Přeskočit hlavní navigační panel
Říjen 2012 | Učme se srdcem

Učme se srdcem

Říjen 2012 Generální konference

Jedním ze způsobů, jak přijít ke Kristu, je usilovat o poznání základních pravd srdcem.

„[Přijďte] ke mně, abyste mohli pocítiti a viděti.“1 Toto je přikázání, které Spasitel předal obyvatelům dávné Ameriky. Tito lidé pocítili rukama a viděli očima, že Ježíš je Kristus. Toto přikázání je právě tak důležité pro nás dnes, jako bylo důležité pro ně v jejich době. Když přijdeme ke Kristu, můžeme pocítit a „[vědět] s jistotou“2 – nikoli rukama a očima, ale celým svým srdcem a myslí –, že Ježíš je Kristus.

Jedním ze způsobů, jak přijít ke Kristu, je usilovat o poznání základních pravd srdcem. Když tak činíme, vnuknutí, která přicházejí od Boha, nám dají poznání, které nemůžeme získat žádným jiným způsobem. Apoštol Petr věděl s jistotou, že Ježíš je Kristus, Syn živého Boha. Spasitel vysvětlil, že zdrojem Petrova poznání nebylo „tělo a krev …, ale Otec …, kterýž jest v nebesích“.3

Prorok Abinadi vysvětlil úlohu pocitů, které přicházejí od Boha do našeho srdce. Učil, že písmům můžeme plně porozumět jedině tehdy, když použijeme srdce k porozumění.4

Tato pravda je krásně vyjádřena v dětské knížce Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho. V této knize se malý princ spřátelil s liškou. Když se loučili, liška malému princi prozradila tajemství. Řekla: „Tady je to mé tajemství …: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“5

88letý bratr Thomas Coelho je dobrým příkladem člověka, který srdcem spatřil to nejzákladnější. Byl věrným členem naší vysoké rady v Paysandú v Uruguayi. Předtím, než se stal členem Církve, měl nehodu na motorce. Když ležel na zemi a nebyl schopen vstát, dva naši misionáři mu pomohli se postavit a vrátit se domů. Bratr Coelho řekl, že když mu přišli misionáři na pomoc, pociťoval cosi zvláštního. Později opět silně pociťoval cosi zvláštního, když ho misionáři učili. Vliv těchto pocitů byl tak velký, že během několika dní přečetl celou Knihu Mormonovu. Byl pokřtěn a od onoho dne sloužil věrně a neúnavně. Vzpomínám si, jak jezdil na motorce po silnicích v našem městě, dokonce i během studených a deštivých zim, aby přivedl druhé na shromáždění, aby i oni mohli s jistotou pocítit, vidět a vědět, tak jako on.

Dnes nás obklopuje tolik informací, že si můžeme myslet, že prohlížení milionů webových stránek nám poskytne vše, co potřebujeme vědět. Na webu můžeme najít informace dobré i špatné, ale informace samy o sobě nestačí. Bůh nám poskytl další zdroj pro prohloubení poznání,6 a sice poznání seslané z nebe. Náš Nebeský Otec nám může takové poznání dávat tehdy, když si prohlížíme celestiální web v srdci a mysli. Prorok Joseph Smith řekl, že „nejstarší knihu [má] ve svém srdci, vskutku dar Ducha Svatého“.7

K tomuto celestiálnímu zdroji získáváme přístup například tehdy, když čteme písma, nasloucháme žijícímu proroku a modlíme se. Také je důležité věnovat čas tomu, abychom se utišili8 a pociťovali celestiální nabádání a řídili se jimi. Když tak budeme činit, budeme pociťovat a vidět věci, které není možné poznat pomocí moderních technologií. Jakmile získáme určité zkušenosti s prohlížením celestiálního webu, budeme rozlišovat pravdu, a to i když budeme číst o světské historii či dalších tématech. Ti, kteří upřímně usilují o poznání pravdy, poznají pravdu všech věcí mocí Ducha Svatého.9

Dovolte mi uvést jedno varování. Přístup k tomuto celestiálnímu webu ztrácíme, když činíme nepravost a zapomínáme na Pána. Nefi řekl svým bratrům, že nemohli „cítiti [Pánových] slov“, protože byli „pohotoví k tomu, [aby] … činili nepravost, ale pomalí v tom, [aby] se rozpomněli na Pána“.10 Nepravost omezuje naši schopnost vidět, pociťovat a mít rád druhé. Když jsme pohotoví v rozpomínání se na Pána tím, že se modlíme „z celé síly srdce“11 a přemýšlíme o duchovních zážitcích, prohlubuje se naše schopnost vidět a pociťovat věci Kristovy. Nyní se vás zeptám:

  • Vybavujete si onen pokoj, který jste pociťovali, když jste po mnohých strastech volali k Otci v mocné modlitbě?

  • Vybavujete si, zda jste někdy změnili svůj seznam úkolů, abyste mohli splnit nabádání v srdci?

Velicí muži v Knize Mormonově si udržovali přístup k hlubšímu poznání tím, že si vybavovali klíčové duchovní zážitky. Alma posílil své děti tím, že jim připomenul svůj příběh obrácení.12 Helaman učil Nefiho a Lehiho, aby nezapomínali – aby pamatovali na to, že svůj základ musí postavit na skále Krista, aby nad nimi ďábel neměl žádnou moc.13 My musíme dělat totéž. Když pamatujeme na Boha, pomáhá nám to pociťovat a žít. To dodává hlubší význam slovům krále Beniamina, který řekl: „A nyní, ó člověče, pomni a nezahyň.“14

Jedna z nejposvátnějších vzpomínek, kterých si velmi vážím, je pocit, který jsem měl, když jsem poznal, že Kniha Mormonova je slovo Boží. Poznal jsem, že můžeme zakoušet radost, kterou nelze popsat slovy. Ten den, na kolenou, jsem pocítil a s jistotou poznal to, co bych nemohl poznat žádným jiným způsobem. Taková vzpomínka je důvodem k věčné vděčnosti a posiluje mě v těžkých chvílích.

Ti, kteří přijmou poznání, nikoli z těla a krve, ale od Nebeského Otce, s jistotou vědí, že Ježíš je Kristus a že toto je Jeho Církev. Toto poznání nám poskytuje sílu potřebnou k tomu, abychom provedli nezbytné změny, a mohli přijít ke Kristu. Z tohoto důvodu vyzýváme každou duši, aby se nyní dala pokřtít, činila pokání a obrátila se k Němu.15

Každá duše, která přijde ke Kristu, může vidět, pocítit a s jistotou vědět, že Kristus trpěl za naše hříchy a usmířil je, abychom mohli obdržet věčný život. Činíme-li pokání, nebudeme zbytečně trpět.16 Díky Němu mohou být bolavé duše uzdraveny a rány v srdci zaceleny. Neexistuje žádné břemeno, které by nedokázal ulehčit nebo odejmout. On zná naše neduhy a nemoci. Slibuji vám a svědčím o tom, že když se všechny dveře zdají být zavřené, když se zdá, že vše ostatní selhává, On vás nezklame. Kristus vám pomůže, On je ona úniková cesta, ať již zápasíte se závislostí, depresí, nebo čímkoli jiným. On ví, „jak pomoci lidu svému“.17 Manželství a rodiny, které mají z jakéhokoli důvodu problémy – finanční těžkosti, špatný vliv médií nebo rodinné okolnosti –, pocítí uklidňující vliv z nebe. Je utěšující „pociťovat a vidět“, že Kristus vstal z mrtvých „s uzdravováním v křídlech svých“18 a že díky Němu se znovu setkáme a obejmeme se svými blízkými, kteří již zemřeli. Odměnou za naše obrácení se k Němu je bezpochyby to, že budeme uzdraveni.19

S jistotou vím, že toto všechno je pravdivé. Z tohoto důvodu se připojuji k hlasu raných obyvatel dávné Ameriky a prohlašuji: „Hosana! Velebeno budiž jméno Boha Nejvyššího!“20 On nám poskytuje spasení. Vydávám svědectví, že Ježíš je Kristus, svatý Mesiáš. On je Pán zástupů, náš Spasitel a Vykupitel. Ve jménu Ježíše Krista, amen.

Ukázat odkazySkrýt odkazy