Skip main navigation
Oktubre 2012 | Parte sa mga Paghinulsol kag mga Pagpamat-od

Parte sa mga Paghinulsol kag mga Pagpamat-od

Oktubre 2012 Pangkabilugan nga Komperensya

Kon mas labi naton nga ginadedikar ang aton mga kaugalingon sa pagpangita sang pagkabalaan kag kalipayan, gamay lang ang posibilidad nga magtupa kita sa banas padulong sa kahinulsulan.

Parte sa mga Paghinulsol

President Monson, palangga ka namon. Salamat tungod sa inspirado kag maragtason nga pag-anunsyo sang pagtukod sang bag-o nga mga templo kag pangmisyonaryo nga pag-alagad. Bangod sini, sigurado ako dalagko nga mga bugay magaabot sa aton kag sa madamo pa nga mga henerasyon sa palaabuton.

Pinalangga kong mga kauturan, pinalangga kong mga abyan! Kita tanan tawohanon. Kabay pa nga wala kamo natingala sini.

Wala sa aton ang magatinir sa kalibutan sing tuman ka lawig. May yara kita sing pila ka bilidhon nga mga tinuig nga sa diin, sa wala’y katapusan nga panan-awan, halos pareho ini sa isa ka pagpisok sang mata.

Kag dayon mapatay kita. Ang aton mga espiritu “ginadala pauli sa sinang Dios nga naghatag sa [aton] sing kabuhi”1 Ginalubong kita kag ginabyaan ang mga butang sining kalibutan samtang nagaidog kita pakadto sa madason nga ginharian sang aton kabuhi.

Kon hubin pa kita, dawsa wala sing katapusan ang aton kabuhi. Ginahunahuna naton nga wala katapusan ang mga pagbutlak sang adlaw nga nagahulat lang sa mga kalangitan, kag ang palaabuton daw pareho sang tayuyon nga dalan nga nagauntay sing wala’y katapusan sa atubang naton.

Apang, kon mas nagaedad kita, mas nagaulikid kita kag nagakatingala sa kon ano kalip-ot gali inang dalan. Nagakatingala kita kon ano kadasig ang paglabay sang mga tinuig. Kag nagasugod kita sa paghunahuna parte sa mga pagpili nga aton ginhimo kag mga butang nga aton nahimo. Sa pag-ulikid naton, madumduman naton ang madamo nga manami nga mga tinion nga nagahatag sing gugma sa aton mga kalag kag kalipay sa aton mga tagipusuon. Pero madumduman man naton ang mga kahinulsulan—mga butang nga ginahandum naton nga mabalikan naton kag liwaton.

Isa ka nars nga nagatatap sang mga tagumatayon nagsiling nga pirme sia nagapamangkot sing isa ka simple nga pamangkutanon sa iya mga pasyente samtang nagahanda sila nga magbiya sining kabuhi.

“May ara ka bala sang bisan ano nga ginhinulsulan?” iya pamangkot.2

Ang pagmangin malapit kaayo sa sinang katapusan nga adlaw sang kabuhi diri sa duta pirme nagahatag sing kaathagan sa panghunahuna kag nagahatag sing paghangop kag panan-awan. Gani sang ining mga tawo ginpamangkot parte sa ila mga ginhinulsulan, ginbuksan nila ang ila mga tagipusuon. Nagbinagbinag sila parte sa kon ano ang ila liwaton kon mabalik lang nila kontani ang orasan.

Sang ginabinagbinag ko ang ila ginhambal, nag-abot sa akon hunahuna kon paano ang una nga mga prinsipyo sang ebanghelyo ni Jesucristo makaapekto sang direksyon sang aton kabuhi para sa kaayuhan, kon idapat lamang naton ini.

Wala sing misteryo sa mga prinsipyo sang ebanghelyo. Natun-an naton ini sa balaan nga mga kasulatan, ginhambalan naton ini sa Sunday School, kag nabatian naton ini sa pulpito sing madamo nga beses. Ining diosnon nga mga prinsipyo kag mga sulundan simple kag klaro; ini sila matahum, mabaskog, kag gamhanan; kag ini sila pat-od gid nga makabulig sa aton nga malikawan ang mga paghinulsol sa ulihi.

Tani Nakahinguyang Ako sing Dugang nga Tion sa mga Tawo nga Palangga Ko

Siguro ang pinakakinaandan nga paghinulsol nga ginapahayag sang tagumatayon nga mga pasyente amo nga tani nakahinguyang sila sing dugang nga tion sa mga tawo nga palangga nila.

Ang mga lalaki, ilabi na gid, nagkanta sining kinaandan nga paghinulsol: sila “tuman nga naghinulsol sa paghinguyang sing kalabanan sang ila kabuhi sa [adlaw-adlaw] nga wala katapusan nga … pag-obra.”3 Madamo ang nagpaligad lamang sang manami nga mga handumanan nga nagahalin sa paghinguyang sing tion sa pamilya kag mga abyan. Ginpaligad nila ang pagpasanyog sing madalom nga koneksyon sa sinang labing importante sa ila.

Indi bala matuod nga pirme kita nagasako? Kag, ginakasubo ko, ginasuksok pa naton ang aton pagkasako bilang tsapa sang kadungganan, nga kuno abi ang pagmangin masako, sa iya sini kaugalingon, isa ka katumanan ukon tanda sang isa ka mataas nga klase sang pagpangabuhi.

Amo gid bala ini?

Ginahunahuna ko ang aton Ginuo kag Sulundon nga si Jesucristo kag ang Iya malip-ot nga kabuhi upod sa mga katawhan sang Galilea kag Jerusalem. Gintilawan ko nga hunahunaon Sia nga nagasako sa tunga sang mga sinapol ukon ginapangdungan ang iya mga buluhaton agud matapos ang listahan sang importante nga mga butang.

Indi ko ini sarang mahunahuna.

Sa baylo, makita ko ang maluluy-on kag maulikdon nga Anak sang Dios nga nagpangabuhi sa tagsa ka adlaw nga may kapat-uran. Sang nagapakigsimpon Sia sa sinang yara sa palibot Niya, nabatyagan nila nga importante sila kag ginapalangga sila. Nahibaloan Niya ang dako kaayo nga kapuslanan sang mga tawo nga Iya nakilala. Ginbendisyunan Niya sila, gin-alagaran sila. Ginbayaw Niya sila, ginpaayo sila. Niya sila sing bilidhon nga regalo sang Iya tion.

Sa aton panahon karon, mahapos lang ang kuno abi maghinguyang sing tion sa iban. Sa isa ka tum-ok sang mouse, sarang kita “magkonek” sa linibo ka “mga abyan” nga indi na kinahanglan pa nga atubangon ang kada isa sa ila. Ang teknolohiya sarang mangin isa ka manami nga butang, kag tuman ini ka mapuslanon kon indi naton sarang makaupod ang aton mga pinalangga. Kami sang akon asawa nagapuyo malayo sa pinalangga nga mga miyembro sang pamilya; kahibalo gid kami kon ano ang pamatyagan sina. Apang, nagapati ako nga wala kita nagapadulong sa husto nga direksyon, bilang indibidwal kag bilang isa ka sosyedad, kon makig-angot kita sa pamilya ukon mga abyan nga laban sini paagi sa pagpadala sang kaladlawan nga mga letrato, pagpasa sang wala pulos nga mga butang, ukon pag-link sang aton mga pinalangga sa mga sites sa Internet. Nagapati ako nga may lugar para sa amo sini nga klase sang aktibidades, pero ano kadako nga tiempo ang handa naton nga ihinguyang para diri? Kon indi naton mahatag ang aton pinakamaayo kag bug-os nga tiempo sa sinang matuod nga importante sa aton, pila ka adlaw hinulsulan gid naton ina.

Pat-uran naton nga iapresyar inang aton mga pinalangga paagi sa paghinguyang sing makahulugan nga tion sa ila nga nagahimo sang mga butang nga magkaupod, kag nagapasanyog sang bilidhon nga mga handumanan.

Tani Nalab-ot Ko ang Akon Potensyal

Isa pa ka paghinulsol nga ginapahayag sang mga tawo amo nga wala nila nalab-ot nga mangin ang indibidwal nga nabatyagan nila nga sarang kag dapat sila kontani nangin. Kon mag-ulikid sila sa ila mga pangabuhi, marealisar nila nga wala gid sila nakalab-ot sa ila potensyal, nga tuman kadamo nga mga ambahanon ang nagpabilin nga wala nakanta.

Wala ako nagahambal parte sa pagsaka sa hagdan sang kadalag-an sa aton nagkalain-lain nga mga propesyon. Ina nga hagdan, bisan ano pa ka taas ini tan-awon diri sa kalibutan, halos pareho lang sa isa ka tikang sa dako nga wala’y katapusan nga pagpanglakaton nga nagahulat sa aton.

Kundi, nagahambal ako parte sa pagmangin ang indibidwal nga ang Dios, aton Amay nga Langitnon, nagtuyo sa aton nga mangin.

Nagkari kita sa sining kalibutan, subong nga ginhambal sang isa ka mamalaybay, “sa banas sang mga panganod sang himaya”4 gikan sa ginharian sang di-mortal.

Makita sang aton Amay nga Langitnon ang aton matuod nga potensyal. Nakahibalo Sia sang mga butang parte sa aton nga kita mismo wala kahibalo. Ginapaisog Niya kita sa aton kabuhi sa duta nga tumanon ang talaksan sang aton pagkatuga, nga magpangabuhi sing maayo, kag magbalik sa Iya presensya.

Ngaa, kon amo, nagadedikar kita sing tuman sang aton tion kag enerhiya sa mga butang nga umalagi lamang, nga wala gid pulos, kag hapaw katama? Nagadili bala kita nga makita ang kabuangan sa paglagas sang mga wala’y pulos kag sang mga umalagi?

Indi bala nga mas maayo para sa aton nga “magtipon [kita] sa [aton mga kaugalingon] sing mga bahandi sa langit, diin wala’y sipit kag tuktuk nga nagapapas kag diin ang mga makawat indi magguhab kag magpangawat”?5

Paano naton himuon ini? Paagi sa pagsunod sang ehemplo sang Manluluwas, paagi sa paglakip sang Iya mga pinanudlo sa aton adlaw-adlaw nga kabuhi, paagi sa pagpalangga sing matinud-anon sa Dios kag aton isigkatawo.

Siyempre indi naton ini mahimo sa pamaagi nga ginaguyod naton ang aton tiil, nagabantay sang oras, nagareklamo sa tanan nga bagay sa pagpadulong sa pagkadisipulo.

Paglab-ot sa pagpangabuhi sang ebanghelyo, indi kita dapat mangin pareho sang bata nga lalaki nga nagtusmaw sang iya tudlo sa tiil sa tubig kag dayon nagsiling nga naglangoy sia. Bilang mga anak nga lalaki kag babayi sang aton Amay nga Langitnon, makasarang kita sing mas masobra pa. Sa sina, ang maayong mga katuyuan indi nagakaigo. Kinahanglan naton magbuhat. Mas importante pa sini, kinahanglan naton mangin kon ano ang gusto sang Amay nga Langitnon nga kita mangin.

Ang pagdeklarar sang aton panaksihon parte sa ebanghelyo maayo, apang ang pagmangin isa ka buhi nga ehemplo sang ginpanumbalik nga ebanghelyo mas maayo. Ang paghandum nga mangin mas tampad sa aton mga kasugtanan maayo; sa pagkamatuod ang pagmangin tampad sa sagrado nga mga kasugtanan—lakip ang pagpangabuhi sing maayo, pagbayad sang aton ika-pulo kag mga halad, pagtipig sang Word of Wisdom, kag pag-alagad sinang nagakinahanglan—mas maayo. Ang pag-anunsyo nga magadedikar kita sing dugang nga tion para sa pang-panimalay nga pangamuyo, pagtuon sang balaan nga kasulatan, kag maayo nga pang-panimalay nga mga kahiwatan maayo; apang sa pagkamatuod ang paghimo sang tanan sining mga butang sing amat-amat magadala sing langitnon nga mga bugay sa aton mga kabuhi.

Ang pagkadisipulo amo ang pagpangita sang pagkabalaan kag kalipayan. Ini ang banas padulong sa aton pinakamaayo kag pinakamalipayon nga kaugalingon.

Pat-uran naton nga sundon ang Manluluwas kag magbuhat sing maukod agud mangin ang indibidwal nga kita gindesinyo nga mangin. Mamati kita kag magsunod sa mga pagpabatyag sang Balaan nga Espiritu. Sa aton paghimo sini, ipakita sang Amay nga Langitnon sa aton ang mga butang nga wala gid naton mahibal-i parte sa aton mga kaugalingon. Iya pasanagon ang alagyan sa unhan kag buksan ang aton mga mata agud makita ang aton wala mahibal-i kag ayhan wala nahunahuna nga mga talento.

Kon mas labi naton nga ginadedikar ang aton mga kaugalingon sa pagpangita sang pagkabalaan kag kalipayan, gamay lang ang posibilidad nga magtupa kita sa banas padulong sa kahinulsulan. Kon mas labi kita nga nagasalig sa grasya sang Manluluwas, mas labi kita nga makabatyag nga yara kita sa banas nga gintuyo sang aton Amay sa Langit para sa aton.

Tani Gintugutan Ko ang Akon Kaugalingon nga Mangin Mas Malipayon

Isa pa nga ginahinulsulan sinang nakahibalo nga tagumatayon sila mahimo nga daw katingalahan. Ginahandum nila nga tani gintugutan nila ang ila kaugalingon nga mangin mas malipayon.

Masami kita nagakadala sa ilusyon nga may yara sa unhan lang naton nga magadala sa aton sing kalipayan: mas maayo nga sitwasyon sang pamilya, mas maayo nga sitwasyon-pinansyal, ukon ang katapusan sang isa ka mahangkaton nga pagtilaw.

Mas nagaedad kita, mas nagaulikid kita kag nagarealisar nga ang panggwa nga mga sirkumstansya indi gid man importante ukon nagadeterminar sang aton kalipayan.

Kita ang importante.Kita ang nagadeterminar sang aton kalipayan.

Ikaw kag ako sa ulihi mangin responsable sang aton kaugalingon nga kalipayan.

Kami sang akon asawa nga si Harriet nanamian magbisikleta. Kanami nga magwa kag magkalipay sa katahum sang palibot. May yara kami sing pat-od nga mga ruta nga nanamian kami magbisikleta, apang wala kami nagasapak gid kon ano na kalayo ang amon nalab-utan ukon ano kadasig ang amon pagbisikleta komparar sa iban.

Apang, kon kaisa pamatyagan ko dapat mangin mas maayo kami sangsa iban. Ginahunahuna ko nga makakuha kami sing mas maayo nga rekord sa oras ukon magbisikleta sing mas madasig kon tinguhaan pa gid namon. Kag dayon kon kaisa makasala pa ako sa pagmitlang sining ideya sa akon manami nga asawa.

Ang iya kinaandan nga reaksyon sa akon mga suhestiyon nga amo sini pirme manami kaayo, maathag kaayo, kag direkta kaayo. Mayuhom sia kag masiling, “Dieter, indi ini palumba; lagaw-lagaw lang ini. Mag-enjoy ka na lang.”

Husto gid sia!

Kon kaisa sa kabuhi ginatutukan naton sing husto ang finish line nga indi na kita makasalapo sing kalipay sa pagpanglakaton. Wala ako nagabisikleta upod sa akon asawa bangod daw maano ako nga makalab-ot sa finish line. Nagabisikleta ako bangod ang eksperiyensia nga upod ko sia manami kag masadya.

Indi bala nga daw kabuangan nga gub-on ang manami kag masadya nga mga eksperiyensia bangod pirme kita nagapaabot sang tion kon san-o ini matapos?

Nagapamati bala kita sa matahum nga musika nga nagahulat sa katapusan nga nota nga mag-amat tahaw antes naton tugutan ang aton mga kaugalingon nga manamian sini? Indi. Nagapamati kita kag nagaangot sa lain-lain nga tono, ritmiko, kag pagkabagay sa bilog nga komposisyon.

Nagapangamuyo bala kita nga nagahunahuna lang sang “amen” ukon sang katapusan? Siyempre indi. Nagapangamuyo kita agud mangin malapit sa aton Amay nga Langitnon, agud makabaton sang Iya Espiritu kag mabatyagan ang Iya pagpalangga.

Indi kita dapat maghulat nga mangin malipayon tubtob nga malab-utan pa sa ulihi kag matukiban lang nga ang kalipayan yara lang dira gali—sa tanan nga tion! Ang kabuhi indi lang dapat apresyaron sa pag-ulikid naton. “Amo ini ang adlaw nga ginhimo sang Ginuo … ,” sulat sang Awtor sang mga Salmo. “Kita magakalipay kag magakasadya sa sini”6

Mga kauturan, bisan ano pa ang aton mga sirkumstansya, bisan ano pa ang aton mga hangkat ukon mga pagtilaw, may yara sa tagsa ka adlaw nga makaptan kag maapresyar. May yara sa tagsa ka adlaw nga sarang magdala sing kapasalamatan kag kalipay kon makita lamang naton ini kag maapresyar ini.

Siguro dapat kita magpangita nga indi masyado ginagamit ang aton mga mata kag mas ginagamit ang aton mga tagipusuon. Nanamian ako sang sinambit nga mga pulong: “Ang isa makakita sing maathag sa tagipusuon lamang. Ang bisan ano nga importante indi makita sang mga mata.”7

Ginsugo kita nga “sa paghatag sing mga pagpasalamat sa tanan nga mga butang.”8 Gani indi bala nga mas maayo nga makakita sa aton mga mata kag mga tagipusuon bisan ang magagmay nga mga butang nga aton sarang mapasalamatan, sangsa padakuon ang negatibo sa aton kondisyon sa karon?

Ang Ginuo nagpromisa, “Sia nga nagabaton sang tanan nga butang nga may kapasalamatan pagahimayaon; kag ang mga butang sining duta igadugang sa iya, nga isa ka gatos ka pilo.”9

Mga kauturan, sa kabugana sang mga bugay sang aton Amay nga Langitnon, Iya maluluy-on nga plano sang kaluwasan, ang langitnon nga mga kamatuoran sang ginpanumbalik nga ebanghelyo, kag sa madamo nga mga katahum sining mortal nga pagpanglakaton, “wala bala kita sing kabangdanan sa pagkasadya?”10

Pat-uran naton nga mangin malipayon, wala’y sapayan sang aton mga sirkumstansya.

Parte sa mga Pagpamat-od

Pila ka adlaw pagahimuon naton inang indi malikawan nga tikang kag magtabok gikan sining mortal nga duog padulong sa madason nga estado. Pila ka adlaw ulikdan naton ang aton mga kabuhi kag maghunahuna kon sarang kita kontani nga nangin mas maayo, naghimo sing mas maayo nga mga desisyon, ukon naggamit sang aton tion sing mas maayo.

Agud likawan ang pila sang pinakadako nga mga kahinulsulan sang kabuhi, mangin maayo ang maghimo sang pila ka mga pagpamat-od karon nga adlaw. Gani, kita:

 • Magpamat-od nga maghinguyang sing dugang nga tion sa sinang aton mga pinalangga.

 • Magpamat-od nga magtinguha gid nga mangin ang indibidwal nga gusto sang Dios nga kita mangin.

 • Magpamat-od nga magpangita sing kalipayan, wala’y sapayan sang aton mga sirkumstansya.

Nagapanaksihon ako nga madamo sang pinakadako nga mga kahinulsulan sa pila ka adlaw sarang malikawan paagi sa pagsunod sa Manluluwas karon. Kon nakasala kita ukon nakahimo sang mga sayop—kon nakahimo kita sang mga pagpili nga karon ginahinulsulan naton—yara ang bilidhon nga regalo sang Pagpasag-uli [Atonement] ni Cristo, sa diin sarang kita mapatawad. Indi naton maisol ang oras kag liwaton ang sang una, apang sarang kita maghinulsol. Ang Manluluwas magapahid sang aton mga luha sang paghinulsol11 kag magakakas sang kabug-at sang aton mga sala.12 Ang Iya Pagpasag-uli nagatugot sa aton nga bayaan ang nagligad kag magsulong nga may matinlo nga mga kamot, putli nga tagipusuon,13 kag determinasyon nga maghimo sing mas maayo kag ilabi na nga mangin mas maayo.

Huo, ining kabuhi madasig nga nagalabay; ang aton mga inadlaw daw madasig nga nagalus-aw; kag ang kamatayon daw makahaladlok kon kaisa. Apang, ang aton espiritu padayon nga magakabuhi kag sa pila ka adlaw matingob sa aton nabanhaw nga lawas agud magbaton sing wala’y kamatayon nga himaya. Nagasaksi gid ako nga bangod sang maluluy-on nga Cristo, tanan kita mabuhi liwat kag sa wala’y katapusan. Bangod sang aton Manluluwas kag Manunubos, pila ka adlaw matuod nga mahangpan gid naton kag magkalipay sa kahulugan sang mga pulong nga “ang sudlot sang kamatayon nadaug tungod kay Cristo.”14

Ang banas padulong sa pagtuman sang aton diosnon nga kapalaran bilang mga anak nga lalaki kag babayi sang Dios wala’y katapusan. Pinalangga kong mga kauturan, pinalangga nga mga abyan, kinahanglan naton magsugod sa paglakat sinang wala’y katapusan nga banas karon;indi naton puede pabay-an ang isa ka adlaw. Ginapangamuyo ko nga indi na kita maghulat pa tubtob nga handa na kita nga mapatay antes pa naton matuod nga marealisar ang magkabuhi. Sa sagrado nga ngalan ni Jesucristo, amen.

Ipakita ang Ginsambit nga mga BasehanTaguon ang Ginsambit nga mga Basehan

  Mga Tanda

  1. Alma 40:11.

  2. Tan-awa sa Susie Steiner, “Top Five Regrets of the Dying,” Guardian, Peb. 1, 2012, www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2012/feb/01/top-five-regrets-of-the-dying.

  3. Bronnie Ware, sa Steiner, “Top Five Regrets of the Dying.”

  4. “Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood,” The Complete Poetical Works of William Wordsworth (1924), 359.

  5. Mateo 6:20.

  6. Salmo 118:24.

  7. Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince, trans. Richard Howard (2000), 63.

  8. Mosias 26:39; tan-awa man sa Doctrine and Covenants 59:7.

  9. Doctrine and Covenants 78:19.

  10. Alma 26:35.

  11. Tan-awa sa Bugna 7:17.

  12. Tan-awa sa Mateo 11:28–30

  13. Tan-awa sa Salmo 24:4.

  14. Mosias 16:8; tan-awa man sa 1 Mga Taga-Corinto 15:54.