Přeskočit hlavní navigační panel
Říjen 2012 | Vyjádření podpory úředníkům Církve

Vyjádření podpory úředníkům Církve

Říjen 2012 Generální konference

Navrhujeme vyjádřit podporu Thomasu Spenceru Monsonovi jako prorokovi, vidoucímu a zjevovateli a presidentovi Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů; Henrymu Bennionu Eyringovi jako prvnímu rádci v Prvním předsednictvu a Dieteru Friedrichu Uchtdorfovi jako druhému rádci v Prvním předsednictvu.

Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku.

Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku.

Navrhujeme vyjádřit podporu Boydu Kennethu Packerovi jako presidentovi Kvora Dvanácti apoštolů a následujícím členům tohoto kvora. Jsou to: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson a Neil L. Andersen.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.

Kdo je proti, může to dát najevo stejným způsobem.

Navrhujeme vyjádřit podporu rádcům v Prvním předsednictvu a Dvanácti apoštolům jako prorokům, vidoucím a zjevovatelům.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.

Je-li někdo proti, projevte to stejným způsobem.

Starší Jay E. Jensen byl uvolněn jako člen Předsednictva kvor Sedmdesáti.

Ti, kteří se k nám chtějí připojit ve vyjádření díků, dejte to prosím najevo zvednutím ruky.

Navrhujeme vyjádřit podporu staršímu Craigu C. Christensenovi jako členovi Předsednictva kvor Sedmdesáti.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.

Je někdo proti?

Navrhujeme vám, abychom s poděkováním za vynikající službu uvolnili staršího Marlina K. Jensena jako církevního historika a zapisovatele.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.

Navrhujeme vyjádřit podporu staršímu Stevenu E. Snowovi jako církevnímu historikovi a zapisovateli.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.

Je někdo proti?

Navrhujeme uvolnit starší Keitha K. Hilbiga, Jaye E. Jensena, Marlina K. Jensena a Octaviana Tenoria jako členy Prvního kvora Sedmdesáti a jmenovat je emeritními generálními autoritami.

Navrhujeme uvolnit starší Keitha R. Edwardse a Larryho W. Gibbonse jako členy Druhého kvora Sedmdesáti.

Ti, kteří si přejí připojit se k nám ve vyjádření díků těmto bratřím za jejich výtečnou službu, zvedněte prosím ruku.

Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocných organizací, tak jak jsou nyní povoláni.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.

Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku.

Děkuji vám, bratři a sestry, za vyjádření podpory, za vaši víru, oddanost a modlitby.