Nruam lub hauv paus taw kev
Kaum Hli Ntuj 2012 | Hais txog Kev Khuv Xim thiab Kev Txiav Txim Siab

Hais txog Kev Khuv Xim thiab Kev Txiav Txim Siab

Kaum Hli Ntuj 2012 Lub Tuam Rooj Sab Laj

Yog peb mob siab nrhiav kev dawb huv thiab kev zoo siab, haj yam ua rau peb tsis taug txoj kev ntawm kev khuv xim.

Hais txog Kev Khuv Xim

Thawj Tswj Hwm Monson, peb hlub koj. Ua tsaug rau koj tej lus tshaj tawm uas Vajtswv qhia rau koj txog kev ua lub tuam tsev tshiab thiab kev ua tub txib txoj hauj lwm. Los ntawm ob qho no, kuv paub tias peb thiab tej tiam neeg yav tom ntej yuav tau koob hmoov zoo kawg.

Cov kwv tij thiab cov muam uas kuv hlub, kuv cov phooj ywg! Peb txhua tus txawj tuag. Kuv cia siab tias peb sawv daws twb paub li no.

Tsis muaj leej twg uas yuav nyob hauv ntiaj teb no tau ntev. Lub sij hawm uas peb muaj no muaj nqi heev, yog lub sij hawm uas, thaum piv rau kev nyob mus ib txhis, ntev li ib ntsais muag xwb.

Ces peb ncaim mus. Peb tej ntsuj plig raug coj mus “tsev rau tus Vajtswv uas pub [peb] muaj txoj sia.” 1 Peb muab peb lub cev thiab tag nrho tej yam khoom ntawm lub ntiaj teb no tso tseg thaum peb mus rau lub ntuj tom ntej ntawm peb lub neej.

Thaum peb yau yau, peb xav zoo nkaus li peb yuav nyob tas mus li. Peb xav tias txhua zaus yeej muaj kaj ntug tos peb nyob ze ze hauv ntuj, thiab yav tom ntej yeej zoo nkaus li ib txoj kev du du rau peb taug uas mus ntev ntev tsis paub kawg.

Tiam sis, peb yim laus yim saib tom qab thiab xav tsis thoob vim peb pom tias txoj kev ntawd luv npaum li cas. Peb xav paub vim li cas ib xyoos dhau ib xyoos twb dhau sai tag npaud. Thiab peb pib xav txog tej yam uas peb tau xaiv thiab tej yam peb tau ua. Thaum ntawd, peb nco txog ntau yam uas ua rau peb tus ntuj plig sov so thiab ua rau peb lub siab muaj kev xyiv fab. Tiam sis peb kuj nco txog tej yam uas peb khuv xim----tej yam uas peb xav rov qab mus hloov.

Ib tug nais maum uas saib xyuas cov uas yuav muaj mob tas ib sim neej hais tias nws tau nug ib lo lus nug yooj yim rau cov neeg mob thaum lawv npaj tso lub ntiaj teb no tseg.

Nws nug tias “Nej puas khuv xim dab tsi?”2

Qhov uas hnub kawg ntawm yus lub neej hauv ntiaj teb no nyob ze ze ua rau yus txawj xav meej thiab muaj tswv yim to taub. Yog li ntawd thaum nws nug cov neeg no txog tej yam lawv khuv xim, lawv qhib lawv lub siab. Lawv xav txog tej yam uas lawv yuav hloov yog tias lawv muaj peev xwm kom lub moo tig rov qab mus.

Thaum kuv xav txog tej yam uas lawv tau hais, ua rau kuv xav tias tej ntsiab cai tseem ceeb ntawm Yexus Khetos txoj moo zoo yuav pab peb muaj lub neej zoo, yog tias peb yuav muab tej ntawd nruab rau peb lub neej.

Tej ntsiab cai ntawm txoj moo zoo yeej meej. Peb tau kawm txog tej no hauv vaj lug kub, peb tau sib tham txog tej no hauv Hnub Caiv Kev Kawm Vaj Lug Kub, thiab peb tau hnov tib neeg hais txog tej no ntau zaus lawm. Tej ntsiab cai thiab kev cai uas los saum ntuj los no yeej ncaj thiab meej; tej no zoo nkauj, muaj hwj chim thiab yog laj lim tswv yim; thiab tej no pab tau peb kom tsis txhob khuv xim dab tsi thaum yav tom ntej.

Kheev Lam Kuv Tau Siv Sij Hawm Ntxiv Nrog cov Neeg uas Kuv Hlub

Tej zaum qhov uas neeg mob txhua tus hais tias lawv khuv xim yog qhov uas lawv kheev lam lawv tau siv sij hawm ntxiv nrog cov neeg uas lawv hlub.

Cov txiv neej feem ntau tau quaj nyiav txog qhov no: lawv “khuv xim qhov uas lawv siv lawv lub neej feem ntau ua hauj lwm [txhua hnub].”3 Muaj ntau tus uas xiam tej yam tseem ceeb uas los ntawm kev siv sij hawm nrog tsev neeg thiab phooj ywg. Lawv xiam kev sib raug zoo nrog cov uas muaj nqi tshaj plaws rau lawv.

Peb pheej ua tej yam uas ua rau peb tsis khoom puas yog? Thiab nyuaj siab uas peb saib qhov uas peb muaj dej num ua ntau rau nqi heev, zoo nkaus li, qhov uas peb muaj ntau yam ua yog ib lub cim txog ib lub neej zoo kawg.

Puas yog li ntawd?

Kuv xav txog peb tus Tswv thiab tus uas Coj Yam Ntxwv Zoo, Yexus Khetos, thiab Nws lub neej nrog cov neeg hauv Kalilais thiab Yeluxalees. Kuv sim xav txog Nws pom Nws khiav mus rau kev sib ntsib los sis ua ntau yam thaum tib lub sij hawm kom ua tau tej hauj lwm tseem ceeb tiav lawm.

Kuv tsis muaj peev xwm pom li ntawd.

Tiam sis kuv pom Vajtswv Leej Tub uas muaj siab hlub tshua ua neej nyob txhua hnub raws li Nws tej hom phiaj. Thaum Nws nrog cov uas nyob ib puag ncig Nws tham, lawv xav tias lawv tseem ceeb thiab Nws hlub lawv. Nws paub tias tib neeg muaj nqi mus ib txhis. Nws foom koob hmoov rau lawv, qhuab qhia lawv. Nws txhawb nqa lawv, kho lawv mob zoo. Nws muab lub txiaj ntsim muaj nqi heev uas yog Nws lub sij hawm.

Niaj hnub no, yog ib qho yooj yim ua txuj siv sij hawm nrog lwm tus. Peb nias tau ib qho mouse kom “txuas” tau nrog ntau txhiab tus “phooj ywg” es tsis tas pom leej twg ib zaug li. Tej txuj ci technology yeej zoo heev, thiab nws zoo siv thaum peb nyob tsis ze cov uas peb hlub. Kuv tus poj niam wb nyob deb ntawm peb tsev neeg uas muaj nqi heev; peb paub qhov ntawd zoo li cas. Tiam sis, kuv ntseeg peb tsis taug txoj kev yog, peb txhua tus thiab peb lub sawm fem, thaum peb txoj kev sib raug zoo nrog tsev neeg thiab phooj ywg feem ntau yog thaum peb rov qab xa daim duab txaus luag, xa tej yam uas tsis muaj nqi, los yog qhia lawv txuas rau tej qhov chaw hauv Internet xwb. Tej zaum tej no muaj nqi thiab, tiam sis peb yuav siv sij hawm ntev li cas ua tej no? Yog tias peb tsis siv sij hawm thiab pub peb tus kheej rau cov uas tseem ceeb rau peb, ces muaj ib hnub peb yuav khuv xim qhov ntawd.

Cia peb yuav txiav txim siab saib cov uas peb hlub rau nqi, siv sij hawm nrog lawv, ua tej yam ua ke, thiab tsim tej yam uas peb yuav nco txog.

Kheev Lam Kuv Tau Ua Zoo Npaum Li Kuv Ua Tau

Ib qho kev khuv xim uas tib neeg hais yog qhov uas lawv tsis tau rais los ua tus neeg uas lawv xav tias lawv ua tau. Thaum lawv saib lawv lub neej, lawv paub tias lawv tsis tau ua zoo npaum li lawv ua tau, muaj ntau yam uas lawv tsis tau ua.

Kuv tsis hais txog kev vam meej hauv peb tej hauj lwm. Qhov ntawd, txawm ua rau peb xav tias nws muaj nqi hauv lub ntiaj teb no, yeej tsis tseem ceeb nyob hauv txoj kev nyob mus ib txhis.

Tiam sis, kuv hais txog kev rais los ua tus neeg uas Vajtswv, peb Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej, xav kom peb ua.

Raws li tus kws sau paj lug hais mas, “cov huab muaj yeeb koob raws peb qab”4 thaum peb los ntawm lub neej ua ntej yug los rau lub ntiaj teb no.

Peb Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej pom tias peb muaj peev xwm npaum li cas tiag tiag. Nws paub tej yam txog peb uas peb tsis paub ntawm peb tus kheej. Nws tshoov peb lub siab kom peb ua raws li qhov Nws tsim peb ua, kom ua neej zoo, thiab rov qab mus hauv Nws lub xub ntiag.

Yog li ntawd, vim li cas peb yuav siv sij hawm thiab siv zog ua tej yam uas dhau mus sai, uas tsis tseem ceeb thiab ua rau lwm tus saib xwb? Peb tsis kam pom tias tej yam tsis tseem ceeb thiab tej yam uas tsis kav ntev yeej tsis muaj nqi li los?

Puas zoo dua yog peb “khaws tej uas muaj nqi cia rau [peb] tus kheej rau saum ntuj ceeb tsheej, qhov uas tsis muaj npauj thiab xeb ua kom puas tsuaj, thiab qhov uas tej tub sab tsoo tsis tau tawg tuaj nyiag”?5

Peb yuav ua qhov no li cas? Los ntawm kev coj raws li tus Cawm Seej tus yam ntxwv, nruab Nws tej lus qhia rau hauv peb lub neej, thiab hlub Vajtswv thiab tib neeg tiag tiag.

Peb yeej ua tsis tau li no yog peb tsis tshua xav ua Yexus cov thwj tim, peb txhawj txog qhov uas peb yuav siv sij hawm ntev li cas, thiab peb yws yws txog tej yam peb yuav tsum ua.

Thaum peb ua raws li txoj moo zoo, peb yuav tsum tsis txhob ua li tus me nyuam tub uas muab nws tus ntiv taw tso hauv dej xwb ces qhia lwm tus tias nws tau mus ua luam dej. Vim peb yog cov tub thiab cov ntxhais ntawm peb Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej, peb muaj peev xwm ua ntau yam ntxiv. Kom ua li ntawd, peb xav li ntawd xwb yeej yuav tsis txaus. Peb yuav tsum ua tej ntawd. Thiab qhov tseem ceeb tshaj, peb yuav tsum rais los ua neeg zoo li Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej xav kom peb ua.

Kev tshaj tawm peb zaj lus tim khawv txog txoj moo zoo yeej yog ib qho zoo, tiam sis kev coj yam ntxwv txog txoj moo zoo yog ib qho zoo dua. Kev xav ua raws li peb tej kev khi lus yeej yog ib qho zoo; tiam sis qhov uas peb ua raws li tej kev khi lus dawb ceev---xws li kev coj dawb huv, kev them ib feem kaum thiab nyiaj pab, kev coj raws li Lo Lus Txawj Ntse, thiab pab cov uas xav tau---tej ntawd yeej zoo dua. Qhov uas peb hais tias peb yuav siv sij hawm ntxiv thov Vajtswv nrog peb tsev neeg, kawm vaj lug kub, thiab ua tej yam ntxim ua nrog peb tsev neeg yeej zoo heev; tiam sis qhov uas peb ua tej ntawd tiag tiag yuav coj cov koob hmoov uas los saum ntuj los rau peb lub neej.

Kev ua thwj tim yog kev nrhiav kev dawb huv thiab kev zoo siab. Yog txoj kev rau peb rais los ua neeg uas zoo tshaj thiab zoo siab tshaj.

Thov kom peb txiav txim siab tias peb yuav coj raws li tus Cawm Seej ua thiab sib zog rau siab ua tus neeg uas Vajtswv xav kom peb ua. Cia peb mloog lus thiab ua raws li tus Ntsuj Plig Dawb Huv tej kev tshoov siab. Yog peb ua li no, Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej yuav tshwm sim tej yam rau peb uas peb tsis tau paub txog peb tus kheej. Nws yuav ua tshav ntuj ci ci rau txoj kev tom ntej thiab qhib peb tej qhov muag kom pom tej txuj ci uas peb tsis tau paub tias peb muaj.

Yog peb mob siab nrhiav kev dawb huv thiab kev zoo siab, haj yam ua rau peb tsis taug txoj kev ntawm kev khuv xim. Thaum peb vam khom rau tus Cawm Seej txoj kev tshav ntuj, ces peb yuav paub zoo ntxiv hais tias peb taug txoj kev uas peb Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej tau npaj rau peb taug.

Kheev Lam Kuv Tau Cia Kuv tus Kheej Zoo Siab Ntxiv

Ib qho kev khuv xim ntawm cov uas paub tias lawv tab tom tas sim neej tej zaum ua rau yus xav tsis thoob. Lawv hais tias kheev lam lawv tau cia lawv tus kheej zoo siab ntxiv.

Feem ntau peb pheej xav ua yuam kev tias muaj ib yam dab tsi uas peb ncav tsis cuag uas yuav ua rau peb zoo siab: tsev neeg zoo dua, muaj nyiaj txiag ntau, los yog qhov kawg ntawm ib qho kev nyuaj siab heev.

Thaum peb laus zuj zus peb haj yam saib tom qab thiab paub tias tej xwm txheej ntawm sab nraud yeej tsis muaj nqi thiab tsis ua rau peb zoo siab.

Peb yeej muaj nqi. Peb txoj kev zoo siab nyob ntawm peb.

Nej thiab kuv peb muaj peev xwm saib xyuas peb txoj kev zoo siab.

Kuv tus poj niam, Harriet, wb nyiam caij luv thij. Nws yeej yog ib qho zoo kawg kom mus sab nraud thiab saib tej yam zoo nkauj hauv lub ntiaj teb. Muaj tej txoj kev uas wb nyiam caij luv thij, tiam sis wb tsis tshua saib tias wb tau mus ntev npaum li cas los sis wb puas mus sai dua li lwm cov neeg.

Tiam sis, tej lub sij hawm kuv xav tias wb yuav tsum sib tw khiav me ntsis ntxiv. Wb yuav caij tau zoo thiab nrawm heev yog tias wb yuam wb tus kheej me ntsis ntxiv. Ces tej lub sij hawm kuv ua yuam kev loj heev hais txog lub tswv yim no rau kuv tus poj niam zoo.

Nws ua siab zoo hais meej heev thiab ncaj heev txog kuv tej kev tawm tswv yim li no. Nws luag nyav thiab hais tias, “Dieter, tsis yog txoj kev sib tw; yog txoj kev taug xwb. Cia li zoo siab rau lub sij hawm no.”

Nws hais yog lawm!

Tej lub sij hawm hauv peb lub neej peb tsom ntsoov rau qhov kawg ua rau peb tsis zoo siab thaum peb taug kev mus. Kuv tsis caij luv thij nrog kuv tus poj niam vim kuv muaj siab xav mus txog qhov kawg. Kuv mus vim kuv nyiam thiab xis nrog nws nyob.

Puas yog ib qho ruam uas peb tsis muaj kev zoo siab thiab kev xyiv fab vim peb pheej xav txog lub sij hawm uas tej ntawd yuav kawg?

Peb puas mloog tej zaj zoo nkauj tos mus txog thaum lub suab nkauj twb tiav lawm ua ntej peb cia peb tus kheej zoo siab mloog? Tsis yog li ntawd. Peb mloog thiab xav txog txhua lub suab nkauj thiab ntau lub suab paj nruas uas sib txawv nyob hauv zaj nkauj.

Peb puas thov Vajtswv es tsuas xav txog kev xaus lus los yog xav txog “amees” xwb? Yeej tsis yog li ntawd. Peb thov Vajtswv kom nyob ze peb Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej, txais Nws tus Ntsuj Plig thiab hnov Nws txoj kev hlub.

Peb yuav tsum tsis txhob tos mus txog thaum peb zoo siab rau yav tom ntej, es thaum ntawd peb kawm tias peb yuav tau muaj kev zoo siab---txhua lub sij hawm! Lub neej tsis yog ib qho uas yuav tsum nco txiaj ntsim thaum yav tas los xwb. Tus kws sau nkauj sau hais tias, “Hnub no yog hnub uas tus Tswv tsim …  Cia peb zoo siab xyiv fab rau hnub ntawd.”6

Cov kwv tij thiab cov muam, txawm yog peb raug dab tsi, thiab txawm yog peb muaj tej teeb meem los sis kev sim siab los yog, txhua hnub yeej muaj tej yam uas muaj peev xwm ua rau peb zoo siab. Txhua hnub muaj tej yam uas ua rau peb xyiv fab thiab ris Vajtswv txiaj tsuas yog peb yuav pom tej ntawd xwb.

Tej zaum peb yuav tsum tsis txhob siv peb tej qhov muag pom thiab siv peb lub siab. Kuv nyiam nqe lus no: “Yus tsuas pom meej los ntawm yus lub siab. Yus qhov muag pom tsis tau txhua yam uas tseem ceeb.”7

Vajtswv txib peb “ua Nws tsaug rau txhua yam.”8 Yog li ntawd puas yog ib qho zoo dua ntais kom nrog peb qhov muag thiab lub siab pom tej yam zoo tsis hais tej yam me me los yog, es tsis txhob kom tej yam tsis zoo loj tuaj?

Tus Tswv cog lus tias, “Tus uas txais txhua yam nrog txoj kev ua tsaug puv npo ces yuav raug ua kom muaj yeeb koob heev; thiab tej uas nyob hauv lub ntiaj teb no yuav muab ntxiv rau nws, ib puas npaug kiag.”9

Cov kwv tij thiab cov muam, vim peb muaj ntau nplua mias uas peb Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej foom pub rau peb, Nws txoj kev cawm seej, qhov tseeb ntawm txoj moo zoo, thiab tej yam zoo nkauj ntawm lub neej hauv ntiaj teb no, “peb tseem tsis muaj dab tsi los zoo siab los?”10

Cia peb txiav txim siab tias peb yuav zoo siab, txawm peb raug dab tsi los yog.

Hais txog Kev Txiav Txim Siab

Muaj ib hnub peb yuav mus ib ruam tom ntej uas tsis muaj leej twg dim tau thiab los ntawm lub neej ntiaj teb no hla mus rau lub ntuj tom ntej. Muaj ib hnub peb yuav xav txog peb lub neej thiab xav paub seb peb puas ua tau zoo dua, txiav txim siab ua zoo dua, los sis siv sij hawm zoo dua.

Kom tsis txhob khuv xim tej yam loj hauv peb lub neej, ces nws yuav zoo yog peb txiav txim siab txog tej yam hnub no. Yog li ntawd, cia peb:

 • Txiav txim siab siv sij hawm ntxiv nrog cov uas peb hlub.

 • Txiav txim siab kom haj yam siv zog rais los ua tus neeg raws li Vajtswv xav kom peb ua.

 • Txiav txim siab kom nrhiav tau kev zoo siab, txawm peb raug dab tsi los yog.

Kuv ua tim khawv hais tias tej yam uas peb yeej yuav khuv xim tag kis los peb dim tau tej ntawd yog peb raws tus Cawm Seej qab hnub no. Yog tias peb tau ua txhaum los sis ua yuam kev---yog peb tau xaiv tej yam uas tam sim no peb khuv xim---ces muaj lub txiaj ntsim uas muaj nqi uas yog Yexus Khetos txoj Kev Theej Txhoj, es dhau los ntawm qhov no peb txais tau kev zam txim. Peb tsis muaj peev xwm rov qab mus rau yav tas los thiab muab tej ntawd hloov, tiam sis peb muaj peev xwm hloov siab lees txim. Tus Cawm Seej so tau peb tej lub kua muag ntawm kev khuv xim11 thiab tshem lub nra ntawm peb tej kev txhaum mus.12 Nws txoj Kev Theej Txhoj ua rau peb muab tej yam peb ua thaum yav tas los tso tseg thiab mus tom ntej nrog txhais tes huv, lub siab dawb huv,13 thiab kev txiav txim siab tias yuav ua zoo dua li qub tas mus li.

Yog mas, lub neej no dhau mus sai; txhua hnub zoo nkaus li ploj mus sai heev; thiab tej lub sij hawm peb ntshai kev tuag. Txawm li ntawd los, peb tej ntsuj plig yuav nyob mus thiab muaj ib hnub peb yuav rov qab muaj ib lub cev uas tau sawv rov los kom txais yeeb koob tsis txawj tuag. Kuv ua tim khawv tias vim Yexus Khetos muaj kev tshav ntuj, peb txhua tus yuav rov qab muaj txoj sia thiab nyob tas mus li. Vim muaj peb tus Cawm Seej thiab tus Txhiv Dim, muaj ib hnub peb yuav to taub tiag tiag thiab xyiv fab txog lub ntsiab ntawm tej lus no hais tias, “txoj kev lwj siab ntawm txoj kev tuag twg raug nqos lawm nyob hauv Khetos.”14

Txoj kev uas peb taug mus rau peb lub neej nyob saum ntuj ceeb tsheej ua Vajtswv cov tub thiab ntxhais yog ib txoj kev uas nyob mus ib txhis. Cov kwv tij thiab cov muam, cov phooj ywg zoo, peb yuav tsum pib taug txoj kev nyob mus ib txhis ntawd hnub no; peb yuav tsum tsis txhob khuv xim ib hnub twg. Kuv thov Vajtswv tias peb yuav tsis txhob tos mus txog thaum peb npaj tso lub ntiaj teb no tseg ua ntej peb kawm ua neej nyob tiag tiag. Los ntawm Yexus Khetos lub npe, amees.

Right
Pub Pom tej Kev Qhia TxogTsis Pub Pom tej Kev Qhia Txog

  Lus Cim

  1. Amas 40:11.

  2. Saib Susie Steiner, “Top Five Regrets of the Dying,” Guardian, Ob Hlis Ntuj 1, 2012, www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2012/feb/01/top-five-regrets-of-the-dying.

  3. Bronnie Ware, nyob hauv Steiner, “Top Five Regrets of the Dying.”

  4. “Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood,” The Complete Poetical Works of William Wordsworth (1924), 359.

  5. Mathais 6:20.

  6. Phau Ntawv Nkauj 118:24.

  7. Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince, trans. Richard Howard (2000), 63.

  8. Mauxiyas 26:39; kuj saib Doctrine and Covenants 59:7.

  9. Doctrine and Covenants 78:19.

  10. Amas 26:35.

  11. Saib Tshwm Sim 7:17.

  12. Saib Mathais 11:28–30.

  13. Saib Phau Ntawv Nkauj 24:4.

  14. Mauxiyas 16:8; kuj saib 1 Kaulinthaus 15:54.