Sastening blong Ol Ofisa blong Jos

Presiden Henri B. Aering i presentem

Fas Kaonsela long Fas Presidensi


Henri B. Aering

Hem i propos blong yumi sastenem Tomas Spensa Monson olsem profet, sia, mo reveleta mo Presiden blong Jos blong Jisas Kraes blong Ol Lata-dei Sent; Henri Benion Aering, olsem Fas Kaonsela long Fas Presidensi; mo Dita Fredrik Ukdof, olsem Seken Kaonsela long Fas Presidensi.

Olgeta we oli agri, oli save leftemap han.

Olgeta we oli agens, sapos i gat, oli save soem.

Hem i propos blong yumi sastenem Boed Kenet Peka, olsem Presiden blong Kworom blong Olgeta Twelef Aposol, mo olgeta ia, olsem ol memba blong kworom ia: Boed K. Peka, L. Tom Peri, Rasel M. Nelson, Dalin H. Oks, M. Rasel Balad, Rijad G. Skot, Robet D. Hels, Jefri R. Holan, Deved A. Bedna, Kwentin L. Kuk, D. Tod Kristofeson, mo Nil L. Andesen.

Olgeta we oli agri, plis leftemap han.

Eniwan we i agens i save soem tu.

Hem i propos blong yumi sastenem Ol Kaonsela long Fas Presidensi, mo Olgeta Twelef Aposol olsem ol profet, sia mo reveleta.

Olgeta we oli agri, plis leftemap han.

Agens, sapos i gat, oli save soem long sem saen.

Elda Jei E. Jensen i bin rilis olsem memba blong Presidensi blong Ol Kworom blong Olgeta Seventi.

Olgeta we oli wantem joenem mifala blong talemaot tangkyu, plis leftemap han.

H em i propos blong yumi sastenem Elda Kreg K. Kristensen olsem memba blong Presidensi blong Ol Kworom blong Olgeta Seventi.

Olgeta we oli agri, plis leftemap han.

Olgeta we oli agens, sapos i gat.

Hem i propos blong yumi rilisim wetem tangkyu from ol gudfala wok we hem i bin mekem, Elda Malin K. Jensen olsem man blong raetem Jos Histri mo Rikoda.

Olgeta we oli agri, plis leftemap han.

H em i propos blong yumi sastenem Elda Stiven E. Sno olsem Man blong raetem Jos Histri mo Rikoda.

Olgeta we oli agri, plis leftemap han.

Eniwan we i agens.

Hem i propos blong yumi rilisim Ol Elda ia, Kit K. Hilbig, Jei E. Jensen, Malin K. Jensen mo Oktaviano Tenorio olsem ol memba blong Fas Kworom blong Olgeta Seventi mo bae oli gohed blong stap jeneral atoriti nomata oli nomo wok.

Hem i propos blong yumi rilisim Ol Elda ia, Kit R. Edwods mo Lari W. Gibons olsem ol memba blong Seken Kworom blong Olgeta Seventi.

Olgeta we oli wantem joenem mifala blong talemaot tangkyu long ol brata ia from gudfala seves, plis leftemap han.

H em i propos blong yumi sastenem ol narafala Jeneral Atoriti, Eria Seventi, mo jeneral okseleri presidensi olsem we oli stap naoia.

Olgeta we oli agri, plis leftemap han.

Eniwan we i agens i save leftemap han.

Tangkyu, ol brata mo sista, long sastening vot blong yufala, long fet, divosen mo prea blong yufala.