Jäta peamenüü vahele
Oktoober 2012 | Jumal olgu ikka sinuga

Jumal olgu ikka sinuga

Oktoober 2012 Üldkonverents

Meid õnnistatakse, kui me viimase kahe päeva sõnumid oma südamesse ja ellu laseme.

Mu kallid vennad ja õed! Järjekordne innustav konverents on lõpule jõudnud. Mind isiklikult on vaimselt toidetud ja ülendatud ning ma tean, et ka teie olete tundnud konverentsil erilist vaimu.

Me täname kogu südamest kõiki, kes on konverentsist mingil viisil osa võtnud. Evangeeliumi tõdesid on kaunil moel õpetatud ja üle korratud. Meid õnnistatakse, kui me viimase kahe päeva sõnumid oma südamesse ja ellu laseme.

Nagu alati, on konverentsi kõned saadaval ajakirjade Ensign ja Liahona tulevastes numbrites. Ma innustan teid kuuldud kõnesid uuesti üle lugema ja nende sõnumi üle mõtisklema. Olen leidnud enda elus, et saan nendest innustatud jutlustest isegi rohkem kasu, kui uurin neid sügavuti.

Meie konverents on ennenägematu ulatusega, jõudes üle mandrite ja ookeanide igal pool elavate inimesteni. Kuigi me oleme paljudest teist kaugel, tunneme teie vaimu, saadame teile oma armastuse ja täname teid.

Tahaksin kogu südamest tänada sellel konverentsil vabastatud vendi nende aastatepikkuse pühendunud teenimise eest. Neid, keda te Issanda tööd tehes olete õnnistanud, on lõputult palju.

Vennad ja õed! Tähistasin hiljuti oma 85. sünnipäeva ja olen tänulik iga aasta eest, mille Issand on mulle andnud. Mõtiskledes oma elu kogemuste üle, tänan ma Teda mulle antud õnnistuste eest. Nagu ma ütlesin oma kõnes täna hommikul, olen tundnud Tema kätt juhatamas minu püüdlusi, kui olen tõsimeelselt püüdnud teenida Teda ja kõiki teid.

Kiriku presidendi amet on paljunõudev. Olen väga tänulik oma kahele nõuandjale, kes teenivad minu kõrval ja kes on erakordselt võimekad ja alati valmis Esimese Presidentkonna töös kaasa aitama. Ma tänan ka üllaid mehi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumis. Nad teevad väsimatult tööd Õpetaja heaks koos Seitsmekümne Kvoorumite liikmetega, andes neile innustatud juhatust.

Soovin samuti kiita teid, mu vennad ja õed, ükskõik millises maailma osas te asute, kõige eest, mida te teete oma koguduses, vaias ja ringkonnas. Vabatahtlikuna kutsetes teenides aitate te ehitada Jumala kuningriiki maa peal.

Valvake kõik üksteist ja vajaduse korral abistage. Ärge olge kriitilised ega hukkamõistvad, vaid sallivad, alati järgides Päästja armastava lahkuse eeskuju. Teenigem alati üksteist sel viisil. Palugem inspiratsiooni, et me teaksime, mida vajavad inimesed meie ümber, ja seejärel abistagem neid.

Olgem rõõmsad oma igapäevastes tegevustes. Kuigi elame üha ohtlikumal ajal, on Issand meist kõigist teadlik. Ta on alati meie kõrval, kui valime õige. Ta aitab meid raskustes. Raskused tulevad meie ellu, probleemid, mida me ei oska oodata ja mida me kunagi ise ei valiks. Keegi ei jää neist puutumata. Surelikkuse eesmärk on saada rohkem meie Isa sarnaseks ja tihti õpime kõige rohkem just raskustes, olgu need õppetükid kui tahes valulikud. Meie elu võib samuti olla täis rõõmu, kui me järgime Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetusi.

Issand manitses: „Aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud.”1 Millist suurt rõõmu peaks see teadmine meile tooma. Ta elas meie eest ja suri meie eest. Ta tasus meie pattude eest. Järgigem Tema eeskuju. Näidakem Talle üles tänu, võttes vastu Tema ohverduse ja elades viisil, mis lubaks meil ühel päeval Tema juurde tagasi pöörduda.

Nagu ma olen ka varasematel konverentsidel öelnud, tänan ma teid, et palvetate mu eest. Ma vajan neid palveid ja ma tunnen nende mõju. Ka meie üldjuhtidena peame teid kõiki meeles ja palume teile Taevaisa parimaid õnnistusi.

Minu armastatud vennad ja õed, me kohtume uuesti kuue kuu pärast. Olgu Jumal teiega, kuni me taas kohtume. Meie Päästja ja Lunastaja, Jeesuse Kristuse nimel, aamen.

Näita viiteidPeida viited

    Viited

    1. Jh 16:33.