Oktubre 2012 | Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan

Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan

Oktubre 2012 Pangkalahatang Kumperensya

Iminumungkahing sang-ayunan natin sina Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita, at tagapaghayag at Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw; Henry Bennion Eyring bilang Unang Tagapayo sa Unang Panguluhan; at Dieter Friedrich Uchtdorf bilang Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan.

Ang mga sang-ayon ay ipakita lamang.

Ang mga hindi sang-ayon, kung mayroon, ay ipakita lamang.

Iminumungkahing sang-ayunan natin si Boyd Kenneth Packer bilang Pangulo ng Korum ng Labindalawang Apostol at ang sumusunod bilang mga miyembro ng korum na iyon: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, at Neil L. Andersen.

Ang mga sang-ayon, mangyaring ipakita.

Ang hindi sang-ayon ay ipakita lamang.

Iminumungkahing sang-ayunan natin ang mga tagapayo sa Unang Panguluhan at ang Labindalawang Apostol bilang mga propeta, tagakita, at tagapaghayag.

Lahat ng sang-ayon, mangyaring ipakita.

Ang hindi sang-ayon, kung mayroon, ay ipakita rin.

Si Elder Jay E. Jensen ay na-release bilang miyembro ng Panguluhan ng mga Korum ng Pitumpu.

Sa mga makikiisa sa amin sa pasasalamat, mangyaring ipakita.

Iminumungkahing sang-ayunan natin si Elder Craig C. Christensen bilang miyembro ng Panguluhan ng mga Korum ng Pitumpu.

Lahat ng sang-ayon, mangyaring ipakita.

Ang mga hindi sang-ayon, kung mayroon.

Iminumungkahing i-release natin nang may pasasalamat sa kanyang napakahusay na serbisyo si Elder Marlin K. Jensen bilang Church Historian at Recorder.

Lahat ng sang-ayon, mangyaring ipakita.

Iminumungkahing sang-ayunan natin si Elder Steven E. Snow bilang Church Historian at Recorder.

Lahat ng sang-ayon, mangyaring ipakita.

Ang hindi sang-ayon.

Iminumungkahing i-release natin sina Elder Keith K. Hilbig, Jay E. Jensen, Marlin K. Jensen, at Octaviano Tenorio bilang mga miyembro ng Unang Korum ng Pitumpu at italaga sila bilang mga emeritus General Authority.

Iminumungkahi rin na i-release natin sina Elder Keith R. Edwards at Larry W. Gibbons bilang mga miyembro ng Pangalawang Korum ng Pitumpu.

Ang mga nais makiisa sa amin sa pagpapasalamat sa mga Kapatid na ito sa mahusay nilang paglilingkod, mangyaring ipakita.

Iminumungkahing sang-ayunan natin ang iba pang mga General Authority, Area Seventy, at general auxiliary presidency na kasalukuyang bumubuo nito.

Ang mga sang-ayon, mangyaring ipakita.

Ang hindi sang-ayon, ipakita lamang.

Salamat, mga kapatid, sa inyong boto ng pagsang-ayon, at sa inyong pananampalataya, katapatan, at mga dalangin.