Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | Ia Mafuta le Atua ma Outou Seia Tatou Toe Feiloai

Ia Mafuta le Atua ma Outou Seia Tatou Toe Feiloai

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

A tatou teuina i o tatou loto ma faaaoga i o tatou olaga ia savali o nei aso e lua, o le a faamanuiaina i tatou.

Ou uso e ma tuafafine, ua tatou oo mai i le faaiuga o se tasi konafesi aoao musuia. Ua fafagaina a’u lava faaleagaga ma ua siitia ma ua ou iloa foi, sa outou lagonaina le agaga faapitoa o lenei konafesi.

E momoli atu la matou faafetai mai le taele o o matou loto ia i latou uma sa auai i soo se itu i le faatinoina. Sa matagofie ona aoaoina ma toe faamamafaina upumoni o le talalelei. A tatou teuina i o tatou loto ma faaaoga i o tatou olaga ia savali o nei aso e lua, o le a faamanuiaina i tatou.

E pei ona masani ai, o le a maua taualumaga o lenei konafesi i lomiga a sau o mekasini o le Ensign ma le Liahona. Ou te fautuaina outou e toe faitau i lauga ma mafaufau loloto ai i savali o loo i ai. Ua ou iloa i lo’u lava olaga, e tele atu isi mea ou te mauaina mai nei lauga musuia pe a ou suesue i ai i se tulaga e loloto atu.

Ua i ai a tatou faasalalauga e le mafaatusalia o le konafesi, ua oo atu ai i le salafa o konetineta ma atuvasa i tagata i soo se atunuu. E ui ina matou mamao mai ma outou, ae ua matou lagonaina o outou agaga ma e momoli atu o matou alofaaga ma le agaga talisapaia mo outou.

I o tatou Uso ua faamalolo i lenei konafesi, e momoli atu le agaga faafetai mai le taele o loto o i matou uma mo tausaga e tele o la outou tautua tuuto. E le mafaitaulia i latou ua faamanuiaina i la outou sao i le galuega a le Alii.

Uso e ma tuafafine, talu ai nei sa faamanatuina ai lo’u aso fanau lona 85, ma e tumu lo’u loto i le faafetai mo tausaga taitasi ua tuuina mai e le Alii ia te au. Pe a ou toe manatunatu i aafiaga o lo’u olaga, ou te faafetai ia te Ia mo Ana faamanuiaga e tele mo au. E pei ona sa ou ta’ua ai i la’u savali i le taeao nei, ua ou lagonaina lava Lona aao o taitaia a’u taumafaiga a o ou taumafai ma le naunautai e auauna atu ia te Ia ma tautuaina outou uma.

O le tofi o le Peresitene o le Ekalesia o se tofi e matuai manaomia le gauai atoatoa i ai. E maeu lo’u faafetai mo o’u fesoasoani faamaoni e toalua, o ē galulue feoeoea’i ma e naunau i taimi uma ma le tomai e le mafaatusalia e fesoasoani i le galuega e oo mai i le Au Peresitene Sili. E momoli atu foi la’u faafetai tele i tamalii o le Korama a Aposetolo e Toasefululua. Latou te galulue ma le le faalogologo tiga i le galuega a le Matai, faatasi ai ma uso o Korama a Fitugafulu e tuuina atu ai le fesoasoani musuia ia i latou.

Ou te fia faamalo atu ia te outou, o’u uso e ma tuafafine, po o fea lava o outou i ai i le salafa o le lalolagi, mo mea uma o loo outou faia i a outou uarota ma paranesi, o a outou siteki ma itu. A outou faataunuuina o outou valaauga ma le naunautai pe a talosagaina ai outou, ua outou fesoasoani i le fausiaina o le malo o le Atua i le lalolagi.

Ia tatou fetausia’i, fesoasoani le tasi i le isi i taimi e manaomia ai le fesoasoani. Aua nei o tatou faitio pe faamasinosino, ae ia tatou lavapapale, ma mulimuli i le faataitaiga a le Faaola o le agalelei ma le agaalofa. Faatasi ai ma lena lagona, ia tatou naunau e auauna atu i le tasi ma le isi. Ia tatou tatalo mo musumusuga ia iloa manaoga o i latou o loo siomia ai i tatou, ona tatou o atu lea ma tuuina atu le fesoasoani.

Ia tatou olioli a o tatou ola i o tatou olaga. E ui o loo tatou ola i taimi ua matua faateleina le matautia, e alofa le Alii ia i tatou ma o loo silafia i tatou. E i ai pea lava o Ia i la tatou itu pe a tatou faia le mea sa’o. O le a fesoasoani o Ia ia i tatou i taimi tatou te manaomia ai. E oo mai faigata i o tatou olaga, o faafitauli tatou te le faamoemoeina ma o le a tatou le filifilia lava. E leai se tasi o i tatou e le oo i ai. O le faamoemoega o le olaga nei, o le aoao ma ola ai ina ia avea atili e faapei o lo tatou Tama, ma o le tele lava, o taimi faigata e tele atu mea tatou te aoaoina ai, tusa lava po o le a le tiga o lesona. E mafai foi ona faatumulia o tatou olaga i le olioli pe a tatou mulimuli i aoaoga o le talalelei a Iesu Keriso.

Ua apoapoai mai le Alii, “Ia outou loto tetele; ua ou manumalo i le lalolagi.”1 Se fiafia ina a tele ua aumaia e lenei malamalama ia i tatou. Sa soifua o Ia mo i tatou ma sa maliu o Ia mo i tatou. Na Ia totogiina le tau mo a tatou agasala. Ina tatou mulimuli ia i Lana faataitaiga. Ina tatou faaali atu ia o lo tatou agaga faafetai tele ia te Ia e ala i le taliaina o Lana taulaga ma ola ai i ni olaga o le a faaagavaaina ai i tatou e toe foi atu i se aso ma nonofo faatasi ai ma Ia.

E pei ona sa ou ta’ua i konafesi ua mavae, ou te faafetai atu mo a outou tatalo mo au. Ou te manaomia lava na tatalo; ou te lagonaina lava. O i matou o le Au Pulega Aoao, matou te manatuaina foi outou uma ma tatalo mo faamanuiaga silisili a lo tatou Tama Faalelagi mo outou.

O lenei, ou uso e ma tuafafine pele, tatou tolopo mo le ono masina. Ia mafuta le Atua ma outou seia tatou toe feiloai foi i lena taimi. I le suafa o lo tatou Faaola ma le Togiola, o Iesu Keriso le Alii, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino

    Faamatalaga

    1. Ioane 16:33.