Hoppa över navigering
Oktober 2012 | Röstning på kyrkans ämbetsmän

Röstning på kyrkans ämbetsmän

Oktober 2012 Generalkonferenser

Det är föreslaget att vi stöder Thomas Spencer Monson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Henry Bennion Eyring som förste rådgivare i första presidentskapet och Dieter Friedrich Uchtdorf som andre rådgivare i första presidentskapet.

De som instämmer kan visa det.

De som är emot, om någon, kan visa det.

Det är föreslaget att vi stöder Boyd Kenneth Packer som president för de tolv apostlarnas kvorum och följande bröder som medlemmar av detta kvorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson och Neil L. Andersen.

De som instämmer kan visa det.

Om någon är emot kan det visas.

Det är föreslaget att vi stöder rådgivarna i första presidentskapet och de tolv apostlarna som profeter, siare och uppenbarare.

Alla som instämmer kan visa det.

Om någon är emot kan det visas på samma sätt.

Äldste Jay E. Jensen har avlösts som medlem i presidentskapet för de sjuttios kvorum.

De som vill instämma i vårt tack kan visa det.

Det är föreslaget att vi stöder äldste Craig C. Christensen som medlem i presidentskapet för de sjuttios kvorum.

Alla som instämmer kan visa det.

Om någon är emot, visa det.

Det är föreslaget att vi med tack och uppskattning för hans utmärkta tjänande avlöser äldste Marlin K. Jensen som kyrkans historiker och skrivare.

Alla som instämmer kan visa det.

Det är föreslaget att vi stöder äldste Steven E. Snow som kyrkans historiker och skrivare.

Alla som instämmer kan visa det.

Någon emot?

Det är föreslaget att vi avlöser äldsterna Keith K. Hilbig, Jay E. Jensen, Marlin K. Jensen och Octaviano Tenorio som medlemmar i de sjuttios första kvorum och utnämner dem till generalauktoriteter emeritus.

Det är också föreslaget att vi avlöser äldsterna Keith R. Edwards och Larry W. Gibbons som medlemmar i de sjuttios andra kvorum.

De som instämmer i vårt tack och vår uppskattning för dessa bröders utmärkta tjänande, var vänliga visa det.

Det är föreslaget att vi stöder övriga generalauktoriteter, områdessjuttio och biorganisationernas generalpresidentskap som de nu är insatta.

De som instämmer kan visa det.

De som är emot kan visa det.

Tack bröder och systrar för ert stöd och för er fortsatta tro, hängivenhet och era böner.