Haapae i te ratereraa rahi
’Atopa 2012 | A hi‘opo‘a na mua e a tavini i muri iho

A hi‘opo‘a na mua e a tavini i muri iho

’Atopa 2012 ’Āmuira’a rahi

Na roto râ i te raveraa, e nehenehe ta tatou tata‘itahi e riro mai te Faaora a tavini ai tatou i te mau tamarii a te Atua.

Te hoê o te mau haapapûraa rahi roa a‘e no tatou e, e tavini ma‘itihia to tatou peropheta here, te peresideni Thomas S. Monson, e te Fatu, o te mea ïa e, ua haapii oia i te pee i te hoho‘a o te Faaora—te taviniraa i te taata tata‘itahi. O tatou tei tomo i roto i te pape no te bapetizoraa ua fafau tatou ia na reira atoa. Ua fafau tatou « i te haamana‘o â [te Faaora] e amuri noa’tu, ma te haapao maitai i ta’na mau faaue »,1 e ua parau Oia « Teie ta’u parau, ia aroha outou ia outou na, mai ia’u e aroha’tu ia outou na ».2

A hi‘o na i teie â aniraa i roto i te mau parau a te peresideni Monson : « Te haatihia nei tatou e te feia e hinaaro nei ia haapa‘o tatou ia ratou, ia faaitoito, ia paturu, ia tamahanahana e ia faaite i te maitai… O tatou te rima o te Fatu i ni‘a i te fenua nei, tei faauehia ia tavini e ia tauturu i Ta’na mau tamarii. Te ti‘aturi nei oia i ni‘a ia tatou tata‘itahi ».3

Ua faaroo anei outou i te reira—te aniraa ia here te tahi i te tahi ? No te tahi mau taata, e ere ïa i te mea ohie ia pee i te hoho‘a o te Faaora i te taviniraa aore râ i te atuaturaa i te taata tata‘itahi. Na roto râ i te raveraa, e nehenehe ta tatou tata‘itahi e riro mai te Faaora a tavini ai tatou i te mau tamarii a te Atua. No te tauturu ia tatou ia here maitai a‘e i te tahi e te tahi, te hinaaro nei au e horo‘a’tu teie mau parau ia haamana‘o : A hi‘opo‘a na mua e a tavini i muri iho ».

Fatata a 40 matahiti i teie nei, ua haere atu vau e ta’u tane faaipoipo i te hiero no ta maua farereiraa no te pô faraire. Aita i maoro roa to maua faaipoiporaahia e ua haape‘ape‘a vau no te mea teie noa te pitiraa o to’u haereraa ei vahine faaipoipo-apî-hia. Ua ite mai paha te hoê tuahine tei parahi i pihai iho ia’u. Ua pi‘o mai oia e ua parau mărû mai ma te tura, « Eiaha e haape‘ape‘a. E tauturu vau ia oe ». Ua mărû to’u mana‘o taiȃ e ua nehenehe ia’u ia oaoa i te toe‘a o te oro‘a hiero. Ua hi‘o oia na mua e ua tavini i muri iho.

Ua ani-paatoa-hia tatou ia pee i te mau haapiiraa a Iesu e ia atuatu ia vetahi ê. E ere teie aniraa no te mau tuahine melahi ana‘e. A faaite ai au i te tahi mau hoho‘a o te mau melo tei haapii i te hi‘opo‘a na mua e i te tavini i muri iho, a faaroo na i te mau haapiiraa a Iesu ta ratou e faaite nei.

Ua parau te hoê tamarii Paraimere e ono matahiti : « I to’u ma‘itiraahia ei tauturu no te piha, ua nehenehe ia’u ia ma‘iti i te hoê hoa no te ohipa ma muri ia’u. Ua ma‘iti au [i te hoê tamaroa faahuehue] no te mea e ore roa oia e ma‘itihia e vetahi ê. Ua hinaaro vau ia oaoa oia ».4

Eaha ta teie tamarii i hi‘opo‘a ? Ua ite oia e eita roa te tamarii faahuehue e ma‘iti-noa‘e-hia. Eaha ta’na i rave no te tavini ? Ua ma‘iti oia ia’na ia riro ei hoa tauturu no’na i roto i te piha. Ua haapii Iesu, « E aroha’tu i to outou enemi; e faaora’tu i tei tuhi mai ia outou, e hamani maitai atu i te feia i riri mai ia outou ».5

I roto i te hoê paroita, na mua roa, ua hi‘opo‘a te feia tei mau i te Autahu‘araa a Aarona e i teie nei te tavini maitai nei ratou. I te mau hebedoma atoa e tae oioi mai te feia apî tane e e ti‘a ratou i rapae‘au i te fare pureraa i roto i te ua, te hiona aore râ te ve‘ave‘a rahi, no te tia‘i i te taeraa mai o te mau melo paari e rave rahi i roto i ta ratou paroita. E amo mai ratou i te mau pereoo tura‘i e te mau turutootoo i rapae‘au i te mau pereoo uira, e horo‘a i te rima etaeta, e ma te faaoroma‘i rahi e apee ratou i te feia paari rouru hinahina i roto i te fare pureraa. Te rave mau nei ratou i ta ratou hopoi‘a i te Atua. A hi‘opo‘a’i ratou e a tavini ai i muri iho, ua riro ratou ei mau hoho‘a oraora no te haapiiraa a te Faaora : « O outou i na reira i te hoê taeae iti haihai roa i roto i tau mau taeae nei, ua na reira mai ïa outou ia’u ».6 A faaohipahia’i te faanahoraa haapiiraa apî na te feia apî, e noaa ïa i teie feia apî te tahi atu â mau rave‘a no te tavini mai te Mesia ra te huru.

I te tahi mau taime e titau te hi‘opo‘araa e te taviniraa i te hoȇ tutavaraa rahi. Ua ite te hoê tamahine apî o Alexandria e eita to’na tuahine fetii, o Madison, e nehenehe e faaoti i te mau titauraa a ta’na faanahoraa Haereraa i mua (Progrès personnel) no te mea e ma‘i hiparoto to’na (autisme). Ua haaputuputu Alexandria i te feia apî tamahine i roto i ta’na paroita, ua tauaparau e to’na feia faatere e ua faaoti i te rave i te tahi mea e ore e noaa ia Maddy i te rave. Ua rave faaoti te feia apî tamahine tata‘itahi i te hoê tufaa o te mau titauraa e ohiparaa o te Haereraa i mua ia nehenehe ia Maddy ia farii i ta’na iho feti‘a.7

E haere papû ïa teie feia apî tamahine i mua i roto i te mau ti‘araa metua vahine e i roto i te Sotaiete Tauturu no te mea ua haapii ratou i te hi‘opo‘a na mua e i te tavini i muri iho na roto i te mau rave‘a aroha.

Ua faahaamana‘o mai te peresideni Monson ia tatou e, o te aroha, « o te hinaaro mau ïa i te Mesia »8—aore râ te hi‘opo‘araa e te taviniraa—« e itehia te reira ia haamana‘ohia te hoê vahine ivi paari e ia afa‘ihia oia i te mau faanahoraa a te paroita » e « ia farii ana‘e te tuahine o te parahi ra ona ana‘e i roto i te Sotaiete Tauturu i te aniraa, ‘A haere mai—e parahi i piha‘i iho ia matou’ ».9 E faaohipahia te ture auro i ô nei « E te mau mea atoa ta outou i hinaaro ïa vetahi ê ra, e na reira atoa’tu outou ia ratou ».10

Ua tavini te hoê tane faaipoipo tei hi‘opo‘a i roto i na rave‘a faufaa rahi e piti. Ua parau oia :

« I te hoȇ Sabati, te tauturu ra vau i ta’u vahine faaipoipo i roto i ta’na piha Paraimere tei î i te mau tamarii oraora maitai e hitu matahiti. A haamata ai te taime faaiteiteraa a te Paraimere, ua ite au i te hoê tamarii i te haafeferaa i ni‘a i to’na parahiraa e eita oia i te mea maitai. Ua muhumuhu mai te Varua ia’u e te hinaaro nei oia i te tamahanahanaraa, ua parahi au i piha‘i iho ia’na e ua ani ma te mărû eaha te fifi. Aita oia i pahono mai… no reira ua haamata vau i te himene mărû atu ia’na.

« Te haapii ra te Paraimere i te hoê himene apî e a himene ai matou, ‘Te reo o te Faaora ta’u e faaroo’, ua haamata vau i te ite i te maramarama e te mahanahana maere rahi i te faaîraa i to’u varua… Ua farii au i te hoê iteraa papû no te here o to tatou Faaora ia’na… e ia’u nei… Ua haapii mai au e o tatou [te] mau rima [o te Faaora] ia tavini ana‘e tatou i te taata tata‘itahi ».11

Aita teie taea‘e i ite noa i te hinaaro i te tauturu i ta’na vahine faaipoipo i roto i te hoê piha tei î i te mau tamarii oraora maitai e hitu matahiti, ua tavini atoa râ oia i te hoê tamarii i roto i te fifi. Ua pee oia i te Faaora, tei haapii e « o ta’u ho‘i ohipa i rave i to outou hi‘oraa ra, o ta outou ïa e rave ».12

Ua iriti iho nei te hoê pape pu‘e e rave rahi mau rave‘a na te mau pĭpĭ a Iesu Mesia ia hi‘opo‘a na mua e ia tavini i muri iho. Ua ite te mau tane, te mau vahine, te mau taure‘are‘a e te mau tamarii i te mau pû raveraa ohipa e te mau fare tei tu‘inohia e ua vaiiho ratou i te mau mea atoa no te tauturu i te tamȃ e i te tâtaî i te mau vahi paparari. Ua hi‘opo‘a te tahi i te hinaaro ia tauturu i te pu‘araa i te ahu. Ua tamarȏ te tahi ma te haapa‘o maitai i te mau hoho‘a, te mau parau mana, te mau rata e te tahi atu mau parau faufaa rahi, e ua faatautau i te reira no te haamarȏ ia faaora mai i te mea e noaa ia ratou i te faaora. Te hi‘opo‘araa e te taviniraa eita ïa e noaa i te haapa‘ohia i te mau taime atoa e eita ho‘i e afaro e ta tatou iho tarena ohipa.

Eaha’tu â ïa te vahi maitai a‘e no te hi‘opo‘a na mua e no te tavini i muri iho maori râ i roto i te utuafare iho ? E faaite mai te hoê hi‘oraa no roto mai i te oraraa o Elder Richard G. Scott i te reira :

« I te hoê pô ua ara e ua ta‘i ta maua tamaiti iti o Richard, e fifi to’na i roto i te mafatu… Mai tei matauhia, e ti‘a ihoa ta’u vahine no te aupuru i te hoê aiû e ta‘i ra, i taua taime ra rȃ ua parau vau ‘vaiiho na’u e aupuru ia’na’.

« No to’na fifi, ia haamata ana‘e oia i te ta‘i, e tupa‘i vitiviti roa to’na mafatu iti. E piha‘e oia e ha‘iriri roa te tapo‘i ro‘i. I taua pô ra, ua tape‘a vau ia’na i roto ia’u no te tamata i te tamărû i to’na mafatu e ia faanâ ia’na, a taui ai au i to’na ahu e i te tapo‘i ro‘i. Ua hii noa vau ia’na e tae noa’tu ua ta‘oto oia. Aita vau i ite i taua taime ra e, tau ava‘e noa i muri mai e pohe oia. E haamana‘o tamau noa vau i to’u mauraa ia’na i roto i to’u na rima i taua pô ra ».13

Ua parau Iesu e, « o te hinaaro râ i te faarahi i roto ia outou na, ia riro ïa oia ei tavini no outou e ti‘a’i ».14

I te tahi mau taime, e faahemahia tatou ia tavini mai te au i ta tatou e hinaaro i te tavini eiaha râ mai te au i te rave‘a e hinaarohia i taua taime ra. I to Elder Robert D. Hales haapiiraa i te ture no te oraraa tarani, ua faaite mai oia i te hoho‘a no te ho‘oraa i te hoê tao‘a aroha no ta’na vahine faaipoipo. Ua ui oia, « te hoo ra anei oe i te reira no’u e aore râ no oe ? »15 Mai te mea e faaau tatou i taua uiraa ra ia tatou iho a tavini ai tatou ma te feruri, « Te rave nei anei au i teie ohipa no te Faaora, aore râ te rave ra vau i teie no’u nei ? » e riro ïa ta tatou taviniraa mai te taviniraa a te Faaora. Ua ui te Faaora e ia na reira atoa tatou e ti‘a’i, « Eaha to orua hinaaro ia’u ? »16

Tau hebedoma i ma‘iri a‘enei, ua rû vau e ua pe‘ape‘a vau no te rahiraa ohipa e ti‘a ia’u ia rave i ni‘a i ta’u tabula. Ua hinaaro vau i te haere i te hiero i taua mahana ra mea rahi roa rȃ ta’u ohipa. I te taime ihoa a tomo mai ai taua mana‘o ra ia ore ia haere i te hiero no te rahi o te ohipa, ua haamana‘o vau i te mea ta’u e ti‘a roa ia rave. Ua vaiiho vau i ta’u piha ohipa no te haere ti‘a’tu i te hiero no Roto Miti, ma te mana‘ona‘o e nahea rȃ vau i te faaho‘i i te taime ta’u e haamau‘a nei. Aua‘e râ, mea faaoroma‘i e e mea aroha te Fatu e ua haapii mai ia’u i te hoê haapiiraa nehenehe roa i taua mahana ra.

A parahi ai au i roto i te piha no te oro‘a, ua tapiri mai te hoê tuahine apî e ua parau mărû mai ma te tura, « Te hepohepo nei au. Teie noa te pitiraa o to’u taime i roto i te hiero. E nehenehe anei ta oe e tauturu ia’u ? » Nahea ho‘i oia i ite ai e o taua ihoa mau parau ra o ta’u i hinaaro ia faaroo ? Aita oia i ite, ua ite râ te Metua i te Ao ra. Ua ite oia i to’u hinaaro rahi. E ti‘a ia’u ia tavini. Ua faaûru oia i teie tuahine apî haehaa ia tavini ia’u ma te aniraa mai ia’u ia tavini ia’na. Te haapapû nei au ia outou e o vau tei fana‘o rahi.

Te ite nei au ma te mauruuru rahi i te mau taata e rave rahi mai te Mesia ra te huru tei tavini i to matou nei utuafare i te roaraa o te mau matahiti. Te haamauruuru nei au ma to’u aau atoa i ta’u tane faaipoipo here e to’u utuafare, o te tavini nei ma te haapa‘o ore ia ratou iho e ma te here rahi.

Ia tutava paatoa tatou i te hi‘opo‘a na mua e i te tavini i muri iho. Mai te mea e na reira tatou, e haapa‘o ïa tatou i te mau fafauraa, e e riro ïa ta tatou taviniraa mai ta te peresideni Monson ei tapa‘o papû no to tatou ti‘araa pĭpĭ. Ua ite au te ora nei te Faaora. Na roto i Ta’na Taraehara e ti‘a‘i ia tatou ia haapa‘o i Ta’na mau haapiiraa. Ua ite au e, o te peresideni Monson to tatou peropheta i teie mahana. I te i‘oa o Iesu Mesia, amene.

Fa’a’ite i te mau fa’ahorora’aHuna i te mau fa’ahorora’a

  Te mau nota

  1. Te Parau Haapiiraa e te Mau Parau Fafau 20 :77.

  2. Ioane 15 :12.

  3. Thomas S. Monson, « Eaha ta’u i rave no te hoê taata i teie mahana ? » Liahona, novema 2009, 85.

  4. Canyon H., « A Good Choice », Friend, tenuare 2012, 31.

  5. Mataio 5 :44.

  6. Mataio 25 :40.

  7. Hi‘o « For Madison », lds.org/youth/video/for-madison.

  8. Moroni 7 :47.

  9. Thomas S. Monson, « E Ore roa te Aroha e Mou », Liahona, novema 2010, 125 ; hi‘o atoa E mau Tamarii Tamahine i roto i To’u Basileia : Te aamu e te ohipa a te Sotaiete Tauturu (2011), 113.

  10. 3 Nephi 14 :12.

  11. Al VanLeeuwen, « Serving the One », Liahona, atete 2012, 19 ; hi‘o atoa Sally DeFord, « Te reo o te Faaora ta’u e faaroo », Taime faaanaanataeraa no te matahiti 2011, 28.

  12. 3 Nephi 27 :21.

  13. Richard G. Scott, « Te mau haamaitairaa mure ore o te faaipoiporaa », Liahona, me 2011, 96.

  14. Mataio 20 :26.

  15. Robert D. Hales, « Te riroraa ei mau taata imi ora tarani i te pae tino e te pae varua », Liahona, me 2009, 9.

  16. Mataio 20 :32.