Preskočiť panel hlavné možnosti
Október 2012 | Vitajte na konferencii

Vitajte na konferencii

Október 2012 Generálna konferencia

A teraz, bratia a sestry, kiež pozorne počúvame posolstvá, … tak aby sme mohli cítiť Ducha Pána a získať poznanie, ktoré si želá, aby sme obdržali.

Ako ďaleko len dovidím, všetky miesta sú obsadené – okrem niekoľkých tam hore vzadu. Takže máme čo zlepšovať. Ale tiež môžu byť voľné z ohľaduplnosti k tým, ktorí by tu už mali byť, ale vzhľadom na dopravnú zápchu nie sú, aby mohli nájsť miesto, keď prídu.

Toto je úžasný deň – deň kedy máme konferenciu. Vypočuli sme si úžasný spevácky zbor a veľkolepú hudbu. Vždy, keď počúvam tento zbor či počúvam tento organ alebo klavír, myslím na svoju mamu, ktorá povedala: „Mám rada všetky tie talenty, ktoré si obdržal, som vďačná za všetko čo si urobil a čo si dokázal. Jediné čo ľutujem, že si nezostal pri hre na klavír.“ Ďakujem mami. Kiež by som zostal.

Aké je to úžasné, bratia a sestry, privítať vás na 182. polročnej Generálnej konferencii Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

Odkedy sme sa naposledy videli pred šiestimi mesiacmi, boli zasvätené tri chrámy a jeden chrám bol znovuzasvätený. V máji som mal to privilégium zasvätiť krásny chrám v Kansas City v Missouri a zúčastnil som sa kultúrneho programu, ktorý s tým bol spojený. O tejto oslave budem podrobnejšie hovoriť vo svojich postrehoch zajtra ráno.

V júni prezident Uchtdorf zasvätil dlho očakávaný chrám v Manaus v Brazílii a na začiatku septembra prezident Henry B. Eyring znovuzasvätil renovovaný chrám v Buenos Aires v Argentíne, chrám, ktorý som mal to privilégium zasvätiť pred necelými 27 rokmi. Iba pred dvoma týždňami prezident Boyd K. Packer zasvätil pôvabný chrám v Brigham City, v meste, v ktorom sa narodil a vyrastal.

Ako som už naznačil aj predtým, žiadna iná Cirkvou budovaná stavba nie je dôležitejšia ako chrám a sme radi, že máme 139 fungujúcich chrámov po celom svete s ďalšími 27, ktoré budú ohlásené alebo sú vo výstavbe. Sme vďační za tieto posvätné chrámy a za požehnania, ktoré prinášajú do našich životov.

Som rád, že vám dnes ráno môžem oznámiť dva ďalšie chrámy, ktoré budú v nasledujúcich mesiacoch a rokoch postavené na týchto miestach: Tucson v Arizone a Arequipa v Peru. Podrobnosti o týchto chrámoch budú oznámené v budúcnosti, keď získame všetky nevyhnutné povolenia a schválenia.

Bratia a sestry, teraz by som sa rád zmienil o inej záležitosti – menovite o misionárskej službe.

Prvé predsedníctvo a Kvórum dvanástich apoštolov už nejakú dobu umožňuje mladým mužom z niekoľkých určitých krajín slúžiť na misii už v 18 rokoch, pokiaľ sú toho hodní, schopní, pokiaľ ukončili stredoškolské vzdelanie a pokiaľ vyjadrili úprimnú túžbu slúžiť. Toto pravidlo platí iba v určitých krajinách a umožnilo tisícom mladých mužov slúžiť so cťou na misii a zároveň splniť povinnú vojenskú službu a začať štúdium na vysokej škole.

Naše skúsenosti s týmito 18-sť ročnými misionármi boli pozitívne. Ich misijní prezidenti hovoria, že títo misionári sú poslušní, verní a vyspelí a slúžia rovnako dobre ako misionári, ktorí sú starší a ktorí slúžia v rovnakej misii. Vďaka ich vernosti, poslušnosti a vyspelosti sme sa rozhodli, že by sme túto možnosť ísť na misiu o rok skôr radi rozšírili na všetkých mladých mužov, bez ohľadu na krajinu, z ktorej pochádzajú.

S radosťou oznamujem, že toto pravidlo vstupuje do platnosti okamžite a všetci spôsobilí a hodní mladí muži, ktorí dokončili svoje štúdium na strednej škole či podobnom zariadení bez ohľadu na to, kde žijú, budú mať možnosť byť doporučení k misionárskej službe už od okamihu, kedy dosiahnu vek 18 rokov namiesto 19. Nehovorím, že všetci mladí muži začnú alebo by mali začať svoju službu v tomto veku. Lepšie povedané, táto možnosť je teraz dostupná a záleží na individuálnych možnostiach a na základe rozhodnutia kňazských vedúcich.

Keď sme s modlitbou premýšľali o tom, v akom veku môžu mladí muži začať službu na misii, premýšľali sme tiež o tom, v akom veku môžu na misiu odísť mladé ženy. Dnes s radosťou oznamujem, že všetky schopné a spôsobilé mladé ženy, ktoré si prajú slúžiť, môžu byť doporučené k misionárskej službe už od 19 rokov namiesto od 21.

Potvrdzujeme skutočnosť, že misionárska práca je kňazskou zodpovednosťou – a povzbudzujeme všetkých mladých mužov, ktorí sú toho hodní a fyzicky a duševne schopní, aby prijali výzvu k službe. Na misii tiež slúžia mnohé mladé ženy, ale ony nemajú to isté poverenie slúžiť ako je to u mladých mužov. Uisťujeme však mladé sestry v Cirkvi, že ich prínos ako misionárok je cenný a my ich službu vítame.

Aj naďalej potrebujeme oveľa viac starších misionárskych párov. Ak to vaše okolnosti dovoľujú, ak môžete odísť na dôchodok a ak vám to zdravie dovoľuje, povzbudzujem vás, aby ste sa uvoľnili k službe na misii na plný úväzok. Obaja, manžel aj manželka, budú cítiť veľkú radosť, keď budú spoločne slúžiť deťom nášho Otca.

A teraz, bratia a sestry, kiež pozorne počúvame posolstvá, ktoré budú prezentované počas nasledovných dvoch dní, tak aby sme mohli cítiť Ducha Pána a získať poznanie, ktoré si želá, aby sme obdržali. Modlím sa, aby tomu tak bolo, v mene Ježiša Krista, amen.