Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | Muamua Matau, Ona Auauna Atu ai Lea

Muamua Matau, Ona Auauna Atu ai Lea

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

A faata’ita’i i ai, e mafai e i tatou taitoatasi ona avea atili e faapei o le Faaola pe a tatou auauna atu i fanau a le Atua.

O se tasi o a tatou molimau aupito sili o lo tatou perofeta pele, o Peresitene Thomas S. Monson, o ia o le auauna filifilia a le Alii o le, sa ia aoao e mulimuli i le faataitaiga a le Faaola—auauna atu i tagata taitoatasi, o le tasi ma le isi. O i tatou ua ulu ifo i le vai o le papatisoga, ua osifeagaiga foi e faia le mea lava lea e tasi. Ua tatou osifeagaiga “e manatua pea [le Faaola] ma tausi i ana poloaiga,”1 ma sa Ia fetalai mai, “O la’u poloaiga lenei, ia outou fealofani, e faapei ona ou alofa atu ia te outou.”2

Matau upu nei a Peresitene Monson o loo aofia ai foi lena lava valaaulia: “Ua siomia i tatou e i latou o loo manaomia lo tatou gauai atu i ai, o la tatou faamalosiauga, o la tatou lagolago, la tatou faamafanafanaga, ma lo tatou agalelei. … O i tatou o lima o le Alii i luga o le fogaeleele, ua i ai le tiutetauave e auauna atu ai ma siitia Ana fanau. O loo faalagolago mai o Ia ia te i tatou taitoatasi.”3

Pe na outou faafofoga atu i ai—i le valaaulia ia fealofani? Mo nisi, o le tautua po o le auauna atu o le tasi i le isi, e mulimuli i le faataitaiga a le Faaola, e le faigofie. Ae a faata’ita’i i ai, e mafai e i tatou taitoatasi ona avea atili e faapei o le Faaola pe a tatou auauna atu i fanau a le Atua. Ina ia fesoasoani i le faaleleia atili o lo tatou fealofani, ou te fia fautuaina atu ni upu se fa ia manatua: “Muamua matau, auauna ai.”

Toeitiiti atoa le 40 tausaga talu ai, sa ma o ai ma lo’u toalua i le malumalu mo lo ma asotōgia [mo ma’ua lava] i le po o le Aso Faraile. E lei leva ona ma faaipoipo, ma sa ou popole aua o lo’u taimi lona lua lea talu ona ou faaipoipo. Masalo na matau mai e se uso sa i o’u tafatafa. Sa falo mai ma musumusu mai ma le migao, “Aua e te popole. O le a ou fesoasoani ia te oe.” Sa faatofilemuina lo’u fefe, ma sa mafai ona ou fiafia i le vaega na totoe o le sauniga o le malumalu. Na ia matauina muamua, ona auauna ai lea.

Ua valaaulia i tatou uma e mulimuli i aoaoga a Iesu ma auauna atu i isi. E le o faatapulaaina lenei valaaulia i uso lelei o le Aualofa. A o ou faamatala atu ni nai faataitaiga i aso faisoo a tagata o le au paia sa aoao e matau muamua ona auauna atu ai lea, faafofoga mo aoaoga a Iesu ua latou faatinoina.

Fai mai se tamaitiiti e ono tausaga o le Peraimeri: “Ina ua filifilia au e fai ma fesoasoani i le vasega, sa mafai ona ou filifilia se uo ma te galulue. Sa ou filifilia [se tamaitiiti o la’u vasega na soona faia au] aua e leai a se isi e filifilia o ia. Sa ou manao ia ona maua se lagona lelei.”4

O le a le mea sa matau e lenei tamaitiiti? Sa ia matauina e le filifilia lava le alii faafia malosi o le vasega. O le a le mea sa ia faia e auauna atu ai? Sa na ona ia filifilia lava o ia e avea ma ana uo ma se fesoasoani i le vasega. Sa aoao mai e Iesu, “Ia outou alolofa atu i e ua fetuu mai ia te outou, ia outou agalelei atu i e ua inoino mai ia te outou.”5

I se tasi uarota, na matauina ai e le au Perisitua Arona, ona latou auauna atu ai lea i se ala ‘anoa. O vaiaso taitasi e vave taunuu ai alii talavou ma tutu i fafo o le faletapuai, i le timu, kiona, po o le mutigitigi o le la, e faatalitali le taunuu ane o toeaiina ma olomatutua o la latou uarota. Latou te la’uese maia nofoa faataavalevale ma fatafaasavali mai taavale, tuu atu ni lima malolosi e pipii i ai, ona latou faafeaoina atu lea ma le onosai le au matutua ua sinasina lauao, i totonu o le fale. Ua latou faia moni lava lo latou tiute i le Atua. A o latou matauina ona auauna atu ai lea, o i latou o ni faataitaiga ola o aoaoga a le Faaola: “Aua na faia e outou i le tasi o e aupito itiiti o o’u uso nei, o a’u lea na outou faia i ai.”6 A o faatinoina ia mataupu aoaoina fou a le autalavou, o le a mautinoa lava le tatalaina o mata o nei alii talavou i le tele atu o isi avanoa e auauna atu ai i se ala faa-Keriso.

O le matau ma le auauna atu, o nisi taimi e manaomia ai se taumafaiga tele. E i ai se tamaitai talavou musuia e igoa ia Alesania na matauina lona tausoga, o Matisone, sa le mafai ona faamae’aina mea e manaomia mo lana lava Alualu i Luma o le Tagata lava Ia, ona e matuia le aafia o lona mafaufau i lona ma’i. Sa faapotopoto e Alesania ia tamaitai talavou o lana uarota, talanoa ma o latou taitai, ma fuafua ai e faia se mea e fesoasoani ai ia Mati i mea e le mafai ona faia e ia lava. Sa tofu le tamaitai talavou ma lana vaega sa fai o gaoioiga o le Alualu i Luma ma galuega faatino e fai ai ma sui ina ia mafai ai e Mati ona maua lana lava asoa.7

O nei tamaitai talavou o le a agaigai lelei i luma i matafaioi faatina ma le usoga a le Aualofa aua ua latou aoao e matau muamua ona auauna atu ai lea i ni ala o le alofa.

Ua faamanatu mai e Peresitene Monson ia i tatou e faapea o le alofa moni, “o le alofa mama lea o Keriso”8— pe i se isi faaupuga o le matau ma auauna atu— “e faamaonia ina ua manatuaina se olomatua ua oti lana tane ma ave i gaoioiga a le uarota” ma “ina ua maua e se uso sa nofo na o ia i le Aualofa le valaaulia, ‘Sau—tatou nonofo faatasi’”9 E talafeagai lelei lava le tulafono faaauro i i: “O mea uma lava tou te loto i ai ia fai mai e tagata ia te outou, ia faapea lava ona outou faia ia te i latou.”10

Sa auauna atu se tane sa matau lelei, i ni ala taua se lua. Na ia faamatala:

“Sa ou fesoasoani i lo’u toalua i se tasi Aso Sa i lana vasega Peraimeri e tumu i tamaiti ulavavale ta’i fitu tausaga. Ina ua amata le taimi o fetufaaiga a le Peraimeri, sa ou vaaia se tasi o le vasega o faapupuu i luga o lona nofoa, ma na iloa lelei lava e le o malosi. Sa musumusu mai le Agaga ia te au o loo ia manaomia se faamafanafanaga, o lea na ou nofo lemu ifo ai i ona tafatafa ma fesili po o le a le mea ua tupu. E lei tali mai o ia … , o lea sa amata ai ona ou pesepese lemu atu i ai.

“Sa a’oina e le Peraimeri se pese fou, ma a oo la ina matou pepese, ‘A ou faalogo ma lo’u loto ou te lagona le leo o le Faaola,’ sa amata ona ou lagonaina le malamalama e sili ona uiga ese ma le mafanafana ua faatumulia ai lo’u agaga. … Sa ou maua se molimau patino i le alofa o lo tatou Faaola mo ia [le teineitiiti]… ma au foi. … Sa ou aoaoina o i tatou o lima [o le Faaola] pe a tatou auauna atu i le tasi.”11

E le gata ina sa matau e lenei tuagane ua faapei o Keriso le manaomia o lana fesoasoani i lona toalua ma se vasega ulavavale e ta’ifitu tausaga le matutua; ae sa ia tuuina atu foi se auaunaga patino i se teineitiiti na manaomia. Sa ia mulimuli i le Faaola, o le sa aoao mai, “O galuega na outou vaai na ou faia o mea ia tou te faia foi.”12

E lei leva atu, sa tatalaina ai e se lologa ni avanoa se tele mo soo o Iesu Keriso e matau ai muamua ona auauna atu ai lea. Sa vaaia e tamaloloa, o fafine, o talavou, ma tamaiti ni pisinisi ma fale o aiga ua faatamaia, ma sa latou tuua mea uma ae fesoasoani e faamama ma faaleleia fale sa faatamaia. O nisi sa matauina le manaomia o le fesoasoani i le galuega tele o le faia o tagamea. O isi sa faamamaina ma le faaeteete ata, o pepa o faamatalaga faaletulafono, tusi, ma isi pepa taua, ona latou faatautau ai lea i luga pepa e faamamago ma faasao mea uma sa latou mafaia. O le matau ona auauna atu ai lea, e le faigofie i taimi uma ma e le faapea foi e fetaui i taimi uma ma a tatou mea e fai.

O le fea se isi nofoaga sili atu e matau muamua ai ona auauna atu ai lea nai lo totonu o le aiga? O se faataitaiga lea mai le soifuaga o Elder Richard G. Scott e faapupula ai:

“I se tasi po sa ala mai ai lo ma atalii laitiiti o Richard, sa i ai se faaletonu i lona fatu ma sa tagi. E masani lava o lo’u toalua e ala e vaai se pepe e tagi, ae o le taimi lea sa ou fai atu ai, ‘Lea o le a ou alu e vaai.’

“Ona o le ma’i o lo’u atalii, a amata ona tagi, ona tatavale lea o lona fatu. E pua’i o ia ma leaga ai le ie o lona moega. O lena po na ou siiina ai ma opo mai o ia e taumafai e faato’ato’a le tata o lona fatu ma uma ai lana tagi a’o ou suiina ona lavalava ma ona ieafu mama. Sa ou siiina o ia seia iu ina moe. Sa ou le iloaina i lena taimi, o le a maliu o ia i ni nai masina mulimuli ane. O le a ou manatuaina pea lo’u siiina o ia i le tuneva o lena po.”13

Na fetalai Iesu, “O se fia sili ia te outou, ia fai o ia ma a outou auauna.”14

O nisi taimi e faaosoosoina ai i tatou e auauna atu i se ala tatou te mananao e fai ai, ae e le o le ala tonu lea o loo manaomia i lena taimi. Ina ua aoao mai e Elder Robert D. Hales le mataupu faavae o le ola faasoasoa tatau, sa ia faamatalaina le faataitaiga o le faatauina o se meaalofa mo lona faletua. Sa fesili o ia [faletua], “O e faataua mo a’u po o oe?”15 Afai tatou te fetuunaia lena fesili a o tatou auauna atu ma fesili ifo ia i tatou lava, “Pe o o‘u faia lenei mea mo le Faaola, pe o o’u faia mo a’u?” o le a atagia le auaunaga a le Faaola i la tatou auaunaga. Sa fesili le Faaola ma e tatau foi ia i tatou, “Se a se mea lua te mananao i ai ou te faia mo oulua?”16

I ni nai vaiaso ua tuanai atu, sa ou faanatinati ma ātu i le anoanoai o mea sa i la’u lisi o mea e fai. Sa ou faamoemoe ou te alu i le malumalu i le aso lena, ae sa ou manatu ua ou matua pisi tele. O le taimi lava na tau ai lo’u mafaufau i lena manatu faapea ua ou pisi tele mo le malumalu, sa fagua loa au i le mea e sili ona ou manaomia e fai. Sa ou tuua lo’u ofisa, ae savali atu i le Malumalu o Sate Leki, ma tau mafaufau po o afea ou te toe maua ai le taimi ua ou misia. O le mea e faafetai ai, e onosai le Alii ma e alofa mutimutivale ma sa ia aoaoina a’u i se lesona matagofie i lena aso.

A o ou nofo ai i le potu mo le sauniga, sa musumusu mai ma le migao se uso, “Ua ou matua gatete lava. O lo’u taimi lona lua lenei i le malumalu. E mafai ona e fesoasoani mai faamolemole?” Na mafai faapefea ona ia iloa o upu tonu lava na sa tatau ona ou faalogo i ai? Na te lei iloaina, ae sa silafia e le Tama Faalelagi. Sa ia matauina le mea aupito sili ou te manaomia. Sa Ia uunaia lenei uso lotomaulalo e auauna mai ia te au e ala i le valaaulia o a’u ou te auauna atu ia te ia. Ou te faamautinoa atu ia te outou, o a’u le tagata na sili ona faamanuiaina ai.

Ou te faailoa atu mai le ta’ele o lo’u loto le faafetai tele i le toatele o tagata e faapei o Keriso, sa auauna mai i lo matou aiga i le gasologa o tausaga. E momoli atu le agaga talisapaia i lo’u toalua pele ma lo’u aiga, o ē o loo galulue ma le le faalogologo tiga, ma le alolofa tele.

Ia tatou taufai saili muamua e matau, ona auauna atu ai lea. A tatou faia lena mea, ua tatou tausia feagaiga ma o la tatou auaunaga, e faapei ona saunoa Peresitene Monson, e molimauina ai lo tatou avea ma ni soo. Ou te iloa o loo soifua le Faaola. O Lana Togiola ua mafai ai ona tatou ola i Ana aoaoga. Ou te iloa o Peresitene Monson o lo tatou perofeta i ona po nei. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino

  Faamatalaga

  1. Mataupu Faavae ma Feagaiga 20:77.

  2. Ioane 15:12.

  3. Thomas S. Monson, “O Le A Se Mea Ua Ou Faia Mo Se Tasi i le Aso?” Liahona, Nov. 2009, 86.

  4. Canyon H., “A Good Choice,” Friend, Jan. 2012, 31.

  5. Mataio 5:44.

  6. Mataio 25:40.

  7. Tagai “For Madison,” lds.org/youth/video/for-madison.

  8. Moronae 7:47.

  9. Thomas S. Monson, “E Le Uma le Alofa,” Liahona, Nov. 2010, 125; tagai foi O Afafine i Lo’u Malo: O Le Talafaasolopito ma le Galuega a le Aualofa (2011), 101.

  10. 3 Nifae 14:12.

  11. Al VanLeeuwen, “Auauna atu i le Tasi,” Liahona, Aok. 2012, 19; tagai foi Sally DeFord, “Afai Ou Te Faalogo i Lo’u Loto,” 2011 Otootoga o Taimi mo Fetufaaiga, 28.

  12. 3 Nifae 27:21.

  13. Richard G. Scott, “O Faamanuiaga e Faavavau o le Faaipoipoga,” Liahona, Me 2011, 96.

  14. Mataio 20:26.

  15. Robert D. Hales, “Avea ma E Tuuina Atu Mea Faaletino ma Faaleagaga,” Liahona, Me 2009, 9.

  16. Mataio 20:32.