Mukhye khoj ko chod dein
October 2012 | Ashirvaadon par Gaur Karein

Ashirvaadon par Gaur Karein

October 2012 Maha Sammelan

Hamare Swarg ke Pita hamari zarooraton ko jaante hai aur hamari madad karenge jab hum Unki madad maagenge.

Mere priye bhaaiyon aur bahanon, 49 varsh ho gaye hai jabse mujhe October  4, 1963 ke sammelan mein, Barah Devduton ke Parishad ka sadasye banne ki niyukti mili thi. Unchaas(49) varsh lamba samay hota hai. Par, kai tarah se, aysa lagta hai bahut samay nahin hua jab main pehli baar apna pehle maha sammelan ka bhaashan dene manch par khada hua tha Tabernacle mein.

Much has changed since October 4, 1963. We live in a unique time in the world’s history. Bahut kuch badal gaya hai October 4, 1963 se ab tak. Hum ek duniya ke itihaas se ek alag samay mein rehte hai. Hamein bahut saare ashirvaad mile hai. Aur phir bhi kabhi kabhi mushkil hota hai aas paas ke samasyaaon aur dhilepan ko dekhna aur niraash na hona. Mainne paaya hai ki, niraashaaon par na gaur karein, aur agar hum ek kadam piche lein aur hamare jiwan mein milein ashirvaadon par gaur karein, jismein shaamil hona chahiye chote, ya nazarandaaz kiye ashirvaad, hum badhiya khushiyaali paa sakte hai.

Pichle 49 varshon par gaur karne ke baad, mujhe kuch anusandhaan praapt hue hai. Ek hai ki mujhe anek anubhav hue hai jise koi adbudh nahin bolega. Vaastav mein, jis samay woh ghate, woh sehne ki seema se baahar the aur maamuli lagte the. Par phir bhi, usse kya hua, zindagiyaan khushaal hui aur ashish mile—jismein se ek bhi mera nahin tha. Main yahi abhyaas ka aapko salaah dunga—jo aysa hai, ki tum apne jiwan par gaur karo aur khaaskar ayse ashirvaadon ko dhoondho, bade aur chote, jo tumne paaye hai.

Mera gyaan lagataar mazbooti deta raha hai mere in varshon par gaur karne ke daoraan ki hamare prarthnaaen sune aur jawaab diye jaate hai. Hum us sachchaai ko jaante hai jo 2 Nephi mein hai Mormon Dharamshaastra mein: “Manushye hai, ki unhein anand mile.”1 Main gawahi deta hoon ki jab hum apne Swarg ke Pita ko pehchaante aur unse baate karte hai prarthna dwara woh tab milta hai aur ki un prarthnaaon ko suna aur jawaab diya jaaega—shaayad jis tarah aur jab hum chahate hai waise nahin, magar unka jawaab milega aur ek Swarg ke Pita dwara jo hamein achchi tarah jaanta aur prem karta hai aur jo hamari khushi chahata hai. Kya Usne humse vaada nahin kiya, “Aap vinamra raho; aur Prabhu tumhare Parmeshwar tumhe haath pakad kar le jaaenge, aur tumhare prarthnaaon ke jawaab denge”? 2

Baaki ke jo pal mujhe mile hai, main sirf thodi si anubhavon ko aapke saath baatna chahata hoon jab mere prarthnaaon ke jawaab mujhe mile the aur jo, badle mein, mere jiwan mein ashirvaad laaye the aur auron ke liye bhi. Mera daenik jernal, jo varshon se main rakhta aaya hoon, ne mujhe kuch khaas baate yaad karne mein madad ki hai jo main khud nahin yaad kar paata.

1965 ke shuruaat mein, mujhe stake sammelan mein jaane ko kaha gaya tha aur anye sabhaaen karne ke liye bhi Dakshin Prashaant chetra mein. Yeh mera pehla daora tha duniya ke us bhaag ka, aur main woh samay kabhi bhul nahin paaunga. Usmein se zyaada baate dhaarmik thi jo us samay mere saath ghati jab main netaaon, sadasyon, aur prachaarakon se mila.

Shaniwaar aur Raviwaar ke saptaah-ant mein, February 20 aur 21 ko, hum Brisbane, Australia mein the, Brisbane Stake ke saamaanye sammelan ke sabha mein jaane ke liye. Shaniwaar ke sabhaaon ke daoraan, mainne paas ke ek jila adhyaksh se mulakaat ki. Usse haath milate samay mujhe prerna mili, ki mujhe unse baat karni chahiye aur salaah deni hai, aur isliye mainne unse pucha kya woh mere saath Raviwaar subha ki sabha mein aayega agle din taaki hum baat kar sake.

Raviwaar sabha ke baad, hamein mauka mila saath baate karne ka. Hum ne uski jila adhyaksh ke zimmedaariyon ke baare mein baat kiya. Aysa karne ke daoraan, main prerit hua use prachaar kaarye ke baare mein khaas sujhaao dene ke liye aur kaise woh aur uske sadasye pure-samay ke prachaarakon ki madad kar sakte hai unke chetra mein. Baad mein mainne jaana ki yeh vyakti isi cheez ke liye prarthna kar raha tha. Uske liye hamara bhent ek khaas gawaah tha ki prarthna sune jaate hai aur unke jawaab milte hai. Yeh ek bahut ashcharyejanak bhent tha magar ek jisse main khush hoon ki yeh Aatma dwara nirdeshit kiya gaya tha aur jisse jila adhyaksh ke jiwan aur kaam mein, uske sadasyon ke jiwan mein, aur wahan ke prachaarakon ke safalta mein badlaao aaya.

Mere bhaaiyon aur bahanon, Prabhu ke kaarye aksar pure hote hai jab hum Aatma ke nirdeshan par gaur karte hai. Main vishwaas karta hoon ki hum jitna haasil kiye prerna aur prabhaao par amal karenge, utna Prabhu hamein Apne kaarye saupega.

Mainne seekha hai, jaise mainne pehle ke sandeshon mein kaha hai, kabhi prerna ko taalna nahin chahiye. Kai varsh pehle ek baar, main puraane Deseret Gym jo Salt Lake Shahar mein hai mein taer raha tha jab mujhe prerna mili University Aspataal jaakar apne ek achche mitra se milne ka jisne apne haath-paer ki shakti kho di thi kisi beemaari aur surgery ke baad. Main turant pool se baahar nikla, kapde pehne, aur is bhale aadmi se milne chala gaya.

Jab main uske kamre mein pahuncha, mainne use wahan nahin paaya. Puchne par mainne sikha ki shaayad main use aspataal ke taerne waale pool ke paas paaunga, jo jagah shaaririk chikitsa ke liye istemaal hota tha. Tab aysa hua. Usne apne aap ko wahan pahiyon waali kursi mein le gaya tha aur woh us kamre mein akela tha. Woh pool ke dusri or tha, gehre paani ke kareeb. Mainne use pukaara, aur woh mere paas pahiyon waali kursi laaya. Hamara bhentvaarta achcha tha, aur mainne use waapas uske aspataal ke kamre mein le gaya, jahan mainne use ek ashirvaad diya.

Baad mein mere dost ne mujhe bataya ki us din woh bahut udaas tha aur apni jaan lene ki soch raha tha. Usne sahayta ki prarthna kiya magar aysa mehsoos karne laga ki uske prarthna ka jawaab nahin milega. Woh pool ke paas gaya taaki woh apna jaan de kar apna udaasipan dur karna chahata tha—apne pahiyon waali kursi ko pool ki gehre paani mein le jaa kar. Main sahi waqt par pahuncha tha, jo main jaanta hoon upar se prerna mili thi mujhe.

Mera dost kayi varshon tak jiwit raha—khushiyaali aur abhaar se bhare varsh. Main kitna khush hoon ki main Prabhu ke haathon mein us din taerne waale pool ke paas ek aozaar bana.

Ek aur mauke par, Bahan Monson aur main doston se milne ke baad ghar laut rahe the, mainne prerna mehsoos ki hamein shahar jaana chahiye—kayi meelon ki yaatra—taaki hum ek akeli vidhwa se mil sake jo kabhi hamare ward aati thi. Uska naam Zella Thomas tha. Us samay par woh dekhbhaal kendra mein rehti thi. Humne paaya ki us shaam ko woh bahut kamzor thi magar apne khaat par shaant se leti thi.

Zella lambe samay se andhi thi par hamare awaaz turant pehchaan liya usne. Usne mujh se pucha kya main use aashirwaad de sakta hoon aur ye bhi kaha ki woh marne ke liye tayyaar hai agar prabhu chahthe hai ki woh ghar waapas laute. Us kamre mein us waqt ek pyara, shaant vatavaran tha aur hum sabhi jaante the uska samay is maranshil jiwan mein pal bhar ka hoga. Zella ne kaha ki usne kadhi prarthna ki thi ki main wahan par aaun aur use ashirwaad doon. Mainne usse kaha ki hum aaye hai kyun ki ye Swarg ke Pita ki or se prerna tha. Mainne uske maathe ko chuma kyunki mujhe maloom tha ki shaayad mera usse is maranshil jivan mein akhri mulakat tha. Bilkul aisa hi huwa kyunki doosre hi din woh chal basi. Pyaari Zella ko kuch ashwaasan aur shanti pradaan karna uske aur mere liye ek ashirwaad tha.

Kisi ke jiwan mein ashirvaad banne ka mauka aksar achanak se aata hai. 1983–84 ke thand ke mausam ka ek bahut thanda Shaniwaar raat, Bahan Monson aur main meelon ka safar tay karke Madhye, Utah ke pahaadi ilaake mein pahunche, jahan hamara ek ghar tha. Thand ki maatra 24degrees Fahrenheit (-31°C) tha, aur hum yeh dekhna chahate the ki ghar par sab theek hai. Humne dekha aur sab theek tha, isliye hum laute Salt Lake Shahar ki or. Hum highway tak pahuchne waale the ki hamari gaadi bigad gayi. Hum bina sahare ke reh gaye the beech sadak mein. Bahut kam avsar par, yadi kabhi, mainne itna thand mehsoos kiya hoga us raat ko jitna tha.

Dhire dhire hum paas ke shahar ki or chalne lage, gaadiyaan raaste par jaati rahi. Ki tabhi ek jawaan aadmi ne gaadi roki, hamein madad karne ke liye. Humne dekha ki hamare gaadi mein jo diesel tha woh jam gaya hai thand se, isliye hum gaadi chaalu nahin kar paa rahe the. Yeh dayalu jawaan aadmi hamein waapas hamare Madhye, Utah ke ghar le gaya. Mainne use paese dene chahe uski madad ke liye, magar usne inkaar kar diya. Usne batlaya ki woh ek Boy Scout tha aur ek achcha kaarye karna chahata tha. Mainne use bataya main kaun hoon, aur usne abhaar vyakt kiya madad karne ke saobhaagye ke liye. Yeh sochkar ki woh mission ke umra ka tha, mainne usse pucha agar uske mission par jaane ke iraade hai. Usne kaha ki abhi usne tay nahin kiya woh kya karna chahata hai.

Dusre Somwaar ki subha, mainne is jawaan aadmi ko ek patra likha aur use dhanyevaad diya uski daya ke liye. Patra mein mainne use pure samay ka mission sewa par jaane ka protsaahan diya. Mainne uske saath apna ek kitaab bheja aur kuch prachaar sewa ke adhyaaye par lakeer khincha.

Lagbhag ek saptaah baad us jawaan aadmi ke maata ne phone kiya aur batlaya ki uska beta ek bahut achcha yuvak hai magar uske jiwan ke kuch prabhaaon ke kaaran, uska mission par jaane ka puraana ichcha ab nahin raha hai. Usne kaha ki woh aur uske pita ne upwaas aur prarthna kiya ki uska hriday badal jaaye. Unhonne uska naam Provo Utah Mandir ke prarthna ke parchi mein likha tha. Unhein aasha thi, ki kisi tarah, uska hriday naram hoga aur woh mission par jaane ki ichcha karega aur Prabhu ki sewa vishwaas ke saath karega. Us maata ne kaha ki use lagta tha ki jo kuch us raat thand mein hua unke prarthnaaon ka jawaab tha unke bete ke liye. Mainne kaha, “main aapke saath samarth hoon.”

Kai mahino ke baad aur is jawaan yuvak se baate karne ke baad, Bahan Monson aur main khush the is prachaarak ke vidaai par jaane ke liye Canada Vancouver Mission jaane se pehle.

Kya ittefaak tha ki hum us thande December ke raat ko mile the? Main ek pal ke liye bhi aysa nahin sochta. Balki, main vishwaas karta hoon hamara milna ek maata aur ek pita ke dil ki prarthna ka jawaab tha unke priye putra ke liye.

Ek baar phir, mere bhaaiyon aur bahanon, hamare Swarg ke Pita hamare zarooraton ko jaanta hai aur hamari madad karega jab hum Use pukaarenge. Main vishwaas karta hoon ki hamari koi bhi chinta choti ya unavashyak nahin hai. Prabhu hamare jiwan ke har bhaag ko jaanta hai.

Mujhe ek abhi haal ka anubhav batla kar samaapt karna hai jiska prabhaao kayi logon par pada. Woh ghata Kansas Shahar Mandir ke sanskriti utsav ke daoraan, sirf paanch mahine pehle. Jaise anye baaton se hota hai hamare jiwan mein, us samay aisa laga yeh bhi ek anubhav hai jahan sab theek tha. Haalanki, jab mainne sanskriti utsav se jude paristhitiyon ke baare mein jaana us sham ko mandir samarpan se pehle, mainne jaana ki us raat ka naatak saadhaaran nahin tha. Balki, woh bahut hi dekhne yogye tha.

Jaisa sanskritik utsavon mein hota hai jo mandir samarpan ke saath aayojit kiya jaata hai, Kansas Shahar Missouri Mandir Jila ke yuva ne naatak alag alag dalon mein apne chetron mein sikha tha. Yojna tha ki woh sab ek saath milenge kiraae ke municipal Kendra mein Shaniwaar subha ke naatak se pehle taaki woh jaan paaye kab aur kahan daakhil hona hai, kahan khada hona hai, kitna jagah hona chahiye unke beech aur agle yuva ke beech, kaise wahan se nikalna hai, aur vagayra vagayra—kayi baate jo unhein din bhar mein seekhni padegi jab jo batla rahe honge apne bhaagon ko saath rakhenge taaki antim naatak achcha aur peshewar ho.

Us din sirf ek bhaari gadbad thi. Pura sanchalan pehle se record kiye bhaagon par nirbhar tha jo ek bade parde par dikhega jise Jumbotron kehte hai. Yeh record kiye bhaag zaroori the pure sanchalan ke liye. Isse sab kuch sampurn hi nahin, magar har ek prasaarit bhaag agle naatak ke baare mein batlaega. Prasaran ke bhaag woh naksha tha jiske zariye pura sanchalan chal sakta tha. Aur ab Jumbotron nahin kaam kar raha tha.

Karamchaari jute the samasya ka samadhaan dhoondhne mein jabki yuva intazaar kar rahe the, kayi sao yuva, apna sikhne ka samay barbaad kar rahe the. Stithi namumkin ho rahi thi.

Utsav ka lekhak aur nirdeshak, Susan Cooper, ne baad mein bataya: “Jaise jaise hum ek se dusre yojna aur phir antim yojna tak pahunche, hum jaan gaye ki woh kaam nahin karega. … Jab hum suchi pad rahe the, hum jaante the ki yeh hamari bas ki baat nahin, magar hum jaante the ki hamare paas niche sabse badi shakti thi—3,000 yuva. Hamein [unse] jaakar batana tha kya ho raha hai aur unke vishwaas ki zaroorat thi.” 3

Shrotaaon ke kendra mein daakhil hone se ek ghante pehle, 3,000 yuvak ghutne par hue aur ek saath prarthna ki. Unhonne prarthna kiya ki jo log Jumbotron par kaam kar rahe the ko prerna milegi jaanne ke liye kaise use theek kiya jaaye; unhonne apne Swarg ke Pita se bataya ki woh samay ke kami ke kaaran jo nahin kar paa rahe hai woh sab theek ho jaaye.

Kisi ne baad mein iske baare mein likha, “Woh prarthna yuva kabhi nahin bhoolenge, na ki zameen kada tha, par kyunki Aatma ne unke haddiyon ko gala diya tha.” 4

Bahut der nahin hua jab ek karamchaari aaya unhein batane ki samasya ka pata lag gaya aur sudhaar ho gaya hai. Usne is samadhaan ko khush-kismati ka naam diya, magar woh sab yuva behtar jaante the.

Jab hum us shaam ko municipal kendra mein daakhil hue, hamein din bhar ki kathinaaiyon ka pata nahin tha. Sirf baad mein humne uske baare mein seekha. Humne jo dekha, itna sundar tha, peshewar naatak tha—sabse behtar jo mainne kabhi dekha tha. Yuva ne ek mahaan, shaktishaali aatma dikhlaai jo sabhi upasthit mehsoos kar sakein. Aysa lagta tha woh jaante the kahan se andar aana hai, kahan khade hona hai, aur kaise dusre naatak kartaaon ke saath kaam karna hai. Jab mainne jaana ki unhe tayyaari karne ka mauka nahin tha aur kayi bhaag pure dal ne saath nahin kiya, main achambha mein pada. Koi nahin jaan paata. Prabhu ne zaroor kami ko pura kar diya tha.

Main kabhi achambha karna nahin chodta kaise Prabhu Apne raajye ke lambaai aur chaudaai ko protsaahit aur nirdesh karta hai aur phir bhi uske paas samay hota hai ek vyakti ko prerna dene ke liye—ya ek sanskritik utsav ya ek Jumbotron. Woh baat ki Woh kar sakta hai, Woh karta hai, mere liye ek gawahi hai.

Mere bhaaiyon aur bahanon, Prabhu hum sab ke jiwan mein hai. Woh humse prem karta hai. Woh hamein ashirvaad dena chahata hai. Woh chahata hai ki hum Unse madad maange. Jab Woh hamein raah dikhata aur nirdesh karta aur jab Woh hamari sunta aur prarthna ka jawaab deta hai, hum woh khushi yahan aur ab paaenge jo Woh hamare liye chahata hai. Hum apne jiwan mein Unke ashirvaadon par gaur karein, main prarthna karta hoon Ishu Masih, hamare Uddhaarkarta ke naam se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

    Vivaran

    1. 2 Nephi 2:25.

    2. Doctrine and Covenants 112:10.

    3. Susan Cooper, Maurine Proctor mein, “Nothing’s Too Hard for the Lord: The Kansas City Cultural Celebration,” Meridian Magazine, May 9, 2012, ldsmag.com.

    4. Proctor, Meridian Magazine, May 9, 2012.