Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | “O Mai ia te Au, Le Aiga e o Isaraelu”

“O Mai ia te Au, Le Aiga e o Isaraelu”

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

Pe a tatou o mai i lo tatou Faaola, o Iesu Keriso, ma faapaiaina o tatou loto, o le a avea i tatou uma o ni meafaigaluega i le faataunuuina o folafolaga silisili o le Tusi a Mamona.

Sa ou ofo fua atu e auauna i le Marini a le Iunaite Setete i le taimi o le Taua a Viatename. E lei leva ona ou taunuu i Quantico, Virginia, mo aoaoga muamua, ae ou iloa ua ou tu faasasa’o i luma o lo’u moega i lo matou faleie tele faatasi ma le isi 54 o i latou na faaopoopo atu i le Marini. Sa ou feiloai i lo’u faiaoga o toleniga, o se tagata tomai ma malosi ma tiaa mai taua, ina ua ia kikiina le faitotoa i le faleie tele ma ulufale mai a o leoleoā mai i upu e tumu i upu masoa.

Ina ua uma lana faalauiloaga taufaafefe, sa ia amata mai le tasi itu o le faleie tele ona faafetaia’ia tagata taitoatasi i ni fesili. E aunoa ma se ‘alofaga, e maua faasolosolo ai lava e le faiaoga o toleniga se mea e faatauemu ai i tagata taitasi, i se gagana leotele ma le masoa. Mai le laina sa ia faasolo mai ai i marini taitasi e faataio mai lana tali sa ia poloaiina: “Ioe” po o le “Leai, Faiaoga Satini.” Sa le mafai ona ou iloa lelei po o le a le mea sa ia faia, ona sa faatonuina i matou e tutu faasasa’o ma o matou mata e faasaga sa’o i luma. Ina ua oo mai le faasologa ia te au sa mafai ona ou iloaina sa ia toso maia la’u ato tolauapi ma sasaa ese mea na i ai i totonu i luga o lo’u faamalū i o’u tua. Sa ia sagole a’u meatotino ona savali mai lea ina ia ma faafesagai. Sa ou saunia a’u lava mo lana osofaiga. Sa ia uuina la’u Tusi a Mamona. Sa ou manatu o le a ia faataio mai ia te au; ae sa ia soso mai ma musumusu mai, “O oe o se Mamona?”

E pei ona faatonuina ai, sa ou alaga atu, “Ioe, Faiaoga Satini.”

Sa ou toe manatu foi i se mea o le a leaga atu. Ae, sa ia tu ma sii i luga lona lima o loo uu ai la’u Tusi a Mamona ma i se leo matua lemu lava sa faapea mai, “E te talitonu i lenei tusi?”

Sa ou toe alaga atu foi, “Ioe, Faiaoga Satini.”

I le taimi lea sa ou mautinoa ai o le a ia faataio mai i ni upu faatiga e uiga i Mamona ma le Tusi a Mamona, ae sa na o lona tu iina ma le filemu. Ina ua mavae sina taimi sa ia savali atu i tua i lou moega ma tuu ma le faaeteete i lalo la’u Tusi a Mamona. Ona ia toe savali atu lea ma pasia au e le’i toe tu, ma faaauau ona faatauemu ma faatiga i se gagana masoa i isi vaega uma o totoe o le au marini.

Sa ou tuufesili pea pe aisea lava na faasaoina ai au e lena Fitafita Marini malosi i lena aso. Ae ou te faafetai sa mafai ona ou fai atu e aunoa ma le masalosalo, “Ioe, o au o se tagata o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai” ma “Ioe, ou te iloa e moni le Tusi a Mamona.” O lenei molimau o se meaalofa taua na tuuina mai ia te au e ala mai i le Agaga Paia faatasi ai ma le fesoasoaniga a faifeautalai e toalua ma se faufautua o le korama a ositaulaga.

Ina ua 14 ou tausaga, sa aoao e faifeautalai e toalua o Lee Pearson ma Boyd Camphuysen, lo’u aiga i le talalelei a Iesu Keriso, ma sa papatisoina ai au. Lua tausaga mulimuli ane, sa luiina ai au e lo’u faufautua o le korama a ositaulaga, o Richard Boren, e faitau le Tusi a Mamona. Sa ou taliaina lena lu’i, ma na ou faitauina e le itiiti ifo ma le 10 itulau i po uma seia oo ina maea.

I le itulau autu sa ou faitau ai e faapea sa “tusi atu ia sa Lamana, o se toe vaega o le aiga o Isaraelu; ma Iutaia ma Nuuese foi.” I le faatomuaga o le Tusi a Mamona: O Se Tasi Molimau ia Iesu Keriso, o loo faapea mai o sa Lamana “o i latou foi o ni isi o tuaa o Initia Amerika.” A o ou faitaua le Tusi a Mamona, sa foliga mai ia te au o loo faatatau i o’u tuaa Initia Amerika. O loo faamatala mai ai le tala e uiga i se nuu, o se vaega lea na mulimuli ane faamatalaina o sa Lamana, o e na malaga mai Ierusalema i se “nuu o le folafolaga” (1 Nifae 2:20) pe tusa o le 600 tl.m. O se tala e uiga i fesootaiga a le Atua ma nei tagata anamua na nofoia se vaega o le konetineta o Amerika. E aofia ai se tala i le galuega a Iesu Keriso ia i latou ina ua mavae Lona Toetu. O fuaitau i le Tusi a Mamona ua fautua mai ai i le gasologa o taimi sa faasalalauina ai i latou i le konetineta atoa o Amerika ma motu o vasa lata ane (tagai Alema 63:9–10). Sa muai ta’u atu e o latou perofeta e faapea e tele motu o tagata o Nuuese o le a iu ina o mai i lenei nuu o le folafolaga, ma o le toasa o le Atua o le a i ai i luga o sa Lamana, ma o le a faataapeapeina, taia, ma toetoe lava a faaumatiaina (tagai 1 Nifae 13:10–14).

O le tamā o lo’u tamā matua o Echo Hawk, o se tagata Initia Pawnee, sa fanau i le ogatotonu o le 1800 i le nofoaga ua ta’ua nei o Nebraska. Ina ua 19 ona tausaga, sa faamalosia ia tagata Pawnee e avatu o latou eleele totino e 23 miliona eka (9.3 miliona ha) mo isi tagata e nofoia. I le 1874 sa savavali atu ai tagata Pawnee i le faitau selau o maila i saute i se nofoaga tuufua laitiiti e tu i totonu o le Teritori o Initia Oklahoma. O le faitau aofai o tagata Pawnee sa faaitiitia mai le silia ma le 12,000 i le itiiti ifo ma le 700 i le taimi na taunuu ai i Oklahoma. O tagata Pawnee, e pei foi o isi ituaiga, sa faasalalauina, taia, ma toetoe lava a faaumatiaina.

O loo i ai i le Tusi a Mamona se savali faapitoa mo suli o sa Lamana, o se toe vaega o le aiga o Isaraelu. Sa faamalamalama mai e Nifae lenei savali a o faaliliuina le miti a lona tama e uiga i nei aso e gata ai: “Ma i lena aso o le a iloa ai e le toe vaega o a tatou fanau, o i latou o lo le aiga o Isaraelu, ma o i latou o tagata o le feagaiga a le Alii; ma ona latou iloa ai lea ma o mai i le malamalama e uiga i o latou muātua’a, ma i le malamalama foi o le talalelei a lo latou Togiola, lea sa tauaao atu e ia i o latou tamā; o le mea lea, o le a latou malamalama ai i lo latou Togiola ma matāutu tonu lava o Lana mataupu faavae, ina ia mafai ona latou iloa le ala e o mai ai ia te ia ma faaolaina” (1 Nifae 15:14).

O Le Tusi a Mamona o se tusitusiga paia. O loo i ai le atoaga o le talalelei e faavavau. Sa tusia e le Perofeta o Iosefa Samita e faapea “o le Tusi a Mamona [o le] tusi aupito sili ona sa’o i soo se isi lava tusi i luga o le lalolagi, o le maa ’au’au foi lea o la tatou tapuaiga, e sili foi ona latalata atili atu o le tagata i le Atua i lona ola ai i ona mataupu, nai lo se isi lava tusi” (Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Iosefa Samita [2007], 64). O le mea lea, o loo i ai se savali mo tagata uma o le lalolagi.

A o avea ai o se talavou ua 17 tausaga sa faitauina le Tusi a Mamona mo le taimi muamua, sa ou taulai atu i le folafolaga a Moronae: “Ma pe a outou maua nei mea, ou te apoapoai atu ia te outou ia outou ole atu i le Atua, le Tama Faavavau, i le suafa o Iesu Keriso, pe ua le moni ea nei mea; ma afai tou [te] ole atu ma le loto faamaoni, ma le manatu moni i ai, ma le faatuatua ia Keriso, o le a ia faaali mai le moni o ia mea ia te outou, i le mana o le Agaga Paia” (Moronae 10:4).

A o ou tootuli i le tatalo, sa ou maua se molimau malosi faaleagaga e moni le Tusi a Mamona. O lena molimau sa fesoasoani ia te au e fuafua ma faia faaiuga i lo’u olaga atoa.

Ou te apoapoai atu i tagata uma ina ia faitau le Tusi a Mamona: O Se Tasi Molimau ia Iesu Keriso.

Ou te talosaga faapitoa atu lava i le toe vaega o le aiga o Isaraelu, o suli o le nuu o le Tusi a Mamona, po o fea lava le mea o e i ai, ia faitau ma toe faitau le Tusi a Mamona. Aoao i folafolaga o loo i ai i totonu o le Tusi a Mamona. Mulimuli i aoaoga ma faataitaiga a Iesu Keriso. Osia ma tausia ia feagaiga ma le Alii. Saili atu ma mulimuli i le taitaiga a le Agaga Paia.

Ou te faamaea atu i upu na saunoa i ai ia Amaleki, o se isi perofeta o le Tusi a Mamona: “Ma o lenei, o’u uso pele e, ou te manao ia outou o mai ia Keriso, o lē o le Paia e Toatasi o Isaraelu, ma taumamafa i lana olataga, ma le mana o lana togiola. Ioe, o mai ia te ia, ma tuu atu o outou agaga atoa e fai ma taulaga ia te ia, ma anapopogi ma tatalo pea e le aunoa, ma tutumau e oo i le gataaga; ma e pei ona soifua le Alii, o le a faaolaina outou” (Ominae 1:26).

Pe a tatou o mai i lo tatou Faaola, o Iesu Keriso, ma faapaiaina o tatou loto, o le a avea i tatou uma o ni meafaigaluega i le faataunuuina o folafolaga silisili o le Tusi a Mamona. Ou te molimau atu ai i nei mea i le suafa paia o Iesu Keriso, amene.