Mukhye khoj ko chod dein
October 2012 | Pachtawa aur Samadhaan se Sambandhit

Pachtawa aur Samadhaan se Sambandhit

October 2012 Maha Sammelan

Jitna hum khudko pavitrata aur khushiyaali mein vyast rakhenge, utna kam sambhavna hai hum pachtawa ke maarg par jaaenge.

Pachtawa se Sambandhit

Pradhaan Monson, hum aapse prem karte hai. Naye mandiron ke nirmaan aur prachaar sewa ke prerit aur itihaasik ghoshna ke liye aapko dhanyevaad. Iske kaaran, main nishchint hoon ki hamein aur kayi bhavishye ke peedhiyon ko mahaan ashirvaad milenge.

Mere priye bhaaiyon aur bahanon, mere priye doston! Hum sab maransheel hai. Main aasha karta hoon ki yeh kisi ke liye achambha ki baat nahin hogi.

Hum mein se koi bhi bahut dinon tak dharti par nahin hoga. Hamare paas kuch anmol varsh hai, jo, anant drishti mein, palak jhapakne jaisi bhi nahin hogi.

Aur phir hum vida lete hai. Hamare aatma “us Parmeshwar ke paas le jaayi jaati hai jisne [hamein] jiwan diya tha.”1 Hum apne shareer ko kabra mein chodte aur duniya ke saamaanon ko piche chodte hai jab hum apni upashiti ki dusri manzil par jaate hai.

Jab hum jawaan hote hai, aysa lagta hai ki hum hamesha ke liye jiyenge. Hum sochte hai hamare jiwan ke kai din baaki hai, aur bhavishye to ek lambe raaste ki tarah dikhta hai jo kabhi khatam na hoga.

Haalaanki, hum jitne boodhe hote hai, utna hum piche dekhkar ashcharye karte hai ki raasta kitna chota tha. Hum sochte hai kaise varsh itni jaldi guzar gaye. Hum apne banaye chunaaon ke baare mein sochte hai. Is daoraan, hum kai meethe pal yaad karte hai jo hamare aatma ko santushti deti hai aur dilon ko anand. Magar hum apne pachtawon ko bhi yaad karte hai—woh sab jo hum waapas jaakar badalna chahate hai.

Ek nurse jo bahut beemaar logon ki dekhbhaal karti hai kehti ki woh aksar apne mareezon se yeh saral sawaal puchti hai jab woh is jiwan ko chodne ki tayyaari karte hai.

“Kya aapko koi pachtawa hai?” woh puchti hai.2

Maranshilta ke aakhri din ke itne kareeb hona aksar samajh ko saaf karta aur pehchaan aur drishti pradaan karti hai. Isliye jab in logon se pachtawa ke vishay mein pucha jaata, weh apne dil ki baat batate hai. Woh batlaate kaun si cheezon ko woh badalna chahate agar sirf woh pichle dinon mein jaa sakte.

Jab mainne unke jawaab ke baare mein socha, mujhe ashcharye hua kaise Ishu Masih ke susamachaar ke buniyadi siddhaant hamare jiwan ko sada ke liye ghuma dete hai, agar hum use aazmaae.

Susamachaar ke siddhanton ke baare mein kuch gupt nahin hai. Humne uske baare mein dharamshaastra mein adhyan kiya hai, humne unhein Raviwaar Kaksha mein charcha kiya hai, aur humne kai baar use manch par suna hai. Yeh divye siddhaant aur mulye saadharan aur saaf hai; woh sundar, gehre, aur shaktishaali hai; aur woh hamein bhavishye mein zaroor se pachtawa se bachaenge.

Main Chahata Hoon ki Mainne Apne Priyejanon ke Saath Zyaada Samay Bitaya tha

Shaayad zyaadatar marne waale mareezon ne kaha ki woh apne priyejanon ke saath samay bitaana chahate the.

Zyaadatar purush yeh dukhda gaate the: unhein “apne jiwan ka zyaadatar samay apne [daenik]… kaam par bitaane ka pachtawa tha”3 Kai log un khaas yaadon se dur the jo parivaar aur doston ke saath samay bitane se milta hai. Woh apne chahito ke saath gehra sambandh banane se chuk jaate the.

Kya yeh sach nahin ki hum aksar itna vyast ho jaate hai? Aur, kitna dukh pahunchta hai yeh kehne se ki hum vyast hona ko ek sammaan samajhte hai, jaise vyast hona, khud mein, ek padwi ya badhiya zindagi ka chinh tha.

Kya aysa hai?

Main hamare Prabhu aur Uddhaarkarta, Ishu Masih, aur Unki choti zindagi jo Galilee aur Jerusalem ke logon ke beech beeti thi ke baare mein sochta hoon. Mainne kalpana karne ki koshish ki Use sabhaaon ya zaroori cheezon ko ek saath karna jaldi jaldi taaki woh khatam kar sake.

Mujhe woh nahin dikhta.

Balki mujhe dayalu aur parwaah karne waale Parmeshwar ka Putra dikhta hai jo har din ek lakshye ke saath jeeta hai. Jab Woh kisi se baate karte, woh avashyak aur pyaar mehsoos karte. Woh milne waale logon ke anant keemat ko jaante the. Woh unhein ashirvaad dete, unhein sahayta karte. Woh unhein aage badhate, aur changa karte. Woh unhein Apne samay ka keemti uphaar dete.

Hamare samay mein aasaan hai kisi ke saath samay bitane ka dhong karna. Computer ke ‘mouse’ ko dabakar, hum hazaaron “doston” se “jud” jaate hai par kisi ko dekhna nahin padta. Teknology achchi cheez ho sakti hai, aur woh bahut laabhdaayak hai jab hum apne priyejanon ke kareeb nahin ho sakte. Meri patni aur main kareebi parivaar sadasyon se dur rehte hai; hum jaante hai yeh kaisa hota hai. Haalaanki, main vishwaas karta hoon ki hum sahi disha mein nahin ja rahe hai, niji aur samajik rup se, jab hum parivaar ya doston ko sampark karte zyaadatar mazaak ke chitre bhejke, maamuli baate likhkar, ya priyejanon ko Internet ke kisi website ka pata bhejte hai. Mujhe lagta hai is tarah ke gatividhi ka koi swikritik maahol hai, magar hum kitna samay uspar bita sakte hai? Agar hum khud ko aur apna samay un avashyak logon ko nahin dete, ek din hum pachtaaenge.

Aao hum iraada karein priyejanon ko achchi tarah dekhne ka unke saath arthpurn samay bita kar, unke saath kaarye karke, aur bahumulye yaadein bator kar.

Main Ichcha Karta Hoon ki Mainne Apni Sambhavna ko Paa Leta

Ek aur pachtawa logon ne kaha hai ki woh waisa vyakti nahin ban paaye jo unhonne mehsoos kiya aur jo unhe banna tha. Jab woh apne jiwan ko mudkar dekhte, woh jaan paate ki unhonne apni sambhavna nahin paayi, ki kai cheezein hui nahin.

Main yahan safalta paane ki baat nahin karta apni pesha mein. Woh safalta, chahe kitni badi dikhe dharti par, bahut chota hota hai us mahaan anantta tak ki yaatra mein jo hum lene waale hai.

Balki, main baat kar raha hoon woh vyakti banne ka jo Parmeshwar, hamare Swarg ke Pita, hamein bante dekhna chahate the.

Hum is duniya mein aate hai, jaise kavi ne kaha, “faelte hue mahima ke baadal” 4 us pehle ke jiwan se.

Hamare Swarg ke Pita hamare sahi sambhavna ko dekhte hai. Woh hamare baare mein humse zyaada jaanta hai. Woh hamein hamare jiwan ke daoraan protsaahit karta hai apni rachna ke lakshye ko pura karne ke liye, ek dhaarmik jiwan jeena, aur Unke upasthiti mein lautna.

Kyun, phir, hum itna samay aur shakti bitaate hai un cheezon mein jo thode samay ka hai, itna unavashyak, aur itna halka? Kya hum us murakhta ko dekhne se inkaar karte hai jo maamuli aur asthaayi hai?

Kya hamare liye budhimaani nahin hogi “[hamare liye] swarg mein dhan ikattha karo, jahan na to kida aur na murcha bigaadte hai, aur jahan chor na todte aur na churaate hai”?5

Hum kaise aysa kar sakte hai? Uddhaarkarta ke uddhaaran par chalne se, Unke seekh ko hamare daenik jiwan mein aazmaane se, saach mein Parmeshwar aur manushyon se prem karne se.

Hum aysa nahin kar sakte agar hum chelapan ka hichkichaate hue paalan kare, chinta karna ki kitna der lagega, aur shikayat karna apne zimmedaari ke baare mein.

Jab baat susamachaar ko jeene ki aati hai, hamein us ladke ki tarah nahin hona chahiye jisne apna angutha paani mein daala aur kaha woh taerne gaya tha. Kyunki hum Swarg ke Pita ke putra aur putriyon hai, hum bahut zyaada karne ke yogye hai. Iske liye, achche iraade kaafi nahin hai. Hamein karna chahiye. Aur zyaada avashyak hai, hamein woh banna chahiye jo Swarg ke Pita ki ichcha hai.

Susamachaar ki apni gawahi ki goshna karna achcha hai, magar punahsthaapit susamachaar ka jiwit uddharan banna behtar hai. Vaadon ke prati zyaada vishwaasi hone ki ichcha karna achcha hai; haalaanki pavitra vaadon ke prati vishwaasi hona—jismein shaamil hai ek shudh jiwan jeena, apna daswa hissa aur bhent ko bharna, Gyaan ke Shabd ka paalan karna aur zarooratmandon ki sewa karna—zyaada behtar hai. Batlaana ki hum parivaar prarthna, dharamshaastra adhyan, aur laabhkari parivaar gatividhiyon mein zyaada samay bitaenge achcha hai; magar in cheezon ko lagataar karne se swarg ke ashirvaad hamare jiwan mein aayenge.

Chelapan pavitrata aur khushiyaali ko paane ki koshish hai. Yeh maarg khud ko behtar aur khushaal banane ka hai.

Hum Uddhaarkarta ki baat manne ki thaan lein aur puri mehnat kare woh insaan banne ki jiske liye hamein banaya gaya tha. Hum Pavitra Aatma ke prernaaon ko sune aur paalan kare. Jab hum aysa karenge, Swarg ke Pita hamare liye un baaton ko prakat karenge jo hum khud nahin jaante the. Woh hamara aage ka maarg ujwal karega aur hamare aankh kholega anjaane aur shaayad na kalpana kiye gunon ko dekhne ke liye.

Jitna hum khudko pavitrata aur khushiyaali mein vyast rakhenge, utna kam sambhavna hai hum pachtawa ke maarg par jaaenge. Jitna hum Uddhaarkarta ke anugrah par nirbhar honge, utna hi hum mehsoos karenge ki hum Swarg ke Pita ke chune huwe maarg par hai.

Main Ichcha Karta Hoon Mainne Khud Ko Khush Rehne Diya Hota

Ek aur pachtawa marne waalo ka thoda ashcharyejanak hai. Unhonne ichcha kiya ki unhonne khud ko khush rehne diya hota.

Aksar hum is dhoke mein pad jaate hai ki hamare pahunch se thoda aage kuch hai jo hamein khush karega —: ek behtar parivaar paristhiti, ek behtar aarthik stithi, ya ek musibat ka ant.

Hum jitne budhe hote hai, hum utna piche mudkar dekhte aur jaan paate ki baahari paristhitiyaan avashyak nahin ya usse hamari khushiyaali tay nahin hoti.

Hum avashyak hai.Hum apna khushiyaali tay karte hai.

Tum aur main akhir mein apne khudke khushiyaali ke zimmedaar rahenge.

Meri patni, Harriet, aur main baesikal chalana pasand karte hai. Baahar jaakar prakriti ke sundarta ka anand lena achcha lagta hai. Kuch raaste hai jinpar hum chalana pasand karte hai, magar hum nahin dekhte ki hum kitni dur jaaye ya kitni tez jaaye anye chalakon ke milaan mein.

Haalaanki, kabhi kabhi main sochta hoon hamein mukaabla karna chahiye. Main yeh bhi sochta hoon ki hamara samay ya gati behtar ho sakta hai agar hum thodi aur koshish karein. Aur phir kabhi kabhi main is iraade ko apni patni se kehne ki badi galti kar deta hoon.

Uska bartaao mere tippaniyon ke prati bahut dayalu, bahut saaf, aur bahut seedha hota hai. Woh muskuraati aur kehti, “Dieter, yeh koi mukaabla nahin; yeh ek safar hai. Is pal ka anand lo.”

Woh kitni sahi kehti hai!

Jiwan mein kabhi kabhi hum itna dhyaan samaapti par dete hai ki hum safar ka anand nahin utha paate. Main apni patni ke saath saekal chalane nahin jaata kyunki mujhe samaapt karne ki jaldi hoti hai. Main jaata hoon kyunki uske saath hone ka anubhav meetha aur anandmay hai.

Kya murakhta ki baat nahin meethe aur anandmay anubhavon ko barbaad karna kyunki hum lagataar us pal ka intazaar karte hai jab woh samaapt hoga?

Kya hum sundar sangeet ko sunte samay intazaar karte antim sur ko aane ki uska anand lene ke liye? Nahin. Hum geet ke rachna ke tarah tarah ke dhun, taal, aur madhur sambandh ko sunte aur unse jud jaate hai.

Kya hum prarthna bolte samay sirf “amen” ya ant par dhyaan dete hai? Bilkul nahin. Hum prarthna karte taaki hum Swarg ke Pita ke kareeb rahein, Unki Aatma ko paane aur prem ko mehsoos karne ke liye.

Hamein khush rehne ka intazaar nahin karna chahiye jab tak ki hum koi bhavishye mein na pahunche, sirf yeh paane ke liye ki khushi pehle se uplabdh thi—pure samay! Jiwan ka abhaar puraane baaton ki sochne se sirf nahin hota. “Kavi ne likha, “aaj woh din hai jo Prabhu ne banaya … .” “Hum ismein magan aur anandit ho.”6

Bhaaiyon aur bahanon, chahe jo bhi hamari paristhiti ho, jo bhi hamare chunaotiyaan ya musibat, har din mein kuch hota hai gale lagane aur yaad rakhne ke liye. Har din mein kuch hai jo abhaar aur anand laata hai agar hum use dekhe aur prasannta paaye.

Shaayad hamein apne aakh se kam aur apne dil se zyaada dekhna chahiye. Mujhe yeh kahawat pasand hai: “Ek vyakti dil se saaf dekhta hai. Zaroori baate aankhon ko nahin dikhti.”7

Hamein aagya di gayi hai “har ek baat mein kritigyata prakat karein.”8To kya behtar nahin apne aankhon aur dil se dekhna choti si bhi baate jiske liye hum abhaari ho sakte hai, bajaae apne vaastavik stithi ke buraaiyon par gaur karne ke?

Prabhu ne vaada kiya hai, “Woh jo sab kuch paata hai kritigyata se ko shaandaar kiya jaaega; aur is dharti ki cheezein unhein aur zyaada milegi, haa, sao pratishat bhi.”9

Bhaaiyon aur bahanon, hamare Swarg ke Pita ke bahutaaish ashirvaadon ke saath, Unki uddaarta ka mukti ka yojna, punahsthaapit susamachaar ke anant sachchaaiyaan, aur is maranshil yaatra ki sundartaen, “kya anand manane ke hamare paas kaaran nahin hai?”10

Hum khush rehne ki koshish karein, chahe jo bhi hamari paristhiti ho.

Samadhaan se Sambandhit

Ek din hum zaroor marke dusre or jaaenge. Ek din hum apne jiwan ko dekhenge aur sochenge ki kya hum behtar ho sakte the, behtar nirnay le sakte the, ya apna samay budhimaani se istemaal kar sakte the.

Jiwan ke kuch gehre pachtawon se bachne ke liye, budhimaani hogi aaj kuch samadhaan bana lene se. Isliye, aao hum:

 • Zyaada samay priyejanon ke saath bitaane ki thaan lein.

 • Mann lagakar Parmeshwar ka chahita vyakti banne ki thaan lein.

 • Khushiyaan dhoondhne ki thaan lein, parinaam ki parwaah na kare bina.

Yeh meri gawahi hai ki kalke kuch gehre pachtawe se bacha ja sakta hai agar hum Uddhaarkarta ke piche chale. Agar humne paap ya galatiyaan ki hai- agar humne aisa chunao kiya jispe ab hum pachtha rahe hai- to Masih ka Praeshchit ek anmol uphaar hai jiske dwara hamein chamadaan mil sakta hai. Hum samay mein waapas jaakar apne galti ko sudhar nahin sakte par pashchataap kar sakte hai. Uddhaarkarta hamare aankhon se sab aansoo poch daalenge11 aur paap ke bojh ko dur karunga.12 Unka Praeshchit hamein mauka deta hai ki hum apne kal ko piche chodh nirdosh kaam aur shudh hriday se aage badhe,13 aur is iraada ke saath ki hum acha karenge aur khaas taur par behtar banenge.

Haan, yeh jiwan tezi se aage badh raha hai, hamare din jald se dhundale ho rahe hai aur mrityu kabhi kabhi darawani dikthi hai. Parantu, hamara aatma jiwit rehta hai aur hum ek din apne punar jiwit shareer se judkar ananth mahima praapt karte hai. Aur main ye dilse gawahi deta hoon ki dayalu Masih ki kaaran, hum sab ek baar phir aur hamesha ke liye jiwit honge. Hamare Uddhaarkarta aur Muktidaata ke kaaran, hum ek din sahi maaine se is baat ke matlab ko samjhege aur kush honge " mrityu ki peeda Masih mein leen ho jaati hai."14

Parmeshwar ke bete aur betiyon ke haesiyat se hamara divye lakshye ko paane ka maarg anant hai. Mere priye bhaaiyon aur bahanon, priye doston, hamein is anant maarg par aaj hi chalna shuru karna chahiye; hum kise ek din ko bhi gawa nahin sakte. Main prarthna karta hoon ki hum mrityu aane ke intazaar mein jiwan ko sahi tarike se jeena na sikhe. Ishu Masih ke pavitra naam se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

  Vivaran

  1. Alma 40:11.

  2. Dekhiye Susie Steiner, “Top Five Regrets of the Dying,” Guardian, Feb. 1, 2012, www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2012/feb/01/top-five-regrets-of-the-dying.

  3. Bronnie Ware, Steiner mein, “Top Five Regrets of the Dying.”

  4. “Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood,” The Complete Poetical Works of William Wordsworth (1924), 359.

  5. Matthew 6:20.

  6. Psalm 118:24.

  7. Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince, trans. Richard Howard (2000), 63.

  8. Mosiah 26:39; Doctrine and Covenants 59:7 bhi dekhiye.

  9. Doctrine and Covenants 78:19.

  10. Alma 26:35.

  11. Dekhiye Revelation 7:17.

  12. Dekhiye Matthew 11:28–30.

  13. Dekhiye Psalm 24:4.

  14. Mosiah 16:8; 1 Corinthians 15:54 bhi dekhiye.