Fő navigáció átugrása
október 2012 | Az egyházi tisztségviselők támogatása

Az egyházi tisztségviselők támogatása

október 2012 Általános konferencia

Támogatásra javasoljuk Thomas Spencer Monson mint prófétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökét, Henry Bennion Eyringot mint első tanácsost az Első Elnökségben és Dieter Friedrich Uchtdorfot mint második tanácsost az Első Elnökségben.

Akik ezzel egyetértenek, jelezzék!

Ha van, aki ellenzi, jelezze!

Támogatásra javasoljuk Boyd Kenneth Packert mint a Tizenkét Apostol Kvórumának elnökét és a következő testvéreket e kvórum tagjaiként: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson és Neil L. Andersen.

Akik ezzel egyetértenek, jelezzék!

Aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze!

Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat az Első Elnökségben és a tizenkét apostolt mint prófétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat.

Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék!

Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze!

Jay E. Jensen eldert felmentettük a Hetvenek Kvórumainak Elnökségéből.

Mindazok, akik velünk együtt szeretnék kifejezni köszönetüket a szolgálatáért, kérem, jelezzék!

Támogatásra javasoljuk Craig C. Christensen eldert a Hetvenek Kvórumainak Elnöksége tagjaként.

Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék!

Akik nem, kérem jelezzék!

Javasoljuk Marlin K. Jensen elder felmentését az egyháztörténészi elhívásából, és egyben fejezzük ki nagyrabecsülésünket is a kiváló szolgálatáért.

Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék!

Támogatásra javasoljuk Steven E. Snow eldert egyháztörténészként és jegyzőként.

Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék!

Aki ellenzi, jelezze!

Javasoljuk Keith K. Hilbig, Jay E. Jensen, Marlin K. Jensen és Octaviano Tenorio elderek felmentését a Hetvenek Első Kvórumából, és egyben kijelöljük őket nyugalmazott általános felhatalmazottnak.

Javasoljuk Keith R. Edwards és Larry W. Gibbons elderek felmentését a Hetvenek Második Kvórumából.

Azok, akik szeretnék kifejezni köszönetüket ezen testvérek kiváló szolgálatáért, kérem jelezzék!

Támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazottat, területi hetvenest és a segédszervezetek általános elnökségeit a jelenlegi felállás szerint.

Akik ezzel egyetértenek, jelezzék!

Aki ellenzi, jelezze!

Köszönjük, testvérek, a támogató szavazataitokat, a hiteteket, odaadásotokat és imáitokat!