Preskočiť panel hlavné možnosti
Október 2012 | Pomôžte im klásť si vysoké ciele

Pomôžte im klásť si vysoké ciele

Október 2012 Generálna konferencia

S vaším vedením budú tí, ktorých vediete schopní uvidieť svoj plný potenciál služby v Božom kráľovstve, budú po ňom túžiť a uveria mu.

Som veľmi vďačný za túto príležitosť byť na tomto úžasnom kňazskom zasadaní a počúvať tieto nádherné učenia a svedectvá. Núti ma to zamyslieť sa nad svojimi vlastnými skúsenosťami. Takmer všetko, čo som bol schopný učiniť ako držiteľ kňazstva bolo možné vďaka ľuďom, ktorí mi umožnili zistiť o sebe veci, ktoré som nebol schopný vidieť.

Ako mladý otec som sa modlil o to, čím by mohli moje deti prispieť do Pánovho kráľovstva. Čo sa týka chlapcov, vedel som, že by mali mať kňazské zodpovednosti. Čo sa týka dievčat, vedel som, že by mali poskytovať službu v zastúpení Pána. Všetci by mali konať Jeho dielo. Vedel som, že každý z nich je osobnosť, a preto Pán každému z nich poskytol zvláštne dary, aby ich mohli používať v Jeho službe.

Nuž, nemôžem povedať každému otcovi a každému vedúcemu mladých podrobnosti o tom, čo je pre vás najlepšie, aby ste činili. Ale môžem vám sľúbiť, že im požehnáte tým, že im pomôžete rozpoznať duchovné dary, s ktorými sa narodili. Každý človek je iný a môže prispieť iným spôsobom. Nikto nie je predurčený k tomu, aby zlyhal. Keď usilujete o zjavenie, aby ste mohli uvidieť dary, ktoré Boh vidí v tých, ktorých vediete v kňazstve – obzvlášť v mládeži – budete požehnaní tým, že upriamite ich pohľad na službu, ktorú môžu vykonať. S vaším vedením budú tí, ktorých vediete schopní uvidieť svoj plný potenciál služby v Božom kráľovstve, budú po ňom túžiť a uveria mu.

Čo sa týka mojich vlastných detí, modlil som sa o zjavenie, aby som mohol zistiť, ako môžem pomôcť každému z nich jednotlivo pripraviť sa na zvláštne príležitosti slúžiť Bohu. A potom som sa pokúšal pomáhať im predstaviť si túto budúcnosť, dúfať v ňu a pracovať pre ňu. Každému synovi som vyrobil tabuľku, do ktorej som vyrezal citát z písiem, ktorý opisoval jeho zvláštne dary, a obrázok, ktorý onen dar zobrazoval. Pod tým som vyrezal dátumy ich krstu a vysvätenia do úradov v kňazstve, a ich výšku, ktorú dosiahli v deň tejto udalosti.

Opíšem vám tabuľky, ktoré som vyryl pre každého syna, aby som im pomohol vidieť ich duchovné dary a to, ako môžu prispieť do Pánovho diela. Môžete získať inšpiráciu a rozpoznať, rovnako ako ja, zvláštne dary a jedinečné príležitosti pre každého z mladých ľudí, ktorých milujete a vediete.

Keď sa môj najstarší syn stal diakonom a orlím skautom a keď som premýšľal nad ním a jeho budúcnosťou, prišiel mi na myseľ obrázok orla. Žili sme vtedy v Idaho, blízko úpätia pohoria South Teton, kde sme spolu chodili na túry a pozorovali sme letiace orly. Ten obrázok v mojej mysli sa spájal s týmito Izaiášovými slovami:

„Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho.

Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa potkýnajú a klesajú.

Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú.“1

V skutočnosti sme sa s týmto najstarším synom zastavili tesne pod vrcholom South Teton, pretože bol veľmi unavený. Už nechcel pokračovať. Povedal: „Budem to navždy ľutovať, že sme nedošli až na vrchol? Ty choď, ocko – nechcem, aby si bol sklamaný.“

Odpovedal som: „Nikdy nebudem sklamaný, a ty to nikdy nebudeš ľutovať. Budeme si navždy pamätať, že sme vyšli spolu až sem.“ Na vrchu jeho tabuľky som vyrezal orla a nápis: „Na orlích krídlach.“

Po rokoch môj syn, ako misionár, vzlietol omnoho vyššie, než som si vo svojich najtajnejších túžbach predstavoval. Niektoré z výziev v misijnom poli, ktorým čelil, sa zdali nezdolateľné. Zdá sa, že chlapca, ktorého podporujete, ako to bolo s mojím synom, Pán pri hlásaní evanjelia v ťažkom jazyku pozdvihne vyššie, než som myslel, že je možné. Ak sa budete s akýmkoľvek mladým mužom usilovať o to, aby cítil svoje kňazské zodpovednosti, sľubujem vám, že Pán vám povie toľko, koľko potrebujete. Oný chlapec má v sebe možno potenciál, ktorý prevyšuje dokonca to, čo vám Pán prejaví. Pomôžte mu klásť si vysoké ciele.

Chlapec, ktorého povzbudzujete možno vyzerá príliš bojazlivo na to, aby bol mocným kňazským služobníkom. Ďalší z mojich synov bol ako malý chlapec tak hanblivý, že ani nechcel vstúpiť do obchodu a prihovoriť sa predavačovi. Bol príliš bojazlivý a ja som bol veľmi znepokojený, keď som sa modlil ohľadom jeho budúcnosti v kňazstve. Premýšľal som nad ním, ako bude v misijnom poli – neznelo to príliš sľubne. Na um mi prišiel verš z Prísloví: „Bezbožný uteká, hoci ho nikto neženie, ale spravodlivý sa cíti bezpečný ako levíča.“2

Tak som na jeho tabuľku, pod obrázkom veľkej revúcej levej hlavy, vyrezal nápis: „Odvážny ako lev.“ Na misii a počas rokov, ktoré nasledovali, vyplnil nádej plynúcu z mojej rezby. Môj kedysi hanblivý syn kázal evanjelium s veľkým presvedčením a čelil nebezpečenstvám s odvahou. Bol posilnený vo svojej zodpovednosti zastupovať Pána.

Takéto veci sa stávajú mladému mužovi, ktorého vediete. Musíte budovať jeho vieru v to, že Pán ho zmení na služobníka, ktorý bude omnoho odvážnejší ako ten hanblivý chlapec, ktorý je teraz pred vami.

Vieme, že Pán činí Svojich služobníkov odvážnymi. Ten mladý chlapec Joseph, ktorý v hájiku uzrel Boha Otca a Jeho Syna, Ježiša Krista, bol premenený na duchovného obra. Parley P. Pratt videl, keď prorok Joseph Smith pokarhal zlovoľných strážnikov, ktorí ich držali v zajatí. Starší Pratt zaznamenal:

„Náhle stál na nohách a hovoril hlasom hromu, alebo ako revúci lev, vyslovujúc, tak doslovne ako si môžem spomenúť, tieto slová:

,TICHO, vy pekelní zloduchovia. V mene Ježiša Krista vás karhám, a prikazujem vám, aby ste boli ticho; nebudem žiť už ani okamih a počúvať takéto reči. Prestaňte s tými rečami, alebo vy, alebo ja v TOMTO MOMENTE zomrieme!ʻ“

Starší Pratt o tejto skúsenosti napísal: „Len raz som videl dôstojnosť a majestátnosť, keď stáli o polnoci v reťaziach v žalári v takmer neznámej dedinke v Missouri.“3

Pán poskytuje Svojim spravodlivým služobníkom príležitosti na to, aby boli odvážni ako lev, keď hovoria v Jeho mene a keď svedčia v Jeho kňazstve.

Ďalší syn mal dokonca ešte len ako chlapec veľký okruh priateľov, ktorí často vyhľadávali jeho spoločnosť. Ľahko si našiel priateľov. Keď som sa modlil a snažil sa uzrieť, aký je jeho príspevok do Božieho kráľovstva, cítil som, že má moc spájať ľudí v láske a v jednote.

Toto ma priviedlo k správe v Náuke a zmluvách, ktorá opisuje úsilie starších v kňazstve pri budovaní Sionu v Missouri, ktoré vyvolalo uznanie anjelov, ktorí videli ich snahu a ich príspevky. Vyžadovalo si to veľkú obeť. Zjavenie v Náuke a zmluvách hovorí: Ale predsa ste požehnaní, lebo svedectvo, ktoré ste vydali, je zaznamenané v nebesiach pre anjelov, aby na neho hľadeli; a oni sa radujú nad vami a vaše hriechy sú vám odpustené.4

Na tabuľku tohto syna som vyrezal nápis: „Anjeli sa nad tebou radujú.“

Synova schopnosť zhromaždiť ľudí a vplývať na nich rástla počas jeho školskej dochádzky. S priateľmi, držiteľmi kňazstva, organizovali aktivity kolu, ktoré poskytli mladým ľuďom v ich oblasti vieru vytrvať, a dokonca pociťovať radosť v zložitých situáciách. Keď v týchto mladých mužoch a ženách budoval vieru, pomáhal budovať pobočky Sionu v amerických mestských centrách. Vyryl som mu obrázok anjelov trúbiacich na trúby, ktorí určite nevyzerali tak, ako vyzerajú v skutočnosti, ale bolo omnoho ľahšie vyryť do dreva trúbu, ako keby som mal zatrúbiť.

Anjeli sa radujú, keď kňazskí vedúci po celom svete budujú Sion vo svojich zboroch, koloch a misiách. A budú sa radovať z mladých mužov a žien, ktorým pomáhate budovať Sion, nech už sú kdekoľvek a nech už žijú v akýchkoľvek pomeroch. Sion je výsledkom ľudí, ktorí sú zjednotení zmluvou a láskou. Vyzývam vás, aby sme pomáhali mladým ľuďom, aby sa k nemu pripojili.

Pre ďalšieho z mojich synov som pocítil nabádanie vyryť mu slnko –to jest, slnko na oblohe – a slová zo Spasiteľovej arcipastierskej modlitby: „To je večný život.“ Tesne pred koncom Svojej púte v smrteľnosti sa Spasiteľ modlil k Svojmu Otcovi:

„A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.

Ja som Ťa oslávil na zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať.“5

Môj syn poskytoval kňazskú službu na troch kontinentoch, ale tú najdôležitejšiu konal vo svojom domove a vo svojej rodine. Vybudoval si okolo nich svoj život. Pracuje blízko domu a často sa vracia v čase obeda domov, aby sa pripojil k svojej manželke a mladším deťom. Jeho rodina býva blízko nášho domu. Starajú sa o našu záhradu, ako keby bola ich vlastná. Tento môj syn nežije len preto, aby bol spôsobilý získať večný život, ale tiež aby mohol večne žiť obklopený vďačnými rodinnými príslušníkmi, ktorých zhromažďuje okolo seba.

Život večný je žiť v jednote, v rodinách, s Otcom, Synom a s Duchom Svätým. Večný život je možný len skrze kľúče kňazstva Božieho, ktoré bolo znovuzriadené skrze proroka Josepha Smitha. Tým, že podporujete mladých ľudí, ktorých vediete, aby toto bol ich večný cieľ, je to ako vzácny dar, ktorý im môžete dať. Toto môžete vykonať predovšetkým príkladom vo svojej vlastnej rodine. Tí, ktorých vediete, možno nemajú rodinu v Cirkvi, ale vyzývam vás, aby ste im pomohli cítiť lásku rodinných príslušníkov na oboch stranách závoja, a túžiť po nej.

Tabuľky, ktoré som vyryl, sú len jedným zo spôsobov ako pomôcť mladým ľuďom letmo zhliadnuť onú majestátnosť, ktorú v nich vidí Boh, ich budúcnosť a jedinečnú službu, ktorú pre nich pripravil, aby ju mohli poskytovať. On vám pomôže, aby ste videli, ako to učiniť pre svoje vlastné deti alebo pre iných mladých ľudí, ktorých vediete. Ale keď s modlitbou usilujete o to, aby ste vy sami uverili v túto budúcnosť, a potom to oznámili mladému človeku, zistíte, že Boh miluje každé zo Svojich detí ako jednotlivcov a v každom z nich vidí úžasné a jedinečné dary.

Ako otec som bol požehnaný tým, že som videl veľkú budúcnosť v Božom kráľovstve pre svoje dcéry i pre svojich synov. Keď som s modlitbou usiloval o vedenie, bol mi ukázaný spôsob, ako pomôcť svojim dcéram rozpoznať pravdu, ktorú do nich vložil Boh, ako do služobníčiek, ktoré môžu pomáhať budovať Jeho kráľovstvo.

Keď boli moje dcéry malé, videl som, že môžeme pomôcť ostatným cítiť lásku tých, ktorí už sú za závojom, naprieč generáciám. Vedel som, že láska prichádza službou a inšpiruje nádej pre večný život.

A tak sme vyrobili dosky na krájanie chleba, na ktoré sme položili bochník doma upečeného chleba a spolu sme odniesli túto našu obeť vdovám, vdovcom a rodinám. Na každú doštičku som vyryl nápis vo francúzštine: „J’aime et J’espere“, čo znamená: „Milujem a dúfam.“ Dôkazy ich jedinečných duchovných darov neboli len na doštičkách, ktoré som vyrobil, ale omnoho jasnejšie sa prejavili, keď sme ich rozdávali tým, ktorí boli v núdzi, uprostred bolesti alebo straty, uistiac ich opätovne o tom, že Spasiteľova láska a Jeho uzmierenie môžu vytvoriť dokonalý jas nádeje. Tento život je večný, pre moje dcéry, aj pre každého z nás.

Nuž, možno premýšľate: „Brat Eyring, hovoríte, že sa musím naučiť vyrezávať z dreva?“ Odpoveď je nie. Ja som sa naučil vyrezávať z dreva len s pomocou láskavého a talentovaného učiteľa, vtedy Staršieho Boyda K. Packera. Tá trocha zručnosti, ktorú som získal, je výsledkom jeho veľkého daru rezbára a jeho trpezlivosti učiteľa. Iba nebesia môžu vytvoriť takého učiteľa akým je prezident Packer. Ale existuje mnoho spôsobov, ktorými môžete tvarovať srdce dieťaťa bez toho, aby ste im vyrezávali tabuľky.

Napríklad, nové komunikačné technológie umožňujú zdieľanie posolstiev viery a nádeje na veľké vzdialenosti, ktoré nás delia, neustále a za malú cenu, alebo dokonca zadarmo. Mne s tým pomáha moja manželka. Začali sme telefonovať toľkým našim vnúčatám, koľkým môžeme. Prosíme ich, aby sa s nami podelili o príbehy svojho osobného úspechu a poskytnutej služby. Tiež ich vyzývame, aby nám posielali fotky toho, čo robili. Používame tieto fotky, aby sme nimi doložili niekoľko odsekov textu. Priložíme jeden alebo dva verše z Knihy Mormonovej. Nefi a Mormon by asi neboli veľmi nadšení duchovnou kvalitou obsahu či obmedzeným úsilím na vytvorenie toho, čo voláme: „Rodinný denník: Malé dosky.“ Ale sestra Eyringová i ja získavame požehnania z tohto úsilia. Cítime sa inšpirovaní, keď vyberáme úryvky z písiem a krátke posolstvá, ktoré zapisujeme. A vidíme dôkaz v ich životoch, keď sa ich srdcia obracajú k nám a k Spasiteľovi a povznesú sa.

Existuje mnoho spôsobov, ako sa k nim natiahnuť, a vy ste už zapojení do mnohých z nich. Vaše zvyky rodinnej modlitby a čítania písiem vytvoria omnoho viac trvalých spomienok a omnoho väčšiu zmenu srdca, ako si teraz viete vôbec predstaviť. Dokonca zdanlivo časné aktivity, ako napríklad návšteva športovej udalosti či pozeranie filmu, môže tvarovať srdce dieťaťa. Nezáleží na druhu aktivity, ale na pocitoch, ktoré máte, keď ju vykonávate. Objavil som dobrý test, ktorým môžete rozpoznať aktivity, ktoré majú potenciál zmeniť život mladého človeka. Sú to aktivity, ktoré, ako sa zdá, nespadajú do jeho záujmov, ale cítite, že prichádzajú ako dar od Boha. Z vlastnej skúsenosti viem, že je to možné.

Keď som sa stal v dvanástich rokoch diakonom, žil som v New Jersey, osemdesiat kilometrov od New York City. Sníval som o tom, že budem slávny hráč baseballu. Môj otec súhlasil s tým, že ma zoberie na zápas, ktorý sa hral v starom a legendárnom štadióne Yankee v Bronxe. Stále mám pred očami ako Joe DiMaggio švihol pálkou a odpálil „home run“ do stredového poľa, a ja som stál vedľa svojho otca – bolo to jediný raz, čo sme kedy spolu išli na zápas najvyššej baseballovej súťaže.

Ale bol to iný deň strávený s mojím otcom, ktorý navždy zmenil môj život. Vzal ma do domu vysväteného patriarchu v Salt Lake City. Nikdy predtým som toho muža nevidel. Otec ma zanechal pred dverami. Patriarcha ma posadil do kresla, položil ruky na moju hlavu a vyslovil požehnanie, ako dar od Boha, ktoré obsahovalo prehlásenie o veľkej túžbe môjho srdca.

Povedal, že som jedným z tých, o ktorých sa hovorí: „Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj.“6 Bol som taký prekvapený tým, že tento úplne cudzí človek pozná moje srdce, že som otvoril oči, aby som uvidel izbu, kde sa stal taký zázrak. Toto požehnanie o mojich schopnostiach ovplyvnilo môj život, moje manželstvo a moju kňazskú službu.

Vďaka tejto skúsenosti a tým, ktoré nasledovali, môžem dosvedčiť: Lebo každému neboli dané všetky dary; lebo je mnoho darov, a každému človeku je daný dar Duchom Božím.7

Tým, že mi Pán zjavil tento dar, bol som schopný rozpoznať príležitosti, kedy som ho mohol použiť na požehnanie tých, ktorých milujem a ktorým slúžim, a pripraviť sa na ne.

Boh pozná naše dary. Mojou výzvou pre vás i pre mňa je, aby sme sa modlili o to, aby sme spoznali dary, ktoré nám boli dané, aby sme zistili, ako ich rozvíjať a aby sme rozpoznali príležitosti na službu druhým, ktoré nám Boh poskytuje. Ale zo všetkého najviac sa modlím o to, aby ste boli inšpirovaní pomôcť ostatným objaviť ich zvláštne dary pre službu, ktoré im dal Boh.

Sľubujem vám, že ak o to požiadate, budete požehnaní tým, že pomôžete ostatným a pozdvihnete ich k ich plnému potenciálu v službe tým, ktorých vedú a milujú. Svedčím vám, že Boh žije, že Ježiš je Kristus, že kňazstvo, ktoré nosíme, je kňazstvo Božie a že preto, aby sme Mu mohli slúžiť, pripravil pre nás Boh zvláštne dary, ktoré prevyšujú naše pochabé nádeje. V mene Ježiša Krista, amen.

Ukázať odkazySkryť odkazy

  Poznámky

  1. Izaiáš 40:29 – 31.

  2. Príslovia 28:1.

  3. Autobiography of Parley P. Pratt, vyd. Parley P. Pratt Jr. (1938), 179 – 180.

  4. Pozri NaZ 62:3.

  5. Ján 17:3 – 4.

  6. Matúš 5:9.

  7. Pozri NaZ 46:11.