Etal wōt jen main navigation eo
Oktoba 2012 | Lan̄lōn̄ kōn Lo̧mo̧o̧ren ro Remej

Lan̄lōn̄ kōn Lo̧mo̧o̧ren ro Remej

Oktoba 2012 Kweilo̧k Eo Eļap

“Enaaj katōk ilo bōro ko an ajri ro kallim̧ūr ko kar kōm̧m̧ani n̄an ro jemeer, im bwe bōro ko an ajri ro renaaj oktak n̄an ro jemeer.”

Irooj eaar kwaļo̧k n̄an Rikanaan Joseph Smith katak eo eim̧we kōn kwojarjar eo an kain̄i eo an peptaij. Meram in eaar itok ke kabun̄ ko jet an ro rej tōmak ilo Kraist kar katakin bwe mej elukkuun in, indeeo, kōmlet jem̧ļo̧k eo an jetōb eo ad. Raar ļōmņak bwe armej ro raar peptaij naaj kar leļo̧k juon lan̄lōn̄ eo ejjeļo̧k jem̧ļo̧kin ilo an ro jet jelm̧ae en̄taan indeeo kōn ejjeļo̧k kōjatdikdik eo an lo̧mo̧o̧r.

Revelesōn eo an Irooj me kōn mālim eo ejejjet an priesthood eo, peptaij maron̄ kōm̧m̧an ilo etan ro remej n̄an kōjparok jim̧we eo an ennaan eo An: “Eļan̄n̄e armej ejjab ļotak jān den im Jetōb, ejjab maron̄ deļo̧n̄ ilo aelōn̄ in Anij.”1 Peptaij ilo etan emaron̄ letok kain̄i in eaorōk ilo jouj n̄an aolep ro remej rōrreo me raar jab bōk e ilo mour wabanban in.

Katak in eaiboojoj ej bar juon kam̧ool kōn piktok eo edipieo an Pinmuur eo an Jisōs Kraist. Eaar kōm̧m̧an bwe lo̧mo̧o̧r en pād n̄an aolep jetōb ko rej ukweļo̧k. Pinmuur eo an eaar anjo ioon mej, im Ej kōtļo̧k bwe ro remej rōrreo n̄an bōk aolep kain̄i ko an lo̧mo̧o̧r ilo etan ro jet.

Ilo juon leta kar je elōn̄ļo̧k jān 150 iiō ko ļo̧k, Joseph Smith eaar ba: “Rikwojarjar ro ewōr aer iien em̧m̧an kōn peptaij kōn … ro nukier im raar mej … ro raar bōk Ko̧jpeļ eo ilo jetōb. … kōn … ro me raar kōmālim er n̄an kwaļo̧k n̄an er.”2 Rikwojarjar ro me raar kowaan e ilo etan ro nukier remej rej kōm̧m̧ane ilo kauwōtata kōn lo̧mo̧o̧r eo aer make.”3

Rikanaan Elijah eaar leļo̧k kii ko n̄an jerbal ilo etan n̄an Joseph Smith ilo Kirtland Tampeļ 4 n̄an kakūrm̧ool kallim̧ur eo an Irooj bwe enaaj katōk ilo bōro ko an ajri ro kallim̧ūr ko kar kōm̧m̧ani n̄an ro jemeer, im bwe bōro ko an ajri ro renaaj oktakn̄an ro jemeer.5

Kōn elōn̄ļo̧k revelesōn n̄an Joseph Smith im rikanaan ro ālkin, eaar itok juon meļeļe kōn im jikrōktok eo kōn kijejeto an jerbal an tampeļ im menmenbwij me ej rejtake. Aolep rikanaan jān kar Joseph Smith kar kalikkar aikuj eo kōmālimi n̄an letok aolep kain̄i ko n̄an kōj make im n̄an rūtto ro ad remej.

Jerbal an tampeļ im menmenbwij ej juon jerbal ajije n̄an ruo m̧ōttan ko. Rej ekkeijel ippān doon āinwōt kain̄i ko an peptaij im menin letok eo an Jetōb Kwojarjar. Jet membōr rejjab maron̄ in kōm̧m̧ani jerbal ko jim̧or kōnke ājmour ak kōtaan ko n̄an tampeļ. Būreejtōn Howard W. Hunter eaar katakin:

Būreejtōn Howard W. Hunter eaar katakin:

“Jej aikuj kadedeļo̧k priesthood kain̄i eo an tampeļ emenin aikuj n̄an mour utiej tata eo ad make; innām jej aikuj kōm̧m̧ane jerbal eo emenin aikuj n̄an ro me eaar jab wōr aer iien em̧m̧an n̄an bōk ko̧jpeļ eo ilo mour in. Kōm̧m̧ane jerbal eo n̄an ro jet ej kadedeļo̧k ilo ruo m̧ōttan ko: m̧oktata, kōn menmenbwij kappok eo n̄an kōmlet rūtto ro ad; im ruo, jān kōm̧m̧ani kain̄i ko an tampeļ n̄an leļo̧k ejja iien ko rem̧m̧an n̄an aer mour.

“Aaet elōn̄ membōr ro an Kabun̄ in me ewōr wōt jidik aer maron̄ n̄an etal n̄an tampeļ ko. Rej kōm̧m̧m̧ane ijo em̧m̧an tata remaron̄ e. Rej jitdam̧ kōn menmenbwij im kōm̧m̧ani bwe jerbal in kain̄i an tampeļ ren dedeļo̧k jān ro jet. Jekjek eo juon, ewōr jet membōr ro rej bōk kuņaer ilo jerbal an tampeļ bōtaab likjab jān kōm̧m̧ani etale an menmenbwij ilo laajrak ko an rūtto ro aer make. Men̄e rej kōm̧m̧ane juon jerbal in jipan̄ ekwojarjar ilo jipan̄ ro jet, rej jerwani jeram̧m̧an ko jān jab pukōt armej ro nukier make remej āinwōt kwaļo̧k jān rikanaan ro an raan-ko āliktata. …

“Em̧ōj aō kar katak bwe ro me rej bōk kuņaer ilo pukōt menmenbwij innām kōm̧m̧ani jerbal in kain̄i an tampeļ n̄an ro me etaer raar loi naaj jeļā eļapļo̧k lan̄lōn̄ an bōk jim̧or jimettan ko ruo an kōjeram̧man eo.”6

Jemed ilo Lan̄ ekōņaan bwe kajjojo iaad en bōk jim̧or m̧ōttan kōjeram̧m̧an eo an jerbal in eaorōk ilo etan. Eaar tōl ro jet n̄an kwaļo̧k n̄an kōj ekōjkan n̄an karbōb. Ej am̧ pepe im n̄a n̄an bōk kōjeram̧m̧an ko.

Jabdewōt jerbal kom̧ij kōm̧m̧ane ilo tampeļ ewōr tokjen joļo̧k iien n̄an e, ak bōk kain̄i ko ilo etan n̄an juon iaan rūtto ro ami enaaj kōm̧m̧an bwe iien eo ilo tampeļ eo en ļapļo̧k an ekwojarjar im em̧ool kōjeram̧m̧an ko rōļļapļo̧k naaj būki. Būreejtōnji eo Kein Kajuon eaar kwaļo̧k, “Eddo eo ad ejeno̧lo̧k ej n̄an pukōt im kile rūtto ro ad make.”7

Kom̧ kōņaan ke jodikdik ro juon iaļ em̧ool n̄an joļo̧k kareel eo an rikapo eo ilo mour eo ami? Leļo̧k kom̧ make ilo pukōt rūtto ro ami, kōpooj etaer n̄an kain̄i eo ekwojarjar ilo etan epād ilo tampeļ, innām etal n̄an tampeļ n̄an jutak āinwōt ribōk jikin n̄an er n̄an bōk kain̄i eo an peptaij im menin letok eo an Jetōb Kwojarjar. Ilo ami rūttoļo̧k, kom̧ naaj maron̄ bōk kuņami ilo bōk kain̄i ko jet barāinwōt. Ijjab maron̄ ļōmņak kōn eļapļo̧k kōjparok jān kareel eo an rikapo eo ilo mour eo ami.

Ilo Russia Rostov-na-Donu Mission jodikdik ro kar juon kūr er n̄an kajjojo 2,000 index āt ko innām kōpooj juon āt jān baam̧le ko aer make n̄an kain̄i ko an tampeļ. Ro raar kōtōprak menin kōttōpar in kar kūr er n̄an etal ilo juon iaļ aitok n̄an Kyiv Ukraine Tampeļ eo ekāāl. Juon likao eaar kwaļo̧k en̄jake eo an: “Iaar joļo̧k eļap iien ikkure kōn computer game ko. Ke iaar jino index eo, eaar ejjeļo̧k iien aō ikkure game ko. Ilo jinoin iaar ļōmņak, ‘O, eban! Ekōjkan an maron̄!’ Ke būroojāāk in eaar jem̧ļo̧k, em̧ool eaar jako itok limo eo ilo ikkure eo. … Jerbal in menmenbwij ej juon men me jemaron̄ kōm̧m̧ane ioon laļ in, im enaaj pād wōt ilo lan̄.”

Elōn̄ Rikwojarjar ro retiljek em̧ōj aer kadedeļo̧k jerbal eo n̄an pukōt ro nukier ilo baam̧le eo aer im rej kōjerbal reserve feature eo an FamilySearch n̄an dāpij kain̄i ko n̄an ro uwaan baam̧le ko aer make n̄an jerbal āinwōt ribōk jikin. Jibadbad eo an kōjparok āt ko ej n̄an kōtļo̧k bwe kajjojo en kōm̧m̧ani kain̄i ko n̄an rūtto ro aer im kakkejeli nuki ko n̄an leļo̧k n̄an er juon tōre eo em̧m̧an n̄an kadedeļo̧ki. Ewōr kiiō 12 milieņ āt ko im milieņ ro rej kōm̧mani kain̄i ko me rej kōjparoki Elōn̄ āt ko em̧ōj kar kōjparoki ium̧win iiō ko. Rūtto ro me emōj kar lo er ejjeļo̧k pere eļap im kūjooror n̄e etaer rej pojak n̄an kain̄i ko. Er, mekarta, maron̄ jab kanooj kam̧ōņōņō n̄e rej aikuj wōnm̧aanļo̧k in kōttar kain̄i ko aer n̄an kōm̧m̧an.

Kōmij kōketak kom̧ ro me eļap jon̄an āt ko rej kōjparoki n̄an ajeji bwe ro uwaan ro nukimi ilo baam̧le eo ak ward im stake ren maron̄ jipan̄ kom̧ ilo kadedeļo̧k jerbal jab in. Kom̧ maron̄ kōm̧m̧ane menin kōn lito litak kaat ko an tampeļ n̄an ward im stake membōr rem̧ōņōņō in jipan̄ ak kōjerbal FamilySearch computer system eo n̄an jilkinļo̧k āt ko kajjuļo̧k n̄an tampeļ eo. Ļōmņak in āliktata ej juon men eo Cindy Blevins jān Casper, Wyoming, eļakkar kōm̧m̧ane ium̧win iiō ko.

Sister Blevins eaar peptaij ke eaar juon jodikdik wōt im eaar e wōt uwaan baam̧le eo an n̄an koba tok ilo Kabun̄ in. Eaar kadedeļo̧k juon jerbal in menmenbwij ekanooj ļap. Bōtaab ekanooj in lōn̄ āt ko n̄an e im ro nukin ilo baam̧le eo n̄an kadedeļo̧ki. Kōn menin, Sister Blevins eaar jilkinļo̧k āt ko n̄an tampeļ, me, ej kwaļo̧k, emakijkij aer dedeļo̧k ilo wiik wōt, ekkā an juon iaan tampeļ ko ruo repaak tata n̄an kapijuknen eo an. Ej ba ekōņaan ļōmņak bwe ro m̧ōttan im ro riturin ilo ward ak stake eo an make remaron̄ pād ibwilijin ro rej jipan̄ kadedeļo̧k jerbal eo n̄an rūtto ro an. Ej kam̧oolol kōn aer kōm̧m̧an menin.

Lio pāleeō ejitōnbōro, Jeanene, eitok limoin kōm̧m̧an menmenbwij. Ke ajri ro nejim raar iddik e ekōn jānij iien kōkkajiriri ippān ro m̧ōttan bwe en maron̄ wōr jet an awa aolep wiik n̄an jerbal kappok ro nukin ilo baam̧le eo am. Ālkin an ajri eo edik tata nejūmro em̧m̧akūt jān kapijuknen eo, eaar ļo̧o̧ke ilo jōōnōļ eo an make: “Ejkab m̧ōj aō kōm̧m̧ane juon jokālet im iaar kōņaan jutak ņae im lam̧ōj kake. Ruum̧ eo kar an Mike eaar erom juon ruum̧ in jerbal in menmenbwij eo aō. Eaar kanooj wōr kobban n̄an laajraki ļo̧o̧k ko im jerbal ie. Mour e aō enaaj kiiō kalimjōk wōt kappok eo eaorōk kōn baam̧le im āt ko jilkiniļo̧k n̄an tampeļ. Ilukkuun in m̧ōņōņō im kijooror n̄an jerbali.”8

Bar jet ļo̧o̧k ko jei ej riit: “Kabwilōn̄lōn̄ … eo n̄an eō eaar waļo̧k ilo opiij eo an Family History eo an Mel Olsen eo eaar kwaļo̧k n̄an eō kōn juon peba in aolep pedigree in rūtto ro aō kar jeļā kaki kar bōk jān ļo̧o̧k ko rekāāl an Ancestral File eo kar jilkinļo̧k n̄an society genealogical. Enan̄in aolepāer raar itok jān ļo̧o̧k ko an epepen eo kein kemen in būrookraam̧ eo an Kabun̄ in kar ņa etan ium̧win elōn̄ iiō ko remootļo̧k. Iaar ļo̧kjeņaō kōn ļōmņak eo kōn jerbal eo eļap epād im̧aaō n̄an kobaik aolep ļo̧o̧k ko pukōti an rūtto ro aō jān doulul ko an baam̧le n̄an likūti aolepāer ilo computer n̄an Ancestral File eo eļap. Im raar aolep pād ie, aiboojoj, karōki im printi im likūti ioon tebōļ eo aō im̧aaō. Iaar kanooj lem̧ōņōņō im kanooj ļo̧kjeņaō iaar jijet ijo im bwilōn̄ innām jino jan̄ iaar kanooj m̧ōņōņō. … N̄an juon eo me eaar kije, mejmejkaruo ilo kappok ium̧win jiln̄uul iiō ko, kōn likūt ilo computer aolep ļo̧o̧k kein em̧ool ekaitoktok limo. Im n̄e ij ļōmņak kōn buki taujin armej ro me rej kiiō ak ejjab to naaj likūt ilo computer kōro̧ro ko reļļap kōn bōnbōn ko im private research disk ko, . … Ikanooj lem̧ōņōņō. Em̧ool ej jerbal eo an Irooj im Ej tōl e.”9

Em̧ōj aō en̄jake tōprak eo an jerbal in aiboojoj n̄an jeļā bwe kii ko Elijah eaar kōjepļaaktok n̄an Joseph Smith ekōtļo̧k bwe būruwōd en pen im kajjojo iaad en ekkeijel n̄an rūtto ro ad me rej kōttar jipan̄ eo ad. Kōn kijejeto ko ad ilo tampeļ ko rekwojarjar ijin ioon laļ in kōjerbal mālim eo kar leļo̧k jān Rilo̧mo̧o̧r eo, rūtto ro ad rej bōk kain̄i ko an lo̧mo̧o̧r me rej kōm̧m̧an bwe ren lan̄lōn̄ kōn m̧ōņōņō indeeo.

Ilo tōre ko ļo̧k, kar kōm̧akūt jān juon lōke eo em̧wilaļ an kwojarjar eo an jerbal eo, kajjojo kar jelm̧ae kōn peran juon idajon̄jon̄ eo me eaar āinwōt juon wōt emaron̄ kajieon̄ n̄an jonikkane aolep grain ilo Nebraska. Kiiō, elōn̄ jerbal in menmenbwij ko baam̧le rej koba ippān doon ilo jerbal. Ippan doon jemaron̄ im naaj kōtōprak jerbal eo emenin aikuj.

Ij kam̧ool bwe Jetōb eo an Elijah ej un̄ur bōro ko an elōn̄ iaan ajri ro nejin Jemān ilo aolepān laļ in, kōm̧m̧an bwe jerbal eo kōn ro remej n̄an ettōr ilo juon jon̄ak eo ejej uwaan.

Ak baj kom̧? Em̧ōj ke ami jar kōn jerbal eo an rūtto ro ami make? Door iturejet men ko ilo mour eo ami me rejjab lukkuun aorōk. Jokālet n̄an kōm̧m̧ane jet men me naaj wōr aorōk ko indeeo. Bōlen em̧ōj kar im̧we kom̧ n̄an pukōt rūtto ro ak en̄jake kom̧ij jab juon rimenmenbwij. Kom̧ maron̄ ke lo bwe kom̧j jab āindein ļo̧k wōt n̄an jidik? Ej ijjino kōn iakwe im juon ikirelel em̧ool n̄an jipan̄ ro remej me rejjab maron̄ jipan̄ er make. Etale ewi wāween an menmenbwij an baam̧le jerbal. Enaaj wōr juon ilo eria eo ami me emaron̄ jipan̄ kom̧ tōpari.

Jerbal in ej juon jerbal in jetōb, juon kijejeto eļap an bōro kuk an rejet ko jim̧or an rōn̄ōl eo ijo jipan̄ ej leļo̧k ilo wāween ko jim̧or. Jabdewōt jikin kom̧ij pād ie ilo laļ in, kōn jar, tōmak, kijejeto, niknik, im jet kaarmejete, kom̧ maron̄ kōm̧m̧ane juon jipan̄ ekajoor. Jino kiiō. Ij kallim̧uri kom̧ bwe Iroon enaaj jipan̄kom̧ lo juon wāween. Im enaaj kōm̧m̧an bwe kom̧in en̄jake em̧m̧an. Ilo etan Jisōs Kraist, amen.

Kwaļo̧k Kein Jipan̄ koNooj Kein Jipan̄ ko

  Kakememej ko

  1. Jon 3:5.

  2. History of the Church, 4:231.

  3. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 471–72.

  4. Lale Doctrine and Covenants 110:13–16 .

  5. Doctrine and Covenants 2:2; kalikkar kar kakobaba.

  6. Howard W. Hunter, “A Temple-Motivated People,” Liahona, Māe 1995,5–6.

  7. First Presidency letter, Pāp. 29, 2012; kalikkar kar kakobaba.

  8. Jeanene Watkins Scott, personal journal, Epr, 1988.

  9. Jeanene Watkins Scott, personal journal, Jept, 23, 1989.