Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | Aoao Faatasi ma o Tatou Loto

Aoao Faatasi ma o Tatou Loto

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

O se tasi o auala e o mai ai ia Keriso o le saili lea e aoao ia upumoni taua mai o tatou loto.

“O mai ia te au, ina ia outou tagotago ma vaai.”1 O se poloaiga lea na tuuina mai e le Faaola i nei tagata sa nofoia ia Amerika anamua. Sa latou tagotago ma o latou lima ma vaai ma o latou mata i a Iesu o le Keriso. O lenei poloaiga e tutusa lava le taua mo i tatou i lenei vaitaimi e pei foi o lo latou vaitaimi. Ao tatou o mai ia Keriso o le a tatou tagotago ma “iloa mautinoa ai”2—e le o o latou lima ma mata—ae o o latou loto atoa ma le mafaufau o Iesu o le Keriso.

O se tasi o auala e o mai ai ia Keriso o le saili lea e aoao ia upumoni taua mai o tatou loto. A tatou faia lea mea, o le a aumaia e uunaiga mai le Atua se malamalama e le mafai ona tatou maua mai se isi lava mea. Na iloa ma le mautinoa e le Aposetolo o Peteru, o Iesu o le Keriso, le Alo o le Atua soifua. Sa fetalai atu le Faaola faapea o le malamalama o Peteru e le mai se “tagata … a o [le] Tama o i le lagi.”3

Sa faamalamalama mai e le perofeta o Apinati le matafaioi o lagona e aumai e le Atua i o tatou loto. Na ia aoao mai e le mafai ona tatou malamalama atoatoa i tusitusiga paia sei vagana ua tatou faaaogaina o tatou loto ia malamalama ai.4

O lenei upumoni sa matagofie le faamatalaina i se tusi a tamaiti, The Little Prince na tusia e Antoine de Saint-Exupéry. Sa ta’ua i le tala se faauoga a le perenise laitiiti ma se luko. A o faamavae i laua, sa tau atu e le luko se mealilo i le perenise laitiiti. Sa ia fai atu, “O lau mealilo lenei … : Ua na o le loto lava e mafai ona vaai sa’o ai se tasi; ae o le a le vaaia e le mata le mea e taua.”5

O Uso Thomas Coelho ua valusefulu valu tausaga, o se tasi o faataitaiga lelei o se na vaaia i lona loto ni mea taua. Sa avea o ia ma se tasi o a matou fautua maualuga faamaoni i Paysandú, Iurukuei. A o lei auai i le Ekalesia, sa lavea o ia a o tietie i lana uila afi. Sa taatiatia o ia i luga o le palapala ua le mafai ona tu, na fesoasoani atu a tatou faifeautalai e toalua e faatu o ia i luga ma toe avatu i lona fale. Fai mai o ia sa ia lagonaina se mea faapitoa ina ua o atu faifeautalai i lona laveai. Sa na ia toe mauaina foi se lagona malosi ao aoaoina o ia e faifeautalai. O le malosi o na lagona na ia faitauina ai le Tusi a Mamona mai le amataga seia oo i le faaiuga i ni nai aso. Na papatisoina o ia ma auauna atu ma le maelega talu mai lava lena aso. Ou te manatuaina o ia ao tietie atu i lana uila afi i luga ma lalo o magaala o lo matou nuu, e oo lava i le malulu ma timuga o le taumalulu, ina ia aumai isi i le lotu ina ia mafai ona latou lagona, vaai, ma iloa ma le mautinoa e pei o ia.

I lenei vaitaimi, i le siomia ai i le mau faamatalaga, atonu tatou te mafaufau ai o le sailiili i le faitau miliona o itulau uepi o le a aumaia ai ia i tatou mea uma e manaomia ona tatou iloa. E mafai ona tatou maua ni faamatalaga lelei ma leaga foi i luga o le uepi, ae afai ua na o faamatalaga e le lava lea. Ua tuuina mai ia i tatou e le Atua se isi punavai mo le malamalama sili atu,6 o le malamalama lea ua auina mai mai le lagi. E mafai ona aumai e lo tatou Tama Faalelagi lea ituaiga malamalama pe a tatou sailiili i le uepi ma o tatou loto ma mafaufau. Na saunoa mai le Perofeta o Iosefa Samita faapea o loo ia te ia “le tusi sili ona tuai i le lalolagi; ae o loo i [lona] loto, o le mea foaifua o le Agaga Paia lava lea.”7

Tatou te mauaina lenei punavai faaselesitila pe a tatou faia ni mea e pei o le faitauina o tusitusiga paia, faalogo i le perofeta soifua, ma le tatalo. E taua foi le faaaluina o se taimi e fifilemu ai8 ma lagona ma mulimuli i musumusuga faaselesitila. Afai tatou te faia lenei mea, o le a tatou “lagona ma vaai” i mea e le mafai ona aoaoina i tekinolosi faaonaponei. A tatou maua ni poto masani i le sailiili i lenei uepi faaselesitila, o le a tatou iloa le upumoni, e tusa lava pe o faitauina se talaaga faalelalolagi po o nisi autu. O le a iloa e tagata sailiili faamaoni o le upumoni le moni o nei mea uma e ala i le mana o le Agaga Paia.9

Ia, o se upu lapatai: Ua faaitiitia le faaaogaina o lenei uepi faaselesitila ona o le amioletonu ma le faagaloina o le Alii. Sa tau atu e Nifae i ona uso ua le mafai ona la “lagona ia fetalaiga [a le Alii]” aua ua “vave [ona laua] fai o le amioletonu [ma] gese ona manatua o le Alii.”10 E punitia e le amioletonu lo tatou gafatia e vaai, lagona, ma alofa atu i isi. O le vave ona manatua o le Alii e ala i le tatalo “ma le malosi atoa o le loto”11 ma le manatuaina o o tatou aafiaga faaleagaga o le a faalautele ai o tatou gafatia e vaai ma lagona ia mea faa-Keriso. Ou te fia fesiligia outou i le taimi nei:

  • Pe e te manatua le filemu na e lagonaina ina ua mavae le tele o faigata, sa e tagi atu ai i le Tama i le tatalo malosi?

  • Pe e te manatua le suia o lau lisi o mea e fai ina ia mulimuli i se uunaiga i totonu o lou loto?

Na faateleina e tagata maoae o i le Tusi a Mamona lo latou gafatia ina ia malamalama atili ma manatua ia aafiaga faaleagaga taua. Na faamalolosia e Alema lana fanau i le faamanatu atu ia i latou lona aafiaga i le liua.12 Na aoao atu e Helamana ia Nifae ma Liae ia manatua—ia manatua o luga o le papa o Keriso e ao ona atinae ai lo laua faavae ina ia le oo atu le mana o le tiapolo i o laua luga.13 E tatau ona tatou faia foi faapea. Ia manatua e fesoasoani mai le Atua ia tatou lagona ma ola ai. O lenei mea ua tuuina mai ai se uiga loloto i upu a le Tupu a Peniamina, lea na fai mai, “Ma o lenei le tagata e, ia manatua, ma le fano ai.”14

O se tasi o manatuaga sili ona taua ou te faamemelo i ai o le lagona lea sa ou mauaina ina ua ou iloaina o le Tusi a Mamona o le afioga a le Atua. Sa ou iloaina e mafai ona tatou lagonaina ai le olioli lea e le mafai e upu ona faamatalaina. Sa ou lagona ma iloaina i lena lava aso, i lau tatalo, e uiga i le moni o mea e le mafai ona ou aoaoina i soo se isi lava ala. O lea ituaiga manatuaga o le mafuaaga lea o le tumau ai pea o le loto faafetai ma faamalosia ai lava au i taimi faigata.

O i latou o e ua maua le malamalama, e le mai le tagata ae mai lo tatou Tama Faalelagi, ua iloaina e moni o Iesu o le Keriso ma o Lana Ekalesia lenei. Ua aumaia e lena lava malamalama le malosi e faia ai ni suiga talafeagai ina ia o mai ai ia Keriso. Mo lea mafuaaga, matou te valaaulia ai tagata uma ina ia papatisoina, salamo, ma liliu mai ia te Ia i le taimi nei.15

O le o mai ia Keriso, o le a mafai ai e tagata uma ona vaai, tagotago, ma iloa ai ma le mautinoa sa puapuagatia Keriso ma togiolaina a tatou agasala ina ia tatou maua le ola e faavavau. Afai tatou te salamo, tatou te le mafatia.16 Faafetai ia te Ia, o le a mafai ai ona faamalolo ia agaga ua manunua ma fonofono ia loto ua gausia. E leai se avega e le mafai ona Ia faamamaina pe aveesea. Na te silafia o tatou faaletonu ma ma’i. Ou te folafola atu ma molimau atu ia te outou afai ua e lagona ua leai sou faamoemoe, pe foliga mai ua toilalo mea uma lava, Na te le tuulafoaia outou. O le a fesoasoani mai Keriso ma o le auala lea e tusa lava pe o le tauiviga o se vaisu, faanoanoa, po o se isi lava mea. Na te silafia le “ala e fesoasoani ai i lona nuu.”17 O ulugalii ma aiga o loo tauivi po o le a lava se mafuaaga—luitau o mea tautupe, faatosinaga o ala o faasalalauga le lelei, po o ni tulaga faaleaiga—o le a lagonaina se lagona toafilemu mai le lagi. E ese le mafanafana o le “lagona ma vaai atu” ua Ia toetu mai le oti “ma le faamalologa i ona apaau,”18 ona o Ia, o le a tatou toe feiloai ai ma opoina e pele ia i tatou ua maliliu. E moni o lo tatou liua ia te Ia o le a tauia i lo tatou faamalologa.19

Ou te iloa ma mautinoa e moni nei mea uma. Mo lenei mafuaaga ou te tuuina atu ai faatasi lou leo ma tagata anamua na nofoia ia Amerika ma alaga atu: “Osana! Ia faamanuiaina lava le suafa o le Atua Silisili Ese!”20 Ua Ia tuuina mai ia i tatou le faaolataga. Ou te molimau atu o Iesu o le Keriso, o le Mesia paia. O Ia o le Alii Silisili, lo tatou Faaola ma le Togiola. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino