Haapae i te ratereraa rahi
’Atopa 2012 | Ei te Atua tatou i teie nei

Ei te Atua tatou i teie nei

’Atopa 2012 ’Āmuira’a rahi

Ia faatae tatou i te mau poro‘i o na mahana e piti i ma‘iri i roto i to tatou aau e to tatou oraraa, e haamaitaihia tatou.

E au mau taea‘e e tuahine, ua tae tatou i te hopea o teie amuiraa rahi, ua au mau te reira. Ia’u nei, ua faaamuhia vau i te pae varua e ua faateiteihia, e ua ite au e, ua putapû atoa outou i te varua taa ê o teie amuiraa.

Te pûpû nei matou i te mauruuru o to matou nei aau i te taata atoa tei tauturu mai noa’tu ta’na ohipa. Ua haapii-nehenehe-hia mai e ua haapapû-faahou-hia mai te mau parau mau o te evanelia. Ia faatae tatou i te mau poro‘i o na mahana e piti i ma‘iri i roto i to tatou aau e to tatou oraraa, e haamaitaihia tatou.

Mai tei mâtauhia, e puharahia te mau ohipa o teie amuiraa i roto i te mau numera no te Ensign e te Liahona no te ava‘e i muri nei. Te faaitoito nei au ia outou ia tai‘o faahou i te mau a‘oraa e ia feruri maite i te mau poro‘i i roto. I roto i to’u iho nei oraraa, ua ite au i te apî rahi mai roto mai i teie mau haapiiraa faaûruhia a tuatapapa hohonu ai au i te reira.

Ua rahi maitai te haaparareraa o te amuiraa, aita te reira i itehia a‘enei, ua tae te reira na te mau fenua e na ni‘a i te mau moana i te mau taata atoa. Noa’tu ihoa ïa ua atea matou i te rahiraa o outou, te parahi atoa nei râ to outou varua i ô nei e te faatae atu nei matou i to matou here e to matou au ia outou.

I te mau Taea‘e tei haamauruuruhia i teie amuiraa, tera mai te mauruuru o te aau ia outou paatoa no te mau matahiti e rave rahi ua tavini mai outou ma te hinaaro mau. Eita e nehenehe e tai‘o i te taata tei haamaitaihia na roto i ta outou tautururaa i te ohipa a te Fatu.

Te mau taea‘e e te mau tuahine, aita i maoro a‘enei, ua faahanahanahia te 85raa o to’u matahiti, e ua mauruuru roa vau no te matahiti tata‘itahi ta te Fatu e horo‘a mai nei. Ia feruri au i to’u oraraa, ua mauruuru vau Ia’na no Ta’na mau haamaitairaa ia’u nei. Mai ta’u i parau i teie nei po‘ipo‘i, ua ite to’u aau i To’na rima i te faatereraa i ta’u mau tutavaraa a tamata noa ai au i te tavini Ia’na e i te tavini ia outou.

E titauraa rahi tei ni‘a i te peresideni o te Ekalesia. Auê to’u mauruuru rahi no to’u na tauturu e piti o te tavini nei i piha‘i iho ia’u, te vai nei to raua hinaaro mau e to raua aravihi taa ê no te tauturu mai i roto i te ohipa tei ni‘a i te Peresideniraa Matamua. Te faaite atoa nei au i to’u mauruuru i na taea‘e maitai mau no te Pŭpŭ no te Tino Ahuru Ma Piti Aposetolo. Ua rohi noa ratou i roto i te ohipa a te Fatu, apitihia e te melo no te mau pŭpŭ no te Hitu Ahuru o te tauturu nei ma te faaûruraa mau.

Ua hinaaro atoa vau e haamauruuru ia outou, to’u mau taea‘e e tuahine, i te vahi i reira outou na te ao nei, e no te mea atoa ta outou e rave nei i roto i ta outou mau paroisa e mau amaa, ta outou mau tĭtĭ e mau mataienaa. No te mea te amo nei outou i te mau piiraa ma te aau tae ia anihia mai outou, te tauturu nei ïa outou ia patu i te basileia o te Atua i ni‘a i te fenua nei.

Ia haapa‘o tatou i te tahi e te tahi ma te tauturu i te taime hinaarohia. Eiaha tatou e faahapa, eiha e haavâ haere, e faaoromai râ tatou, ia pee tatou i te hi‘oraa o te Faaoraa, To’na aroha e To’na mărû. E a na reira ai, e tavini tatou i te tahi e te tahi ma te aau tae. Ia pure tatou i te faaûruraa no te ite mai i te mau hinaaro o te feia na piha‘i iho ia tatou, ei reira, e haere atu ai tatou no te horo‘a i te tauturu.

A faateitei i to upoo i ni‘a a ora ai tatou i to tatou oraraa. Noa’tu â e tau fifi teie e te u‘ana noa ra, ua here te Fatu ia tatou e te mana‘ona‘o nei Oia ia tatou. Tei piha‘i iho noa Oia ia tatou ia rave tatou i te maitai. E tauturu mai Oia ia tatou i te taime fifi. E faura mai ihoa te mau tafifiraa i roto i to tatou oraraa, te mau fifi aita e nehenehe e arai e aita e nehenehe e ma‘iti. Aita e aperaa. Te fâ o te tahuti nei, oia ho‘i ïa, te haapiiraa e te tupu-â-raa no te riro mai mai to tatou Metua, e i roto noa te mau taime fifi tatou e haapii rahi ai, noa’tu â te mauiui o te mau haapiiraa. E tae rahi atoa mai te popou i te oraraa ia pee tatou i te mau haapiiraa o te evanelia a Iesu Mesia.

Ua a‘o te Fatu, « E faaitoito râ, ua riro te re o teie nei ao ia’u ».1 Auê ïa oaoa rahi teie ite e riro nei no tatou. Ua ora Oia no tatou e ua pohe Oia no tatou. Ua aufau Oia i te hoo no ta tatou mau hara. A pee ana‘e tatou i To’na hi‘oraa. A faaite ana‘e tatou i to tatou mauruuru Ia’na na roto i te fariiraa i Ta’na tusia e na roto i te oraraa i te hoê oraraa e faaineine ia tatou ia ho‘i atu, e i te hoê mahana, ia ora i piha‘i iho Ia’na ra.

Mai ta’u i faahiti i te mau amuiraa na mua a‘e, ua mauruuru roa vau no ta outou mau pure no’u nei. Ua hinaaro mau vau i te reira ; te ite nei to’u aau i te reira. Matou nei, te hui mana faatere, te haamana‘o atoa nei matou ia outou paatoa e te pure nei matou no te mau haamaitairaa rahi roa a‘e a to tatou Metua i te Ao ra i ni‘a ia outou.

I teie nei, e au mau taea‘e e tuahine here, e vaiiho tatou i teie amuiraa no na ava‘e ono i muri nei. Ei te Atua tatou i teie nei e tae roa’tu i taua taime ra. I te i‘oa o to tatou Faaora e Ora, oia ho‘i Iesu Mesia, amene.

Fa’a’ite i te mau fa’ahorora’aHuna i te mau fa’ahorora’a

    Nota

    1. Ioane 16:33.