Jäta peamenüü vahele
Oktoober 2012 | Kiriku ametnike toetamine

Kiriku ametnike toetamine

Oktoober 2012 Üldkonverents

Tehakse ettepanek, et me toetaksime Thomas Spencer Monsonit prohveti, nägija ja ilmutajana ning Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendina, Henry Bennion Eyringit esimese nõuandjana Esimeses Presidentkonnas ning Dieter Friedrich Uchtdorfi teise nõuandjana Esimeses Presidentkonnas.

Need, kes on poolt, võivad seda näidata.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime Boyd Kenneth Packerit Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhatajana ning järgnevaid vendi selle kvoorumi liikmetena (lase temal lugeda): Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson ja Neil L. Andersen.

Need, kes on poolt, palun näidake.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime nõuandjaid Esimeses Presidentkonnas ja kahtteist apostlit prohvetite, nägijate ja ilmutajatena.

Kõik, kes on poolt, palun näidake seda.

Kui keegi on vastu, näidake palun samamoodi.

Vanem Jay E. Jensen on vabastatud Seitsmekümne Kvoorumite juhatuse liikme kutsest.

Kes soovivad avaldada talle tänu tehtud töö eest, palun näidake seda.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime vanem Craig C. Christenseni kui Seitsmekümne Kvoorumite juhatuse liiget.

Kõik, kes on poolt, palun näidake seda.

Need, kes on vastu.

Tehakse ettepanek, et me vabastaksime tänuavaldustega tema suurepärase teenistuse eest vanem Marlin K. Jenseni Kiriku ajaloolase ja ülestähendaja kutsest.

Kõik, kes on poolt, palun näidake seda.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime vanem Steven E. Snow’d kui Kiriku ajaloolast ja ülestähendajat.

Kõik, kes on poolt, palun näidake seda.

Kas keegi on vastu?

Tehakse ettepanek vabastada vanemad Keith K. Hilbig, Jay E. Jensen, Marlin K. Jensen ja Octavio Tenorio Esimese Seitsmekümne Kvoorumi liikme ametist ning anda neile emeriitüldjuhi staatus.

Tehakse ka ettepanek vabastada vanemad Keith R. Edwards ja Larry W. Gibbons Teise Seitsmekümne Kvoorumi liikme ametist.

Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu nendele vendadele nende suurepärase teenimise eest, palun näidake seda.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime teisi üldjuhte, piirkonna seitsmekümneid ja ühingute üldjuhatusi nii, nagu need on praegu määratud.

Need, kes on poolt, palun näidake.

Kui keegi on vastu, võite seda nüüd näidata.

Tänan teid, vennad ja õed, teie toetava hääle ning teie usu, pühendumuse ja palvete eest.