Přeskočit hlavní navigační panel
Říjen 2012 | Radost z přinášení vykoupení mrtvým

Radost z přinášení vykoupení mrtvým

Říjen 2012 Generální konference

„On zasadí do srdce dětí zaslíbení učiněná otcům a srdce dětí se obrátí k otcům jejich.“

Pán zjevil Proroku Josephu Smithovi nádhernou nauku týkající se posvátného obřadu křtu. Toto osvícení přišlo v době, kdy ostatní křesťanské církve učily, že smrt určuje neodvolatelně a na věky osud duše. Učily, že pokřtění lidé jsou odměňováni nekonečnou radostí, zatímco všechny ostatní čekají věčná muka bez naděje na vykoupení.

Pánovo zjevení, že křest může být skrze patřičnou kněžskou pravomoc vykonáván i zástupně za mrtvé, uchovalo spravedlnost Jeho prohlášení: „Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vjíti do království Božího.“1 Zástupný křest může tento nezbytný obřad milosrdně poskytnout všem způsobilým zesnulým, kteří ho neobdrželi ve smrtelnosti.

Tato nádherná nauka je dalším svědectvím o všezahrnující podstatě Usmíření Ježíše Krista. On učinil spasení dostupným pro každou kající se duši. Jeho Usmíření přemohlo smrt, a On způsobilým zesnulým umožňuje, aby všechny spásné obřady přijali v zastoupení.

V jedné epištole, napsané před více než 150 lety, Joseph Smith uvedl: „Svatí mají výsadu nechat se pokřtít za … své příbuzné, kteří jsou mrtví … a kteří přijali evangelium v duchu – prostřednictvím těch, kteří byli pověřeni jim kázat.“2 Později dodal: „Ti Svatí, kteří tuto práci v zájmu svých zesnulých příbuzných zanedbávají, tím riskují své vlastní spasení.“3

Prorok Eliáš předal v chrámu Kirtland4 klíče pro zástupnou práci Josephu Smithovi, aby naplnil Pánovo zaslíbení, že „on zasadí do srdce dětí zaslíbení učiněná otcům a srdce dětí se obrátí k otcům jejich“.5

Díky dalším zjevením daným Josephu Smithovi a následným prorokům jsme získali porozumění a ustanovení týkající se chrámové práce a práce na rodinné historii, která chrámovou práci podporuje. Každý prorok od doby Josepha Smitha zdůrazňoval, že je nesmírně důležité, abychom zajistili všechny obřady pro sebe i pro své zesnulé předky.

Chrámová práce a práce na rodinné historii jsou jednou prací rozdělenou na dvě části. Obě jsou však spolu spojeny, podobně jako je tomu u obřadů křtu a daru Ducha Svatého. Někteří členové možná kvůli zdraví nebo vzdálenosti od chrámu nemohou vykonávat obojí.

President Howard W. Hunter učil:

„Musíme přijmout kněžské chrámové obřady nezbytné pro naše vlastní oslavení; poté musíme tuto nezbytnou práci vykonávat pro ty, kteří neměli příležitost přijmout evangelium za svého života. Vykonávání práce pro druhé sestává ze dvou kroků – prvním je vyhledat předky skrze bádání v rodinné historii; a druhým je dát jim skrze vykonání chrámových obřadů tutéž příležitost, jež náleží žijícím.

Je však mnoho členů Církve, jejichž přístup do chrámu je omezený. Dělají to nejlepší, co mohou. Věnují se bádání v rodinné historii, a chrámové obřady za ně vykonávají jiní. A naopak, někteří členové vykonávají práci v chrámu, ale nevěnují se bádání v rodinné historii na vlastní rodové linii. Přestože vykonávají božskou službu a pomáhají druhým, přicházejí o požehnání, neboť nevyhledávají vlastní zesnulé příbuzné, jak jsou k tomu božsky vedeni proroky posledních dnů. …

Zjistil jsem, že ti, kteří se věnují bádání v rodinné historii a poté vykonávají chrámové obřady za ty, jejichž jména nalezli, poznají hlubší radost díky tomu, že obdrží obě poloviny tohoto požehnání.“6

Otec v nebi si přeje, aby každý z nás obdržel obě části požehnání plynoucího z této životně důležité zástupné práce. Vede druhé, aby nám ukazovali, jak se pro jejich získání můžeme stát způsobilými. Je na mně a na vás, abychom se těchto požehnání dožadovali.

Jakákoli práce vykonaná v chrámu představuje dobře strávený čas, ale přijetí obřadů v zastoupení za nějakého vlastního předka učiní čas strávený v chrámu posvátnějším a povede k získání ještě větších požehnání. První předsednictvo prohlásilo: „Naším prvořadým závazkem je vyhledávat a identifikovat své vlastní předky.“7

Mladí lidé, chcete znát spolehlivý způsob, jak ze svého života odstranit vliv protivníka? Ponořte se do vyhledávání svých předků, připravte jejich jména pro posvátné zástupné obřady dostupné v chrámu a pak jděte do chrámu a zastupujte je při obdržení obřadů křtu a daru Ducha Svatého. Až budete starší, budete se moci podílet i na vykonávání dalších obřadů. Neznám žádnou lepší ochranu před vlivem protivníka ve vašem životě.

Vedoucí v Ruské misii Rostov na Donu vyzvali mladé, aby každý z nich provedl indexování 2 000 jmen a poté připravil jméno alespoň jednoho vlastního předka pro chrámové obřady. Ti, kteří tohoto cíle dosáhli, byli pozváni na dlouhý výlet do nového chrámu Kyjev na Ukrajině. Jeden mladý muž se podělil o svou zkušenost: „Hodně času jsem trávil hraním počítačových her. Když jsem začal s indexováním, nezbýval mi na hry čas. Nejdřív jsem si pomyslel: ‚To ne! Jak to jen zvládnu?‘ Když tento projekt skončil, už jsem o hry ani neměl zájem. … Genealogická práce je něco, co můžeme vykonávat zde na zemi a jejíž působení přetrvává v nebi.“

Mnozí věrní Svatí bádají ve svých rodových liniích a využívají funkci rezervování na stránkách FamilySearch, aby zástupné obřady rezervovali pro členy své rodiny, kteří je pak vykonají. Záměrem rezervování jmen je poskytnout vám přiměřenou časovou lhůtu, v níž můžete vykonat obřady za vlastní předky a rodové linie. V současné době je rezervováno 12 milionů jmen a miliony odpovídajících obřadů. Mnohá jména jsou rezervována již léta. Předci, kteří byli nalezeni, jsou zcela jistě dychtiví a nadšení, když jsou jejich jména připravena pro obřady. Je však možné, že když pak musí na vykonání svých obřadů dále čekat, už tak velkou radost nemají.

Povzbuzujeme ty z vás, kteří máte zarezervováno mnoho jmen, abyste se o ně podělili se členy své širší rodiny nebo se členy sboru a kůlu, kteří vám s dokončením této práce mohou pomoci. Můžete to udělat tak, že chrámové kartičky rozdáte členům sboru a kůlu, kteří jsou ochotni pomoci, nebo tak, že pomocí programu FamilySearch uvolníte jména pro vykonání obřadů v libovolném chrámu. Tuto druhou možnost již léta využívá Cindy Blevinsová z Casperu ve Wyomingu.

Sestra Blevinsová byla pokřtěna jako dospívající a ze své rodiny je tím jediným, kdo vstoupil do Církve. Vykonala obrovské množství genealogické práce. Má však příliš mnoho jmen na to, aby za ně zvládla vykonat obřady sama i se svou nejbližší rodinou. Z tohoto důvodu sestra Blevinsová uvolňuje jména pro vykonání obřadů v libovolném chrámu a, jak uvedla, obřady jsou často hotové během několika týdnů a obvykle v jednom ze dvou nejbližších chrámů. Říká, že ji těší pomyšlení, že mezi těmi, kteří pomáhají obřady za její předky vykonat, mohou být i přátelé a sousedé z jejího sboru a kůlu. A váží si toho, že to dělají.

Má drahá manželka Jeanene milovala bádání v rodinné historii. Když byly naše děti malé, střídala se s přáteli v hlídání dětí, aby mohla každých pár týdnů strávit několik hodin vyhledáváním předků v našich rodových liniích. Poté, co náš nejmladší potomek opustil domov, zapsala si do deníku: „Právě jsem učinila rozhodnutí a mám chuť povstat a rozhlásit to do světa. Mikeův pokoj se stal mou genealogickou pracovnou. Je dobře vybaven na organizování záznamů i na práci. Nyní svůj život zaměřím na životně důležité rodinné bádání a na předkládání jmen do chrámu. Jsem z toho nadšená a nemohu se dočkat, až s tím začnu.“8

V dalším záznamu v deníku stojí: „V kanceláři rodinné historie Mela Olsena se pro mě udál … zázrak, když mi Mel předal výtisk všech dostupných rodokmenů mých předků převzatých z aktualizovaných digitalizovaných záznamů ze souboru Ancestral File, které byly zaslány genealogické společnosti. Většina z nich pocházela ze záznamů čtyřgeneračního programu, ke kterému Církev vyzvala před mnoha lety. Ohromovalo mě pomyšlení na obrovský úkol, který mě čekal – shromáždit všechny záznamy mých předků získané na rodinných setkáních a přepsat je do počítače, aby byly k dispozici pro první digitalizovanou distribuci souboru Ancestral File. A hle, všechny tam přede mnou ležely na stole, nádherné, uspořádané a vytištěné. Byla jsem tak nadšená a ohromená, že jsem tam jen udiveně seděla a pak jsem začala plakat štěstím. … Pro někoho, kdo po třicet let důkladně a zarputile bádal, je digitalizování všech těchto záznamů něčím opravdu úžasným. A když pomyslím na stovky tisíc lidí, kteří již nyní digitalizují nebo v blízké době budou digitalizovat hromady soupisů sčítání lidu a disků s osobními bádáními. … Jsem nesmírně nadšená. Toto je vskutku Pánovo dílo a On ho řídí.“9

Okusil jsem plody této nádherné práce do té míry, abych věděl, že klíče, které Eliáš předal Josephu Smithovi, umožňují, aby naše srdce bylo spojeno s těmi předky, kteří čekají na naši pomoc, a aby s nimi byl každý z nás propojen. Skrze naše úsilí ve svatých chrámech zde na zemi a skrze pravomoc delegovanou Spasitelem mohou naši předci obdržet spásné obřady, díky nimž se budou moci těšit z věčného štěstí.

Jednotlivci, motivovaní hlubokým přesvědčením o posvátnosti této práce, v minulosti statečně čelili výzvám, které se rovnaly pokusu o sklizení veškerého obilí z celé Nebrasky jediným člověkem. Nyní na tom pracuje mnoho výkonných kombajnů. Veškerou potřebnou práci nyní můžeme a budeme vykonávat společně.

Svědčím o tom, že duch Eliášův se dotýká srdce mnoha dětí Nebeského Otce po celém světě a způsobuje, že práce za mrtvé nabírá nevídaných obrátek.

Ale jak jste na tom vy? Modlíte se za práci ohledně svých předků? Ponechte v životě stranou to, co není skutečně důležité. Rozhodněte se učinit něco, co bude mít věčné důsledky. Možná jste nabádáni k vyhledávání svých předků, ale necítíte se být genealogem. Vidíte, že už jím být nemusíte? Vše začíná láskou a upřímnou touhou pomoci těm, kteří jsou za závojem a nedokáží si pomoci sami. Porozhlédněte se. Ve vašem okolí se jistě najde někdo, kdo vás může dovést k úspěchu.

Tato práce je prací duchovní, je to spolupráce obou stran závoje na vynaložení nesmírného úsilí, kdy si obě strany navzájem pomáhají. Ať už jste na světě kdekoli, s modlitbou, vírou, odhodláním, pílí a s určitou obětí se můžete stát mocným přínosem. Začněte nyní. Slibuji vám, že Pán vám pomůže nějaký způsob najít. A díky tomu se budete cítit nádherně. Ve jménu Ježíše Krista, amen.

Ukázat odkazySkrýt odkazy

  Odkazy

  1. Jan 3:5.

  2. History of the Church, 4:231.

  3. Učení presidentů Církve: Joseph Smith (2008), 467–468.

  4. Viz Nauka a smlouvy 110:13–16 .

  5. Nauka a smlouvy 2:2; zvýraznění přidáno.

  6. Howard W. Hunter, „A Temple-Motivated People“, Liahona, May 1995, 5–6.

  7. Dopis Prvního předsednictva, 29. února 2012; zvýraznění přidáno.

  8. Jeanene Watkinsová Scottová, osobní deník, duben 1988.

  9. Jeanene Watkinsová Scottová, osobní deník, 23. září 1989.