Haapae i te ratereraa rahi
’Atopa 2012 | Te patururaa i te feia faatere o te Ekalesia

Te patururaa i te feia faatere o te Ekalesia

’Atopa 2012 ’Āmuira’a rahi

Te anihia nei e ia paturu tatou ia Thomas Spencer Monson ei peropheta, ei hi‘o, ei heheu parau e ei peresideni no te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei. Henry Bennion Eyring ei tauturu matamua i roto i te Peresideniraa Matamua e o Dieter Friedrich Uchtdorf ei tauturu piti i roto i te Peresideniraa Matamua.

Te feia e farii nei, a faaite mai.

Te feia e pato‘i nei, mai te mea te vai ra, a faaite mai.

Te anihia nei e ia paturu tatou ia Boyd Kenneth Packer ei peresideni no te Pŭpŭ no te Tino Ahuru Ma Piti Aposetolo na reira atoa te mau melo no taua pŭpŭ ra : Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, e Neil L. Andersen.

Te feia e farii nei, a faaite mai.

Te feia e pato‘i nei, a na reira atoa mai.

Te anihia nei e ia paturu tatou i te mau tauturu i roto i te Peresideniraa Matamua e te Tino Ahuru Ma Piti Aposetolo ei peropheta, ei ite, e ei heheu parau.

Te feia e farii nei, a faaite mai.

Te feia e pato‘i nei, mai te mea te vai ra, a na reira atoa mai.

Ua haamauruuruhia o Elder Jay E. Jensen ei melo no te Peresideniraa no te Hitu Ahuru.

O te hinaaro e amui mai no te faaite i to tatou mauruuru, a faaite mai na.

Te anihia nei e ia paturu tatou ia Elder Craig C. Christensen ei melo no te peresideniraa no te Hitu Ahuru.

Te feia atoa e farii nei, a faaite mai.

Te feia e pato‘i nei, mai te mea te vaira.

Te anihia nei e ia haamauruuru tatou ia Elder Marlin K. Jensen no te ohipa maitai ta’na i rave ei Papa‘i Parau Aamu no te Ekalesia.

Te feia atoa e farii nei, a faaite mai.

Te anihia nei e ia paturu tatou ia Elder Steven E. Snow ei Papa‘i Parau Aamu no te Ekaelsia.

Te feia atoa e farii nei, a faaite mai.

Te feia atoa e pato’i nei.

Te anihia nei e ia haamauruuru tatou ia Elders Keith K. Hilbig, Jay E. Jensen, Marlin K. Jensen, e Octaviano Tenorio ei melo no te Pŭpŭ Matamua no te Hitu Ahuru e ia pii ia ratou ei Hui mana faatere faaturahia.

Te anihia nei e ia haamauruuru tatou ia Elders Keith R. Edwards and Larry W. Gibbons ei melo no te Pŭpŭ Piti no te Hitu Ahuru.

Te feia e hinaaro i te amui mai no te faaite i te mauruuru rahi i teie mau taea‘e no ta ratou taviniraa maitai, a faaite mai.

Te anihia nei e ia paturu tatou i te tahi atu mau hui mana faatere, te mau hitu ahuru area e te mau peresideniraa rahi o te mau pŭpŭ tauturu mai te au i to ratou ti‘araa i teie mahana.

Te feia e farii nei, a faaite mai.

Te feia e pato‘i nei, a na reira atoa mai.

Mauruuru, te mau taea‘e e te mau tuahine no ta outou patururaa, to outou faaroo, to outou itoito e ta outou mau pure.