Laktawan ang main navigation
Oktubre 2012 | Usa ka Lakang Paduol sa Manluluwas

Usa ka Lakang Paduol sa Manluluwas

Oktubre 2012 Kinatibuk-ang Komperensya

Ang pagkakabig mao ang tumong sa tanang pagkat-on ug pagtudlo sa ebanghelyo. Ang pagkakabig dili mahitabo sa usa lang ka higayon. Kini usa ka tibuok kinabuhi nga tinguha nga mahimong mas mahisama sa Manluluwas.

Niining miaging summer usa ka mubo nga artikulo nga akong gisulat makita sa Liahona ug Ensign. Ang akong anak mi-email nako nag-ingon, “Pa, tingali makasulti ka nako kanus-a mogawas ang artikulo.” Mitubag ako, “Ako lang gisulayan kon mobasa ba gayud kamo sa mga magasin sa Simbahan.” Mitubag siya nga nagpasabut nga ang iyang 10 anyos nga anak babaye “nakapasar sa pagsulay. Gikuha niya ang Ensign gikan sa mailbox, misulod sa balay, ug mibasa niini. Dayon miadto siya sa among kwarto ug mipakita kanamo sa imong artikulo.”

Ang akong apo nga babaye mibasa sa Ensign tungod kay gusto niya nga makat-on. Mibuhat siya sa iyang kaugalingon pinaagi sa paggamit sa iyang kabubut-on. Ang Unang Kapangulohan bag-ohay lang miaprobar og bag-ong kapanguhaan sa pagkat-on alang sa kabatan-onan nga mosuporta sa ilang tiunay nga tinguha sa pagkat-on, pagsunod, ug pagpakigbahin sa ebanghelyo. Ang bag-ong mga kapanguhaan anaa na karon sa online para mabasa. Inig ka Enero sugdan na nato ang paggamit sa mga klase.

Sa pagtudlo sa Manluluwas, ang kabubut-on sa tigkat-on labing importante. Gipakita Niya kanato dili lang unsa ang itudlo apan usab unsaon sa pagtudlo. Iyang gipunting ang mga panginahanglan sa tigkat-on. Mitabang Siya sa mga indibidwal nga makakaplag sa kamatuoran sa ilang kaugalingon.1 Maminaw Siya kanunay sa ilang mga pangutana.2

Kining bag-ong mga kapanguhaan sa pagkat-on makatabang natong tanan nga makat-on ug makatudlo pinaagi sa pamaagi sa Manluluwas diha sa atong panimalay ug sa mga klasehanan.3 Kon buhaton nato, nagtubag kita sa Iyang imbitasyon sa “umanhi ka ug sumunod kanako,”4 sama sa gitudlo ni Elder Robert D. Hales. Samtang gihimo pa kining bag-ong mga kapanguhaan sa pagkat-on, akong nakita ang mga lider ug mga magtutudlo sa mga auxiliary ug seminary nga nakigtambag uban sa mga ginikanan aron ilang matubag ang mga panginahanglan sa mga tigkat-on. Akong nakita ang batan-ong mga babaye sa ilang mga klase, batan-ong mga lalaki sa ilang mga korum sa Aaronic Priesthood, ug ang kabatan-onan sa Sunday School nakat-on sa paggamit sa ilang kabubut-on ug mobuhat alang sa ilang kaugalingon.

Usa ka magtutudlo sa kabatan-on sa Sunday School naglibug unsaon pagtabang ang duha ka autistic nga batan-ong mga lalaki sa paggamit sa ilang kabubut-on ug pagbuhat alang sa ilang kaugalingon. Sa dihang gidapit niya ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin sa unsay ilang nakat-unan, nabalaka siya nga ang duha ka batan-ong lalaki basin mobalibad sa iyang pagdapit. Apan wala sila mobalibad. Ang usa mibarug sa pagtudlo unsa ang iyang nakat-unan ug dayon midapit sa iyang autistic nga klasmeyt sa pagtabang kaniya. Sa dihang nagkalisud ang nag-una, ang iyang klasmeyt mitupad ug mihunghong kaniya aron mobati siya nga nagmalampuson. Silang duha nagtinudloay nianang adlawa. Ilang gitudlo kon unsa ang gitudlo sa Manluluwas, apan gitudlo usab nila giunsa pagtudlo sa Manluluwas. Kon magtudlo ang Manluluwas, mibuhat Siya tungod sa gugma alang sa tawo nga Iyang gitudloan, sama sa gibuhat niining klasmeyt ngadto sa iyang higala.5

Kon kita makat-on ug magtudlo sa Iyang pulong sa Iyang paagi, atong gidawat ang Iyang pagdapit nga “umanhi ka ug sumunod kanako.” Mosunod kita Kaniya usa ka lakang sa matag higayon. Sa matag lakang, nagkaduol kita sa Manluluwas. Mausab kita. Ang Ginoo nasayud nga ang espiritwal nga pagtubo dili mahitabo dihadiha dayon. Moabut kini sa hinayhinay. Sa matag higayon nga modawat kita sa Iyang pagdapit ug mopili nga mosunod Kaniya, nag-uswag kita diha sa dalan padulong sa hingpit nga pagkakabig.

Ang pagkakabig mao ang tumong sa tanang pagkat-on ug pagtudlo sa ebanghelyo. Ang pagkakabig dili mahitabo sa usa lang ka higayon. Kini usa ka tibuok kinabuhi nga tinguha nga mahimong mas mahisama sa Manluluwas. Si Elder Dallin H. Oaks mipahinumdom kanato nga “ang pagkasayud” dili igo. “Aron mahimong ‘kinabig’ … nagkinahanglan kanato sa pagbuhat ug sa pagkahimo.6 Mao nga ang pagkat-on alang sa pagkakabig usa ka nagpadayong proseso sa pagkat-on, pagbuhat, ug pagkahimo. Labot pa, ang pagtudlo alang sa pagkakabig nagkinahanglan og mahinungdanong doktrina, mga pagdapit sa pagbuhat, ug gisaad nga mga panalangin.7 Kon magtudlo kita ug tinuod nga doktrina, nagtabang kita sa tigkat-on nga masayud. Kon modapit kita sa uban sa paglihok, mitabang kita kanila sa pagbuhat o pagsunod sa doktrina. Ug kon moabot ang mga panalangin nga gisaad sa Ginoo, mausab kita. Sama ni Alma, mahimo kitang bag-ong mga binuhat.8

Ang bag-o nga mga kapanguhaan sa pagkat-on alang sa mga kabatan-onan adunay usa ka importanteng tumong: pagtabang sa mga kabatan-onan nga makabig ngadto sa ebanghelyo ni Jesukristo. Bag-o ko lang nakita ang usa ka batan-ong lalaki sa klase sa Sunday School sa kabatan-onan nga nakat-on sa kamatuoran sa iyang kaugalingon. Sa dihang nakamatikud ako nga naglisud siya paghunahuna og usa ka kasinatian gikan sa iya mismong kinabuhi kabahin sa Pag-ula, nangutana ako kaniya kon mibati na ba siya og kapasayloan. Mitubag siya: “Oo, sama niadtong panahon nga gisumbag nako ang usa ka lalaki samtang nagdula kami og soccer. Lain ang akong gibati niadto. Naghunahuna ko unsay angayang buhaton aron maarang-arang ang akong gibati. Mao nga miadto ko sa ilang balay ug nangayo og pasaylo kaniya, apan nasayud ko nga naa pa koy angay nga buhaton, mao nga nag-ampo ko, ug dayon akong gibati nga ang Langitnong Amahan mipasaylo usab kanako. Mao kini ang Pag-ula alang kanako.”

Sa iyang pagpakigbahin niini nga kasinatian nianang adlawa, mibasa siya sa Juan 3:16—“Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak”—ug dayon mipamatuod sa gahum sa Pag-ula. Kini nga doktrina dili na usa lang ka tulukibon nga ideya alang ning batan-ong lalaki. Nahimo kining usa ka bahin sa iyang kinabuhi tungod kay nangutana siyag kaugalingon niyang pangutana ug migamit sa iyang kabubut-on sa pagbuhat.9

Kining batan-ong lalaki nahimong mas kinabig, ug ingon man ang iyang mga klasmeyt. Nag-pokus sila sa mahinungdanong doktrina pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan. Ilang gitumbok kadtong sagradong mga pulong ngadto sa ilang kinabuhi ug dayon mipamatuod sa mga panalangin nga miabot kanila isip resulta sa pagsunod sa doktrina. Kon magtudlo kita sa ebanghelyo ni Jesukristo, mo-focus kita sa mga kasulatan ug sa mga pulong sa modernong mga propeta. Mosalig kita sa sagradong mga teksto sa paglig-on sa hugot nga pagtuo, pagpalambo og mga pagpamatuod, ug sa pagtabang sa tanan nga makabig sa hingpit. Ang bag-ong kapanguhaan sa pagkat-on alang sa kabatan-onan motabang sa tanan nga mogamit niini sa pagsabut ug pagsunod sa pulong sa Dios.

Samtang nagtudlo sa mga Santos sa Costa Rica, akong gipakita ang manwal nga Pagtudlo, Walay Labaw Ka Mahinungdanon Nga Tawag ug nangutana, “Nan kinsa man kaninyo ang aduna niini nga manwal?” Halos tanan miisa sa kamot. Nagpahiyom, miingon ko, “Ug sigurado ko nga gibasa ninyo kini matag adlaw.” Sa akong kahingangha, usa ka sister sa atubangan miisa sa iyang kamot, nagpasabut nga nagbasa siya niini kada adlaw. Ako siyang gipaduol sa podium ug gipasulti. Mitubag siya, “Mobasa ko sa Basahon ni Mormon kada buntag. Dayon mobasa ko sa Pagtudlo, Walay Labaw Ka Mahinungdanon Nga Tawag aron akong matudloan ang akong mga anak sa akong bag-o nga nakat-onan sa pinakamaayong paagi.”

Gusto niyang makat-on ug matudlo ang Iyang pulong sa Iyang paagi, mao nga gitun-an niya ang Iyang Pulong sa kasulatan ug dayon gitun-an unsaon pagtudlo sa Iyang pulong aron makabig ang iyang mga anak. Ang iyang sumbanan sa pagkat-on ug pagtudlo sa ebanghelyo wala mahitabo dihadiha dayon. Mihimo siya og desisyon nga mobuhat og usa ka butang. Ug sa padayon niya og buhat sa unsay nasayran niya nga angay buhaton, mas gilig-on siya sa Ginoo nga molakaw diha sa Iyang dalan.

Usahay ang dalan ngadto sa pagkakabig mahimong taas ug lisud. Ang akong bayaw nga lalaki dili kaayo aktibo sa Simbahan sulod na sa 50 ka tuig. Kon wala siya moabot og 60 wala siya mosugod sa pagdawat sa pagdapit sa Manluluwas nga mobalik. Daghan ang mitabang kaniya aron mahibalik. Usa ka home teacher mipadala kaniya og postcard matag bulan sulod sa 22 ka tuig. Apan kinahanglang mohukom siya nga gusto niyang mobalik. Kinahanglang gamiton niya ang iyang kabubut-on. Kinahanglang mohimo siya sa unang lakang—ug dayon laing lakang ug lain na usab. Karon siya ug ang iyang asawa nabugkos na, ug nagserbisyo siya sa bishopric.

Bag-ohay lang gipakita namo siya sa mga video nga giandam sa pagtabang sa mga lider ug magtutudlo nga mapatuman ang bag-ong mga kapanguhaan sa pagkat-on. Human matan-aw ang mga video, ang akong bayaw misandig sa lingkuranan ug miingon, “Siguro kon nakabaton ko niana sa batan-on pa ako, dili siguro ko mahisalaag.”

Pipila ka semana ang milabay nakahimamat ako og batan-ong lalaki nga nagkalisud. Nangutana ko kon miyembro ba siya sa Simbahan. Miingon siya nga dili siya motuo og Dios apan sa sayong bahin sa iyang kinabuhi nahibalo siya sa Simbahan. Sa dihang gisultihan ko siya kabahin sa akong calling sa Sunday School ug nga mamulong ako sa kinatibuk-ang komperensya, miingon siya, “Sige, kon mamulong ka, motan-aw ko niana nga sesyon.” Hinaut nga nagtan-aw siya karon. Nasayud ko nga kon nagtan-aw siya, aduna siyay makat-unan. Kini nga Conference Center usa ka talagsaong lugar sa pagkat-on ug pagtudlo sa pagkakabig.

Kon atong sundon ang mga baruganan nga gitudlo niadtong atong gipaluyohan isip mga propeta, manalagna, ug tigpadayag, makat-on kita diha sa paagi sa Manluluwas.10 Mihimo kita og usa ka lakang paduol Kaniya. Sa pagtapos niini nga komperensya, dapiton ko ang tanan nga makadungog kanako sa paghimo niana nga lakang. Sama sa mga Nephite sa karaan, makabalik kita ngadto sa atong “mga panimalay, ug palandonga kini nga mga butang nga … [gi] ingon, ug pangayoa sa Amahan, sa ngalan ni [Kristo], aron [kita] makasabot.”11

Gusto nato nga ang kabatan-onan makasabut. Gusto nato sila nga makat-on, magtudlo, ug magsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo matag adlaw. Kini ang gusto sa Ginoo alang sa tanan Niyang mga anak. Bata ka man, batan-on, o hamtong, dapiton ko ikaw sa pag-anhi ug pagsunod Kaniya. Sa matag lakang nga atong himoon, mopamatuod ako nga ang Ginoo molig-on kanato. Motabang Siya kanato sa padayon natong paglakang. Dayon kon may mga babag nga motunga, mopadayon kita. Kon may mga pagduhaduha nga moabot, mopadayon kita. Dili gayud kita mobalik. Dili gayud kita magpahilayo.

Mopamatuod ako nga ang Dios Amahan ug ang Iyang Anak, si Jesukristo, buhi. Mopamatuod ako nga ang Manluluwas padayon nga nagtawag kanato sama sa Iyang gibuhat sa nanglabayng panahon sa pagduol ngadto Kaniya: Kitang tanan mahimong modawat sa Iyang pagdapit. Kitang tanan mahimong makat-on, magtudlo, ug magsunod sa Iyang pulong sa Iyang paagi pinaagi sa paghimo og usa ka lakang paduol sa Manluluwas. Sa atong pagbuhat niini, tinuod gayud kita nga makabig. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

  Mubo nga mga sulat

  1. Tan-awa sa Juan 3:1–7. Niini nga hugpong sa pulong ang Manluluwas mitubag sa pangutana ni Nicodemus. Mitudlo Siya sumala sa panginahanglan ni Nicodemus. Gitugotan niya si Nicodemus sa paggamit sa iyang kabubut-on aron makat-on. Mitabang Siya kang Nicodemus nga makakaplag sa tubag alang sa iyang kaugalingon.

  2. Tan-awa sa Juan 3:4; Joseph Smith—Kasaysayan 1:18.

  3. Tan-awa sa “Teaching the Gospel in the Savior’s Way,” lds.org/youth/learn/guidebook/teaching.

  4. Tan-awa sa Lucas 18:18–22.

  5. Tan-awa sa 1 Juan 4:19.

  6. Dallin H. Oaks, “The Challenge to Become,” Liahona, Ene. 2001, 41: “Sa pagpamatuod mao ang pagkahibalo ug sa pagpahayag. Ang ebanghelyo naghagit nato nga ‘makabig,’ nga nagkinahanglan nga kita mobuhat ug magmahimo. Kon si bisan kinsa kanato nagsalig lamang sa atong kahibalo ug pagpamatuod sa ebanghelyo, anaa kita sa samang posisyon sa mga bulahan apan dili pa hingpit nga nakabig nga mga Apostoles kinsa gihagit ni Jesus nga mahimong ‘kinabig.’ Kitang tanan adunay nailhang tawo nga may lig-ong pagpamatuod apan wala mogamit niini aron mahimong kinabig.”

  7. Tan-awa sa Abraham 2:11.

  8. Tan-awa sa Mosiah 27:24–26; 2 Mga Taga-Corinto 5:17.

  9. Tan-awa sa David A. Bednar, “Magtukaw uban sa Bug-os nga Pagkamapadayunon,” Liahona, Mayo 2010, 43: “Kamo ba ug ako nagtabang sa atong mga anak nga mahimong mga tinugyanan kinsa naglihok ug nagsiksik og pagtulun-an pinaagi sa pagtuon ug pinaagi sa hugot nga pagtuo, o nabansay ba nato ang atong mga anak sa paghulat nga pagatudloan ug pagapalihukon? Kita ba isip mga ginikanan una sa tanan naghatag sa atong mga anak sa katugbang sa espirituhanon nga isda nga kan-on, o kita ba sa kanunay nagtabang kanila sa paglihok, sa pagkat-on alang sa ilang mga kaugalingon, ug sa pagbarug nga lig-on ug dili matarug? Nagtabang ba kita sa atong mga anak sa matinguhaon nga pag-apil sa pagpangayo, pagpangita, ug pagtuktok?”

  10. Tan-awa sa Dennis B. Neuenschwander, “Living Prophets, Seers, and Revelators,” Liahona, Ene. 2001, 49–51.

  11. 3 Nephi 17:3.