Preskočiť panel hlavné možnosti
Október 2012 | Radosť z prinášania vykúpenia mŕtvym

Radosť z prinášania vykúpenia mŕtvym

Október 2012 Generálna konferencia

A on zasadí do sŕdc detí prísľuby učinené otcom a srdcia detí sa obrátia k ich otcom.

Pán zjavil prorokovi Josephovi Smithovi nádhernú náuku týkajúcu sa posvätného obradu krstu. Toto osvietenie prišlo v dobe, kedy ostatné kresťanské cirkvi učili, že smrť určuje neodvolateľne a naveky osud duše. Učili, že pokrstení ľudia sú odmeňovaní nekonečnou radosťou, zatiaľ čo ostatných čakajú večné muky bez nádeje na vykúpenie.

Pánove zjavenie, že krst môže byť skrze náležitú kňazskú právomoc vykonaný aj v zastúpení za mŕtvych, uchovalo spravodlivosť Jeho prehlásenia: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.“1 Krst v zastúpení môže tento nevyhnutný obrad poskytnúť všetkým spôsobilým zosnulým, ktorí ho neobdržali v smrteľnosti.

Táto nádherná náuka je ďalším svedectvom o všetko zahŕňajúcej podstate uzmierenia Ježiša Krista. On učinil spásu dostupnou pre každú kajúcnu dušu. Jeho uzmierenie premohlo smrť, a On spôsobilým zosnulým umožňuje, aby všetky spásne obrady prijali v zastúpení.

V jednom liste napísanom pred 150 rokmi Joseph Smith napísal: „Svätí majú výsadu nechať sa pokrstiť za … svojich príbuzných, ktorí sú mŕtvi … a ktorí prijali evanjelium v duchu, prostredníctvom … tých, ktorí boli poverení im kázať.“2 Neskôr dodal: „Tí Svätí, ktorí túto prácu v záujme svojich zosnulých príbuzných zanedbávajú, tým riskujú svoju vlastnú spásu.“3

Prorok Eliáš odovzdal v chráme v Kirtlande4 kľúče pre zástupnú prácu Josephovi Smithovi, aby naplnil Pánove zasľúbenie, že on zasadí do sŕdc detí zasľúbenia učinené otcom a srdcia detí sa obrátia k ich otcom.5

Vďaka ďalším zjaveniam daným Josephovi Smithovi a následným prorokom sme získali porozumenie a ustanovenia týkajúce sa chrámovej práce na rodinnej histórii, ktorá ju podporuje. Každý prorok od doby Josepha Smitha zdôrazňoval, že je nesmierne dôležité, aby sme zaistili všetky obrady pre seba aj pre svojich zosnulých predkov.

Chrámová práca a práca na rodinnej histórii sú jedna práca rozdelená na dve časti. Obe sú však spolu spojené, podobne ako to je pri obrade krstu a daru Ducha Svätého. Niektorí členovia možno kvôli zdraviu alebo vzdialenosti od chrámu nemôžu vykonávať obe časti.

Prezident Howard W. Hunter učil:

„Musíme prijať kňazské obrady nevyhnutné pre naše vlastné povýšenie; potom musíme túto nevyhnutnú prácu vykonať pre tých, ktorí nemali príležitosť prijať evanjelium počas svojho života. Vykonávanie práce pre druhých pozostáva z dvoch krokov – prvým je vyhľadať predkov skrze bádanie v rodinnej histórii; a druhým je dať im skrze vykonávanie chrámových obradov tú istú príležitosť, ktorá prináleží živým.

Je však veľa členov Cirkvi, ktorí majú obmedzený prístup do chrámu. Robia to najlepšie, čo môžu. Venujú sa bádaniu v rodinnej histórii a chrámové obrady za nich vykonávajú iní. A naopak, niektorí členovia vykonávajú prácu v chráme, ale nevenujú sa bádaniu v rodinnej histórii na vlastnej rodovej línii. Napriek tomu, že vykonávajú božskú službu a pomáhajú druhým, prichádzajú o požehnania, lebo nevyhľadávajú vlastných zosnulých príbuzných, ako sú k tomu božsky vedení prorokmi neskorších dní. …

Zistil som, že tí, ktorí sa venujú bádaniu v rodinnej histórii, a potom vykonávajú chrámové obrady za tých, ktorých mená našli, poznajú hlbšiu radosť vďaka tomu, že obdržia obe polovice tohto požehnania.“6

Otec v nebi si praje, aby každý z nás obdržal obe časti požehnania vyplývajúceho z tejto životne dôležitej práce v zastúpení. Vedie druhých, aby nám ukazovali, ako sa pre ich získanie môžeme stať spôsobilí. Je na mne a na vás, aby sme sa dožadovali týchto požehnaní.

Akákoľvek práca vykonaná v chráme predstavuje dobre strávený čas, ale prijatie obradov v zastúpení za nejakého vlastného predka učiní čas strávený v chráme posvätnejším a povedie k získaniu ešte väčších požehnaní. Prvé predsedníctvo prehlásilo: „Naším prvoradým záväzkom je vyhľadávať a identifikovať svojich vlastných predkov.“7

Mladí ľudia, chcete poznať spoľahlivý spôsob, ako zo svojho života odstrániť vplyv protivníka? Ponorte sa do vyhľadávania svojich predkov, pripravte ich mená pre posvätné zástupné obrady dostupné v chráme, a potom choďte do chrámu a zastupujte ich pri obradoch krstu a daru Ducha Svätého. Keď budete starší, budete sa môcť podieľať aj na vykonávaní ďalších obradov. Nepoznám žiadnu inú lepšiu ochranu pred vplyvom protivníka vo vašom živote.

Vedúci v Ruskej misii Rostov na Done vyzvali mladých, aby každý z nich naindexoval 2000 mien, a potom pripravil aspoň jedného vlastného predka pre chrámové obrady. Tí, ktorí tento cieľ dosiahli, boli pozvaní, aby sa zúčastnili dlhého výletu do chrámu v Kyjeve na Ukrajine. Jeden mladý muž o svojej skúsenosti povedal: „Veľa času som trávil hraním počítačových hier. Keď som začal s indexovaním, nezostával mi na hry čas. Najskôr som si myslel:, Oh nie! Ako to len zvládnem?‘ Keď tento projekt skončil, už som o hry ani nemal záujem. … Genealogická práca je niečo, čo môžeme vykonávať tu na zemi a ktorej pôsobenie pretrváva v nebi.“

Mnohí verní Svätí bádajú vo svojich rodových líniách a využívajú funkciu rezervovanie na stránkach FamilySearch, aby zástupné obrady rezervovali pre členov svojej rodiny, ktorí ju potom vykonajú. Zámerom rezervovania mien je poskytnúť vám primeranú časovú lehotu, v ktorej môžete vykonať obrad krstu za vlastných predkov a v príbuzných líniách. V súčasnej dobe je rezervovaných 12 miliónov mien a milióny zodpovedajúcich obradov. Mnohé mená sú rezervované už roky. Predkovia, ktorí boli nájdení, sú istotne dychtiví a nadšení, keď sú ich mená pripravené pre obrady. Je však možné, že keď potom musia na vykonanie svojich obradov ďalej čakať, už tak veľkú radosť nemajú.

Povzbudzujeme tých z vás, ktorí máte zarezervovaných veľa mien, aby ste sa o ne podelili s členmi svojej širšej rodiny alebo s členmi zborov a kolov, ktorí vám s dokončením tejto práce môžu pomôcť. Môžete to urobiť tak, že chrámové kartičky rozdáte členom zboru a kolu, ktorí sú ochotní pomôcť, alebo tak, že pomocou programu FamilySearch uvoľníte mená pre vykonanie obradov v ľubovoľnom chráme. Túto druhú možnosť už roky využíva Cindy Blevinsová z Casperu vo Wyomingu.

Sestra Blevinsová bola pokrstená ako dospievajúca a zo svojej rodiny je jediná, ktorá vstúpila do Cirkvi. Vykonala obrovské množstvo genealogickej práce. Má však príliš veľa mien na to, aby ich zvládla dokončiť sama alebo jej najbližšia rodina. Z tohto dôvodu sestra Blevinsová zasiela mená pre vykonávanie obradov v ľubovoľnom chráme a, ako napísala, obrady sú často hotové behom niekoľkých týždňov a zvyčajne v jednom z dvoch najbližších chrámov. Povedala, že ju teší myšlienka, že medzi tými, ktorí pomáhajú vykonávať obrady za jej predkov, môžu byť aj jej priatelia a susedia z jej zboru a kolu. A váži si, že to robia.

Moja milovaná manželka Jeanene milovala bádanie v rodinnej histórii. Keď boli naše deti malé, striedala sa s priateľmi v dozeraní na deti, aby mohla každých pár týždňov stráviť niekoľko hodín vyhľadávaním predkov v našich rodových líniách. Potom čo náš najmladší potomok opustil domov, zapísala si do denníka: „Práve som sa rozhodla a mám chuť vstať a rozhlásiť to naokolo. Mikeova izba sa stala mojou genealogickou pracovňou. Je dobre vybavená na organizovanie záznamov a aj na prácu. Teraz svoj život zameriam na životne dôležité rodinné bádanie a na predkladanie mien do chrámu. Som z toho taká nadšená, že sa nemôžem dočkať, keď s tým začnem.“8

V ďalšom zázname v denníku stojí: „V kancelárii rodinnej histórie Mela Olsena sa pre mňa udial … zázrak, keď mi Mel odovzdal výtlačok všetkých dostupných rodokmeňov mojich predkov prevzatých z aktualizovaných digitalizovaných záznamov zo súborov Ancestral File, ktoré boli zaslané genealogickej spoločnosti. Väčšina z nich pochádzala zo záznamov štvorgeneračného programu, ku ktorému Cirkev pred mnohými rokmi vyzvala. Ohromovala ma myšlienka na obrovskú úlohu, ktorá ma čakala, zhromaždiť všetky záznamy mojich predkov získané na rodinných stretnutiach a prepísať ich do počítača, aby boli k dispozícii pre prvú digitalizovanú distribúciu súboru Ancestral File. A hľa, všetky tam ležali predo mnou na stole, nádherné, usporiadané a vytlačené. Bola som taká nadšená a ohromená, že som tam len tak udivene sedela, a potom som začala plakať od šťastia. … Pre niekoho, kto tridsať rokov dôkladne a horlivo bádal, je digitalizovanie všetkých týchto záznamov skutočne niečo úžasné. A keď si pomyslím na stovky tisíc ľudí, ktorí už teraz digitalizujú alebo v blízkej dobe budú digitalizovať kopy súpisov sčítania ľudí a diskov s osobnými záznamami. … Som taká nadšená. Toto je skutočne Pánove dielo a On ho riadi.“9

Zakúsil som plody tejto nádhernej práce do tej miery, aby som vedel, že kľúče, ktoré Eliáš odovzdal Josephovi Smithovi, umožňujú, aby naše srdcia boli spojené s tými predkami, ktorí čakajú na našu pomoc, a aby s nimi bol každý z nás prepojený. Skrze naše úsilie v svätých chrámoch tu na zemi a skrze právomoc delegovanú Spasiteľom, môžu naši predkovia obdržať spásne obrady, vďaka ktorým sa budú môcť tešiť z večného šťastia.

Jednotlivci, motivovaní hlbokým presvedčením o posvätnosti tejto práce, v minulosti statočne čelili výzvam, ktoré sa rovnali pokusu o zozbieranie úrody obilia z celej Nebrasky jediným človekom. Teraz na tom pracuje veľa výkonných kombajnov. Všetku potrebnú prácu teraz môžeme a budeme vykonávať spoločne.

Svedčím o tom, že duch Eliáša sa dotýka sŕdc mnohých detí Nebeského Otca po celom svete a spôsobuje, že práca za mŕtvych naberá nevídané rozmery.

Ale ako ste na tom vy? Modlíte sa za prácu ohľadom svojich predkov? Odložte nabok v živote to, čo nie je skutočne dôležité. Rozhodnite sa učiniť niečo, čo bude mať večné dôsledky. Možno ste nabádaní k vyhľadávaniu svojich predkov, ale necítite sa byť genealógom. Vidíte, že už ním nemusíte byť? Všetko sa začína láskou a úprimnou túžbou pomôcť tým, ktorí sú za závojom a nedokážu si pomôcť sami. Rozhliadnite sa. Vo vašom okolí sa iste nájde niekto, kto vás môže doviesť k úspechu.

Táto práca je prácou duchovnou, je to spolupráca oboch strán závoja na vynaloženie nesmierneho úsilia, kedy si obe strany vzájomne pomáhajú. Nech už ste kdekoľvek na svete, s modlitbou, vierou, odhodlaním, usilovnosťou a s určitou obeťou sa môžete stať mocným prínosom. Začnite teraz. Sľubujem vám, že Pán vám pomôže nájsť nejaký spôsob. A vďaka tomu sa budete cítiť nádherne. V mene Ježiša Krista, amen.

Ukázať odkazySkryť odkazy

  Poznámky

  1. Ján 3:5.

  2. History of the Church, 4:231.

  3. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 471– 472.

  4. Pozri NaZ 110:13 – 16 .

  5. Pozri NaZ 2:2; zvýraznenie pridané.

  6. Howard W. Hunter, „A Temple-Motivated People“, Liahona, máj 1995, 5 – 6.

  7. List Prvého predsedníctva z 29. februára 2012; zvýraznenie pridané.

  8. Jeanene Watkins Scottová, osobný denník, apríl 1988.

  9. Jeanene Watkins Scottová, osobný denník, 23. septembra 1989.