Ohita päänavigointi
Lokakuu 2012 | Kirkon virkailijoiden hyväksyminen

Kirkon virkailijoiden hyväksyminen

Lokakuu 2012 Yleiskonferenssi

Ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksensaajaksi sekä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentiksi, Henry Bennion Eyringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa.

Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen.

Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme Boyd Kenneth Packerin kahdentoista apostolin koorumin presidentiksi ja seuraavat jäseniksi tähän koorumiin: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson ja Neil L. Andersen.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja kaksitoista apostolia profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin.

Vanhin Jay E. Jensen on vapautettu seitsemänkymmenen koorumien johtokunnan jäsenyydestä.

Ne, jotka haluavat äänestämällä yhtyä kiitoksiimme, osoittakoot sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme vanhin Craig C. Christensenin seitsemänkymmenen koorumien johtokunnan jäseneksi.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Mahdolliset vastaan olevat.

Ehdotetaan, että vapautamme kiitoksin vanhin Marlin K. Jensenin erinomaisesta palvelutyöstään kirkon historioitsijana ja aikakirjanpitäjänä.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Ehdotetaan, että hyväksymme vanhin Steven E. Snow’n kirkon historioitsijaksi ja aikakirjanpitäjäksi.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Mahdollisesti vastaan olevat.

Ehdotetaan, että vapautamme vanhimmat Keith K. Hilbig, Jay E. Jensen, Marlin K. Jensen ja Octaviano Tenorio seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin jäsenyydestä ja nimitämme heidät täysinpalvelleiksi johtaviksi auktoriteeteiksi.

Ehdotetaan, että vapautamme vanhimmat Keith R. Edwards ja Larry W. Gibbons seitsemänkymmenen toisen koorumin jäsenyydestä.

Kaikkia, jotka haluavat ilmaista kanssamme kiitollisuutta näille veljille heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se.

Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhykeseitsenkymmenet ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossa.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Kiitos, veljet ja sisaret, hyväksyvästä äänestyksestänne, uskostanne, omistautumisestanne ja rukouksistanne.