Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | Faaliliuina i le Alii

Faaliliuina i le Alii

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

O le iloaina e moni le talalelei, o le fatu lea o se molimau. O le faamaoni e le aunoa foi i le talalelei, o le fatu lea o le liuaina.

E taulai atu la’u savali i sootaga i le va o le mauaina o se molimau e faapea o Iesu o le Keriso ma le faaliliuina ia te Ia ma Lana talalelei. E masani lava, e eseese ma patino lo tatou taulimaina o autu o le molimau ma le faaliliuina. Peitai, tatou te maua se manatu taua ma se talitonuga maumaututu faaleagaga e sili atu, pe a tatou mafaufau faatasi i mataupu taua nei e lua.

Ou te tatalo ia aoao ma faamalamalamaina i tatou taitoatasi e le Agaga Paia.

Pe Se a La Outou Upu ia te Au Po o Ai?

E tele mea e mafai ona tatou aoaoina e uiga i le molimau ma le liua mai le misiona a le Aposetolo o Peteru.

Ina ua maliu mai Iesu i le talafatai o Kaisareia Filipi, sa Ia tuuina atu le fesili suesue lenei i Ona soo: “Pe se a la outou upu ia te au po o ai?”

Sa tali sa’o atu Peteru:

“O oe o le Keriso, o le Alo o le Atua soifua.

“Ona tali atu ai lea o Iesu, ua faapea atu ia te ia, Amuia oe Simona Paiona; aua e le se tagata na faaali atu ai ia te oe, a o lo’u Tama o i le lagi” (Mataio 16:15–17).

E pei ona molimauina i le tali a Peteru, o se molimau o le silafia patino o le upumoni faaleagaga e maua e ala i faaaliga. O le molimau o se meaalofa mai le Atua ma o loo avanoa mo Ana fanau uma. Soo se tagata lava e sailia ma le faamaoni le upumoni, e mafai ona maua se molimau e ala i le faaaogaina o “sina vaega itiiti o le faatuatua” ia Iesu Keriso e “tofotofo ai” (Alema 32:27) ma “faataitai ai le mana o le upu” (Alema 31:5), e gauai atu ai “i uunaiga a le Agaga Paia” (Mosaea 3:19), ma fagua ai i le Atua (tagai Alema 5:7). E aumaia e le molimau le tiutetauave patino faateleina e tali atu ai, ma o se faapogai o le faamoemoe, mautinoa, ma le olioli.

O le sailia ma le mauaina o se molimau o le upumoni faaleagaga e manaomia ai le fesili, saili, ma le tu’itu’i (tagai Mataio 7:7; 3 Nifae 14:7) ma se loto faamaoni, manatu moni, ma le faatuatua i le Faaola (tagai Moronae 10:4). O elemene faavae o se molimau o le iloa lea o loo soifua le Tama Faalelagi ma e alofa ia i tatou, o Iesu Keriso o lo tatou Faaola, ma ua toefuatai mai le atoaga o le talalelei i le lalolagi i nei aso e gata ai.

Pe A Liua Mai Oe

A o aoao atu e le Faaola Ona soo i le Talisuaga Mulimuli, na Ia fetalai atu ia Peteru:

“Simona, Simona e, faauta, ua manao tele Satani … ia lulu ia te outou pei o le saito:

“A ua ou faatoga mo oe, ina ne’i mavae lou faatuatua; a o oe foi, pe a liua mai oe, ona e faamalosi ai lea i ou uso” (Luka 22:31–32).

O le mea mata’ina, o lenei Aposetolo maoae sa talanoa ma savavali faatasi ma le Matai, sa molimauina le tele o vavega, ma e i ai se molimau malosi i le paia o le Faaola. Ae na oo lava ia Peteru sa moomia se aoaoga faaopoopo mai ia Iesu e uiga i le mana o le Agaga Paia e faaliliuina ai ma faamamaina, ma lana matafaioi e auauna atu ai ma le faamaoni.

O le natura lava o le talalelei a Iesu Keriso e manaomia ai se suiga faavae ma le mausali i a tatou amioga lea e mafai e ala i le Togiola a le Faaola. O le liua moni e aumaia ai se suiga i lou talitonuga, o lou loto, ma le olaga e talia ai ma usitai atu i le finagalo o le Atua (tagai Galuega 3:19; 3 Nifae 9:20) ma e aofia ai se tautinoga maua’i e avea ma soo o Keriso.

O le faaliliuina o se fausaga faavae faateleina, loloto, ma lautele o le molimau. O le taunuuga o faaaliga mai le Atua, e o faatasi ma le salamo o le tagata lava ia, usitai, ma le maelega. Soo se tasi e saili ma le faamaoni i le upumoni, e mafai ona liua i le iloa o le suiga tele o le loto ma fanauina faaleagaga i le Atua (tagai Alema 5:12–14). A tatou faamamaluina sauniga ma feagaiga o le faaolataga ma le faaeaga (tagai MF&F 20:25), “fetaomi atu i luma ma le tumau ia Keriso” (2 Nifae 31:20), ma tumau i le faatuatua e oo i le iuga (tagai MF&F 14:7), e avea i tatou o tagata fou ia Keriso (tagai 2 Korinito 5:17). O le liua o le ofoina atu lea o i tatou lava, le alofa, ma le lotonuu, tatou te tuu atu i le Atua i le lotofaafetai mo le meaalofa o le molimau.

Faataitaiga o le Liua o loo i le Tusi a Mamona

E tumu le Tusi a Mamona i tala musuia o tagata ua liua. Na tautino mai e Amaleki, o se suli o Iakopo: “Ou te manao ia outou o mai ia Keriso, o lē o le Paia e Toatasi o Isaraelu, ma taumamafa i lana olataga, ma le mana o lana togiola. Ioe, o mai ia te ia, ma tuu atu o outou agaga atoa e fai ma taulaga ia te ia” (Ominae 1:26).

O le iloaina e ala i le mana o le Agaga Paia o Iesu o le Keriso, e taua ma e tatau ai. Ae o le o mai faamaoni ia te Ia, ma tuuina atu o tatou agaga atoa e fai ma taulaga, e manaomia ai le tele o isi mea nai lo le na o le iloa. O le liua e manaomia ai o tatou loto atoa, o lo tatou malosi atoa, ma o tatou mafaufau ma le malosi atoa (tagai MF&F 4:2).

Na tali atu le nuu o le Tupu o Peniamina i ana aoaoga i lo latou alalaga atu, “Ioe, ua matou talitonu i upu uma na e saunoa mai ai ia te i matou; o lenei foi, ua matou iloa lo latou mautinoa ma le moni, ona o le Agaga o le Alii Mamana Aoao, lea ua ia faia se liuga tele i totonu o i matou, po o i totonu o o matou loto, ua le toe i ai so matou manao e fai mea leaga, ae ia faia mea lelei e le aunoa” (Mosaea 5:2). O le taliaina o upu na tautalagia, maua se molimau o le moni, ma faaaoga le faatuatua ia Keriso na maua ai le suiga tele o le loto ma se naunautaiga mautu e faaleleia atili.

O sa Lamana na liua i le tusi a Helamana, o loo faamatalaina ua i ai “i le ala o lo latou tiute, ma ua latou savavali ma le migao i luma o le Atua, ma ua latou tausi ana poloaiga ma ana tulafono ma ana faamasinoga. …

“… Ua latou taumafai ma le filiga e le faavaivai ina ia mafai ona latou aumai o e o totoe o o latou uso i le malamalama o le upumoni” (Helamana 15:5–6).

E faapei ona faamamafa mai e nei faataitaiga, o uiga taua lava e o faatasi ma le liua o le i ai lea o se suiga tele o o tatou loto, i ai se uiga e faia pea le lelei, ma faataunuu o tatou tiute, savavali ma le migao i luma o le Atua, tausia o poloaiga, ma auauna atu ma le maelega atoatoa. Ua manino, o nei agaga faamaoni ua matua tuuto loloto atu i le Alii ma Ana aoaoga.

Avea ma Se ua Liua

E tele taimi o le liuaina o se faagasologa e faifai pea, ae le o se mea e tupu i se taimi e tasi e mafua mai i se aafiaga mamana pe ofoofogia foi. O lea upu ma lea upu, e faasolosolo malie toetoe lava ina le matauina, o o tatou faamoemoega, o o tatou mafaufauga, o a tatou upu, ma a tatou mea e fai e ogatusa ma le finagalo o le Atua. O le liua i le Alii e manaomia ai le naunautai ma le onosai.

Na faailoa mai e Samuelu le sa Lamana ni elemene autu se lima o le avea ma se ua liua i le Alii: (1) talitonu i aoaoga ma valoaga a perofeta paia e pei ona tusia i tusitusiga paia, (2) faaaoga o le faatuatua i le Alii o Iesu Keriso, (3) salamo, (4) lagonaina o se suiga tele o le loto, ma le (5) tutumau ma mausali i le faatuatua” (tagai Helamana 15:7–8). O le mamanu lenei e tau atu i le liuaina.

Molimau ma le Liuaina

O le molimau o le amataga lea ma o se mea e muai moomia e faaauau ai le liuaina. O le molimau o se vaega lea e amata ai; e le o le taunuuga mulimuli lea. O le molimau malosi o le faavae lea e atiae ai le liuaina.

O le molimau lava ia e le lava lea e puipuia ai i tatou mai afa o le pogisa ma mea leaga o aso e gata ai, lea o loo tatou ola ai. O le molimau e taua ma e tatau ai ae e le lava e maua ai le malosiaga faaleagaga ma le puipuiga tatou te manaomia. O nisi o tagata o le Ekalesia e i ai molimau, ua vaivai faaleagaga ma ua pauu ese atu ai. E lei gafatia e lo latou iloa faaleagaga ma tautinoga ia luitau sa latou feagai.

O se lesona taua e uiga i le sootaga i le va o le molimau ma le liuaina, ua vaaia i le galuega faafaifeautalai a atalii o Mosaea.

“Ma e pei ona mautinoa o loo soifua le Alii, mautinoa tele lava e pei o le toatele o e na talitonu, pe e pei le toatele o e na aumai i le malamalama o le upumoni, e ala i le talaiga a Amona ma ona uso, e tusa ma le agaga o faaaliga ma valoaga, ma le faia e le mana o le Atua o vavega e ala atu ia te i latou—ioe … e pei ona soifua le Alii, o le toatele o sa Lamana o e na talitonu i la latou talaiga, ma faaliliuina i le Alii, sa lei pauu ese lava.

“Ona sa avea i latou ma tagata amiotonu; sa latou tuu i lalo auupega o lo latou fouvale, sa latou le toe tau faasaga i le Atua. …

“O lenei, o i latou nei o e na faaliliuina i le Atua” (Alema 23:6–8).

O elemene taua o loo faamatalaina i nei fuaiupu: (1) o le malamalama o le upumoni, lea e mafai ona faamatalaina o se molimau, ma le (2) faaliliuina i le Alii, lea ua ou malamalama i ai o le liua lea i le Faaola ma Lana talalelei. O lea, o le tuufaatasiga mamana o le molimau ma le liuaina i le Alii e fua mai ai le tumau ma le mausali ma maua mai ai le puipuiga faaleagaga.

Sa lei pauu ese lava i latou ma ua lafoai “auupega o lo latou fouvale, sa latou le toe tau faasaga i le Atua.” O le faataatia ese o “auupega o le fouvale” e pei o le manatu faapito, faamaualuga, ma le le usiusitai e tele atu mea e manaomia ai nai lo le na o le talitonu ma le iloa. O le talitonuga maumaututu, lotomaualalo, salamo, ma le usiusitai e ta’imua i le lafoaiina o a tatou auupega o le fouvale. Pe o tatou umiaina pea ni auupega o le fouvale lea e taofia ai i tatou mai le liua i le Alii? Afai o lea, ua tatau nei loa ona tatou salamo.

Matau sa lei liua sa Lamana i faifeautalai sa aoaoina i latou, pe o polokalama maoae a le Ekalesia. E lei faaliliuina i latou i uiga o o latou taitai, po o le faasaoina o le talatuu faaleaganuu po o uputuu a o latou tama. Sa faaliliuina i latou i le Alii—ia te Ia o le Faaola ma Lona paia ma le aoaoga faavae—ma sa latou lei pauu ese lava.

O le molimau o se malamalama faaleagaga o le upumoni e maua mai le mana o le Agaga Paia. O le liua faifai pea o se tuuto lea e le aunoa i le upumoni faaalia tatou te mauaina—ma se loto e naunau mo mafuaaga amiotonu. O le iloaina e moni le talalelei, o le fatu lea o se molimau. O le faamaoni e le aunoa foi i le talalelei, o le fatu lea o le liuaina. E tatau ona tatou iloa e moni le talalelei ma ia faamaoni foi i le talalelei.

Molimau, Liuaina, ma le Faataoto i Taupou e Toasefulu

Ua ou manao nei e faaaoga se tasi o le mau faamatalaga talafeagai o taupou e toasefulu e faamalamalamaina ai le sootaga i le va o le molimau ma le liuaina. O taupou e toasefulu, o e sa popoto ma le toalima sa valelea, na ave a latou lamepa ma o e faafetaiai i le faatoafaiava. Faamolemole ia mafaufau i lamepa na faaaoga e taupou, o ni lamepa o le molimau. Na ave e taupou valelea a latou lamepa o molimau ae leai se suauu na aveina. Mafaufau i le suauu, o le suauu o le liuaina.

“A o e popoto ua ave ni suauu [o le liuaina] i a latou fagu faatasi ma a latou lamepa [o molimau].

“Ua tuai mai le faatoafaiava, ona taufaitulemomoe ai lea o i latou uma, ua momoe lava.

“A ua oo i le tulua o po, ona sau ai lea o le alaga, Faauta, ua sau le faatoafaiava; ina o ia outou e faafetaiai ia te ia.

“Ona tutu ai lea o ia taupou uma lava, ma teuteu a latou lamepa [o molimau].

“Ona fai atu ai lea o e valea i e popoto, Au mai ni a outou suauu [le suauu o le faaliliuina]; ma matou; aua o le a mamate a matou lamepa [o molimau].

“A ua tali mai o e popoto, ua faapea mai, Ne’i le lava ia i matou ma outou; a e lelei ona outou o i e faatau ma faatau mai ai ni a outou” (Mataio 25:4–9).

Pe na manatu faapito ea taupou popoto ma lē mananao e faasoa atu, pe na latou ta’u sa’o atua e le mafai ona nonoina le suauu o le liuaina? Pe mafai ea ona e tuuina atu i se isi tagata le malosiaga faaleagaga lea e te maua mai i le usiusitai e le aunoa i poloaiga? Pe mafai es ona pasi atu i se tasi o manaomiaina, le malamalama e maua mai i le suesue o tusitusiga ma le maelega ma le mafaufau loloto? Pe mafai ona sii atu i se tagata o loo feagai ma mafatiaga po o se luitau tele, le filemu e aumaia e le talalelei i se tagata faamaoni o le Au Paia o Aso e Gata Ai? O le tali manino lava i nei fesili o le leai.

E pei ona faamamafa lelei mai e taupou popoto, e tatau ia i tatou taitoatasi ona “faatauina mo i tatou lava.” Sa le’i faamatalaina e nei tamaitai musuia se faiga faapisinisi; ae, sa latou faamamafaina lo tatou tiutetauave faaletagata lava ia, e faamumu a tatou lamepa o molimau ma ia lava se sapalai o le suauu o le liuaina. O lenei suauu taua, e maua i le tasi le mataua i le taimi—“o lea upu ma lea upu [ma] lea mataupu ma lea mataupu” (2 Nifae 28:30), i le onosai ma faifai pea. E leai ni auala ‘alo o i ai; leai ni taimi faafuasei e tapena ai.

“O le mea lea, ia faamaoni, ma tatalo i taimi uma, ma teuteu ma faamumu a outou lamepa, ma ia i ai le suauu ia te outou, ina ia mafai ona outou saunia ai i le afio mai o le Faatoafaiava” (MF&F 33:17).

Molimau

Ou te folafola atu a tatou malamalama i le upumoni, ma ua faaliliuina i le Alii, o le a mautu lo tatou tutumau ma le mausali ma o le a le pauu ese lava. O le a tatou faataatia ese ma le naunautai a tatou auupega o le fouvale. O le a faamanuiaina i tatou i le malamalama susulu o a tatou lamepa o molimau, ma lava le sapalai o le suauu o le liuaina. Ma a oo ina liua atoatoa i tatou taitoatasi, o le a tatou faamalolosia o tatou aiga, a tatou uo, ma a tatou paaga. Ou te molimau atu ai i nei upumoni, i le suafa paia o le Alii o Iesu Keriso, amene.