Haapae i te ratereraa rahi
’Atopa 2012 | « A haere mai ia’u, Outou te utuafare o Iseraela e »

« A haere mai ia’u, Outou te utuafare o Iseraela e »

’Atopa 2012 ’Āmuira’a rahi

A haere ai tatou i to tatou Faaora ra, o Iesu Mesia, e a tamâ ai tatou i to tatou nei aau, e riro tatou ei mauihaa no te faaoti i te mau fafauraa rahi o te Buka a Moromona.

I te tau no te tama‘i i te fenua Vietnam, ua tomo vau ei fa‘ehau i roto i te nuu moana no te mau Hau Amui no Marite. I to’u ihoa taeraa’tu i Quantico i Virginia no te haapiipiiraa, tei mua vau i to’u ro‘i i roto i te fare fa‘ehau, te ti‘a faatura ra vau e na 54 fa‘ehau atoa i tihepuhia e te nuu. I ô to’u iteraa i to matou taata haapii, e taata etaeta e e fa‘ehau tahito, ua tu‘e oia i te opani no te tomo mai i roto i te fare fa‘ehau ma te tuhi haere i te tahi mau parau.

E ere te mata‘u na‘ina‘i to matou, ua haamata atura oia i te ti‘a mata e mata i mua i te fa‘ehau tihepu tata‘itahi, ma te tahi uiraa, mai te omuaraa o te fare fa‘ehau. Hoê i muri mai te tahi, ua imi haere te taata haapii i te hoê mea no te faaoo ma te tuhi haere. A pou ai oia i te reni e tuô te fa‘ehau tihepu i ta’na pahonoraa : « E » e aore râ « Aita », e te taratini orometua ». Aita ta’u i nehenehe e hi‘o papû ta’na e rave ra, ua faauehia mai ho‘i matou e ti‘a faatura noa ma te mata hi‘o afaro i mua. Ua tae mai ra ia’u, haru a‘era i ta’u pute ahu e manii haapau ihora i ni‘a i to’u marû ro‘i i muri ia’u. Paheru a‘era na roto, rave mai ra i te hoê mea e ho‘i mai nei i mua i to’u mata. Ua ineine au no to’na riri. I roto i to’na rima ta’u ïa Buka a Moromona. Te tia‘i noa ra vau ia tuhihia mai, aita, tapiri mai nei oia ma te muhumuhu e, « E Momoni oe ? »

Mai tei faauehia mai, ua tuô vau, « E, e te taratini orometua ».

Taiâ a‘era vau i te mea e tupu mai. Aita, faaea rii a‘era oia e faaite mai nei i roto i to’na rima i te Buka a Moromona e ani mărû mai nei, « Te ti‘aturi anei oe i teie buka ? »

Tuô faahou’tu ra vau, « E, e te taratini orometua ».

Ua mana‘o roa vau e, tera mau te taime e tuhi mai ai oia i te tahi parau teimaha no ni‘a i te Momoni e te Buka a Moromona, aita, ti‘a mu noa a‘era oia. Ua faaea rii oia e ho‘i mai ra i to’u ro‘i no te vaiiho mărû noa i te Buka a Moromona i reira. Haere a‘era na mua ia’u i te tahi atu fa‘ehau e haamata faahou a‘era i ta’na faaooraa e tuhiraa i te mau fa‘ehau tihepu.

Ua ui noa vau no te aha râ teie taratini etaeta no te nuu moana i faaherehere ai ia’u i tera mahana. Te vai ra râ to’u mauruuru rahi i te mea, ua ti‘a ia’u i te pahono mata‘u ore e, « E, E melo vau no Te Ekalesia a Iesu esia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei » e « E, ua ite au e e parau mau te Buka a Moromona ». Teie iteraa papû e tao‘a rahi mau teie no’u, tei horo‘ahia mai na roto mai i te Varua Maitai e te tauturu o na misionare e piti e te hoê tia‘i pŭpŭ tahu‘a.

I te 14raa o to’u matahiti, e piti misionare, o Lee Pearson raua o Boyd Camphuysen tei haapii i to’u utuafare i te evanelia a Iesu Mesia tei faaho‘ihia mai, e ua bapetizohia vau. Piti matahiti i muri mai, ua tuu mai o Richard Boren, te tia‘i pŭpŭ tahu‘a, i te opuaraa e tai‘o vau i te Buka a Moromona. Ua farii au i tera opuaraa, e ua tai‘o vau e 10 a‘e api i te pô hoê e tae roa ua pau ia’u i te tai‘oraa i te reira.

I ni‘a i te api upoo parau, ua tai‘o vau e, « i papa‘ihia i te ati Lamana ra, e tahi pae ïa ratou o te toea o te utuafare o Iseraela, e i te ati Iuda, e i te Etene atoa hoi ». I roto i te omuaraa o te Buka a Moromona : Te tahi faahou ite no Iesu Mesia, te parauhia ra e, o te mau ati Lamana « te hui tupuna o te mau initia no Marite ». A tai‘o ai au i te Buka a Moromona, e au ia’u e, te tai‘o ra vau no ni‘a i to’u hui tupuna initia no Marite. Te faahiti nei te reira i te aamu no te hoê nunaa, te hoê pae tei piihia i muri a‘e te mau « ati Lamana », ua faarue ratou ia Iesrusalema no te haere i te « fenua i parauhia » (1 Nephi 2:20) e 600 matahiti h.m. E papaa parau te reira no te mau faaueraa a te Atua e te nunaa tahito i ora na i te hoê vahi o te fenua Marite. Te faaite atoa mai nei i te parau no te ohipa a Iesu Mesia i rotopu ia ratou i muri mai To’na Ti‘a-faahou-raa. Te parau nei te Buka a Moromona e, i te roaraa o te tau, ua purara ratou i ni‘a i te tua o te fenua Marite e i te mau motu atoa na piha‘i iho mai (hi‘o Alama 63:9–10). Ua tohu ta ratou mau peropheta e, e tae mai te nuu rahi o te Etene i tera fenua i parauhia e e topa te riri o te Atua i ni‘a i te mau ati Lamana, e e haapurarahia ratou, e e ta‘irihia ratou e fatata roa i te haamou-roa-hia (hi‘o 1 Nephi 13:10–14).

Te metua tane o to’u nei papa ruau, o Echo Hawk, e ati Pawnee oia, ua fanauhia oia i te afaraa o te mau matahiti 1800 i te fenua tei piihia Nebraska. I te 19raa o to’na matahiti, ua faahepohia te ati Pawnee e vaiiho i to ratou fenua, e 9,3 milioni ta fenua, no te nohoraa o te mau popaa. I te matahiti 1874 ra, ua taahi te ati Pawnee hanere e hanere maile i te pae apato‘a no te tapae i te hoê fenua rii iti i te tuhaa fenua o te ati Oklahoma. Topa roa te numera o te ati Pawnee mai te faito 12.000 i te faito 700 taata i to ratou faaearaa i Oklahoma. No te ati Pawnee, mai te tahi atoa mau pu‘eraa ati, ua haapurarahia, ua ta‘irihia e fatata roa i te haamou-roa-hia.

E poro‘i taa ê ta te Buka a Moromona i te huaai o te mau ati Lamana, e hoê toe‘a o te utuafare o Iseraela. Ua faaite o Nephi i teie poro‘i a tatara ai oia i te orama a to’na metua tane no ni‘a i teie mau mahana hopea nei : « E ia tae i taua mahana ra, e ite ai te toea o to tatou huaai e, no te utuafare o Iseraela ratou, e e feia faufaa hoi ratou o te Fatu ra ; ei reira ratou e ite ai e e tae atu ai hoi i te ite i to ratou mau metua, e te ite hoi i te Evanellia a to ratou Faaora, ta’na i faaite mai i to ratou mau metua ; e ite ai ratou i to ratou Faaora, e te mau parau tumu hoi o to’na ra haapa‘oraa, ia ite ratou i te rave‘a e haere ai ratou ia’na ra e e ora’i » (1 Nephi 15:14).

Te Buka a Moromona, e papa‘iraa mo‘a ïa. Tei roto te îraa o te evanelia mure ore. Ua papa‘i te peropheta Iosepha Semita e, « Te Buka a Moromona o te buka ïa tei hau roa‘e i te tano i te mau buka ato‘a i te fenua nei, e te ofa‘i tapo‘i no to tatou haapa‘oraa, e e fatata a‘e te hoê taata i te Atua na roto i te haapa‘oraa i ta’na mau haapiiraa eita râ na roto i te tahi ê atu buka » (Te Mau Haapiiraa a te Mau Peresideni o te Ekalesia : Iosepha Semita [2007], 73). No reira, e poro‘i teie no te mau nunaa atoa o te ao nei.

Ei taure‘are‘a tamaroa 17 matahiti, te tai‘o ra vau i te Buka a Moromona no te taime matamua, e ua faatumu vau i ni‘a i te fafauraa a Moroni : « Ia itea teie nei mau parau ia outou, e ui atu i te Atua, i te Metua mure ore ra, i te i‘oa o Iesu Mesia e, e parau mau anei teie mau parau, ma te mana‘o papû, e ma te faaroo i te Mesia, na’na ïa e faaite mai i te parau mau ia outou na roto i te mana o te Varua Maitai » (Moroni 10:4).

Ua tuturi au no te pure, e ua farii au i te hoê iteraa pae varua puai, oia ho‘i, e parau mau te Buka a Moromona. Na te reira iteraa papû i tauturu mai ia faanaho i te tereraa o to’u oraraa.

Te pii nei au i te mau nunaa atoa ia tai‘o i te Buka a Moromona : Te tahi faahou ite no Iesu Mesia.

Te ani taa ê nei au i te toe‘a o te utuafare o Iseraela, te huaai o te nunaa o te Buka a Moromona, noa’tu te vahi i reira outou, ia tai‘o e ia tai‘o faahou outou i te Buka a Moromona. A tuatapapa i te mau fafauraa i roto i te Buka a Moromona. A pee i te mau haapiiraa e te hi‘oraa o Iesu Mesia. A rave e a haapa‘o i te mau fafauraa e te Fatu ra. A imi e a pee i te arata‘iraa a te Varua Maitai.

E faaoti au na roto i te mau parau a Amaleki, te tahi peropheta o te Buka a Moromona : « E teie nei, e au mau taea‘e here, ua hinaaro vau, ia haere mai outou i te Mesia, oia Tei Mo‘a i Iseraela nei, e rave i ta’na ora, e te mana o ta’na faaoraraa. Oia ïa, e haere mai ia’na, a pûpû mai ai i to outou aau atoa ei ô na’na ; e e pure, e e haapae i te maa, e e haapa‘o maitai e tae noa’tu i te hopea ra ; e te ora ra te Fatu, e ora’i ïa outou (Omoni 1:26).

A haere ai tatou i to tatou Faaora ra, o Iesu Mesia, e a tamâ ai tatou i to tatou nei aau, e riro tatou ei mauihaa no te faaoti i te mau fafauraa rahi o te Buka a Moromona. O teie ta‘u e faaite papû nei i te i‘oa o Iesu Mesia, amene.