Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia

O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

E tuuina atu ina ia tatou lagolagoina Thomas Spencer Monson o se perofeta, tagatavaai, ma talifaaaliga ma Peresitene o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai; Henry Bennion Eyring o le Fesoasoani Muamua i le Au Peresitene Sili; ma Dieter Friedrich Uchtdorf o le Fesoasoani Lua i le Au Peresitene Sili.

O i latou e finagalo ai ia faailoa mai.

O e faatuiese ai, ia faailoa mai.

E tuuina atu ina ia tatou lagolagoina Boyd Kenneth Packer o le Peresitene o le Korama a Aposetolo e Toasefululua, ma uso nei o lena korama: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, ma Neil L. Andersen.

O i latou e finagalo ai, ia faailoa mai.

A i ai se faatuiese ia faailoa mai.

E tuuina atu ia tatou lagolagoina fesoasoani i le Au Peresitene Sili ma Aposetolo e Toasefululua o ni perofeta, tagatavaai, ma talifaaaliga.

O i latou uma e finagalo ai, faailoa mai.

Ai se faatuiese ai, pe afai e i ai, faailoa mai i lea lava faailoga.

Ua faamalolo mai Elder Jay E. Jensen o se tasi o le au peresitene o Korama a Fitugafulu.

O i latou e mafai ona auai faatasi ma i matou i se palota o le agaga faafetai, faamolemole faailoa mai.

E tuuina atu ina ia tatou lagolagoina Elder Craig C. Christensen e avea ma uso o le au Peresitene o Korama a Fitugafulu.

O i latou uma e finagalo ai, ia faailoa mai.

I latou e faatuiese, pe afai e i ai.

E tuuina atu ina ia tatou faamalolo maia ma se palota o le agaga faafetai mo lana auaunaga maoae, Elder Marlin K. Jensen o se Tusitalafaamaumau ma Tusitalafaasolopito o le Ekalesia.

O i latou uma e finagalo ai, ia faailoa mai.

E tuuina atu ina ia tatou lagolagoina Elder Steven E. Snow e avea ma Tusitalafaamaumau ma Tusitalafaasolopito o le Ekalesia.

O i latou uma e finagalo ai, ia faailoa mai.

A i ai se faatuiese.

E tuuina atu ina ia tatou faamalolo maia Elders Keith K. Hilbig, Jay E. Jensen, Marlin K. Jensen, ma Octaviano Tenorio o ni uso o le Korama Muamua a Fitugafulu ma ua avea nei i latou ma Pulega Aoao ua faamalolo faamamaluina.

E tuuina atu ina ia faamalolo mai Elders Keith R. Edwards ma Larry W. Gibbons o ni uso o le Korama Lona Lua a Fitugafulu.

O i latou e fia auai faatasi i le momoliina atu o le agaga faafetai i nei Uso mo la latou tautua maoae, faamolemole ia faailoa mai.

E tuuina atu ina ia tatou lagolagoina isi Pulega Aoao, Fitugafulu Eria, ma au peresitene aoao o ausilali e pei ona i ai nei.

O i latou e finagalo ai, ia faailoa mai.

A i ai se faatuiese ai, ia faailoa mai.

Faafetai, uso e ma tuafafine, mo la outou palota lagolago, lo outou faatuatua, tuuto, ma tatalo.