Diak bo er a chelsel a navigation
Ongeteruich el Buil 2012 | Mengemedaol er Kemiu el mei er a Conference

Mengemedaol er Kemiu el mei er a Conference

Ongeteruich el Buil 2012 Klou el Ongdibel

Mei e bo dungil lorrenges a klumech …, me bo dolchesuar a Reng er a Rubak e de ngai a llomes el Ngii a soal a bo dolab.

A kumes, ea bek el kingall a meseked—ng di tela medechel er sel uriul. Ng blechoel di ngarngii a basio el kirel a mo ungil. Tia di ongit el mo er tirkel telkib el mlo meoud, el seked er a rael a uchul, me luchul e lengarngii a kingellir a lemei.

Tia klebokel el sils—sils er a ongdibel. Kede mla remenges a klebokel el chelitakl. Bek el taem el krengesii a chelitakl malechub a organ malechub a piano, ea kumdasu er a delak, el dilu el kmo, “Ng soak a rokui el tekoi el bla mngai, rokui el skuul el kau a mla ngmai, rokui el ureor el bla mkedmokl. A di imo el kuuchel er ngii a sel dimlak mosuub er a piano.” Ke mesulang, e Chedil. A kuureng ulekum me ak milsuub.

Ng klebokel, e rodam ma rodos, el kungemedaol er kemiu el mei er tial 182nd el Eru er a Tal Rak el Klou el Ongdibel er a Ikelesia er a Jesus Kristo er a Uriul-klebesei el Santo.

Se er a de kebetech er a elolem el buil er a memong, eng kldei el templo a mla moterekokl, ea imo er a templo a liluut oterkeklel. Se er a Ongeim el buil, eng mle techellek el oterkeklii a klebokl el Templo er a Kansas City Missouri e mla er sel ongdibel el kirel. Ak mo lmuut el smodii tial ongdibel er sel cheldechedechak er a klukuk er a tutau.

Se er a Ongelolem el buil, ea President Dieter F. Uchtdorf a ulterkeklii a meketeketang longiil er ngii el templo er a Manaus, Brazil, ea uchelel a Ongetiu el buil, ea President Henry  B. Eyring a liluut el oterkeklii a lulmekbeches er ngii el templo er a Buenos Aires, Argentina, el ngii a templo el mla er ngii a techellek el oterkeklii er a kmeed el lluich me a euid el rak er a memong. Erul sandei er a memong, ea President Boyd  K. Packer a ulterkeklii a klebokl el Templo er a Brigham City el basio el ngii a mlechell e mlukeroul er ngii.

Meng uaikel blak dung, ng diak a ngodech el omekedecheraol er a Ikelesia el klou a belkul el uaia templo, meng dmeu a rengud lolab a dart me a okedei me a kltiu el templo er a beluulechad el rokir, e medechel a lluich me a kleuid el merael a ureor er ngii. Kede mereng a saul el kirel aikal chedaol omekedecheraol me a klengeltengat el beskid er a klengar kid.

Chelechal tutau eng dmeu a renguk el ouchais el kirel a lmuut el eru er a templo, el chelsel aikal merael mei el buil ma rak eng mo dechor er a ikakid el basio: Tucson, Arizona, me a Arequipa, Peru. A komakai el omesodel a mo tuobed ruriul sel bo sebechel el mengai a kengei el kirel.

Rodam ma rodos, chelecha kmo mesaod er a kuk ta er a tekoi—el kirel, a ureor er a misionari.

Aikal mereko el taem ea First Presidency ma Chelchad er a Teruich me a Terung el Apostol a kilengei er a rengeasek el sechal er a bebil er a beluu me te mora mission sel bol teruich ma eai a rekrir e le klikiid, el sebecherir, e mla tuobed er a high skuul, e ngarngii er a rengrir a mo mesiou. Tia kuk kmal di mora bebil er a beluu me te betook el ngeasek el sechal a mla ngara mission e dirrek el mla kudmokl a ngerchelir er a klsoldau ma tekoi er a skuul.

Aikal mla mekedmokl er tirkaikid el teruich ma eai a rekrir el misionari a kmal ungil. A remerreder er tir ouchais el kmo te kmal bekongesenges, mui er a klaumerang, bekongerachel, e mesiou el kmal di uaia remeklou el misionari el dak el ngara osisiu el mission. A klaumerang, blekongesenges, ma bekongerachel a mla rullemam el mo omtab el kirel a rechedel omesiou er a misionari el mora rokui el ngeasek el sechal, el diak el iior er a beluu lengarngii.

Ng dmeu a renguk louchais el kmo ngomuchel er chelechal taem ea rokui el klikiid el ngeasek el sechal el mla tuobed er a high skuul malechub eng osisiu el uaia high skuul, el diak el iior er a basio le kiei er ngii, a sebechir el mo mesiou el misionari lomuchel er a teruich ma eai a rekrir, el dikea el teruich me a etui. Tia diak el belkul a kmo tir el rokui el mo uaisei—maelchub eng— kmal kirir el mo mesiou er tiaikid el taem. Ngultuil, er a teletael el tir a ngara chelsel ma dirrek el tekingel a priesthood el oungerachel, e tiaikid el teletael a mo sebechel.

Me ngultuil er a nglunguuch el melbedebek el kirel a rekrir a rengeasek el sechal el mo misionari, ea ki dirrek el ulemdasu el kirir a rengeasek el redil el tir a mo mesiou. Chelechal sils ng dmeu a renguk louchais el kmo tirkel sebecherir, e klikiid el ngeasek el redil el sorir el mo mesiou a sebecheir el mora omesiou er a misionari lomuchel er a teruich me a etui a rekrir, e dikea el lluich me a tang.

A ki mesisiich el melekoi el kmo a ureor er a misionari a ngerachel er a priesthood e mengelechel er a bek el ngeasek el sechal el klikiid e mesisiich a bedengir ma uldesiur el mo ngara omesiou. Betoke l ngeasek el redil a dirrek el ngara omesiou, eng di tir a diak el ngara cheungel a osisiu el orrimel el kirel omesiou el uaia re ngeasek el sechal. Aki omeklatk er a rengeasek el odos er a Ikelesia, el kmo, bo lolecha dersesei el udoud el kirel a tekoi er a misionari, ea ki mereng a sulir el kirel aikel lodars.

Kede melemolem el ousbech er a lmuut el betook el obekel. Me a lsekum eng sebechemiu, el dikea moureor, e mesisiich a bedengiu, e ak mengelechel er kemiu el kirel a mo mesiou el misionari. A robekel a mo nguu a klou el deureng sel losiou er a rengelekel a Demad.

Chelecha e rodam me a rodos, mei e bo dungil lorrenges a klumech el mo medung el mei er kid er a chelsel aikal eru el klebesei, me bo dolchesuar a Reng er a Rubak e de ngai a llomes el Ngii a soal a bo dolab. Meng nglunguchek, me tiaikid bol ngii a teletael el mei er kid, el ngara ngklel a Jesus Kristo, amen.