Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
ʻOkatopa 2012 | Ke ʻIate Kimoutolu ʻa e ʻOtuá Kae ʻOua Ke Tau Toe Fakataha Mai

Ke ʻIate Kimoutolu ʻa e ʻOtuá Kae ʻOua Ke Tau Toe Fakataha Mai

ʻOkatopa 2012 Konifelenisi Lahí

ʻI heʻetau fakatō ki hotau lotó mo ʻetau moʻuí e ngaahi pōpoaki ʻo e ongo ʻaho ʻe ua kuo hilí, ʻe faitāpuekina ai kitautolu.

Siʻoku kāinga ʻofeina, kuo tau aʻu mai ʻeni ki he fakaʻosinga ʻo ha konifelenisi lahi fakalaumālie. Kuo fafangaʻi fakalaumālie mo fakamaama fakatāutaha au pea ʻoku ou ʻiloʻi kuo mou ongoʻi e laumālie makehe ʻo e konifelenisí ni.

ʻOku mau ʻoatu ha fakamālō loto houngaʻia kiate kinautolu kotoa pē ne kau maí. Kuo fakaʻofoʻofa hono akoʻi mo toe fakamamafaʻi e ngaahi moʻoni ʻo e ongoongoleleí. ʻI heʻetau fakatō ki hotau lotó mo ʻetau moʻuí e ngaahi pōpoaki ʻo e ongo ʻaho ʻe ua kuohilí, ʻe faitāpuekina ai kitautolu.

Hangē ko e angamahení, ʻe maʻu atu e ngaahi lea ʻo e konifelenisí ʻi he ongo makasini ko e Ensign pea mo e Liahoná. ʻOku ou poupouʻi kimoutolu ke mou toe lau e ngaahi leá pea fakalaulauloto ki hono ngaahi pōpoakí. Kuó u fakatokangaʻi ʻoku lahi ha ngaahi meʻa ʻoku tau ako mei he ngaahi malanga fakalaumālie ko ʻení he taimi ʻoku tau ako fakamātoato ange ai kinautolú.

Kuo tuku atu e konifelenisí ni, ki ha ngaahi konitinēniti pea mo e ʻōsení ki he kakai he feituʻu kotoa. Neongo ʻoku mau mamaʻo ʻaupito meiate kimoutolu, ka ʻoku mau ongoʻi homou laumālié pea ʻoku ʻoatu homau ʻofa mo e fakamālō kiate kimoutolu.

Ki hotau Kau Taki ne toki tukuange he konifelenisi ní, tuku muʻa ke u fakahaaʻi atu ha loto houngaʻia moʻoni meiate kimautolu kotoa koeʻuhí ko e taʻu lahi kuo mou ngāue līʻoa aí. ʻOku taʻefaʻalaua e niʻihi kuo faitāpuekina ʻe hoʻomou ngaahi tokoni ki he ngāue ʻa e ʻEikí.

ʻE kāinga, ne toki fakamanatu foki hoku taʻu 85 pea ʻoku ou fakafetaʻi ki he ʻEikí koeʻuhí ko e taʻu kotoa pē kuó ne foaki maí. ʻI heʻeku vakai ki he meʻa kuó u aʻusia heʻeku moʻuí, ʻoku ou fakamālō kiate Ia koeʻuhí ko e ngaahi tāpuaki kuó Ne foaki maʻakú. Hangē ko ia ne u lea ki ai he pongipongi ní, kuó u ongoʻi e kau mai hono toʻukupú ʻi hono tataki ʻeku ngaahi ngāué ʻi heʻeku feinga fakamātoato ke tauhi kiate Ia mo kimoutolú.

Ko e lakanga Palesiteni ʻo e Siasí ʻoku lahi hono meʻá. ʻOku ou houngaʻia koeʻuhí ko hoku ongo tokoni faivelengá kuó na tuʻu ʻi hoku tafaʻakí mo loto fiemālie maʻu pē ke tokoni ki he ngāue ʻoku ʻomi ki he Kau Palesitenisī ʻUluakí. ʻOku ou fakahaaʻi foki ʻeku houngaʻia ki he kau tangata fakaʻeiʻeiki ʻo e Kōlomu ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá. ʻOku nau ngāue tōtōivi ke tokoni ki he ʻEikí, kae pehē foki ki he Kōlomu ʻo e Kau Fitungofulú ko ʻenau tokoni ʻoku faí.

ʻE kāinga, ʻoku ou fie fakamālō atu, neongo pe ko e fē ha feituʻu ʻoku mou ʻi ai he māmaní, ko e ngāue ʻoku mou fai ʻi homou ngaahi uōtí mo e koló, siteikí mo e vahefonuá. ʻI hoʻomou fakahoko loto fiemālie homou uiuiʻí ʻi hono kole atú, ko hoʻomou tokoni ia ke langa hake ʻa e puleʻanga ʻo e ʻOtuá he māmaní.

ʻOfa ke tau hokohoko atu ʻetau fetauhiʻakí mo fetokoniʻaki he taimi faingataʻá. ʻOua muʻa naʻa tau fakaanga pe loto fakamaau, ka ke tau loto mahino mo muimui maʻu pē ki he ngaahi sīpinga angaʻofa ʻa e Fakamoʻuí. ʻOfa ke tau lotua ha ueʻi fakalaumālie ke tau ʻiloʻi e ngaahi fie maʻu ʻa e kakai ʻoku tau feohí pea tau laka atu ʻo fakahoko e tokoní.

ʻOfa ke tau moʻui fiefia. Neongo ʻoku tau moʻui ʻi ha kuonga ʻoku fakautuutu ai e faingataʻá, ka ʻoku ʻofeina mo ʻafioʻi kitautolu ʻe he ʻEikí. ʻOkú Ne tuʻu maʻu pē hotau tafaʻakí ʻi heʻetau fai e meʻa ʻoku totonú. Te Ne tokoniʻi kitautolu ʻi he taimi ʻo e faingataʻá. ʻOku hoko mai e ngaahi faingataʻá ki heʻetau moʻuí, ko ha faingataʻa naʻe taʻeʻamanekina pea ʻikai ke tau teitei fili. ʻOku ʻikai hao ha taha mei ai. Ko e taumuʻa ʻo e moʻui fakamatelié ke ako mo tupulaki ʻo hangē ko e Tamaí pea ʻoku faʻa ako lahi ange he lolotonga e ngaahi taimi faingataʻá, neongo e fakamamahi e ngaahi lēsoni ko iá. ʻE lava foki ke fakafonu ʻetau moʻuí ʻaki ha fiefia ʻi heʻetau muimui ki he ngaahi akonaki ʻa e ongoongolelei ʻo Sīsū Kalaisí.

Kuo naʻinaʻi mai e ʻEikí, “Ke mou [fiefia] he kuó u ikuʻi ʻa māmani.”1 He toki fiefia lahi moʻoni ʻoku ʻomi ʻe he ʻilo ko ʻení. Naʻá Ne moʻui mo pekia maʻatautolu. Naʻá Ne fua ʻetau ngaahi angahalá. ʻOfa ke tau muimui ki Heʻene sīpingá. ʻOfa ke tau fakahaaʻi kiate Ia ʻetau houngaʻiá ʻaki haʻatau tali ʻEne feilaulaú mo moʻui taau ke tau lava ʻo toe foki hake ai kiate Ia ha ʻaho.

Hangē ko ia ne u lea ʻaki he ngaahi konifelenisi kimuʻá, ʻoku ou fakamālō atu ʻi hoʻomou lotua aú. ʻOku ou fie maʻu ia; ʻoku ou ongoʻi ia. ʻOku hanga foki ʻe kimautolu Kau Taki Māʻolungá ʻo manatua kotoa kimoutolu mo lotua ke ʻiate kimoutolu ʻa e ngaahi tāpuaki fungani taha ʻa e Tamai Hēvaní.

ʻE hoku kāinga ʻofeina, te tau tutuku ai ʻi ha māhina ʻe ono. ʻOfa ke nofoʻia kimoutolu ʻe he ʻOtuá kae ʻoua ke tau toe fakataha mai he kahaʻú. ʻI he huafa ʻo hotau Fakamoʻui mo e Huhuʻí, ʻa ia ko e ʻEiki ko Sīsū Kalaisí, ʻēmeni.

Fakaʻasi mai ʻa e Ngaahi Potufolofola FekauʻakíFakapuliki e Ngaahi Potufolofolá

    Maʻuʻanga Fakamatalá

    1. Sione 16:33.