Preskočiť panel hlavné možnosti
Október 2012 | Obrátení k Pánovi

Obrátení k Pánovi

Október 2012 Generálna konferencia

Poznanie, že evanjelium je pravdivé, je podstatou svedectva. A dôsledná vernosť evanjeliu je podstatou obrátenia.

Moje posolstvo sa zameriava na vzťah medzi získaním svedectva o tom, že Ježiš je Kristus, a obrátením sa k Nemu a Jeho evanjeliu. Spravidla o týchto pojmoch svedectvo a obrátenie hovoríme oddelene a nezávisle. Avšak, keď uvažujeme o týchto dvoch dôležitých témach súčasne, získavame dôležitý náhľad a hlbšie duchovné presvedčenie.

Modlím sa o to, aby Duch Svätý poučil a pozdvihol každého z nás.

A vy za koho ma pokladáte?

O svedectve a obrátení sa toho môžeme veľa naučiť zo služby apoštola Petra.

Keď Ježiš prišiel na pobrežie Cezarey Filipovej, položil učeníkom túto prenikavú otázku: „A vy za koho ma pokladáte?“

Peter bez zaváhania odpovedal:

„Ty si Kristus, Syn Boha živého.

Odpovedal mu Ježiš: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach“ (Matúš 16:15 – 17).

Ako je zrejmé z Petrovej odpovede a Spasiteľových slov, svedectvo je osobná znalosť duchovnej pravdy získaná zjavením. Svedectvo je dar od Boha a je dostupné pre všetky Jeho deti. Každý, kto úprimne hľadá pravdu, môže získať svedectvo tým, že použije nevyhnutnú trochu viery v Ježiša Krista, aby vyskúšal (pozriAlma 32:27) účinnosť slova (pozriAlma 31:5) a poddal sa nabádaniu Ducha Svätého (pozriMosiáš 3:19) a prebudil sa k Bohu (pozri Alma 5:7). Svedectvo prináša väčšiu osobnú zodpovednosť, dáva nášmu životu zmysel a je zdrojom istoty a radosti.

Usilovať o svedectvo a získať ho vyžaduje, aby sme prosili, hľadali a klopali (pozri Matúš 7:7; 3. Nefi 14:7) s úprimným srdcom, so skutočným zámerom a s vierou v Spasiteľa (pozri Moroni 10:4). Základnými prvkami svedectva je znalosť, že Nebeský Otec žije a že nás miluje, že Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a že plnosť evanjelia bola znovuzriadená na zemi v týchto neskorších dňoch.

Až sa obrátiš

Keď Spasiteľ pri Poslednej večeri učil Svojich učeníkov, povedal Petrovi:

„Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu;

ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov“ (Lukáš 22:31 – 32).

Je zaujímavé, že tento mocný apoštol hovoril s Majstrom a kráčal s Ním, bol svedkom mnohých zázrakov a mal silné svedectvo o Spasiteľovej božskosti. Avšak aj Peter potreboval, aby ho Ježiš dodatočne poučil o schopnosti Ducha Svätého prinášať obrátenie a posvätenie a o tom, že má zodpovednosť slúžiť verne.

Podstata evanjelia Ježiša Krista má za následok základnú a permanentnú zmenu našej skutočnej povahy, ktorá je možná vďaka Spasiteľovmu uzmiereniu. Pravé obrátenie prináša zmenu v presvedčení, v srdci aj v živote človeka tým, že dotyčný prijíma vôľu Božiu a podriaďuje sa jej (pozri Skutky 3:19; 3. Nefi 9:20) a zahŕňa vedomý záväzok stať sa nasledovníkom Krista.

Obrátenie je upevnenie, prehĺbenie a rozšírenie základu svedectva. Je to výsledok zjavenia od Boha sprevádzaný individuálnym pokáním, poslušnosťou a usilovnosťou. Každý, kto úprimne hľadá pravdu, sa môže stať obrátený tým, že zažije mocnú zmenu srdca a je duchovne narodený z Boha (pozri Alma 5:12 – 14). Ak prijímame obrady a ak dodržiavame zmluvy spasenia a povýšenia (pozri NaZ 20:25), ak sa tlačíme dopredu so stálosťou v Kristovi (pozri2. Nefi 31:20) a ak vytrváme vo viere do konca (pozri NaZ 14:7), staneme sa novými stvoreniami v Kristovi (pozri 2. Korintským 5:17). Obrátenie je obeť nášho vlastného ja, našej lásky a oddanosti, ktorú venujeme Bohu ako výraz vďačnosti za dar svedectva.

Príklady obrátenia v Knihe Mormonovej

Kniha Mormonova je plná inšpirujúcich záznamov o obrátení. Amaleki, potomok Jákobov, povedal: Chcel by som, aby ste prišli ku Kristovi, ktorý je Svätý Izraelský, a podieľali sa na spáse jeho a jeho moci vykúpenia. Áno, poďte k nemu a obetujte celú dušu svoju ako obeť jemu (pozri Omni 1:26).

Vedieť mocou Ducha Svätého, že Ježiš je Kristus, je dôležité a nevyhnutné. Ale prísť úprimne k Nemu a dať celú svoju dušu ako obeť si vyžaduje omnoho viac než len vedieť. Obrátenie si vyžaduje celé naše srdce, celú našu moc, celú našu myseľ a silu (pozri NaZ 4:2).

Ľud kráľa Benjamína odpovedal na jeho učenie zvolaním: Áno, veríme všetkým slovám, ktoré si k nám hovoril; a tiež vieme o ich pravosti a pravdivosti, skrze Ducha Pána Vševládneho, ktorý v nás, alebo v srdci našom, spôsobil mocnú zmenu, takže už nemáme viac sklon činiť zlo, ale činiť dobro neustále (pozri Mosiáš 5:2). Vďaka tomu, že prijali prednesené slová, získali svedectvo o ich pravdivosti a použili vieru v Krista, prišlo u nich k mocnej zmene srdca a mali pevné odhodlanie zdokonaľovať sa a stať sa lepšími.

Obrátení Lamaniti v knihe Helamana sú popisovaní ako tí, ktorí sú na ceste povinnosti svojej a kráčajú pred Bohom v obozretnosti, a snažia sa zachovávať prikázania jeho a ustanovenia jeho, a súdy jeho. …

… a s neúnavnou usilovnosťou sa usilujú o to, aby mohli priviesť zvyšok bratov svojich k poznaniu pravdy (pozriHelaman 15:5 – 6).

Tieto príklady poukazujú na to, že základnými rysmi obrátenia sú prežitie mocnej zmeny srdca, sklon neustále činiť dobro, snaha ísť dopredu po ceste povinnosti, kráčať rozvážne pred Bohom, dodržiavať prikázania a slúžiť s neúnavnou usilovnosťou. Títo vierou naplnení ľudia sa bez pochybností stali hlboko oddaní Pánovi a Jeho učeniam.

Staňme sa obrátenými

Pre mnohých z nás je obrátenie pokračujúci proces, a nie jednorazová udalosť, ktorá je dôsledkom nejakého silného alebo dramatického zážitku. Riadok po riadku a predpis za predpisom, pozvoľna a takmer neviditeľne sa naše pohnútky, naše myšlienky, naše slová a naše skutky dostávajú do súladu s vôľou Božou. Obrátenie sa k Pánovi si žiada ako vytrvalosť, tak aj trpezlivosť.

Samuel Lamanita opísal päť základných prvkov, z ktorých sa skladá proces obrátenia sa k Pánovi: 1) veriť v učenia a proroctvá svätých prorokov, tak ako sú zaznamenané v písmach, 2) používať vieru v Pána Ježiša Krista, 3) činiť pokánie, 4) prežiť mocnú zmenu srdca a 5) stať sa pevnými a stálymi vo viere (pozri Helaman 15:7 – 8). Toto je vzor, ktorý vedie k obráteniu.

Svedectvo a obrátenie

Svedectvo je začiatkom a nutnou podmienkou v pokračujúcom procese obrátenia. Svedectvo je štartom, a nie konečným cieľom. Silné svedectvo je základom, na ktorom je obrátenie založené.

Svedectvo samotné nie je a nebude dostatočné k tomu, aby nás obrátilo v búrkach temnoty a zla týchto neskorších dní, v ktorých žijeme. Svedectvo je dôležité a nevyhnutné, ale nestačí na to, aby nám poskytlo duchovnú silu a ochranu, ktorú potrebujeme. Niektorí členovia Cirkvi, ktorí mali svedectvo, zakolísali a odpadli. Ich duchovné poznanie a oddanosť nestačili na prekážky, ktorým čelili.

V misionárskej práci synov Mosiášových je zjavené jedno dôležité ponaučenie týkajúce sa vzťahu medzi svedectvom a obrátením.

Toľko, koľko uverilo, či toľko, koľko bolo privedených k poznaniu pravdy kázaním Ammóna a bratov jeho podľa ducha zjavenia a proroctva, a moci Božej pôsobiacej skrze nich zázraky – áno, … akože žije Pán, toľko Lamanitov, koľko uverilo v ich kázanie a bolo obrátených k Pánovi, nikdy neodpadlo.

Lebo sa stali spravodlivým ľudom; zložili zbrane vzbury svojej, takže už nikdy viac proti Bohu nebojovali. …

Teraz, toto sú tí, ktorí boli obrátení k Pánovi (pozriAlma 23:6 – 8).

V týchto veršoch sú opísané dva dôležité prvky: 1) poznanie pravdy, ktoré môže byť interpretované ako svedectvo, a 2) obrátenie sa Pánovi, ktoré pokladám za obrátenie sa k Spasiteľovi a k Jeho evanjeliu. A tak toto silné spojenie svedectva a obrátenia sa k Pánovi malo za následok pevnosť a neochvejnosť a zaistilo duchovnú ochranu.

Nikdy neodpadli a odložili zbrane vzbury svojej, takže už nikdy viac proti Bohu nebojovali. Odložiť svoje opatrované zbrane vzbury, ako je napríklad sebectvo, pýcha a neposlušnosť si žiada viac ako len veriť a vedieť. Tomu, aby sme odložili zbrane vzbury, predchádza pevné presvedčenie, pokora a poddajnosť. Vlastníme vy a ja ešte stále zbrane vzbury, ktoré nám bránia stať sa obrátenými k Pánovi? Ak áno, potom musíme činiť pokánie práve teraz.

Všimnite si, že Lamaniti neboli obrátení k misionárom, ktorí ich učili, ani k vynikajúcim programom Cirkvi. Neboli obrátení k charakterovým vlastnostiam svojich vedúcich ani k tomu, aby zachovávali svoje kultúrne dedičstvo či tradície svojich otcov. Boli obrátení k Pánovi – k Nemu ako k Spasiteľovi a k Jeho božskosti a náuke – a nikdy neodpadli.

Svedectvo je duchovná znalosť pravdy získaná mocou Ducha Svätého. Pokračujúce obrátenie je trvalá oddanosť zjavenej pravde, ktorú sme prijali s ochotným srdcom a zo spravodlivých dôvodov. Poznanie, že evanjelium je pravdivé, je podstatou svedectva. A dôsledná vernosť evanjeliu je podstatou obrátenia. Máme vedieť, že evanjelium je pravdivé a máme byť evanjeliu verní.

Svedectvo, obrátenie a podobenstvo o desiatich pannách

Teraz by som chcel použiť jeden z mnohých možných výkladov podobenstva o desiatich pannách, aby som ozrejmil vzťah medzi svedectvom a obrátením. Desať panien, z ktorých päť bolo múdrych a päť pochabých, si vzalo lampy a išli naproti ženíchovi. Považujte, prosím, lampy, ktoré mali tieto panny za lampy svedectva. Pochabé panny si vzali lampy svedectva, ale nevzali si so sebou olej. Považujte oný olej za olej obrátenia.

„Tie rozumné si však vzali s lampami [svedectva] aj olej [obrátenia] v nádobách.

Keď ženích meškal, zdriemli všetky a zaspali.

O polnoci nastal krik: Ajhľa ženích, vyjdite mu naproti!

Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy [svojho svedectva].

Tu pochabé povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja [dokonca oleja obrátenia], lebo naše lampy [svedectva sú slabé a] hasnú!

Ale rozumné povedali: Aby potom nestačilo ani nám, ani vám? Choďte radšej k predavačom a kúpte si“ (Matúš 25:4 – 9).

Bolo tých päť múdrych panien sebeckých a neochotných sa podeliť, alebo dali správne najavo, že olej obrátenia sa nedá požičať? Dá sa duchovná sila, ktorá je výsledkom dôslednej poslušnosti prikázaní, venovať niekomu inému? Dá sa poznanie získané usilovným štúdiom písiem a premýšľaním o nich dať tomu, kto to potrebuje? Dá sa pokoj, ktorý evanjelium prináša vernému Svätému neskorších dní, preniesť na toho, kto má problémy s protivenstvami alebo s veľkými ťažkosťami? Jasná odpoveď na každú z týchto otázok znie: Nie.

Tak ako tieto múdre panny správne zdôraznili, každý z nás si musí kúpiť olej sám. Tieto inšpirované ženy nepopisovali obchodnú transakciu, ale zdôrazňovali našu osobnú zodpovednosť za to, aby naša lampa svedectva neustále horela a aby sme získali dostatočnú zásobu oleja obrátenia. Tento drahocenný olej sa získava kvapku po kvapke – riadok za riadkom, predpis za predpisom (pozri 2. Nefi 28:30), trpezlivo a sústavne. Žiadna skratka neexistuje; žiadna príprava na poslednú minútu nie je možná.

A preto buďte verní, vždy sa modliac, majúc lampy svoje pripravené a horiace, a olej pri sebe, aby ste mohli byť pripravení pri príchode Ženícha (pozriNaZ 33:17).

Svedectvo

Sľubujem vám, že keď prídeme k poznaniu pravdy a budeme obrátení k Pánovi, zostaneme pevnými a neochvejnými a nikdy neodpadneme. Dychtivo odložíme svoje zbrane vzbury. Budeme požehnaní jasným svetlom zo svojej lampy svedectva a dostatočnou zásobou oleja obrátenia. A tým, že sa každý z nás stane viac obráteným, posilníme svoju rodinu, svojich priateľov aj svojich blízkych. O týchto pravdách svedčím v posvätnom mene Pána Ježiša Krista, amen.