Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
ʻOkatopa 2012 | Ko Hono Hikinimaʻi ʻo e Kau ʻŌfisa ʻo e Siasí

Ko Hono Hikinimaʻi ʻo e Kau ʻŌfisa ʻo e Siasí

ʻOkatopa 2012 Konifelenisi Lahí

ʻOku fokotuʻu atu ke tau poupouʻi ʻa Thomas Spencer Monson ko e palōfita, tangata kikite mo e tangata maʻu fakahā pea mo e Palesiteni ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní; Henry Bennion Eyring ko e Tokoni ʻUluaki ʻi he Kau Palesitenisī ʻUluakí; pea mo Dieter Friedrich Uchidorf ko e Tokoni Ua ʻi he Kau Palesitenisī ʻUluakí.

Ko kimoutolu ʻoku loto ki aí, fakahā mai.

Ka ʻoku ʻi ai ha taʻeloto pea fakahā mai.

ʻOku fokotuʻu atu ke tau poupouʻi ʻa Boyd Kenneth Packer ko e Palesiteni ʻo e Kōlomu ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá, pea ko e kau mēmipa ʻeni ʻo e kōlomu ko iá: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, mo Neil L. Andersen.

Ko kimoutolu ʻoku loto ki aí, kātaki ʻo fakahā mai.

Ka ʻoku ʻi ai ha taʻeloto pea fakahā mai.

ʻOku fokotuʻu atu ke tau poupouʻi e ongo tokoni ʻi he Kau Palesitenisī ʻUluakí mo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá ko e kau palōfita, kau tangata kikite mo e kau tangata maʻu fakahā.

Ko kimoutolu ʻoku loto ki aí, kātaki ʻo fakahā mai.

Ka ʻoku ʻi ai ha taʻeloto pea fakahā mai he founga tatau.

Kuo tukuange ʻa ʻEletā Jay E. Jensen mei heʻene hoko ko ha mēmipa ʻo e Kau Palesitenisī ʻo e Kōlomu ʻo e Kau Fitungofulú.

Ko kimoutolu ʻoku fie kau fakataha mai ʻi he hikinima ke fakahaaʻi ʻetau houngaʻiá, kātaki fakahā mai.

ʻOku fokotuʻu atu ke tau poupouʻi ʻa ʻEletā Craig C. Christensen ke hoko ko ha mēmipa ʻo e Kau Palesitenisī ʻo e Kōlomu ʻo e Kau Fitungofulú.

Ko kimoutolu ʻoku loto ki aí, kātaki ʻo fakahā mai.

Ka ʻoku ʻi ai ha taʻeloto pea fakahā mai.

ʻOku fokotuʻu atu ke tau fakahaaʻi ʻetau houngaʻia kia ʻEletā Marlin K. Jensen koeʻuhí ko ʻene ngāue mateakí, ʻaki hono tukuange ia mei heʻene hoko ko e Faihisitōlia mo e Tauhi Lekooti ʻa e Siasí.

Ko kimoutolu ʻoku loto ki aí, kātaki ʻo fakahā mai.

ʻOku fokotuʻu atu ke tau poupouʻi ʻa ʻEletā Steven E. Snow ke ne hoko ko e Faihisitōlia mo e Tauhi Lekooti ʻa e Siasí.

Ko kimoutolu ʻoku loto ki aí, kātaki ʻo fakahā mai.

Ka ʻoku ʻi ai ha taʻeloto, fakahā mai.

ʻOku fokotuʻu atu ke tau tukuange ʻa ʻEletā Keith K. Hilbig, Jay E. Jensen, Marlin K. Jensen, pea mo Octaviano Tenorio mei heʻenau hoko ko ha kau mēmipa ʻo e Kōlomu ʻUluaki ʻo e Kau Fitungofulú, pea fokotuʻu kinautolu ki he tuʻunga Taki Māʻolunga mālōlō.

ʻOku fokotuʻu atu ke tau tukuange ʻa ʻEletā Keith R. Edwards mo Larry W. Gibbons, mei heʻena hoko ko ha mēmipa ʻo e Kōlomu Hono Ua ʻo e Kau Fitungofulú.

Ko kimoutolu ʻoku fie kau fakataha ʻi hono fakahaaʻi ʻetau houngaʻiá ki he Kau Takí ni ko e ngāue mateaki kuo nau faí, kātaki ʻo fakahā mai.

ʻOku fokotuʻu atu ke tau poupouʻi e toenga ʻo e Kau Taki Māʻolungá, Kau Fitungofulu Fakaʻēliá mo e kau palesitenisī lahi ʻo e ngaahi houalotú, ʻo hangē ko ia he lolotonga ní.

Ko kimoutolu ʻoku loto ki aí, kātaki ʻo fakahā mai.

Ka ʻoku ʻi ai ha taʻeloto pea fakahā mai.

ʻE kāinga, ʻoku mau fakamālō atu ʻi hoʻomou hikinima ʻo fakahaaʻi hoʻomou poupoú, kae pehē ki hoʻomou tuí, mateakí mo hoʻomou ngaahi lotú.