Preskočiť panel hlavné možnosti
Október 2012 | Radosť z kňazstva

Radosť z kňazstva

Október 2012 Generálna konferencia

Privítajme a pochopme zázrak a výsadu kňazstva. Prijmime a milujme zodpovednosti, ktoré máme naplniť.

Radosť z lietania

Pred mnohými rokmi sme sa s niekoľkými priateľmi, hlavnými pilotmi, rozhodli splniť si chlapčenský sen a opraviť starožitné lietadlo. Spoločne sme si zadovážili staručké lietadlo Piper Cub rok výroby 1938 a začali sme pracovať na tom, aby sme ho dostali do pôvodného stavu. Milovali sme tú prácu. Malo to pre mňa zvláštny význam, pretože som sa v mladosti učil lietať na podobnom type lietadla.

Toto lietadlo bolo vyrobené len tridsaťpäť rokov potom, ako bratia Wrightovci uskutočnili svoj slávny prvý let. Len keď si na to pomyslím, cítim sa veľmi starý.

Motor nemal elektrický štartér, a tak keď ste štartovali motor z kokpitu, musel niekto ďalší na zemi pevne chytiť vrtuľu a čo najsilnejšie ňou zakrútiť, až kým sa motor nerozbehol. Každé naštartovanie motora bolo vzrušujúcim a odvážnym okamihom.

Tým, čo už niekedy leteli v lietadle musí byť jasné, že Piper Cub nebolo stavané na rýchly let. V skutočnosti, keď je silný protivietor, zdá sa, ako keby sme vôbec neleteli vpred. Spomínam si, ako som so svojím „násťročným“ synom, Guidom, letel v Nemecku ponad autobahn (diaľnicu) a buďte si istí, že autá pod nami nás bez problémov predbiehali!

Ale, ach, ako som len miloval toto lietadlo! Bol to úžasný spôsob ako zažiť zázrak a nádheru lietania. Mohli ste počuť, cítiť, ovoňať, okúsiť a vidieť, čo všetko je lietanie. Bratia Wrightovci to vyjadrili týmto spôsobom: „Nič sa nedá prirovnať k tej radosti, ktorú zažívajú letci, keď sa nesú vzduchom na bielych krídlach.“1

Naproti tomu, na začiatku tohto roku som mal výsadu letieť v dômyselnej bojovej stíhačke F-18 so svetoznámymi Modrými anjelmi, leteckými akrobatmi námorníctva Spojených štátov. Bolo to ako keby som sa vznášal v čase, pretože pred päťdesiatimi rokmi, takmer presne na deň, som dokončil svoj výcvik bojového pilota.

Let na F-18 bol samozrejme úplne odlišný od toho na Piper Cub. Poskytlo mi to omnoho dynamickejší pôžitok z lietania. Bolo to ako keby som uplatnil už existujúce zákony aerodynamiky omnoho dokonalejším spôsobom. Avšak, let s Modrými anjelmi mi tiež rýchlo pripomenul, že byť bojovým pilotom je hra len pre mladých mužov. Citujem opäť bratov Wrightovcov: „Pocit z lietania je, viac než čokoľvek iné, pocitom dokonalého pokoja zmiešaného s vzrušením, ktoré napína každý nerv na maximum.“2 Okrem toho, let s Modrými anjelmi mi vnukol úplne iný význam slov mať okolo seba „anjelov“, ktorí vás nesú hore.

Ak by ste sa ma spýtali, z ktorého z týchto dvoch leteckých zážitkov som mal väčšiu radosť, nie som si istý, čo by som vám odpovedal. V niektorých zrejmých ohľadoch boli, mierne povedané, veľmi odlišné. A v inom ohľade boli takmer rovnaké.

V obidvoch lietadlách, v Piper Cub i v F-18, som cítil vzrušenie, krásu a radosť z lietania. V obidvoch som mohol porozumieť tomu, čo básnik myslel, keď napísal „prešmyknúť sa cez nevrlé putá Zeme a tancovať po oblohe na smiechom postriebrených krídlach“3.

To isté kňazstvo všade

Nuž, teraz sa možno pýtate, čo majú tieto dve úplne odlišné skúsenosti s lietaním do činenia s naším dnešným stretnutím alebo s kňazstvom, ktoré máme výsadu niesť alebo s kňazskou službou, ktorú všetci tak milujeme?

Bratia, nie je pravda, že naše individuálne skúsenosti so službou v kňazstve môžu byť tak trochu odlišné? Mohli by sme povedať, že niektorí z vás lietate na stíhačkách F-18, kým iní na Piper Cub. Niektorí z vás žijú v zboroch a koloch, kde je každá pozícia, od asistenta vedúceho skupiny vysokých kňazov až po tajomníka kvóra diakonov, obsadená aktívnym držiteľom kňazstva. Máte tú výsadu byť súčasťou organizácie zboru, ktorá má dosť ľudí na všetky povolania.

Iní z vás žijú v takých oblastiach sveta, kde je len veľmi málo členov Cirkvi a držiteľov kňazstva. Možno sa cítite osamotení a zavalení váhou všetkých tých vecí, ktoré treba učiniť. Potrebujete asi veľkú osobnú zaangažovanosť, aby ste naštartovali motor kňazskej služby. Niekedy to možno vyzerá tak, že váš zbor alebo pobočka sa vôbec nehýbe vpred.

Avšak, nezáleží na tom, aké sú vaše zodpovednosti či okolnosti, vy i ja vieme, že vždy je tam prítomná zvláštna radosť, ktorá pramení zo zasvätenej kňazskej služby.

Vždy mám rád lietanie, nech už som v Piper Cub, v F-18 alebo v akomkoľvek inom lietadle. Keď sedím v Piper Cub, nesťažujem sa na to, že je to pomalé, a keď sedím v F-18, tak nereptám, keď mi záťaž počas akrobatických prvkov nemilosrdne pripomína môj skutočný vek.

Áno, v každej situácii je niečo nedokonalé. Áno, je ľahké nájsť veci, na ktoré sa môžeme sťažovať.

Ale bratia, my sme nositelia Svätého kňazstva, podľa Rádu Syna Božieho! Každý z nás mal položené ruky na svojej hlave a obdržal kňazstvo Božie. Bola nám daná právomoc a zodpovednosť, aby sme konali v Jeho mene ako Jeho služobníci na zemi. Či už sme vo veľkom zbore, či v malej pobočke, boli sme povolaní, aby sme slúžili, žehnali a konali vo všetkých veciach pre dobro všetkých a všetko nám bolo zverené do našej starostlivosti. Môže existovať niečo vzrušujúcejšie?

Pochopme a pocíťme radosť zo služby v kňazstve, a buďme za ňu vďační.

Radosť z kňazstva

Moja láska k lietaniu ovplyvnila smer, ktorým sa uberal celý môj život. Ale nech už boli moje skúsenosti pilota akékoľvek povzbudzujúce a nádherné, moje skúsenosti ako člena tejto Cirkvi boli omnoho hlbšie, omnoho radostnejšie a oveľa intenzívnejšie. Keď som sa ponoril do služby v Cirkvi, cítil som v rovnakej miere Božiu všemohúcu moc i Jeho nežné milosrdenstvá.

Ako pilot som sa dotkol nebies. Ako člen Cirkvi som pocítil ich objatie.

Niekedy mi chýba sedenie v kokpite. Ale služba po boku mojich bratov a sestier v Cirkvi mi to veľmi rýchlo nahradí. Tým, že som schopný cítiť nádherný pokoj a radosť, ktoré pramenia z toho, že som malou súčasťou tejto veľkej veci a diela, nechýba mi nič z tohto sveta.

Dnes sme sa tu zhromaždili ako veľká skupina držiteľov kňazstva. Je našou posvätnou radosťou a výsadou slúžiť Pánovi a nášmu blížnemu, poskytnúť to najlepšie, čo je v nás onému ušľachtilému cieľu pozdvihnúť druhých a budovať kráľovstvo Božie.

Vieme a rozumieme tomu, že kňazstvo je večná moc a právomoc od Boha. Ľahko môžeme spamäti odrecitovať túto definíciu. Avšak, skutočne chápeme význam toho, čo hovoríme? Dovoľte mi to zopakovať: Kňazstvo je večná moc a právomoc od Boha.

Premýšľajte nad tým. Skrze kňazstvo Boh stvoril nebesia a zem a vládne nad nimi.

Skrze túto moc vykupuje a povyšuje Svoje deti, uskutočňujúc nesmrteľnosť a večný život človeka4.

Kňazstvo, ako vysvetlil prorok Joseph Smith, je „cesta, skrze ktorú Všemohúci začal zjavovať Svoju slávu od … stvorenia tejto zeme a skrze ktorú pokračoval vo Svojom zjavovaní sa deťom ľudským do dnešnej doby, a skrze ktorú činí známym Svoje zámery do konca času.“5

Náš všemocný Otec v Nebi zveril kňazskú právomoc nám – smrteľným bytostiam, ktoré sú, samozrejme, nedokonalé a s chybami. Zveril nám právomoc, aby sme jednali v Jeho mene pre spásu Jeho detí. S touto veľkou mocou sme získali právomoc kázať evanjelium, vykonávať obrady spásy, pomáhať budovať kráľovstvo Božie na zemi a žehnať našim rodinám a blížnym a slúžiť im.

Dostupné všetkým

Toto je posvätné kňazstvo, ktoré nesieme.

Kňazstvo, ani žiadna jeho zodpovednosť, sa nedá kúpiť ani ovládať. Použitie kňazskej moci nemôže byť ovplyvnené, kontrolované či násilne ovládané z pozície moci, bohatstvom či vplyvom. Je to duchovná moc, ktorá pracuje podľa nebeských zákonov. Jej pôvodca je veľký Nebeský Otec nás všetkých. Táto moc môže byť kontrolovaná a riadená len skrze zásady spravodlivosti6, nie sebeckosti.

Kristus je zdrojom všetkej kňazskej právomoci a moci na zemi.7 Je to Jeho dielo, v ktorom máme výsadu byť nápomocní. Nikto nemôže pomáhať v tomto diele, iba ak bude pokorný a plný lásky, majúc vieru, nádej, pravú lásku a bude umiernený vo všetkých veciach, ktoré budú zverené do jeho starostlivosti.8

Nejednáme pre osobný prospech, ale radšej usilujeme o to, aby sme slúžili ostatným a pozdvihovali ich. Nevedieme silou, ale presvedčovaním, zhovievavosťou, jemnosťou a miernosťou, a láskou nepredstieranou.9

Kňazstvo Všemocného Boha je dostupné hodným mužom, nech už sú kdekoľvek – nezáleží na ich predkoch, nezáleží na tom, v akých skromných podmienkach žijú, v blízkych či vzdialených častiach sveta. Nedá sa kúpiť za peniaze ani za žiadnu cenu. Keby som parafrázoval starodávneho proroka Izaiáša, každý, kto je smädný, môže prísť k vodám a nepotrebuje žiadne peniaze na to, aby sa najedol!10

A vďaka večnému a nepochopiteľnému uzmiereniu nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, je kňazstvo Božie dostupné dokonca tým, ktorí sa v minulosti potkli alebo neboli hodní. Skrze duchovne prečisťujúci a očistný proces pokánia môžete povstať a žiariť!11 Vďaka bezhraničnej, odpúšťajúcej láske nášho Spasiteľa a Vykupiteľa môžete pozdvihnúť svoje oči, stať sa čistými a hodnými a stať sa spravodlivými a vznešenými synmi Božími – hodnými držiteľmi najposvätnejšieho kňazstva Všemohúceho Boha.

Zázrak a výsada kňazstva

Cítim určitý smútok za tých, ktorí sa nechopia zázraku a výsady kňazstva a nie sú zaň vďační. Sú ako pasažieri v lietadle, ktorí trávia svoj čas sťažovaním sa na to, aké malé je ich vrecúško arašidov, zatiaľ čo sa vznášajú vo vzduchu, ďaleko nad oblakmi – niektorí králi staroveku by dali všetok svoj majetok za to, aby to len jediný raz vyskúšali a leteli!

Bratia, sme požehnaní tým, že sme pokornými podielnikmi tejto ohromnej kňazskej právomoci a moci. Pozdvihnime svoje oči a pozrime, rozpoznajme a prijmime túto príležitosť takú, aká skutočne je.

Skrze spravodlivú, láskavú a zasvätenú kňazskú službu budeme schopní zakúsiť skutočný zmysel zjavenia: Pôjdem pred vašou tvárou. Budem po vašej pravici a po vašej ľavici, a Duch môj bude v srdci vašom, a anjeli moji okolo vás, aby vás podopierali.12

Privítajme a pochopme zázrak a výsadu kňazstva. Prijmime a milujme zodpovednosti, ktoré máme naplniť – zodpovednosti vo svojom domove a v našich cirkevných jednotkách, nezáležiac na tom, či sú veľké alebo malé. Poďme neustále rásť v spravodlivosti, v zasvätení a v kňazskej službe. Nájdime radosť v službe v kňazstve!

Môžeme to urobiť najlepšie tak, že použijeme zásady poznania, poslušnosti a viery.

To znamená, že najprv musíme spoznať a osvojiť si náuku kňazstva, ktorá sa nachádza v zjavenom slove Božom. Je pre nás dôležité, aby sme pochopili zmluvy a prikázania, ktorými je kňazstvo riadené.13

Ďalej, buďme múdri a konajme na základe tejto získanej znalosti ustavične a so cťou. Keď poslúchame Božie zákony, kontrolujeme svoju myseľ a telo a zladíme svoje skutky so vzormi spravodlivosti, ktoré učili proroci, zakúsime radosť z kňazskej služby.

A nakoniec, prehĺbme svoju vieru v nášho Pána, Ježiša Krista. Vezmime na seba Jeho meno a zasväťme každý jeden deň tomu, že budeme opäť kráčať po ceste učeníctva. Nech naše skutky učinia našu vieru dokonalou.14 Môžeme byť zdokonalení, krok za krokom, vďaka učeníctvu, keď slúžime rodine, blížnemu a Bohu.

Keď slúžime v kňazstve z celého srdca, moci, mysle a sily, máme prisľúbené božské poznanie, pokoj a duchovné dary. Keď si ctíme sväté kňazstvo, Boh si uctí nás a my budeme pred Ním stáť bez viny posledného dňa.15

Modlím sa o to, aby sme mohli vždy mať oči, ktoré vidia a srdce, ktoré cíti zázrak a radosť kňazstva nášho veľkého a mocného Boha, v mene Ježiša Krista, amen.

Ukázať odkazySkryť odkazy

  Poznámky

  1. Wilbur Wright, v James E. Tobin, To Conquer the Air: The Wright Brothers and the Great Race for Flight (2003), 238.

  2. Wright brothers, v Tobin, To Conquer the Air, 397.

  3. John Gillespie Magee ml., „High Flight“, v Diane Ravitch, vyd., The American Reader: Words That Moved a Nation (1990), 486.

  4. Pozri Mojžiš 1:39.

  5. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 108 – 109.

  6. Pozri NaZ 121:36.

  7. Pozri Židom 5:4 – 10; NaZ 107:3.

  8. Pozri NaZ 12:8.

  9. Pozri NaZ 121:41.

  10. Pozri Izaiáš 55:1.

  11. Pozri NaZ 115:5.

  12. Pozri NaZ 84:88.

  13. Pozri NaZ 84:33 – 44; 121:34 – 46.

  14. Pozri Jakuba 2:22.

  15. Pozri NaZ 4:2.