Sote ba navigasyon prensipal la
Oktòb 2012 | Soutyen Ofisye yo nan Legliz la

Soutyen Ofisye yo nan Legliz la

Oktòb 2012 Konferans Jeneral

Yo pwopoze pou nou soutni Thomas Spencer Monson kòm pwofèt, vwayan, ak revelatè, e Prezidan Legliz Jezikri pou Sen Dènye Jou yo; Henry Bennion Eyring kòm Premye Konseye nan Premye Prezidans lan; ak Dieter Friedrich Uchtdorf kòm Dezyèm Konseye nan Premye Prezidans lan.

Moun ki an favè yo ka manifeste sa.

Moun ki opoze yo, si genyen, ka manifeste sa.

Yo pwopoze pou nou soutni Boyd Kenneth Packer kòm Prezidan Kolèj Douz Apot yo, ak manm sa yo kòm manm kowòm sa a: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, ak Neil L. Andersen.

Moun ki an favè, tanpri manifeste sa.

Moun ki opoze, ka endike sa.

Yo pwopoze pou nou soutni Konseye yo nan Premye Prezidans lan ak Douz Apot yo kòm pwofèt, vwayan, ak revelatè.

Tout moun ki anfavè, tanpri manifeste sa.

Avi kontrè, si genyen, pa menm siy nan.

Eldè Jay E. Jensen te relve kòm manm Prezidans Kolèj Swasanndis yo.

Mou ki ta renmen ini avèk nou nan yon vòt apresyasyon, tanpri manifeste sa.

Yo pwopoze pou nou soutni Èldè Craig C. Christensen kòm manm Prezidans Kolèj Swasanndis yo.

Tout moun ki anfavè, tanpri montre sa.

Avi kontrè, si genyen.

Yo pwopoze pou nou releve Èldè Marlin K. Jensen kòm Istoryen ak Legliz la, avèk yon vòt apresyasyon pou ekselan sèvis li.

Tout moun ki anfavè, tanpri, manifeste sa.

Yo pwopoze pou nou soutni Èldè Steven E. Snow kòm Istoryen ak Legliz la.

Tout moun ki anfavè, tanpri, manifeste sa.

Avi kontrè.

Yo pwopoze pou nou relve Èldè Keith K. Hilbig, Jay E. Jensen, Marlin K. Jensen, ak Octaviano Tenorio kòm manm Premye Kolèj Swasanndis la epi deziyen yo kòm Otorite Jeneral emerit.

Yo pwopoze tou pou nou relve Èldè Keith R. Edwards and Larry W. Gibbons kòm manm Dezyèm Kolèj Swasanndis la.

Tout moun ki ta renmen jwenn avèk nou pou eksprime gratitid nou pou Frè sa yo pou ekselan sèvis yo, tanpri manifeste sa.

Yo pwopoze pou nou soutni lòt Otorite Jeneral yo, Swasanndis Otorite Zòn yo, ak prezidans oksilyè yo jan yo konstitiye kounyeya.

Moun ki anfavè, tanpri manifeste sa.

Avi kontrè kapab manifeste sa.

Mèsi, frè m ak sè m yo, pou vòt soutyen nou, lafwa nou, devosyon nou, ak priyè nou yo.