Přeskočit hlavní navigační panel
Říjen 2012 | Bůh buď s vámi, než se sejdeme zas

Bůh buď s vámi, než se sejdeme zas

Říjen 2012 Generální konference

Když si poselství uplynulých dvou dnů vezmeme k srdci a budeme je uplatňovat v životě, budeme požehnáni.

Drazí bratři a sestry, dospěli jsme k závěru další inspirující generální konference. Já osobně jsem byl duchovně nasycen a povznesen a vím, že i vy jste pociťovali zvláštního ducha této konference.

Vyjadřujeme upřímnou vděčnost všem, kteří se na ní jakkoli podíleli. Byly nám nádherným způsobem předány a znovuzdůrazněny mnohé pravdy evangelia. Když si poselství uplynulých dvou dnů vezmeme k srdci a budeme je uplatňovat v životě, budeme požehnáni.

Proslovy této konference vyjdou, jako vždy, v následujícím čísle časopisů Ensign a Liahona. Povzbuzuji vás, abyste si tyto proslovy znovu přečetli a abyste přemítali o poselstvích, která obsahují. Z vlastní zkušenosti vím, že z těchto inspirovaných kázání získám ještě více, když je studuji více do hloubky.

Vysílání této konference mělo nebývalý rozsah a dosáhlo přes kontinenty a oceány k lidem po celém světě. Ačkoli jsme od mnohých z vás velmi daleko, pociťujeme vašeho ducha a posíláme vám pozdravy s láskou a vděčností.

Dovolte mi, abych našim bratřím, kteří byli na této konferenci uvolněni, vyjádřil od nás všech vřelé poděkování za mnoho let jejich oddané služby. Těch, kteří byli díky jejich přínosu pro dílo Páně požehnáni, je nespočet.

Bratři a sestry, nedávno jsem oslavil své 85. narozeniny a jsem vděčný za každý rok, který mi Pán dopřává. Když přemítám o svých životních zážitcích, děkuji Pánu za Jeho mnohá požehnání. Jak jsem se již zmínil ve svém dopoledním poselství, pociťuji, jak Jeho ruka řídí mé úsilí, zatímco se upřímně snažím sloužit Jemu i vám všem.

Úřad presidenta Církve je náročný. Jsem velmi vděčný za své dva věrné rádce, kteří slouží po mém boku a jsou vždy ochotní a mimořádně schopní pomáhat v práci, která Prvnímu předsednictvu přísluší. Vyjadřuji také vděčnost všem šlechetným mužům, kteří tvoří Kvorum Dvanácti apoštolů. Pracují neúnavně ve věci Mistra spolu se členy kvor Sedmdesáti, kteří jim poskytují inspirovanou pomoc.

Chci také pochválit vás, bratři a sestry, ať jste ve světě kdekoli, za všechno to, co děláte ve svém sboru, či odbočce a ve svém kůlu, či okrsku. Tím, že ochotně vykonáváte povolání, o která jste požádáni, pomáháte budovat království Boží na zemi.

Kéž o sebe navzájem pečujeme a pomáháme si v době potřeby. Nekritizujme a nesuďme, ale buďme tolerantní a vždy napodobujme Spasitelův příklad milující laskavosti. Kéž bychom si tímto způsobem navzájem ochotně sloužili. Kéž bychom se modlili o inspiraci, abychom poznali potřeby těch, kteří jsou kolem nás, a pak jděme a pomáhejme.

Buďme na své cestě životem dobré mysli. I když doba, v níž žijeme, je stále nebezpečnější, Pán nás miluje a pečuje o nás. Stojí vždy při nás, pokud děláme to, co je správné. V době potřeby nám bude pomáhat. Do života nám přicházejí těžkosti a problémy, které jsme neočekávali a které bychom si sami nikdy nevybrali. Nikdo z nás není imunní. Účelem smrtelnosti je učit se a růst, abychom byli více takovými, jako je Otec, a často se toho nejvíce naučíme právě v době těžkostí, i když tyto lekce bývají bolestivé. Náš život také může být naplněn radostí, pokud následujeme učení evangelia Ježíše Krista.

Pán nás nabádá: „[Buďte dobré mysli], jáť jsem přemohl svět.“1 Toto poznání nám má do života vnášet veliké štěstí. Pán pro nás žil a také pro nás zemřel. Zaplatil za naše hříchy. Kéž vždy napodobujeme Jeho příklad. Kéž Mu vždy projevujeme velikou vděčnost tím, že přijmeme Jeho oběť a budeme žít tak, abychom si zasloužili vrátit se jednoho dne k Němu a žít s Ním.

Tak jak jsem řekl již na předcházejících konferencích, děkuji vám za vaše modlitby v můj prospěch. Potřebuji je; pociťuji je. My, generální autority, pamatujeme také na vás a modlíme se o to, abyste získávali ta nejvybranější požehnání našeho Nebeského Otce.

Nyní se, milovaní bratři a sestry, na šest měsíců rozloučíme. Kéž je Bůh s vámi, než se pak opět sejdeme. Ve jménu našeho Spasitele a Vykupitele, Pána Ježíše Krista, amen.

Ukázat odkazySkrýt odkazy

    Odkaz

    1. Jan 16:33.