Spring over hovednavigation
oktober 2012 | Opretholdelse af Kirkens ledere

Opretholdelse af Kirkens ledere

oktober 2012 Generalkonference

Det foreslås, at vi opretholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åbenbarer og præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige; Henry Bennion Eyring som førsterådgiver i Det Første Præsidentskab og Dieter Friedrich Uchtdorf som andenrådgiver i Det Første Præsidentskab.

De, der kan godkende det, bedes vise det.

Nogen imod, samme tegn.

Det foreslås, at vi opretholder Boyd Kenneth Packer som præsident for De Tolv Apostles Kvorum og følgende som medlemmer af det kvorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Andersen.

De, der kan godkende det, bedes vise det.

Nogen imod, samme tegn.

Det foreslås, at vi opretholder rådgiverne i Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostle som profeter, seere og åbenbarere.

De, der kan godkende det, bedes vise det.

Nogen imod, samme tegn.

Ældste Jay E. Jensen er blevet afløst som medlem af De Halvfjerds’ Præsidium.

De, der sammen med os ønsker at vise deres påskønnelse, bedes vise det.

Det foreslås, at vi opretholder ældste Craig C. Christensen som medlem af De Halvfjerds’ Præsidium.

De, der kan godkende det, bedes vise det.

Nogen imod, samme tegn.

Det foreslås, at vi afløser ældste Marlin K. Jensen som Kirkens historiker og skriver med påskønnelse for hans fremragende virke.

De, der kan godkende det, bedes vise det.

Det foreslås, at vi opretholder ældste Steven E. Snow som Kirkens historiker og skriver.

De, der kan godkende det, bedes vise det.

Nogen imod?

Det foreslås, at vi afløser ældsterne Keith K. Hilbig, Jay E. Jensen, Marlin K. Jensen og Octaviano Tenorio som medlemmer af De Halvfjerds’ Første Kvorum og betegner dem som emeritus-generalautoriteter.

Det foreslås også, at vi afløser ældsterne Keith R. Edwards og Larry W. Gibbons som medlemmer af De Halvfjerds’ Andet Kvorum.

De, der ønsker at udtrykke taknemlighed til disse brødre for deres fremragende virke, bedes vise det.

Det foreslås, at vi opretholder alle øvrige generalautoriteter, områdehalvfjerdsere og hovedpræsidentskaber for Kirkens organisationer, som de nu fungerer.

De, der kan godkende det, bedes vise det.

Nogen imod, samme tegn.

Tak, brødre og søstre, for jeres opretholdelse, jeres tro, hengivenhed og bønner.