រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង
តុលា 2012 | ការគាំទ្រដល់អ្នកកាន់តំណែងសាសនាចក្រ

ការគាំទ្រដល់អ្នកកាន់តំណែងសាសនាចក្រ

តុលា 2012 សន្និសីទ​ទូទៅ

សំឡេង ទាញ​យក Print Share close

ត្រូវបានដាក់ស្នើសុំឲ្យ យើងគាំទ្រដល់ ថូម៉ាស ស្ពែនស៊ើរ ម៉នសុន ជាព្យាការី អ្នកមើលឆុត និងអ្នកទទួលវិវរណៈ ហើយជាប្រធាន នៃសាសនាចក្រ នៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ នៃពួកបរិសុទ្ធ ថ្ងៃចុងក្រោយ លោក ហិនរី ប៊ែនញៀន អាវរិង ជាទីប្រឹក្សាទីមួយ នៅក្នុងគណៈប្រធានទីមួយ ព្រមទាំង លោក ឌៀថើរ ហ្វ្រែតទ្រីត អុជដូហ្វ ជាទីប្រឹក្សាទីពីរ នៅក្នុងគណៈប្រធានទីមួយ។

អស់អ្នកដែលគាំទ្រ សូមបង្ហាញ។

មានអ្នកណាជំទាស់ សូមបង្ហាញ។

ត្រូវបានដាក់ស្នើសុំឲ្យយើងគាំទ្រដល់ ប៊យដ៍ ឃេនីស ផាកកឺ ជាប្រធាននៃកូរ៉ុមសាវកដប់ពីរនាក់ និងសមាជិកនៃកូរ៉ុមនោះដូចខាងក្រោម៖ ប៊យដ៍  ឃេ ផាកកឺ, អិល  ថម ភែរី, រ័សុល  អិម ណិលសុន, ដាល្លិន  អេក អូក, អិម  រ័សុល  បាឡឺដ, រីឆាដ  ជី ស្កត, រ៉ូបឺត  ឌី ហែល, ជែហ្វ្រី  អ័រ ហូឡិន, ដេវីឌ  អេ បែដណា, ឃ្វីនថិន  អិល ឃុក, ឌី  ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន, និង នែល  អិល អាន់ឌើរសិន។

អស់អ្នកដែលគាំទ្រ សូមបង្ហាញ។

មានអ្នកណាជំទាស់ សូមបង្ហាញ។

ត្រូវបានដាក់ស្នើសុំឲ្យយើងគាំទ្រដល់ទីប្រឹក្សានៅក្នុងគណៈប្រធានទីមួយ និងពួកសាវកដប់ពីរនាក់ ជាព្យាការី អ្នកមើលឆុត និងអ្នកទទួលវិវរណៈ ។

អស់អ្នកដែលគាំទ្រ សូមបង្ហាញ។

មានអ្នកណាជំទាស់ សូមបង្ហាញ។

អែលឌើរ ជេ  អ៊ី ជែនសិន បាន​ដោះលែង​ជា​សមាជិក​នៃ​គណៈប្រធាន​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួកចិតសិបនាក់ ។

អស់អ្នកដែលចង់ចូលរួមដើម្បីបង្ហាញនូវការថ្លែងអំណរគុណជាមួយនឹងពួកយើង សូមបង្ហាញ ។

ត្រូវបានដាក់ស្នើសុំឲ្យយើងគាំទ្រដល់ អែលឌើរ ក្រេហ្គ  ស៊ី គ្រីស្ទីនសិន ជា​សមាជិក​នៃ​គណៈប្រធាន​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួកចិតសិបនាក់ ។

អស់អ្នកដែលគាំទ្រ សូមបង្ហាញ។

មានអ្នកណាជំទាស់ សូមបង្ហាញ។

ត្រូវបានដាក់ស្នើសុំថា យើង​ដោះ​លែង​អែលឌើរ ម៉ាលីន  ឃេ ជែនសិន ជា​អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រ​​សាសនាចក្រ និង អ្នក​កត់ត្រាក្នុងសាសនាចក្រ ដោយការថ្លែងអំណរគុណចំពោះ​ការបម្រើដ៏ល្អរបស់គាត់ ។

អស់អ្នកដែលគាំទ្រ សូមបង្ហាញ។

ត្រូវបានដាក់ស្នើសុំឲ្យយើងគាំទ្រដល់ អែលឌើរ ស្ទីវីន  អ៊ី ស្នូ ជា​អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រ​​សាសនាចក្រ និង អ្នក​កត់ត្រាក្នុងសាសនាចក្រ ។

អស់អ្នកដែលគាំទ្រ សូមបង្ហាញ។

មានអ្នកណាជំទាស់ សូមបង្ហាញ។

ត្រូវបានដាក់ស្នើសុំថាយើងដោះលែង អែលឌើរ ខេស  ឃេ ហីលប៊ីហ្គ, ជេ  អ៊ី ជែនសិន ,ម៉ាលីន  ឃេ ជែនសិន , និង អូតាវ៉ាណូ តេណូរីអូ ជាសមាជិក​នៃ​កូរ៉ុម​ទីមួយ​នៃ​ពួកចិតសិបនាក់ ហើយតាំង​ពួកគាត់​ជា​អ្នក​មានសិទ្ធិអំណាច​ទូទៅដែល​លាលែងតំណែង ។

ក៏ត្រូវបានដាក់ស្នើសុំថាយើងដោះលែង អែលឌើរ ខេស  អ. អែឌវើដ និង លែរី  ដបុលយូ ហ្គីបបុន ជា​សមាជិក​នៃ​កូរ៉ុមទីពីរ​នៃពួកចិតសិបនាក់​​ផងដែរ ។

អស់អ្នកដែលចង់ចូលរួមដើម្បីបង្ហាញនូវការថ្លែងអំណរគុណជាមួយនឹងពួកយើង ចំពោះការបម្រើដ៏ល្អរបស់ពួកគាត់ សូមបង្ហាញ ។

ត្រូវបានដាក់ស្នើសុំឲ្យយើងគាំទ្រដល់អ្នកមានសិទ្ធិអំណាចទូទៅ ពួកចិតសិបប្រចាំតំបន់ និងគណៈប្រធានអង្គការជំនួយទូទៅដែលបង្កើតឡើងនៅបច្ចុប្បន្ននេះ ។

អស់អ្នកដែលគាំទ្រ សូមបង្ហាញ។

មានអ្នកណាជំទាស់ សូមបង្ហាញ។

សូមអរគុណបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងឡាយ ចំពោះការគាំទ្រ ការបន្តមានសេចក្តីជំនឿ ការប្តេជ្ញាចិត្ត និងការអធិស្ឋានរបស់អ្នក ។