú dušu svoju ako obeť jemu, a pokračujte v pôste a modlitbe, a vytrvajte až do konca; a akože žije Pán, budete spasení (pozri Omni 1:26).

Keď všetci prídeme k nášmu Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi a očistíme svoje srdcia, staneme sa nástrojmi pri napĺňaní úžasných sľubov z Knihy Mormonovej. O tomto svedčím v posvätnom mene Ježiša Krista, amen.