Preskočiť panel hlavné možnosti
Október 2012 | Učenie sa v našich srdciach

Učenie sa v našich srdciach

Október 2012 Generálna konferencia

Jedným zo spôsobov ako prísť ku Kristovi je usilovať o poznanie základných právd srdcom.

Príďte ku mne, aby ste mohli pocítiť a vidieť.1 Toto je prikázanie, ktoré Spasiteľ dal obyvateľom starej Ameriky. Títo ľudia pocítili rukami a videli očami, že Ježiš je Kristus. Toto prikázanie je práve tak dôležité pre nás dnes ako bolo dôležité pre nich v ich dobe. Keď prídeme ku Kristovi, môžeme pocítiť a vedieť s istotou2 – nie rukami a očami, ale celým svojím srdcom a mysľou – že Ježiš je Kristus.

Jedným zo spôsobov ako prísť ku Kristovi je usilovať o poznanie základných právd srdcom. Keď tak činíme, vnuknutia, ktoré prichádzajú od Boha, nám dajú poznanie, ktoré nemôžeme získať žiadnym iným spôsobom. Apoštol Peter vedel s istotou, že Ježiš je Kristus, Syn živého Boha. Spasiteľ vysvetlil, že zdrojom Petrovho poznania nebolo „telo a krv … ale …Otec, ktorý je v nebesiach“3.

Prorok Abinadi vysvetlil úlohu pocitov, ktoré prichádzajú od Boha do našich sŕdc. Učil, že písmam môžeme úplne porozumieť len vtedy, keď použijeme srdce k porozumeniu.4

Táto pravda je krásne vyjadrená v detskej knižke Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho. V tejto knihe sa malý princ priatelil s líškou. Keď sa lúčili, líška malému princovi prezradila tajomstvo. Povedala: „Tu je moje tajomstvo …: Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“5

Osemdesiatosemročný brat Thomas Coelho je dobrým príkladom človeka, ktorý srdcom uvidel to najzákladnejšie. Bol verným členom našej vysokej rady v Paysandú v Uruguaji. Predtým ako sa stal členom Cirkvi mal nehodu na motorke. Keď ležal na zemi a nebol schopný vstať, dvaja naši misionári mu pomohli postaviť sa a vrátiť sa domov. Povedal, že keď mu prišli misionári na pomoc, pociťoval niečo zvláštne. Neskôr znova silno pociťoval niečo zvláštne, keď ho misionári učili. Vplyv týchto pocitov bol tak veľký, že počas niekoľkých dní prečítal celú Knihu Mormonovu. Bol pokrstený a od toho dňa slúžil verne a neúnavne. Spomínam si ako jazdil na motorke po cestách v našom meste, dokonca aj počas studených a daždivých zím, aby priviedol druhých na zhromaždenie, aby aj oni mohli s istotou cítiť, vidieť a poznať s takou určitosťou ako on.

Dnes nás obklopuje toľko informácií, že si môžeme myslieť, že prehliadanie miliónov webových stránok nám poskytne všetko, čo potrebujeme vedieť. Na webe môžeme nájsť dobré aj zlé informácie, ale informácie sami o sebe nestačia. Boh nám poskytol ďalší zdroj pre prehĺbenie poznania,6 dokonca poznanie zoslané z neba. Náš Nebeský Otec nám môže také poznanie dať vtedy, keď si prezeráme celestiálny web vo svojom srdci a mysli. Prorok Joseph Smith povedal, že „najstaršiu knihu má vo [svojom] srdci, dokonca dar Ducha Svätého“7.

K tomuto celestiálnemu zdroju získavame prístup vtedy, keď napríklad čítame písma, počúvame žijúceho proroka a modlíme sa. Tiež je dôležité venovať čas tomu, aby sme sa utíšili8 a pociťovali a nasledovali celestiálne nabádania. Keď tak budeme činiť, budeme „pociťovať a vidieť“ veci, ktoré nie je možné poznať pomocou modernej technológie. Keď získame určité skúsenosti s prehliadaním celestiálneho webu, budeme rozlišovať pravdu, dokonca keď budeme čítať o svetskej histórii či ďalších témach. Tí, ktorí úprimne vyhľadávajú pravdu, poznajú pravdu všetkých vecí pomocou Ducha Svätého.9

Dovoľte mi vysloviť jedno varovanie: prístup k tomuto celestiálnemu webu strácame, keď činíme neprávosť a zabúdame na Pána. Nefi povedal svojim bratom, že nemohli cítiť Pánove slová, pretože boli pohotoví k tomu aby činili neprávosť, ale pomalí v tom, aby sa rozpomenuli na Pána.10 Neprávosť obmedzuje našu schopnosť vidieť, pociťovať a mať rád druhých. Keď sme pohotoví v rozpamätávaní sa na Pána tým, že sa modlíme z celej sily srdca11 a premýšľame o duchovných zážitkoch, prehlbuje sa naša schopnosť vidieť a pociťovať veci Kristove. Teraz sa vás opýtam:

  • Pamätáte si oný pokoj, ktorý ste pociťovali, keď ste po mnohých strastiach volali k Otcovi v mocnej modlitbe?

  • Pamätáte sa, keď ste niekedy zmenili svoj zoznam úloh, aby ste mohli splniť nabádanie v srdci?

Veľkí muži v Knihe Mormonovej udržiavali prístup k väčšiemu poznaniu tým, že si v mysli znova vybavovali svoje kľúčové duchovné zážitky. Alma posilnil svoje deti tým, že im pripomenul svoju skúsenosť s obrátením.12 Helaman učil Nefiho a Lehiho, aby nezabúdali – aby pamätali na to, že musia svoj základ postaviť na skale Kristovej, aby nad nimi diabol nemal žiadnu moc.13 My musíme robiť to isté. Keď pamätáme na Boha, pomáha nám to cítiť a žiť. To dodáva hlbší význam slovám kráľa Benjamína, ktorý povedal: A teraz, ó človeče, pamätaj a nezahyň.14

Jedna z najposvätnejších spomienok, ktoré si veľmi vážim je pocit, ktorý som mal, keď som spoznal, že Kniha Mormonova je slovo Božie. Poznal som, že môžeme pociťovať radosť, ktorá sa nedá opísať slovami. V ten deň som na kolenách pocítil a s istotou poznal to, čo by som nemohol poznať žiadnym iným spôsobom. Taká spomienka je dôvodom k večnej vďačnosti a posilňuje ma v ťažkých chvíľach.

Tí, ktorí prijmú poznanie nie z tela a krvi, ale od Nebeského Otca, s istotou vedia, že Ježiš je Kristus a že toto je Jeho Cirkev. Toto poznanie nám poskytuje silu potrebnú na to, aby sme uskutočnili nevyhnutné zmeny a prišli ku Kristovi. Z tohto dôvodu vyzývame každú dušu, aby sa teraz dala pokrstiť, činila pokánie a obrátila sa k Nemu.15

Každá duša, ktorá príde ku Kristovi môže vidieť, pocítiť a vedieť s istotou, že Kristus trpel za naše hriechy a uzmieril ich, aby sme mohli obdržať večný život. Ak činíme pokánie, nebudeme zbytočne trpieť.16 Vďaka Nemu môžu byť boľavé duše uzdravené a rany v srdci zacelené. Neexistuje žiadne bremeno, ktoré by nedokázal uľahčiť či odňať. On pozná naše neduhy a choroby. Sľubujem vám a svedčím o tom, že keď sa všetky dvere zdajú byť zavreté, keď sa zdá, že všetko ostatné zlyháva, On vás nesklame. Kristus vám pomôže a je únikovou cestou, či už zápasíte so závislosťou, depresiou alebo s čímkoľvek iným. On vie ako pomôcť ľudu svojmu.17 Manželstvá a rodiny, ktoré majú z akéhokoľvek dôvodu problémy – finančné ťažkosti, zlý vplyv médií či rodinné okolnosti – pocítia upokojujúci vplyv z neba. Je potešujúce pociťovať a vidieť, že On vstal z mŕtvych s uzdravením na krídlach svojich18 a že vďaka Nemu sa stretneme a objímeme sa s našimi blízkymi, ktorí už zomreli. Odmenou za naše obrátenie sa k Nemu je nepochybne to, že budeme uzdravení.19

S istotou viem, že toto všetko je pravdivé. Z tohto dôvodu sa pripájam k hlasu oných obyvateľov starej Ameriky a prehlasujem: Hosana! Požehnané buď meno Boha Najvyššieho!20 On nám dáva spásu. Vydávam svedectvo, že Ježiš je Kristus, svätý Mesiáš. On je Pán mocností, náš Spasiteľ a Vykupiteľ. V mene Ježiša Krista, amen.

Ukázať odkazySkryť odkazy