Preskočiť panel hlavné možnosti
Október 2012 | Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi

Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi

Október 2012 Generálna konferencia

Navrhujeme vyjadriť podporu Thomasovi Spencerovi Monsonovi ako prorokovi, vidcovi a zjavovateľovi a prezidentovi Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní; Henrymu Bennionovi Eyringovi ako prvému radcovi v Prvom predsedníctve; a Dieterovi Friedrichovi Uchtdorfovi ako druhému radcovi v Prvom predsedníctve.

Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku.

Tí, ktorí sú proti, ak sú nejakí, zdvihnite ruku.

Navrhujeme vyjadriť podporu Boydovi Kennethovi Packerovi ako prezidentovi Kvóra dvanástich apoštolov, a nasledovným členom tohto kvóra, ktorými sú: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson a Neil L. Andersen.

Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku.

Ak je niekto proti, zdvihnite ruku.

Navrhujeme vyjadriť podporu radcom v Prvom predsedníctve a Dvanástim apoštolom ako prorokom, vidcom a zjavovateľom.

Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku.

Ak je niekto proti, prejavte to rovnakým spôsobom.

Starší Jay E. Jensen bol uvoľnený z predsedníctva Kvór sedemdesiatnikov.

Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať mu, prosím, zdvihnite ruku.

Navrhujeme vyjadriť podporu Staršiemu Craigovi C. Christensenovi ako členovi predsedníctva Kvór sedemdesiatnikov.

Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku.

Je niekto proti?

Navrhujeme uvoľniť Staršieho Marlina K. Jensena z povolania dejepisca a kronikára Cirkvi a chceme sa mu poďakovať za jeho znamenitú službu.

Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku.

Navrhujeme vyjadriť podporu Staršiemu Stevenovi E. Snowovi ako dejepiscovi a kronikárovi Cirkvi.

Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku.

Je niekto proti?

Navrhujeme uvoľniť Starších Keitha K. Hilbiga, Jaya E. Jensena, Marlina K. Jensena a Octaviana Tenoria ako členov Prvého kvóra sedemdesiatnikov a vymenovať ich za emeritné generálne autority.

Navrhujeme uvoľniť Starších Keitha R. Edwardsa a Larryho W. Gibbonsa ako členov Druhého kvóra sedemdesiatnikov.

Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať týmto bratom za ich príkladnú službu, prosím, zdvihnite ruku.

Navrhujeme vyjadriť podporu ostatným generálnym autoritám, územným sedemdesiatnikom a generálnym predsedníctvam pomocných organizácií, tak ako sú k dnešnému dňu povolaní.

Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku.

Ak je niekto proti, zdvihnite ruku.

Ďakujem vám, bratia a sestry, za vaše hlasovanie o vyjadrení podpory, za vašu vieru, oddanosť a modlitby.