Hopp over hovednavigasjon
Oktober 2012 | Oppholdelse av Kirkens funksjonærer

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer

Oktober 2012 Generalkonferanse

Det er foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åpenbarer og president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Henry Bennion Eyring som førsterådgiver i Det første presidentskap og Dieter Friedrich Uchtdorf som annenrådgiver i Det første presidentskap.

De som er enige, kan vise det.

Hvis noen er imot, kan de vise det.

Det er foreslått at vi oppholder Boyd Kenneth Packer som president for De tolv apostlers quorum og de følgende som medlemmer av dette quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Andersen.

De som er enige, bes vise det.

Hvis noen er imot, kan de vise det.

Det er foreslått at vi oppholder rådgiverne i Det første presidentskap og De tolv apostler som profeter, seere og åpenbarere.

Alle som er enige, bes vise det.

Hvis noen er imot, viser de det med det samme tegn.

Eldste Jay E. Jensen er avløst som medlem av presidentskapet for De syttis quorumer.

De som vil være med og takke ham, kan vise det.

Det er foreslått at vi oppholder eldste Craig C. Christensen som medlem av presidentskapet for De syttis quorumer.

Alle som er enige, bes vise det.

Noen imot?

Det er foreslått at vi avløser med takknemlighet for hans utmerkede tjeneste, eldste Marlin K. Jensen som Kirkens historiker og skriver.

Alle som er enige, bes vise det.

Det er foreslått at vi oppholder eldste Steven E. Snow som Kirkens historiker og skriver.

Alle som er enige, bes vise det.

Noen imot.

Det er foreslått at vi avløser eldstene Keith K. Hilbig, Jay E. Jensen, Marlin K. Jensen og Octaviano Tenorio som medlemmer av De syttis første quorum og utnevner dem til emeritus generalautoriteter.

Det er foreslått at vi avløser eldstene Keith R. Edwards og Larry W. Gibbons som medlemmer av De syttis annet quorum.

De som vil være med og takke disse brødre for deres fremragende tjeneste, bes vennligst vise det.

Det er foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoriteter, områdesyttier og generalpresidentskaper for hjelpeorganisasjonene slik de nå er sammensatt.

De som er enige, bes vise det.

De som er imot, kan vise det.

Takk, brødre og søstre, for deres oppholdelse, deres tro, hengivenhet og bønner.