Preskočiť panel hlavné možnosti
Október 2012 | O krok bližšie k Spasiteľovi

O krok bližšie k Spasiteľovi

Október 2012 Generálna konferencia

Obrátenie je cieľom celého štúdia a výučby evanjelia. Obrátenie nie je jednorázová udalosť. Je to celoživotné úsilie stať sa podobnejšími Spasiteľovi.

Minulé leto mi vyšiel krátky článok v časopisoch Liahona a Ensign. Môj syn mi poslal email so slovami: „Oci, možno by si nám mohol povedať, keď ti vyjde nejaký článok.“ Odpísal som: „Chcel som len vyskúšať, či čítate Cirkevné časopisy.“ Hneď mi napísal, že jeho 10-ročná dcéra „túto skúšku zvládla. Vybrala Ensign zo schránky, prišla domov a pustila sa do čítania. Potom prišla za nami do izby a ukázala nám tvoj článok.“

Moja vnučka čítala Ensign, pretože sa chcela niečo dozvedieť. Použila slobodnú vôľu a konala. Prvé predsedníctvo schválilo študijné materiály pre mladých, ktoré podporí ich vrodenú túžbu učiť sa evanjelium, žiť podľa neho a deliť sa oň. Tieto nové materiály si teraz môžete pozrieť online. A v januári ich začneme používať pri vyučovaní v triedach.

Keď Spasiteľ učil druhých, slobodná vôľa Jeho žiakov bola prvoradá. Ukázal nám nielen to, čo učiť, ale aj ako učiť. Zameriaval sa na potreby žiakov. Pomáhal jednotlivcom, aby oni sami objavili pravdu.1 Vždy počúval ich otázky.2

Tieto nové študijné materiály nám budú všetkým pomáhať, aby sme sa doma aj v triedach učili a aj vyučovali Spasiteľovým spôsobom.3 Keď tak budeme činiť, prijmeme Jeho výzvu „[poď] a nasleduj ma“4, o ktorej pred chvíľou tak krásne učil Starší Robert D. Hales. Keď sa tieto materiály pripravovali, videl som ako sa vedúci a učitelia v pomocných organizáciách a v seminári radia s rodičmi, aby dokázali uspokojiť potreby svojich žiakov. Videl som v triedach mladé ženy, mladých mužov v kvórach Áronovho kňazstva a mladých ľudí na nedeľnej škole ako používajú slobodnú vôľu a konajú sami za seba.

Jedna učiteľka nedeľnej školy premýšľala nad tým, ako pomôcť dvom mladým mužom postihnutým autizmom, aby mohli konať sami za seba. Keď vyzvala žiakov, aby sa podelili o to, čo sa naučili, mala obavy, že títo dvaja mladí muži jej výzvu odmietnu. Avšak neurobili to. Jeden sa postavil, aby vysvetlil, čo sa naučil, a potom požiadal svojho autistického spolužiaka o pomoc. Keď ten prvý začal mať problémy, jeho spolužiak stál vedľa neho a šepkal mu do ucha, aby mu pomohol všetko úspešne zvládnuť. Oného dňa učili obaja. Učili to, čo učil Spasiteľ, ale aj tak, ako učil Spasiteľ. Keď Spasiteľ učil, jednal s láskou s tým, koho učil, a práve tak sa zachoval aj tento žiak k svojmu priateľovi.5

Keď sa učíme a vyučujeme Jeho slovo Jeho spôsobom, prijímame Jeho výzvu „[poď] a nasleduj ma“. Nasledujeme Ho krok za krokom. Každým krokom sme bližšie k Spasiteľovi. Meníme sa. Pán vedel, že duchovný rast neprichádza naraz. Je postupný. Vždy, keď prijmeme Jeho výzvu a rozhodneme sa Ho nasledovať, kráčame po ceste vedúcej k úplnému obráteniu.

Obrátenie je cieľom celého štúdia a výučby evanjelia. Obrátenie nie je jednorázová udalosť. Je to celoživotné úsilie stať sa podobnejšími Spasiteľovi. Starší Dallin H. Oaks nám pripomína, že len „vedieť“ nie je dosť. „Byť obrátenými … od nás žiada niečo činiť a niekým sa stať.6Štúdium vedúce k obráteniu je trvalý proces zahŕňajúci poznanie, skutky a snahu stať sa niekým. Rovnako aj výučba vedúca k obráteniu zahŕňa základnú náuku, výzvu k činu a sľúbené požehnania.7 Keď vyučujeme pravú náuku, pomáhame žiakovi poznať. Keď vyzývame druhých k činu, pomáhame im konať alebo žiť podľa náuky. A keď prichádzajú Pánove sľúbené požehnania, meníme sa. Podobne ako Alma, aj my sa stávame novými stvoreniami.8

Nové študijné materiály pre mladých majú jeden hlavný cieľ: pomôcť im obrátiť sa k evanjeliu Ježiša Krista. Nedávno som videl jedného mladého muža na nedeľnej škole, ako on sám objavil pravdu. Keď som si všimol, že má problém vztiahnuť uzmierenie na svoj vlastný život, spýtal som sa ho, či niekedy pocítil odpustenie. Povedal: „Áno, napríklad, keď som jednému chalanovi zlomil pri futbale nos. Bolo mi hrozne. Premýšľal som, čo mám robiť, aby som sa cítil lepšie. Tak som išiel za ním domov a požiadal ho o odpustenie, ale vedel som, že musím urobiť ešte niečo, a tak som sa modlil, a potom som pocítil, že aj Nebeský Otec mi odpustil. Toto pre mňa znamená uzmierenie.“

Keď vtedy hovoril žiakom v triede tento zážitok, prečítal časť z Jána 3:16:„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal“– a potom vydal svedectvo o moci uzmierenia. Táto náuka už pre neho nebola len abstraktným pojmom. Stala sa súčasťou jeho života, pretože si položil otázku, a potom použil slobodnú vôľu, aby konal.9

Tento mladý muž prehĺbil svoje obrátenie, a to isté sa týkalo aj jeho spolužiakov. Zamerali sa na kľúčovú náuku skrze štúdium písiem. Vztiahli oné posvätné slová na seba, a potom svedčili o požehnaniach, ktoré získali vďaka tomu, že podľa tejto náuky žili. Keď učíme evanjelium Ježiša Krista, zameriavame sa na písma a na slová novodobých prorokov. Čerpáme z posvätných slov, aby sme pomáhali každému posilňovať vieru a svedectvo a stať sa úplne obrátenými. Nové študijné materiály pre mladých pomôžu všetkým, ktorí ich budú používať, rozumieť slovu Božiemu a žiť podľa neho.

Keď som učil Svätých na Kostarike, zdvihol som príručku Učenie, niet väčšieho povolania a spýtal som sa: „Kto z vás má túto príručku?“ Skoro každý zdvihol ruku. S úsmevom som povedal: „A stavím sa, že ju čítate každý deň.“ Na môj veľký údiv jedna sestra v prvej rade zdvihla ruku, aby dala najavo, že ju číta každý deň. Požiadal som ju, aby prišla na pódium a niečo o tom povedala. Odpovedala: „Čítam každé ráno Knihu Mormonovu. Potom si prečítam niečo z Učenie, niet väčšieho povolania, aby som mohla čo najlepšie učiť svoje deti to, čo som sa práve naučila.

Chcela študovať a učiť Jeho slovo Jeho spôsobom, preto najskôr študovala Jeho slová v písmach, a potom študovala, ako Jeho slovo učiť, aby sa jej deti mohli úplne obrátiť. K tomuto spôsobu štúdia podľa môjho názoru nedospela náhodou. Rozhodla sa niečo urobiť. A čím viac robila to, čo vedela, že robiť má, tým viac ju Pán posilňoval, aby mohla kráčať po Jeho ceste.

Niekedy môže byt cesta k obráteniu dlhá a ťažká. Môj švagor bol v Cirkvi neaktívnym 50 rokov. Až keď mal viac ako 60, začal prijímať Spasiteľovu výzvu vrátiť sa naspäť. Mnohí mu pomáhali. Jeden domáci učiteľ mu 22 rokov každý mesiac posielal pohľadnicu. Ale on sa musel rozhodnúť, že sa chce vrátiť. Musel použiť slobodnú vôľu. Musel urobiť oný prvý krok – a potom ďalšie a ďalšie. Teraz boli s manželkou spečatení a slúži v biskupstve.

Nedávno sme mu ukázali videá, ktoré boli pripravené pre vedúcich a učiteľov, aby im pomohli používať nové študijné materiály. Potom čo švagor tieto videá vzhliadol, oprel sa v kresle a trocha dojatý povedal: „Možno že keby som toto mal, keď som bol mladý, neodpadol by som.“

Pred pár týždňami som stretol mladého muža, ktorý mal nejaké problémy. Spýtal som sa ho, či je člen Cirkvi. Povedal mi, že je neveriaci, ale že ho už kedysi niekto s Cirkvou zoznámil. Keď som mu povedal o svojom povolaní v nedeľnej škole a že budem hovoriť na generálnej konferencii, povedal: „Tak ak tam budete hovoriť, budem sa na to zasadanie pozerať.“ Dúfam, že sa dnes díva. Viem, že pokiaľ sa díva, niečo sa naučí. Toto Konferenčné centrum je jedinečné miesto, kde študujeme a vyučujeme, aby sme sa obrátili.

Keď žijeme podľa zásad, ktoré učia tí, ktorých podporujeme ako prorokov, vidcov a zjavovateľov, učíme sa Spasiteľovým spôsobom.10 Krok za krokom sa k Nemu približujeme. V závere tejto konferencie vyzývam každého v dosahu svojho hlasu, aby tento krok učinil. Podobne ako Nefiti v dávnych dobách sa aj my môžeme vrátiť domov a premýšľať o tom, čo bolo povedané a poprosiť Otca v [Kristovom] mene, aby sme porozumeli.11

Chceme, aby každý mladý človek získal porozumenie. Chceme, aby sa každý deň učili evanjelium Ježiša Krista, aby ho učili a žili podľa neho. Práve to chce Pán pre všetky Svoje deti. Či už ste dieťa, mladý či dospelý, vyzývam vás, aby ste prišli a kráčali v Jeho stopách. Svedčím o tom, že Pán nás bude na každom kroku posilňovať. Bude nám pomáhať, aby sme prešli zvyšok cesty. Keď sa potom objavia prekážky, budeme pokračovať ďalej. Keď prídu pochybnosti, pôjdeme ďalej. Nikdy sa neotočíme späť. Nikdy neodpadneme.

Svedčím, že Boh Otec a Jeho Syn, Ježiš Kristus, žijú. Svedčím o tom, že Spasiteľ nás ďalej vyzýva, rovnako ako v dobách minulých, aby sme k Nemu prišli. Jeho výzvu môžeme prijať všetci. Všetci sa môžeme učiť Jeho slovo, učiť ho a žiť podľa neho tým, že sa o krok priblížime k Spasiteľovi. Ak tak budeme činiť, staneme sa skutočne obrátenými. V mene Ježiša Krista, amen.

Ukázať odkazySkryť odkazy

  Poznámky

  1. Pozri Ján 3:1-7. V tejto pasáži odpovedá Spasiteľ na otázku, ktorú položil sám Nikodém. Učil Nikodéma podľa toho, čo práve potreboval. Umožnil mu použiť slobodnú vôľu, aby sa mohol učiť. Pomáhal Nikodémovi, aby on sám našiel odpoveď.

  2. Pozri Ján 3:4; Joseph Smith – History 1:18.

  3. Pozri „Teaching the Gospel in the Savior’s Way“, lds.org/youth/learn/guidebook/teaching.

  4. Pozri Lukáš 18:18 – 22.

  5. Pozri 1. Jánov 4:19.

  6. Dallin H. Oaks, „The Challenge to Become“, Liahona, január 2001, 41: „Svedčiť znamená vedieť a oznamovať.Evanjelium nás vyzýva, aby sme boli obrátení, čo od nás vyžaduje niečo činiť a niekým sa stať. Ak sa ktokoľvek z nás spolieha iba na svoju znalosť evanjelia a na svedectvo o ňom, je v rovnakom postavení ako požehnaní, ale stále ešte nedokonalí apoštoli, ktorých Ježiš vyzval, aby sa obrátili. My všetci poznáme niekoho, kto má silné svedectvo, ale nekoná podľa neho do tej miery, aby mohol byť obrátený.“

  7. Pozri Abrahám 2:11.

  8. Pozri Mosiáš 27:24 – 26; 2. Korintským 5:17.

  9. Pozri David A. Bednar, „Bdejúc s celou vytrvanlivosťou“, , apríl 2010, 49: „Pomáhame ja aj vy našim deťom stať sa poverencami, ktorí konajú a vyhľadávajú poznanie štúdiom a vierou, alebo sme učili naše deti, aby čakali s vyučovaním a konaním podľa toho? Sme ako rodičia skôr dávajúci našim deťom jesť to, čo je rovné duchovnej rybe alebo im dôsledne pomáhame konať, učiť a byť stálymi a neochvejnými? Pomáhame našim deťom, aby sa stali horlivo zapájajúcimi sa do kladenia otázok, hľadania a klopania?“

  10. Pozri Dennis B. Neuenschwander, „Living Prophets, Seers, and Revelators“, Liahona, január 2001, 49 – 51.

  11. Pozri 3. Nefi 17:3.